21751. Sistemes de Gestió de Bases de Dades . Grup 2

Identificació de l'assignatura

Assignatura21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades
Grup Grup 2 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Tercer curs
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Bartomeu Estrany Bonnín
tomeu.estranytomeu.estrany@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Gabriel Fontanet Nadal
gfontanetgfontanet@uib.esuib.es
13:30h14:30h Dilluns 01/10/201831/01/2019 Despatx 212
12:30h13:30h Dimecres 01/02/201907/06/2019 Despatx 212

Contextualització

Assolits els coneixements de Bases de Dades I i II, s'aborda l'estudi dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades.

Requisits

Essencials

És essencial haver cursat Bases de Dades I i II.

Recomanables

És recomanable tenir els coneixements que s'estudien a les assignatures de Sistemes Operatius i Estructures de Dades, així com les prèvies marcades per a realització de l'assignatura Base de dades I i II.

Competències

Específiques

  • CI403 - Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i mantenimient dels sistemes d'informació i comunicació.
  • CBF04 - Comprensió de l'estructura, organizació, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seva programació, i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de la enginyeria.
  • CCM12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de las bases de dades, que permetin el seu adequat us, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en elles.

Genèriques

  • CTR02 - Capacitat d'anàlisi crític i de proposta i aplicació de noves solucions.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

2 Securetat
3 Enmagatzament de dades
4 Processament de consultes
6 Gestió de transaccions
8 BD distribuïdes
9 NoSQL

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes de teoria. Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels temes que componen la matèria.

15
Classes pràctiques Resolució de casos pràctics. Grup gran (G)

Per tal d'assolir les aptituds objectiu de l'assignatura es plantejaran casos pràctics que es resoldran inicialment orientats pel professor i a mesura que avanci el curs de cada vegada serà més necessària la participació dels alumnes per resoldre'ls.

15
Classes pràctiques Pràctiques al laboratori. Grup mitjà (M)

Aquestes pràctiques es duran a terme a les àules d'informàtica, els estudiants han d'assitir amb els seu ordinador. Excepcionalment, es podran emprar els ordinadors del laboratori.

15

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi.

Comprendre els conceptes introduïts a llarg del curs. Assumir com a pròpies les actituds mostrades.

25
Estudi i treball autònom individual o en grup Desenvolupament de casos pràctics.

Aprendre a resoldre els casos que es plantejin.

40
Estudi i treball autònom individual o en grup Desenvolupament de treballs pràctics.

Desenvolupament de treballs pràctics, amb la finalitat d'aconseguir que els alumnes arribin a aprendre els mecanismes d'anàlisi dels problemes i el disseny de solucions.

40

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. Els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura es descriuen a continuació.

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa.

Els alumnes que no hagin obtingut una qualificació major o igual a cinc de tots els elements avaluables i recuperables descrits anteriorment, optaran a una recuperació en el període corresponent.


Si a les pràctiques es detecta un plagi del codi o d'una part d'aquest, així com a plagi durant l'exàmen, implicarà el suspens directe de tota l'assignatura per aquells alumnes involucrats sense possibilitat de recuperació.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes de teoria.
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels temes que componen la matèria.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Resolució de casos pràctics.
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Per tal d'assolir les aptituds objectiu de l'assignatura es plantejaran casos pràctics que es resoldran inicialment orientats pel professor i a mesura que avanci el curs de cada vegada serà més necessària la participació dels alumnes per resoldre'ls.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 5

Pràctiques al laboratori.
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Aquestes pràctiques es duran a terme a les àules d'informàtica, els estudiants han d'assitir amb els seu ordinador. Excepcionalment, es podran emprar els ordinadors del laboratori.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B.; , Fundamentals of database systems , Addison Wesley , 2007 , ISBN:032141506X.

Sistac, Jaume; , Bases de dades , Editorial UOC , 2005 , ISBN:84-9788-334-9.

Garcia-Molina, Hector; Ullman, Jeffrey D.; Widom, Jennifer; , Database systems : the complete book , Prentice Hall , 2009 , ISBN:0131873253.