Escuchar

21725. Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica . Grup 1

Cita prèvia

Identificació de l'assignatura

Assignatura21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica
Grup Grup 1 ( Campus Extens )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits18 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Quart curs
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Antoni Jaume Capó
antoni.jaumeantoni.jaume@uib.esuib.es
Responsable
12:00h13:00h Dimarts 01/09/201931/07/2020 D170. Edifici Anselm Turmeda.

Contextualització

El Treball de Fi de Grau (TFG) s?ha d?entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l?avaluació
integrada de competències específiques i transversals associades al títol. L?objectiu del Treball de Fi de Grau
és la realització d'un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de
la titulació, i que permeti l?avaluació de la capacitat professional i el grau de formació cientificotecnològica
de l?alumne/a d'acord amb el que preveu el pla d'estudis corresponent.

Requisits

Essencials

L?alumne/a es podrà matricular de l?assignatura de Treball de Fi de Grau sempre que hagui superat tots
els crèdits de formació bàsica i estigui matriculat de tots els crèdits necessaris per a l?obtenció del títol
corresponent.

Recomanables

L?alumne/a es podrà matricular de l?assignatura de Treball de Fi de Grau sempre que hagui superat tots
els crèdits de formació bàsica i estigui matriculat de tots els crèdits necessaris per a l?obtenció del títol
corresponent.

Competències

Específiques

  • CTFG: Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari. Consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria en informàtica de naturalesa professional en el què es sintetitzin i integrin les competències adquirides en els Ensenyaments

Genèriques

  • CTFG: Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari. Consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria en informàtica de naturalesa professional en el què es sintetitzin i integrin les competències adquirides en els Ensenyaments

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts del treball fi de grau venen especificats a les diferents propostes disponibles a eps.uib.es/tfg

L'alumnat de TFG, haurà d'assistir a 3 sessions formatives. La informació sobre aquestes 3 acciones formatives i les dates es poden consultar la eps.uib.es

Continguts temàtics

TFG TFG

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (0,28 crèdits, 7 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Tutories ECTS Tutories de seguiment Grup petit (P)

Orientar i supervisar l'alumne/a. Més detalls a http://eps.uib.es/gestioadministrativa

6
Avaluació Exposició pública Grup petit (P)

Exposició pública dels resultats del projecte enfront d'un tribunal.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (17,72 crèdits, 443 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de la presentació

Preparació del material de suport per a la exposició pública.

23
Estudi i treball autònom individual o en grup Realització del treball

Realització del treball

350
Estudi i treball autònom individual o en grup Redacció de la memòria

Redacció d'una memòria a on s'exposen els resultats del treball realitzat.

70

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Tota la informació sobre el TFG inclosos els criteris d'avaluació es poden trobar ahttp://eps.uib.es/wpcontent/uploads/2012/06/fcriteris.pdf

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Tutories de seguiment
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Orientar i supervisar l'alumne/a. Més detalls a http://eps.uib.es/gestioadministrativa

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0%

Exposició pública
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Exposició pública dels resultats del projecte enfront d'un tribunal.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25%

Realització del treball
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Realització del treball

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50%

Redacció de la memòria
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Redacció d'una memòria a on s'exposen els resultats del treball realitzat.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El material específic necessari per a cada TFG es troba inclós dins les propostes de TFG que es poden
consultar a eps.uib.es/tfg/
A http://eps.uib.es/wp-content/uploads/2012/10/ManualTFG.pdf disposau d'un material d'ajuda per a la
redacció de la memòria i la realització de la presentació.