21719. Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics . Grup 2

Identificació de l'assignatura

Assignatura21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
Grup Grup 2 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Tercer curs
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Segon curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Carlos Juiz García
cjuizcjuiz@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Belén Bermejo González
belen.bermejobelen.bermejo@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Isaac Lera Castro
isaac.leraisaac.lera@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Analitzar el comportament d'un sistema, ja sigui informàtic o no, és vital per conèixer el correcte funcionament del mateix, el nivell de prestacions i els seus límits, saber si respon o adapta de manera adequada a les necessitats dels usuaris, administradors i gestors, i la seva adaptació a noves situacions. En definitiva, l'anàlisi del comportament no és un procés trivial requereix una metodologia adequada que sovint es veu limitat per l'experiència de l'administrador del sistema i del mateix sistema. És en definitiva un art, l'art del rendiment.

Aquesta assignatura cobreix amb la metodologia per avaluar adequadament un sistema informàtic, tant en l'àmbit teòric com a pràctic.

Requisits

No hi ha requisits previs.

Recomanables

Nocions bàsiques de l'arquitectura d'un ordinador, arquitectures més complexes: sistemes grids, sistemes web, idispositius mòbils: telèfons i tablets. També, és recomanable tindré nocions de programació shell a sistemes Unix (Ubuntu, Debian,...)

Sistemes Operatius

Competències

A continuación se detallan las competencias asociadas a la titulación. Las competencias transversales son fruto del debate mantenido en la comisión de elaboración de este plan de estudios así como las recomendaciones conocidas como descriptores de Dublin. Las competencias específicas provienen directamente de las recomendaciones para el Grado en Ingeniería Informática (BOE num. 187, de 4/08/09, Anexo II).

Text referenciat de: "PLAN DE ESTUDIOS DE TÍTULO OFICIALGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA"VERSIÓN 3: 20 / 3 / 2013
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/238/238925_e-informatica-20_3_2013.pdf

Específiques

 • Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente (CCM01).
 • Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua, y valorando su impacto económico y social (CMM02).
 • Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes (CMM04).

Transversals

 • Capacidad de análisis y síntesis, de organización, de planificación y de toma de decisiones (CTR01).
 • Capacidad de análisis crítico y de propuesta y aplicación de nuevas soluciones (CTR02).
 • Capacidad para adquirir de forma autónoma nuevos conocimientos (CTR03).
 • Capacidad para la búsqueda de recursos y de gestión de la información en el ámbito de la informática (CTR04).
 • Capacidad para comunicar conceptos propios de la informática de manera oral y escrita en diferentes ámbitos de actuación (CTR07).

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L? anàlisi del comportament d?un sistema informàtic té com a objectiu obtindré un sistema d?altes prestacions a un cost donat a vista dels enginyers, científics, analistes i usuaris. En altres paraules, l'objectiu ésobtenir el millor nivell de prestacions d'un sistema amb els recursos existents i tindreconscièncie de les seves mancances.Per arribar a aquest objectiu se necessitenconeixements bàsics de avaluació de sistemes i tècniques de comparació entrediferents alternatives per trobar quina compleix millor els seus requeriments.
Per això, necessiten desenvolupar els següents camps temàtics:

Continguts temàtics

1 Introducció a l'avaluació del rendiment

o Mesures de rendiment d'un computador i Llei d'Amdahl
o Altres factors no funcionals a considerar en relació al rendiment (financera, ecològica, seguretat, ...)

2 Monitorització de sistemes i programes

o Mesures
o Eines de monitorització

3 Anàlisi comparativa de rendiment (benchmarking)

o Mesures de rendiment
o Comparació de rendiments a través de patrons

4 Introducció a l'anàlisi operacional

o Estacions de servei i xarxes de cues d'espera
o Lleis operacionals
o Límits asimptòtics

5 Caracterització de la càrrega

o Models de càrrega i la seva representativitat
o Tècniques d'agrupament

6 Planificació de la capacitat

o Mètodes de predicció
o Planificació en escenaris molt variables

Metodologia docent

Les classes són teòriques amb qüestions pràctiques, més lesclasses pràctiques i d'exercicis.

Volum de treball

El volum de treball sempre estarà sotmets a les quantitat de hores assignades a aquesta assignatura.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques i pràctiques Grup gran (G)

Explicació teòrica dels principals punts de l'assignatura i resolució d'exercicis.

Sessions especials per a les competències: CTR02 i CTR03

60

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Pràctiques

Un conjunt de pràctiques per demostrar l'aplicació dels continguts teòrics.

Sessions especials per a les competències: CTR02 i CTR03

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A més de les dos probes i del treball es tendra en compte la participació, la motivació, i els diferents treballs complementaris.

En els exàmensno es podrà utilitzar el mòbil com a substitut de la calculadora.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques i pràctiques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Explicació teòrica dels principals punts de l'assignatura i resolució d'exercicis.

Sessions especials per a les competències: CTR02 i CTR03

Criteris d'avaluació

Avaluació teòrica i problemes

Competències: CCM01, CCM02, CCM04, CTR01, CTR07

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 5

Pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Un conjunt de pràctiques per demostrar l'aplicació dels continguts teòrics.

Sessions especials per a les competències: CTR02 i CTR03

Criteris d'avaluació

Lliurament d'un conjunt de pràctiques de diferents punts de teoria

Competències: CCM01,CTR02, CTR03

Percentatge de la qualificació final: 60% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bàsicament treballarem amb:

 1. Transparències
 2. Problemes
 3. Llibres
 4. Altres: noticies, activitats presencials, etc.

Bibliografia bàsica

 • Brendan Gregg. System Performance, Enterprise and the Cloud. Prentince & Hall. 2013.
 • Molero, X; Juiz, C.; Rodeño, M.J. Evaluación y Modelado del rendimiento de los sistemas informáticos. Madrid. Pearson Prentice-Hall. 2004
 • Jain, R.The Art of Computer Systems Performance Analysis. Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation and Modeling. New York, NY, USA: John Wiley & Sons. 1991

Bibliografia complementària

 • Mohammed S. Obaidat and Noureddine A. Boudriga. Fundamentals of Performance Evaluation of Computer and Telecommunications Systems .Wiley-Interscience. 2010
 • Neil J. Gunther, Guerrilla Capacity Planning: A Tactical Approach to Planning for Highly Scalable Applications and Services, Springer, 2010
 • Menascé, D.A.; Almeida, V.A.F., Dowdy, L.W. Capacity Planning and Performance Modeling. From Mainframes to Client-Server Systems . Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice Hall. 1994