21747. Algorismes Avançats . Grup 2

Identificació de l'assignatura

Assignatura21747 - Algorismes Avançats
Grup Grup 2
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Tercer curs
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Miguel Mascaró Portells
mascportmascport@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Algorismes Avançats és una assignatura obligatòria del mòdul Tecnologia Específica de Computació, que s'imparteix en el segon semestre de quart curs.

En Algorismes Avançats s'estudiaran els algorismes, les seves propietats i la seva eficiència, amb l'objectiu que l'alumnat assumeixi les tècniques per al disseny d'algorismes i estructures de dades eficients i el seu anàlisis.

Les tècniques de disseny i anàlisis de dades s'il·lustraran amb exemples concrets, molts dels quals són algorismes.

Requisits

Aquesta és una de les assignatures de l'itinerari de Computació, que s'imparteix el segon semestre del quart curs delsestudis.

Recomanables

Es recomana haver cursat i aprovat les següents assignatures:

20302 - Programació - Informàtica I

21707 - Programació II

21717 - Estructures de Dades

21711 - Algorísmia

Competències

Específiques

  • CI301 Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar, i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.
  • CI303 Capacitat per avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin conduir a la seva resolució i recomanar, desenvolupar i implementar la que garanteixi el millor rendiment d'acord amb els requisits establerts.
  • CI304 Capacitat per conèixer els fonaments, paradigmes i tècniques pròpies dels sistemes intel · ligents i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzen aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
  • CI305 Capacitat per adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic encualquier àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel · ligents.

Genèriques

  • CTR01 Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització, de planificació i de presa de decisions.
  • CTR02 Capacitat d'anàlisi crítica i de proposta i aplicació de noves solucions.
  • CTR04 Capacitat per a la recerca de recursos i de gestió de la informació en l'àmbit de la informàtica.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 Conceptes previs d'algorismes
Tema 2: Conceptes previs d'estructures de dades
Tema 3 El mètode greedy
Tema 4 Programació Dinàmica
Tema 5 Tècniques de cerca bàsica i recorregut
Tema 6 Ramificació i poda
Tema 7 Algorismes probabilístics
Tema 8 Problemes Cloud Computing
Tema 9 Tecniques avançades aplicades a teoria de joc i simulacio

Metodologia docent

A continuació es presenten els diferents tipus d'activitats a realitzar pels alumnes. Mitjançant Campus extens els alumnes tendran a la seva disposició diferents recursos i materials de l'assignatura, així com un entorn adient per realitzar les entregues.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Teoria Grup gran (G)

Es presentaran els conceptes, resultats i procediments principals de l'assignatura mitjançant l'exposició magistral.

Competències:CI301,CI303,CTR02

30
Classes pràctiques Problemes i projectes Grup mitjà (M)

Es resoldran diferents problemes mostrant-hi solucions alternatives i comparar-les.

Es proposaran i es discutiran els projectes que l'alumne haurà de resoldre de forma no presencial.

Competències:CI304,CI305,CI307,CTR01

30

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Projectes

De forma individual els alumnes hauran de realitzar diferents projectes.

Competències:CI304,CI305,CI307,CTR01

60
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi individual o en grup

Estudi individual o en grup dels continguts de l'assignatura

Comptències:CTR04

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

En aquesta assignatura no es permet convocatòria anticipada.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Teoria
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es presentaran els conceptes, resultats i procediments principals de l'assignatura mitjançant l'exposició magistral.

Competències:CI301,CI303,CTR02

Criteris d'avaluació

Durant el curs es realitzaran proves objectives sobre els coneixements adquirits en els diferents temes. En l'enunciat de cada prova objectiva s'indicaràel seu pes en la qualificació de proves objectives. Per superar l'assignatura la qualificació mínima d'una prova objectiva és 4 i un mínim de 5 en la mitjana ponderada. En cas contrari es podrà recuperar mitjançant un examen final en període d?avaluació complementària o en període d?avaluació extraordinària.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Problemes i projectes
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Es resoldran diferents problemes mostrant-hi solucions alternatives i comparar-les.

Es proposaran i es discutiran els projectes que l'alumne haurà de resoldre de forma no presencial.

Competències:CI304,CI305,CI307,CTR01

Criteris d'avaluació

S'avaluaran els projectes proposats i que l'alumne haurà implementat de forma autònoma. En l'enunciat de cada projecte s'indicaràel seu pes en la qualificació dels projectes. Per superar l'assignatura la qualificació mínima d'un projecte és 3 i un mínim de 5 en la mitjana ponderada.

Percentatge de la qualificació final: 60%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

BRASSARD, G; BRATLEY, P., Fundamentals of Algorithmics, Prentice Hall, 1995.

Bibliografia complementària

KLEINBERG, J.; TARDOS, E. , Algorithm Design, Addison-Wesley, 2005.

CORMEN, T.; LEISERSON, C.; RIVEST; R.; STEIN, C., Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2009.

SEDGEWICK, R. , Algorithms in C++: Part 1-4 & Part 5 (3rd ed), Addison-Wesley, 2002.

DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C.; VAZIRANI, U. , Algorithms, McGraw-Hill, 2008.