Escuchar

21757. Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21757 - Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Carlos Juiz García
cjuizcjuiz@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Beatriz Gómez Suárez
b.gomezb.gomez@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura 'G estió de Sistemes i instal·lacions Informàtiques' , és una assignatura de 6 crèdits situada en el mòdul Tecnologies de la Informació, els objectius de la qual més importants són:

 • Capacitat per responsabilitzar-se de l'adreça tecnològica d'un empresa o d'un àrea de la mateixa.
 • Posseir coneixements pràctics per dirigir un CPD, fent especial èmfasi en els problemes de l'explotació de sistemes.
 • Conèixer la manera d'avaluar i dirigir els plans per a l'ús de les tecnologies de la informació com a suport de l'organització de l'empresa.
 • Conèixer les estratègies i polítiques d'ús de les TIC en una organització.
 • Capacitat per posicionar la innovació com un àrea estratègica en la gestió de l'empresa, des de la perspectiva de l'enginyer.
 • Conèixer mètodes per detectar propostes d'innovació i la seva viabilitat econòmic financera

Requisits

No hi ha cap requisit.

Competències

A continuació es detallen les competències associades a la titulació. Les competències transversals són fruit del debat mantingut en la comissió d'elaboració d'aquest pla d'estudis així com les recomanacions conegudes com descriptors de Dublin. Les competències específiques provenen directament de les recomanacions per al Grau en Enginyeria Informàtica (BOE num. 187, de 4/08/09, Annex II).

Text referenciat de: "PLAN DE ESTUDIOS DE TÍTULO OFICIALGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA"VERSIÓN 3: 20 / 3 / 2013
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/238/238925_e-informatica-20_3_2013.pdf

Específiques

 • Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. (CI501)
 • Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, explotar y mantener las tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados. (CI502)
 • Capacidad para emplear metodologías centradas en el usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y usabilidad de los sistemas. (CI503)
 • Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados. (CI505)

Transversals

 • Capacidad de análisis y síntesis, de organización, de planificación y de toma de decisiones. (CTR01)
 • Capacidad de análisis crítico y de propuesta y aplicación de nuevas soluciones. (CTR02)
 • Capacidad para adquirir de forma autónoma nuevos conocimientos. (CTR03)
 • Capacidad para la búsqueda de recursos y de gestión de la información en el ámbito de la informática. (CTR04)
 • Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multilingües. (CTR05)
 • Capacidad de liderazgo, iniciativa, espíritu emprendedor y eficacia en ambiente de exigencia basándose en la creatividad, la calidad y la adaptación a nuevas situaciones. (CTR06)
 • Capacidad para comunicar conceptos propios de la informática de manera oral y escrita en diferentes ámbitos de actuación. (CTR07)

Genèriques

 • Capacitat per comprendre el entorn de organització i seus necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacións.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 El gobierno y la gestión de las TI

Tema 2 Gestión de Servicios Informáticos

Tema 3 Gestión de la Seguridad de la Información
Tema 4 Gestión de un Centro de Datos
Tema 5 Gestión de Activos de Software

Tema 6 Aspectos Organizativos de la Dirección Informática
Tema 7 Gestión de la Continuidad del Negocio

Metodologia docent

A continuació es presenten els diferents tipus d'activitats a realitzar pels alumnes, tant en el seu treball presencial com no presencial.

Volum de treball

El volum de treball sempre estarà sotmets a les quantitat de hores assignades a aquesta assignatura.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classe magistral i estudi de casos Grup gran (G)

A les classes teòriques es presenten els conceptes, resultats i procediments principals de l'assignatura per mitjà de l'exposició magistral i participació de l'alumne.

Sessions especials per a les competències: CTR02,CTR03,CTR04,CTR05, i CTR07

57
Avaluació Examen Grup gran (G)

Es comprovarà l'adquisició i maneig de coneixements i competències segons pautes i criteris establerts.
Sessions especials per a les competències: CTR02,CTR03,CTR04,CTR05, i CTR07

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudio individual

Estudi individual de l'exposat a les classes magistrals o del que s'ha encarregat estudiar de forma autònoma.
També haurà de preparar i realitzar els treballs/pràctiques proposats.

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A més de les probes teòriquesi del treball es tendra en compte la participació, la motivació, i els diferents treballs complementaris.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es comprovarà l'adquisició i maneig de coneixements i competències segons pautes i criteris establerts.
Sessions especials per a les competències: CTR02,CTR03,CTR04,CTR05, i CTR07

Criteris d'avaluació

Avaluació oficial. (30%)
Competències: CI501, CI502, CI 503 i CI505

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Estudio individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Estudi individual de l'exposat a les classes magistrals o del que s'ha encarregat estudiar de forma autònoma.
També haurà de preparar i realitzar els treballs/pràctiques proposats.

Criteris d'avaluació

Diferents pràctiques amb un pes flexible segons la naturalesa de la feina i de la participació a la classe.
Avaluació oficial. (70%)

?Totes les competències transversals.

Percentatge de la qualificació final: 70% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bàsicament treballarem amb:

Apunts i transparències del professor
Recursos a la web: a Campus Extens (CE) o altres llocs

Bibliografia bàsica

 • Modelo para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO. Coordinadores: Carlos Manuel Fernández Sánchez y Mario Plattini Velthuis. AENOR Ediciones. 2012.
 • Los sistemas de información en la empresa actual. Aspectos estratégicos y alternativas tácticas. Sandra Sieber, Josep Valor, Valentín Porta. McGrawHill. 2006.
 • CIO Best Practices. Joe Stenzel. Wiley & spns. 2011.
 • IT Risk. George Westerman y Richard Hunter. Harvard Business Review Press. 2007.

Bibliografia complementària

 • Managing Information Systems: Ten Essential Topics. Jun Xu and Mohammed Quaddus. Atlantis Press. 2013
 • Concepts in Enterprise Resource Planning. Third Edition. Ellen F. Monk, Breff J.Wagner. 2009
 • Supply Chain Risk Management. An Emerging Discipline. Gregrory L. Schlegel, Robert J.Trent CRC Press. 2015.

Altres recursos

 • Estándares ISO/IEC, AENOR y otros.