21900. Fonaments de la Societat Contemporània . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Grau d'Educació Social - Primer curs
 • Grau de Pedagogia (Pla 2016) - Primer curs
 • Grau de Treball Social - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Joan Alfred Amer Fernández
joan.amerjoan.amer@uib.catuib.cat
(Responsable)
14:00h15:00h Dimarts 30/01/201930/06/2019 B204 Guillem Cifre de Colonya

Contextualització

La matèria en la qual s'inclou l'assignatura, titulada Fonaments socioculturals de l'Educació social, està composta per un grup de 6 assignatures. La primera d'elles, sobre fonaments de la societat contemporània, està programada en el primer semestre de primer curs com una assignatura de formació bàsica. La resta d'assignatures d'aquesta matèria són:

 • Dret, desenvolupament i benestar social.
 • Sociologia de l'educació.
 • Condicionaments polítics i normatius de la intervenció socioeducativa en l'Estat del Benestar.
 • Ciutadania i societat del benestar.
 • Cultura i societat turística.

Tres d'elles de caràcter bàsic: Fonaments de la societat contemporània; Dret, desenvolupament i benestar social; i Sociologia de l'Educació

Tres assignatures optatives: Condicionaments polítics i normatius de la intervenció socioeducativa en l'Estat de Benestar; Ciutadania i societat del benestar; i Cultura i societat turística.

De les assignatures bàsiques, les dues primeres es desenvoluparan el primer semestre i la tercera el segon semestre; mentre que les optatives es podran cursar en el setè semestre.

El conjunt de les assignatures de la matèria es considera que completen la formació específica en la primera part de la carrera.

L'assignatura de fonaments de la societat contemporània pertany a la modalitat d'estudis presencials, però per al seu seguiment part de la feina s'ha de desenvolupar a Campus Extens i per tant el conjunt de l'activitat docent comptarà amb una aula virtual.

Requisits

No hi ha requisits.

Competències

Específiques

 • CE1. Comprensió dels processos, institucions i idees que s'han donat històricament i que han configurat els models actuals d'intervenció socioeducativa.
 • CE2. Conèixer les polítiques de benestar social i la legislació que sostenen els processos d'intervenció socioeducativa.

Transversals

 • CT1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT2. Capacitat d'organització i planificació.
 • CT7. Capacitat crítica i autocrítica.
 • CT11. Autonomia en l'aprenentatge.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Mòdul 1: Els processos de socialització
Tema 1: Introducció a la perspectiva sociològica i capacitació bàsica per a l'anàlisi dels sistemes socials més rellevants
Tema 2: Socialització i Institucionalització. Estructura social i canvi social
Mòdul 2 Les estructures socials
Tema 3: Anàlisi crítica dels processos socials contemporanis: societat de la informació
Tema 4: Globalització i nova divisió internacional del treball
Tema 5: Estructura Social Contemporània
Mòdul 3 Les tendències de canvi social i les problemàtiques socials contemporànies
Tema 6: Processos demogràfics. Migracions i societats multiculturals
Tema 7: Processos sòcio-polítics: crisi de l'Estat del Benestar i nous moviments socials

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

La finalitat és presentar i estudiar conjuntament els temes del programa. La metodologia consistirà en breus presentacions i debats.

33
Seminaris i tallers Grup mitjà (M)

Es complementaran els continguts de classe a través de dinàmiques, debats, discussions de lectures i comentaris.

14
Avaluació Examen Grup gran (G)

La finalitat és validar l'avaluació continuada i avaluar les adquisicions del alumne en funció del objectius de la assignatura. La metodologia consistirà en preguntes de desenvolupament i en l'elaboració de texts breus.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i treball autònom

L'objectiu és la consolidació per part de l'alumnat del coneixements pràctics i teòrics de l'assignatura.

49
Estudi i treball autònom individual Treball

El treball consistirà en analitzar un tema clau de la societat contemporània i relatiu als continguts de l'assignatura. L'estudiant ha d'escriure un breu treball (3500 paraules) correctament redactat, amb cites d'autors, referències i la resta de requisits en aquests tipus de treballs. El treball (en format esborrany) es pot presentara classe.

36
Estudi i treball autònom en grup Exercici

La finalitat és treballar en grup una activitatrelacionadaamb els continguts de l'assignatura. La metodologia comportarà qualque activitat de recerca o de consulta a persones i/o entitats relacionades amb els continguts de l'assignatura.

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Qualsevol activitat o treball està sotmés al compliment del reglament acadèmic. Aquest estableix que el plagi pot comportarla qualificació de zero-suspès.

Les activitats han de ser entregades dins el termini. No s'acceptaran treballs o activitats fora de termini. Tampoc s'acceptaran treballs o activitats amb més de 3 faltes d'ortografia. Aquests treballs o activitats seran retornats i qualificats amb un zero.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminaris i tallers
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Es complementaran els continguts de classe a través de dinàmiques, debats, discussions de lectures i comentaris.

Criteris d'avaluació

La participació i implicació en les activitats dels seminaris i tallers serà avaluada, tot tenint en compte la qualitat de les intervencions i de les activitats que eventualment s'entreguin al professor.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

La finalitat és validar l'avaluació continuada i avaluar les adquisicions del alumne en funció del objectius de la assignatura. La metodologia consistirà en preguntes de desenvolupament i en l'elaboració de texts breus.

Criteris d'avaluació

Prova de coneixements i comprensió. Es realitzarà una prova presencial per validar l'avaluació continuada al finalitzar el semestre. El sistema de qualificacions aplicat per l'assignatura s'expressarà mitjançant qualificació numèrica d'acord amb l'establert en l'article 5 del Reial decret 1125/2003 de 5 de setembre (BOE 18 de setembre), pel qual s'establix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Per superar l'assignatura, caldrà obtenir un mínim de qualificació de 5 a l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 35%

Treball
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

El treball consistirà en analitzar un tema clau de la societat contemporània i relatiu als continguts de l'assignatura. L'estudiant ha d'escriure un breu treball (3500 paraules) correctament redactat, amb cites d'autors, referències i la resta de requisits en aquests tipus de treballs. El treball (en format esborrany) es pot presentara classe.

Criteris d'avaluació

S'ha d'entregar un breu treball, d'unes 10 planes, correctament redactat, amb cites d'autors, referències i la resta de requisits en aquests tipus de treballs. Caldrà entregar l'activitat dins el termini establert i obtenir una qualificació mínima de 5.

Percentatge de la qualificació final: 35%

Exercici
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

La finalitat és treballar en grup una activitatrelacionadaamb els continguts de l'assignatura. La metodologia comportarà qualque activitat de recerca o de consulta a persones i/o entitats relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

S'ha de lliurar al professor, a través de l'aula virtual de Campus Extens, l'exercici que s'assenyali. Cal tenir present que el lliurament de l'exercici s'ha de fer seguint el calendari present a l'aula virtual i al cronograma. Lliurar l'activitat respectant la data marcada al calendari d'entrega.Caldrà entregar l'activitat dins el termini establert i obtenir una qualificació mínima de 5.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Al marge de les referències indicades, es considerarà bibliografia bàsica tota la que s'indiqui i es posi a disposició de l'alumnat a l'aula virtual: articles, capítols de llibres, documents de debat i investigacions.

Bibliografia bàsica

(Màxim de cinc i tots ells disponibles a la biblioteca de la UIB) (S'indica el localitzador o codi del llibre a la biblioteca)

 • Berger, P. (2016). Invitació a la Sociologia. Barcelona, Herder. 301BER (Bibl. Guillem Cifre)
 • Cardús, S. (coord.) (2016). La mirada del sociòleg. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya. 301MIR (Bibl. Guillem Cifre)
 • Giddens, A. (2014). Sociología. Madrid, Alianza. 301GID (Bibl. Guillem Cifre)
 • Merino,R. y De la Fuente,G. (2007). Sociología para la intervención social y educativa. Barcelona. UAB. 306.43SOC (Bibl. Guillem Cifre)
 • Rambla, X. (ed.) (2009) Les fractures de l'estructura social. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. 303.6FRA (Bibl. Ramon Llull)

Bibliografia complementària

 • Bourdieu, P. (1999). La miseria del mundo. Madrid, Akal.
 • Cardús, S. i Fernández, E. (2009). Sociología. Barcelona, UOC.
 • Castells, M. (2008). La sociedad red. Madrid, Alianza.
 • Sennett, R. (2000). La corrosión del caràcter. Madrid, Anagrama.
 • Tezanos, J.F. (2001). La sociedad dividida. Estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva.
 • Willis, P. (2008). Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Madrid, Akal.