Escuchar

21726. Base de Dades II . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21726 - Base de Dades II
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Gabriel Fontanet Nadal
gfontanetgfontanet@uib.esuib.es
Responsable
14:30h15:30h Dilluns 02/09/201931/01/2020 Despatx 216
12:30h13:30h Dimecres 03/02/202001/06/2020 Despatx 216
Jaime Jaume Mayol
jaume.jaumejaume.jaume@uib.esuib.es
11:00h13:00h Dijous 09/09/201930/06/2020 Dept. Informàtica / Arxiduc Lluís Salvador
10:00h11:00h Dimarts 09/09/201926/06/2020 Dept. Informàtica / Arxiduc Lluís Salvador

Contextualització

Assolides les competències de Base de Dades I , l'assignatura aprofundeix en el tractament de dades persistents i la introducció en l'administració dels Sistemes Gestors de Bases de Dades .

Requisits

Essencials

És essencial haver cursat Base de dades I .

Recomanables

És recomenable tenir els coneixements que s'estudien a la assignatura de Sistemes Operatius I , així com les prèvies marcades per a realització de l'assignatura Base de dades I .

Competències

Apart de les competències que es deriven de l'assignatura de Bases de Dades I , es defineixen algunes competències, que es presenten a continuació.

Específiques

 • CI101.- Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i es comportin de manera fiable i eficient, siguin simples de desenvolupar i mantenir i compleixen normes que qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Software
 • CI104.- Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals
 • CI301.- Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica
 • CI305.- Capacitat per adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic a qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació a ambients o entorns intel·ligents

Transversals

 • CTR02.- Capacitat d'anàlisi crítica i de proposta i aplicació de noves solucions. CTR03.- Capacitat d'adquirir de manera autònoma nous coneixements. CTR07.- Capacitat per comunicar conceptes propis de la informàtica de manera oral i escrita en diversos àmbits d'actuació.

Genèriques

 • CTR01.- Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització, de planificació i de presa de decisions

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Bloc I Components lògics i definició d'una base de dades relacional
Tema 1 Conceptes bàsics de bases de dades
Tema 2 Modelització conceptual de dades
Tema 3 Bases de dades relacionals
Bloc II Administració de bases de dades
Tema 4 Structured Query Language (SQL)
Tema 5 Transaccions
Tema 6 Indexació
Tema 7 Aplicacions de bases de dades
Bloc III Programació de bases de dades relacionals
Tema 8 Llenguatges basats en Host

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes de teoria. Grup gran (G)

Amb l'objectiu d'assolir els coneixements teòrics i mitjançant el mètode expositiu, el professorat establirà els fonaments teòrics i aplicacions pràctiques dels temes que coposen la matèria de l'assignatura.

30
Classes pràctiques Resolució de casos pràctics. Grup gran (G)

Amb l'objectiu d'assolir les aptituds de l'assignatura,es plantejaran casos pràctics que es resoldran conjuntament entre el professorat i els estudiants.

15
Classes de laboratori Pràctiques al laboratori. Grup petit (P)

Aquestes pràctiques es duran a terme a les àules d'informàtica, els estudiants han d'assitir amb els seu ordinador. Excepcionalment podrán fer ús dels ordinadors de l'aula, en aquest cas serà imprescindible portar un USB.

15

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Desenvolupament d'un cas teòrico-pràctic.

Amb l'objectiu de consolidar els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura, desenvolupament i resolució d'un cas pràctic.

10
Estudi i treball autònom individual Estudi individual

Consisteix en l'estudi individual dels continguts de l'assignatura.

30
Estudi i treball autònom individual o en grup Desenvolupament d'una aplicació amb Bases de Dades

Amb l'objectiu d'assolir els coneixements d'integració d'aplicacions informàtiques amb bases de dades, desenvolupament d'un cas pràctic que aclareixi la manera en què les aplicacions informàtiques treballen, de manera remota, amb bases de dades.

25
Estudi i treball autònom individual o en grup Desenvolupament de casos pràctics

Amb l'objectiu de consolidar els coneixements adquirits durant l'estudi individual, resolució de casos pràctics.

25

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Es presenten dues situacions:

 • Alumnes que cursen l'assignatura per primera vegada
 • Alumnes que no cursen l'assignatura per primera vegada

Alumnes que cursen l'assignatura per primera vegada

En relació al tipus d'avaluació:

 • Avaluació Contínua constituïda per la realització de dos treballs pràctics. La data de publicació i de lliurament dels mateixos s'establiràdurant el desenvolupament de l'assignatura.
 • Avaluació Complementària constituïda per la realització d'un examen final, dintre del periode establert per l'escola.
 • Avaluació Extraordinària constituïda per la recuperació de totes les proves d'avaluació recuperables que no han assolit la qualificació de 5, dintre del periode establert per l'escola. En el cas dels treballs pràctics, el professor especificarà la manera de recuperació.
 • No es consideral' Avaluació Anticipada.

A cada una de les proves,l'estudiant obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10.

 • La nota final de l'assignatura s'obté a partir d'una mitjana ponderada de les notes de totes les proves d'avaluació, segons les ponderacions que s'estableixen a un apartat posterior.
 • Es considera que l'assignatura està aprovada sempre que l'anterior mitjana ponderada sigui superior o igual a 5.
 • En el cas en que un estudiant obtingui, per aplicació matemàtica dels pesos dels elements d'avaluació, un resultat de 5 o superior, però que no superi l'assignatura perquè no ha obtingut la qualificació mínima exigida a algun dels elements validadors, llavors la qualificació global que obtindrà serà de 4,5 (segons normativa d'avaluació de la UIB).

Alumnes que no cursen l'assignatura per primera vegada

Totes les proves d' Avaluació Contínua que ja foren lliurades a un curs anterior i que obtingueren una qualificació mínima de 5, es consideran com a lliurades al present curs. En aquest cas, cada prova es puntuarà amb un5. En el cas en què l'alumne vulgui assolir una nota superior al curs present, ho haurà de comunicar al professorat, el qual li informarà del procediment a seguir. Els criteris a les avaluacions Complementària i Extraordinària serà el mateix que als alumnes que cursen l'assignatura per primera vegada.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes de teoria.
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Amb l'objectiu d'assolir els coneixements teòrics i mitjançant el mètode expositiu, el professorat establirà els fonaments teòrics i aplicacions pràctiques dels temes que coposen la matèria de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Examen final amb preguntes de caire teòric i/o pràctic.

Competències avaluades: CTR01, CTR02, CTR07, CI104, CI301.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Desenvolupament d'un cas teòrico-pràctic.
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Amb l'objectiu de consolidar els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura, desenvolupament i resolució d'un cas pràctic.

Criteris d'avaluació

Treball individual de resolució d'un cas pràctic.

Competències avaluades: CTR01, CTR07, CI301, CI303

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 5

Desenvolupament d'una aplicació amb Bases de Dades
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Amb l'objectiu d'assolir els coneixements d'integració d'aplicacions informàtiques amb bases de dades, desenvolupament d'un cas pràctic que aclareixi la manera en què les aplicacions informàtiques treballen, de manera remota, amb bases de dades.

Criteris d'avaluació

Treball en grup de desenvolupament informàtic d'una aplicació que treballa amb una base de dades.

Competències avaluades: CTR02, CTR03, CI101, CI104

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

 • Connolly, T; Begg, C; (2005); " DATABASE SYSTEMS. A Practical Approach to Design, Implementation and Management ", Editorial Addison-Wesley, Fourth Edition , ISBN: 0-321-21025-5.
 • Date, C. J.: Christopher John; (1997); " A guide to the SQL standard : a user's guide to the standard database language SQL "; Editorial Addison-Wesley; Fourth Edition ; ISBN: 0-201-96426-0.
 • Garcia-Molina, Hector; Ullman, Jeffrey D.; Widom, Jennifer; (2009); " Database systems : the complete book "; Editorial Prentice Hall; ISBN: 0-131-87325-3.
 • Sistac, Jaume; (2005); " Bases de dades "; Editorial UOC; ISBN: 84-9788-334-9.
 • The MongoDB Folks . Disponible a: http://cookbook.mongodb.org /

Bibliografia complementària

 • Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B.; (2007); " Fundamentals of database systems "; Editorial Addison Wesley; ISBN: 032141506X.

Altres recursos

 • MySQL. Disponible a: http://www.mysql.com
 • Oracle. Disponible a: http://www.oracle.com
 • Oracle Express Edition. Disponible a: http://www.oracle.com/technetwork/products/express-edition/overview/index.html
 • XAMPP. Disponible a: http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html