Escuchar

21703. Sistemes Digitals . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21703 - Sistemes Digitals
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació
 • Grau de Matemàtiques - Quart curs
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Carlos Guerrero Tomé
carlos.guerrerocarlos.guerrero@uib.esuib.es
Responsable
09:00h10:30h Dimecres 09/09/201901/06/2020 218

Contextualització

L'assignatura Sistemes Digitals està al pla d'estudis del Grau d'Enginyeria en Informàtica i del Grau de Matemàtiques. En el cas d'Enginyeria en Informàtica és una assignatura del mòdul de formació obligatòria que s' imparteix durant el primer quadrimestre del primer curs. En els estudis del Grau de Matemàtiques és una asignatura optativa. L'assignatura, que compta amb un total de quatre temes pretén donar a conèixer a l'alumne les formes habituals de representar la informació per al seu processament mitjançant un sistema digital i l'anàlisi i síntesis de sistemes digitals (combinacionals i seqüencials).

Requisits

Competències

Específiques

 • CCM09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i l'arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen

Genèriques

 • CTR01 - Capacitat d'anàlisis i síntesis, d'organització, de planificació i de presa de decisions
 • CTR07 - Capacitat per a comunicar conceptes propis de la informàtica de manera oral i escrita en diferents àmbits d'actuació

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 De zero a un

1.1.- Introducció

1.2.- L?art de gestionar la complexitat

1.3.- L?abstracció digital

1.4.- Sistemes numèrics

1.5.- Portes lògiques

1.6.- A sota de l?abstracció digital

1.7.- Transistors CMOS

1.8.- Consum energètic

2 Lògica combinacional: disseny i anàlisis

2.1.- Introducció

2.2.- Equacions booleanes

2.3.- Àlgebra booleana

2.4.-De la lògica a les portes

2.5.-Conjunts complets de connectius lògics

2.6.-Lògica combinacional multinivell

2.7.-X?s i Z?s

2.8.-Mapes de Karnaugh

2.9.-Mòduls combinacionals estàndard

2.10.-Anàlisi de sistemes combinacionals

2.11.-Temporització

3 Lògica seqüencial: disseny i anàlisis

3.1.- Introducció

3.2.-Màquines d?estats finits

3.3.-Latches i Flip-Flops

3.4.- Disseny de circuits sequencials

3.5.- Circuits Seqüencials estàndard

3.6.- Anàlisi de sistemes seqüencials

4 Introducció a la lògica programable

4.1.- Tipus de dispositius lògics programables

4.2.- Llenguatges de descripció de hardware

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques-pràctiques Grup gran (G)

La matèria s'explicarà fent us de la classe magistral. S'establirà una relació interactiva entre professor i alumne fent ús d'exemples, resolvent exercicis senzills i proposant enunciats de problemes més complexes on l'alumne pugui desenvolupar els coneixements i competències adquirits.

30
Classes pràctiques Aula d'Informàtica Grup mitjà 2 (X)

Les sessions pràctiques consistiran en el disseny de diferents circuits digitals i la seva simulació, utilitzant un simulador a l'aula d'informàtica. Es realitzaran una sèrie de pràctiques de laboratori tutelades.Per als alumnes de l'itinerari A, és condició necessària per aprovar l'assignatura assistir a un 80% de les sessions de grup mitjà

9
Classes pràctiques Classes de Problemes Grup gran (G)

Las classes de problemes donaran la oportunitat a l'alumne d'enfrontar-se realment als problemes que es plantegen a l'assignatura. El mètode utilitzat consistirà en proposar diferents exercicis que l'alumne haurà de resoldre i que posteriorment es corregiran de forma col·lectiva o seran corregits pel professor de manera individualitzada.

15
Classes pràctiques Classes de Problemes Grup mitjà 2 (X)

Las classes de problemes donaran la oportunitat a l'alumne d'enfrontar-se realment als problemes que es plantegen a l'assignatura. El mètode utilitzat consistirà en proposar diferents exercicis que l'alumne haurà de resoldre i que posteriorment es corregiran de forma col·lectiva o seran corregits pel professor de manera individualitzada.És condició necessària per aprovar l'assignatura assistir a un 80% de les sessions de grup mitjà

6

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i Exercicis de Seguiment

Estudi i treball autònom per al seguiment de l'assignatura i per a dur a terme els exercicis recomenats a classe.

30
Estudi i treball autònom individual Preparació d'examen final

Estudi i treball autònom per a la preparació de l'examen final. Aquest serà una combinació de preguntes de resposta curta i mitja. Si la qualificació de l'EXAMEN FINAL de Febrer és menor a 5 i no s'ha obtingut una qualificació mitjana global de l'assignatura major o igual a 5, s'haurà de repetir aquesta prova la convocatòria extraordinària.El lliurament d'un exàmen en blanc o amb respostes totalment incoherents o sense sentit es considerarà com a no presentat.

20
Estudi i treball autònom individual Preparacio d'examen parcial

Estudi i treball autònom per a la preparació de l'examen parcial. Aquest serà una combinació de preguntes de resposta curta i mitja.

20
Estudi i treball autònom en grup Pràctica Final

L'alumne haurà de dur a terme un treball final pràctic (en grups de 2 persones com a màxim), consistent en la síntesis de dos circuits digitals: un combinacional i l'altre seqüencial. Si la qualificació d'aquest treball pràctic és menor a 5 i no s'ha obtingut una qualificació mitjana global de l'assignatura major o igual a 5, s'haurà de repetir aquest treball a la convocatòria extraordinària.El lliurament d'una pràctica en blanc, que no funcioni, amb una funcionalitat diferent a la demanada, o que sigui incoherent es considerarà com a no presentada. La mateixa consideració tindrà si la memòria de la pràctica no està feta o no inclou una descripció mínima, coheren i ajustada a l'enunciat de la pràctica.

20

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Hi ha dos itineraris possibles per a l'avaluació de l'assignatura. Per defecte l'alume farà l'itinerari A. Per poder fer l'itinerari B l'alumne/a ha de tenir o demostrar que pot obtenir la condició d?estudiant a temps parcial segons el Reglament Acadèmic (https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/ic).

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes de Problemes
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

Las classes de problemes donaran la oportunitat a l'alumne d'enfrontar-se realment als problemes que es plantegen a l'assignatura. El mètode utilitzat consistirà en proposar diferents exercicis que l'alumne haurà de resoldre i que posteriorment es corregiran de forma col·lectiva o seran corregits pel professor de manera individualitzada.

Criteris d'avaluació

Competències que s'avaluen: CCM09, CTR07

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Classes de Problemes
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

Las classes de problemes donaran la oportunitat a l'alumne d'enfrontar-se realment als problemes que es plantegen a l'assignatura. El mètode utilitzat consistirà en proposar diferents exercicis que l'alumne haurà de resoldre i que posteriorment es corregiran de forma col·lectiva o seran corregits pel professor de manera individualitzada.És condició necessària per aprovar l'assignatura assistir a un 80% de les sessions de grup mitjà

Criteris d'avaluació

Competències que s'avaluen: CCM09, CTR07

Per als alumnes de l'itinerari A, és condició necessària per aprovar l'assignatura assistir a un 80% de les sessions de grup mitjà.

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Preparació d'examen final
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Estudi i treball autònom per a la preparació de l'examen final. Aquest serà una combinació de preguntes de resposta curta i mitja. Si la qualificació de l'EXAMEN FINAL de Febrer és menor a 5 i no s'ha obtingut una qualificació mitjana global de l'assignatura major o igual a 5, s'haurà de repetir aquesta prova la convocatòria extraordinària.El lliurament d'un exàmen en blanc o amb respostes totalment incoherents o sense sentit es considerarà com a no presentat.

Criteris d'avaluació

Competències que s'avaluen: CCM09, CTR01, CTR07

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Preparacio d'examen parcial
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

Estudi i treball autònom per a la preparació de l'examen parcial. Aquest serà una combinació de preguntes de resposta curta i mitja.

Criteris d'avaluació

Competències que s'avaluen: CCM09, CTR01, CTR07

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Pràctica Final
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

L'alumne haurà de dur a terme un treball final pràctic (en grups de 2 persones com a màxim), consistent en la síntesis de dos circuits digitals: un combinacional i l'altre seqüencial. Si la qualificació d'aquest treball pràctic és menor a 5 i no s'ha obtingut una qualificació mitjana global de l'assignatura major o igual a 5, s'haurà de repetir aquest treball a la convocatòria extraordinària.El lliurament d'una pràctica en blanc, que no funcioni, amb una funcionalitat diferent a la demanada, o que sigui incoherent es considerarà com a no presentada. La mateixa consideració tindrà si la memòria de la pràctica no està feta o no inclou una descripció mínima, coheren i ajustada a l'enunciat de la pràctica.

Criteris d'avaluació

Competències que s'avaluen: CCM09, CTR01, CTR07

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

 • Harris, D.V. i Harris, S.L. 'Digital Design and Computer Architecture'. Morgan Kaufman, 2nd edition. 2013
 • Floyd, T. L. 'Fundamentos de los Sistemas Digitales' Ed. Prentice-Hall.
 • Miró J., Ortíz A., Proenza J. iSantamaría L. 'Problemes resolts de l'assignatura fonaments de computadors'UIB, 1995.

Bibliografia complementària

 • Angulo, José Mª y García Zubía, Javier 'Sistemas Digitales y Tecnología de Computadores' Paraninfo.
 • Tocci R. J. Y Widmer N.S. 'Sistemas Digitales, Principios y aplicaciones' Ed. Prentice-Hall.
 • García Sánchez J.E., Gil Tomás D., Martínez Iniesta M. 'Circuitos y sistemas digitales' Tebar Flores.
 • Hayes, J. P. 'Introducción al diseño lógico digital'. Ed. Addison Wesley.
 • Mandado, E. 'Sistemas electrónicos digitales'. Ed. Marcombo.
 • Taub, H. 'Circuitos Digitales y microprocesadores'. Ed. McGraw-Hill.
Bibliografia per a les comptenecies transversarls: Comunicació oral i escrita:
 • José Antonio Marina, María de la Valgoma. La Magia de Escribir. DEBOLSILLO, 2014. ISBN: 9788490626481.
 • C. Michael Levy, Sarah Ransdell (eds). The Science of Writing: Theories, Methods, Individual Differences and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, 1996. ISBN: 0-8058-2108-2 (c), 0-8058-2109-0 (p), 978-1-136-68678-8 (ebk).

Altres recursos

 • Campus Extens de l'assignatura