21721. Llenguatges de Programació . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21721 - Llenguatges de Programació
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació
 • Grau de Matemàtiques - Quart curs
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Tercer curs
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Ramon Mas Sansó
ramon.masramon.mas@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Juan Antonio Montes de Oca Durán
juan.montesdeocajuan.montesdeoca@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Llenguatges de Programació és una assignatura obligatòria del mòdul de formació comú del Grau en Enginyeria Informàtica que dóna una visió general dels principals aspectes dels llenguatges de programació, a més de reforçar els conceptes d'estructures de dades, control de seqüència d'execució, abstraccions i tots aquells en que es recolzen les diferents famílies de llenguatges de programació.

L'alumne aprendrà a descriure i analitzar, tant sintàcticament com semànticament, un llenguatge de programació i a partir d'aquests aspectes coneixerà els mecanismes bàsics pel disseny de nous llenguatges de programació. Una altra part important de l'assignatura és el recorregut que es fa per les diferents famílies de llenguatges de programació, les seves característiques i els seus àmbits d'aplicació que permetran a l'alumne una fàcil adaptació a la utilització de nous llenguatges de programació.

Es pretén que l'alumne faci una correcta utilització dels llenguatges de programació en la mesura que donen suport als conceptes de la metodologia de la programació i que pugui trobar l'adequació entre el llenguatge utilitzat i el problema a resoldre.

Requisits

Recomanables

És recomanable que l'alumne tengui coneixements previs en la utilització dels llenguatges de programació d'alt nivell imperatius. Aquests llenguatges serviràn de punt de partida per a la introducció de noves famílies de llenguatges, amb caracterítiques diferenciades.

Competències

Específiques

 • CCM08-Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adients.

Genèriques

 • CTR01-Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització, de planificació i de presa de decisions.
 • CTR02-Capacitat d'anàlisi crítica i de proposta i aplicació de noves solucions.
 • CTR03-Capacitat per adquirir, de forma autònoma, nous coneixements.
 • CTR04-Capacitat per la cerca de recursos i de gestió de la informació en l'àmbit de la informàtica.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Les competències indicades donen lloc als següents continguts específics d'aquesta assignatura:

? Coneixement dels principis bàsics de l?estudi dels llenguatges de programació: estructures de dades, control de seqüència d?execució, abstraccions i tots aquells conceptes en que es recolzen les diferents famílies de llenguatges de programació.
? Coneixement dels mecanismes d?anàlisi i descripció, tant sintàctica com semàntica, d?un llenguatge de programació.
? Coneixement dels mecanismes bàsics pel disseny de nous llenguatges de programació.
? Coneixement dels diferents tipus de llenguatges de programació, les seves característiques i classificacions.

Amb el fi de consolidar aquests coneixements, i en conseqüència les competències genèriques i específiques indicades es proposen els següents continguts temàtics:

Continguts temàtics

Tema 1 Introducció als llenguatges de programació

Tema 2 Tècniques de Descripció dels Llenguatges de Programació
Tema 3 Visió General dels diferents tipus de Llenguatges de Programació
Tema 4 Característiques Generals dels Llenguatges de Programació
Tema 5 Exemples de Llenguatges de Programació

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor, un calendari amb notícies d'interès, documents electrònics i enllaços a Internet i la proposta de pràctica de treball autònom, així com a exercicis proposats i resolts.

Volum de treball

La distribució del nivell de treball tant presencial com no presencial que es proposa és orientativa i representa la planificació de l'assignatura feta pels professors, sense considerar els imprevists que poden sortir durant el curs.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Clases de teoria Grup gran (G)

A les classes teòriques es presenten els conceptes, resultats i procediments principals de l'assignatura mitjançant l'exposició magistral.

29
Classes pràctiques Problemes i pràctiques Grup mitjà (M)

En les classes pràctiques es resoldran els problemes i pràctiques proposats, individualment o en petits grups amb o sense l'ajuda del professor

29
Avaluació Examen global Grup gran (G)

A través de l'examen global s'avaluarà el nivell d'adquisició dels continguts i les competències específiques de l'assignatura. L'examen global podrà tenir una part consistent en la resolució de problemes i sempre contendrà una part relacionada amb els conceptes teòrics.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi individual

Es resoldran els problemes i pràctiques proposats individualment o en petits grups, amb o sense ajuda del professor

30
Estudi i treball autònom individual o en grup Pràctiques

De forma individual o en grupos petits, l'alumne haurà de fer les pràctiques proposades.

60

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'assignatura es farà considerant:

* EXAMEN GLOBAL: es farà un examen global de toda la materia, que podrà tenir una part consistent en la resolució de problemes i/o exercicis i sempre tendrà una part sobre els conceptes teòrics.

* ACTIVITATS i PRÀCTIQUES: al llarg del curs els alumnes faran diverses activitats en grups petits o individualment (problemes i/o pràctiques)

Observacions:

* Per defecte tots els alumnes s'avaluaran amb l'itinerari A.

* Els alumnes que es vulguin avaluar amb l'itinerari B, ho hauran de sol·licitar a l'inici del semestre.

* Les activitats NO RECUPERABLES s'han d'entregar a les dates proposades.

* L'aprovació tant de l'examen comde les pràctiques és necessària per poder superar l'assignatura.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Problemes i pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

En les classes pràctiques es resoldran els problemes i pràctiques proposats, individualment o en petits grups amb o sense l'ajuda del professor

Criteris d'avaluació

Els estudiants hauran d'entregar resolts, individualment o en petits grups, les activitats proposades pel professor. S'avaluarà la correció del plantejament, la resolució del problema, la claredad i la rigurositat.

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen global
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

A través de l'examen global s'avaluarà el nivell d'adquisició dels continguts i les competències específiques de l'assignatura. L'examen global podrà tenir una part consistent en la resolució de problemes i sempre contendrà una part relacionada amb els conceptes teòrics.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la correció del plantejament, la resolució del problema, la claredad i la rigurositat en els raonaments.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

De forma individual o en grupos petits, l'alumne haurà de fer les pràctiques proposades.

Criteris d'avaluació

Per cada una de les pràctiques, els estudiants entregaran un projecte consistent en un programa i una memòria.

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

 • Pratt W.T. Zelkowitz M.V., Lenguajes de Programación:Diseño e implementación, Prentice Hall, 1998
 • Field A.J., Harrison P.G., Functional Programming, International Computer Science Series, Addison-Wesley Publishing Company,1988.

Altres recursos

 • Apunts del professor
 • Recursos disponibles a campus extens