21761. Govern de les TIC . Grup 2

Identificació de l'assignatura

Assignatura21761 - Govern de les TIC
Grup Grup 2 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Tercer curs
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Carlos Juiz García
cjuizcjuiz@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Existeix una relació positiva entre la governança de les TI (ITG en anglès) efectiva i el rendiment en les empreses i organitzacions. Com a conseqüència d'això, ITG és clau per a la governança corporativa. No obstant això, i malgrat la importància del tema a tot el món, amb actors rellevants com, per exemple ISACA, la penetració de Govern de TI a les empreses és encara escassa. La dependència organitzativa en la tecnologia de la informació en les economies en desenvolupament està augmentant. A mesura que el corrent principal de Govern de TI relacionats amb les investigacions tendeixen a centrar-se més en les economies desenvolupades, la viabilitat d'aquestes estructures de govern de TI establerts en les economies en desenvolupament no està clara, ja que podria ser genèrics i podrien requerir un considerable esforç i cost en la personalització d'un context específic.
Els tres obstacles principals en l'execució de Govern de TI a les empreses són: 1) La manca de principis clars ITG, 2) Les limitacions de pressupost i 3) Manca de mètode per seleccionar el marc d'ITG.
Aquesta assignatura té com a objectiu fer front als tres obstacles proporcionant un conjunt de coneixiements i experiència prèvia en el tema, per aconseguir aprendre a desenvolupar el marc de ITG.

Requisits

Competències

Específiques

 • CI502-Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, explotar i mantenir les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CI501-Capacitat per comprendre el entorn de organització i seus necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicació és.
 • CI503-Capacitat per emprar metodologies centrades en l' usuari i l'organització per al desenvolupament, avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin la accessibilitat, ergonomia i usabilitat dels sistemes.
 • CI504-Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
 • CI505-Capacitat per seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.

Transversals

 • CTR03-Capacitat per adquirir de forma autònoma nous coneixements
 • CTR04-Capacitat per a la recerca de recursos i de gestió de la informació en l'àmbit de la informàtica.
 • CTR05-Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i multilingües
 • CTR06-Capacitat de lideratge, iniciativa, esperit emprenedor i eficàcia en ambient d'exigència basant-se en la creativitat, la qualitat i l'adaptació a noves situacions.
 • CTR09-Capacitat per a desenvolupar habilitats interpersonals, i compromís amb valors socials, ètics, mediambientals i de drets fonamentals, especialment els valors d'igualtat i capacitat.

Genèriques

 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

1. Introducció. Governar les TIC
2. Confiar en les TIC per després controlar-
3. Governar no és Gestionar
4. La presa de decisions i les estructures de govern empresarial
5. Implementar un marc de govern de les TIC a la seva empresa
6. L'estratègia empresarial, el govern de les TIC i el seu rendiment
7. Alinear les TIC
8. El paper del CIO: liderar les TIC
9. El valor de les TIC
10. ISO 38500 ampliat, un model conceptual

Continguts temàtics

Temes 1-10 Govern de les TIC

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Teoria Grup gran (G)

-La assignatura està suportada per classes magistrals, activitats obligatòries i voluntàries.

60

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Pràctica

-La assignatura està suportada per classes magistrals, activitats voluntàries i pràctiques fora de l?horari lectiu.

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Teoria
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

-La assignatura està suportada per classes magistrals, activitats obligatòries i voluntàries.

Criteris d'avaluació

competències específiques CI501, CI502, CI503, CI504 i CI505 (veure pla d'estudis)

competències transversals CTR03-04-05-06 i 09

Percentatge de la qualificació final: 70% amb qualificació mínima 5

Pràctica
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

-La assignatura està suportada per classes magistrals, activitats voluntàries i pràctiques fora de l?horari lectiu.

Criteris d'avaluació

competències específiques CI501, CI502, CI503, CI504 i CI505 (veure pla d'estudis)

competències transversals CTR03-04-05-06 i 09

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

? IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results by Peter Weill (Author), Jeanne Ross (Author)
? The Real Business of IT, how CIOs create and communicate value. Richard Hunter, George Westerman. . Harvard Business School, 2009
? AlignIT, Business Impact Through IT. Richard Wyatt-Haines. Wiley. 2007
? Straight to the TOP, becoming a worl-class CIO. Gregory S. Smith, Wiley, 2006
- Juiz, C.; Toomey, M. To Govern IT, or Not to Govern IT?. Communications of the ACM, Feb. 2015

Bibliografia complementària

 • IT Governance Institute 2003, "Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition".
 • AS8015, Corporate Governance of Information and Communication Technology. SAI Global, 2005
 • Managing IT as a Business: A Survival Guide for CEOs by Mark Lutchen
 • Be the Business. CIOS in the New Era of IT. Martha Heller
- Robert R. Blake, Jane S. Mouton, Robert L. Allen. El trabajo en equipo: qué es y cómo se hace. Deusto, 1993. ISBN: 8423408507.
- José Antonio Marina. Teoría de la inteligencia creadora. Anagrama (Colección Compactos), 2014. ISBN: 8433966529.
- Héfer Bembenutty. Self-Regulated Learning. New Directions for Teaching and Learning. Wiley, 2011. ISBN: 978-1-1180-9163-0
- José Antonio Marina, María de la Valgoma. La Magia de Escribir. DEBOLSILLO, 2014. ISBN: 9788490626481.