21773. Pràctiques en Empresa d'Informàtica I . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Anual
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Antoni Jaume Capó
antoni.jaumeantoni.jaume@uib.esuib.es
12:00h13:00h Dimarts 01/09/201831/07/2019 D170 Edifici Anselm Turmeda

Contextualització

Aquesta guia docent es basa en la Normativa per la Realització de Pràctiques en Empresa als estudis de Grau de l?Escola Politècnica Superior (http://eps.uib.es/wp-content/uploads/2014/07/nuevaNormativaPractiquesEmpresa_v2.pdf).

Requisits

Competències

Específiques

  • CCM01 Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i a la legislació i normativa vigent.

Genèriques

  • CTR01 Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització, de planificació i de presa de decisions.
  • CTR03 Capacitat per adquirir de forma autònoma nous coneixements.
  • CTR05 Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i multilingües
  • CTR09 Capacitat per desenvolupar habilitats interpersonals, i compromís amb valors socials, ètics, mediambientals i de drets fonamentals, especialment els valors d'igualtat i capacitat.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Les pràctiques en empresa espodran realitzar sobre qualsevol de les matèries de la titulació en un centre amb el qual existeixi un conveni específic de cooperació educativa per a rebre estudiants de Grau en Enginyeria Informàtica. Els convenis s'establiran d'acord amb la normativa de la UIB.

El centre receptor ha de designar un responsable qui, d'acord amb el tutor acadèmic, elaborarà el pla de treball indicant el contingut de les pràctiques a realitzar en el centre.

Resultats de l'aprenentatge són:

  • Aplicació de tècniques pròpies de l'Enginyeria Informàtica en un projecte concret.
  • Capacitat d'adaptar-se a un entorn laboral fora de l'àmbit acadèmic.
  • Capacitat per valorar els compromisos ètics, socials i mediambientals en l'entorn

Continguts temàtics

Pràctiques en Empresa d'Informàtica Pràctiques en Empresa d'Informàtica

Els contiguts vendran definits en el conveni de pràctiques del DOIP.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (6 crèdits, 150 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Altres Reconeixement Grup gran (G)

S?estableix el següent mecanisme de reconeixement:
Pel reconeixement de cada crèdit ECTS l?alumne haurà de realitzar un total de 50 hores de pràctiques en
empresa, de tal forma que, per la càrrega genèrica de 6 ECTS de les assignatures de pràctiques, haurà de realitzar:
6 x 50h = 300 hores de pràctiques en empresa.

Aquest reconeixement s?aplicarà de forma proporcional a la càrrega de crèdits de cada assignatura.

150

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (0 crèdits, 0 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Reconeixement

S?estableix el següent mecanisme de reconeixement:
Pel reconeixement de cada crèdit ECTS l?alumne haurà de realitzar un total de 50 hores de pràctiques en
empresa, de tal forma que, per la càrrega genèrica de 6 ECTS de les assignatures de pràctiques, haurà de realitzar:
6 x 50h = 300 hores de pràctiques en empresa.

Aquest reconeixement s?aplicarà de forma proporcional a la càrrega de crèdits de cada assignatura.

0

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Reconeixement
Modalitat Altres
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

S?estableix el següent mecanisme de reconeixement:
Pel reconeixement de cada crèdit ECTS l?alumne haurà de realitzar un total de 50 hores de pràctiques en
empresa, de tal forma que, per la càrrega genèrica de 6 ECTS de les assignatures de pràctiques, haurà de realitzar:
6 x 50h = 300 hores de pràctiques en empresa.

Aquest reconeixement s?aplicarà de forma proporcional a la càrrega de crèdits de cada assignatura.

Criteris d'avaluació

Informe d'avaluació del tutor assignat per l'empresa. Competències CCM01, CTR01, CTR03, CTR05, CTR09

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Ho indicarà l'empresa.