Escuchar

21674. Fisioteràpia Neurològica III . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21674 - Fisioteràpia Neurològica III
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Inmaculada Riquelme Agulló
inma.riquelmeinma.riquelme@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Miguel Ángel Capó Juan
ma.capoma.capo@uib.esuib.es
19:00h20:00h Dijous 20/02/202023/05/2020 Sense despatx assignat. Cal concertat cita prèvia.
Beatriz Manzanal González
beatriz.manzanalbeatriz.manzanal@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Després de les assignatures de Fisioteràpia Neurològica I i II, on es va mostrar la fisiopatologia, valoració i tractament de les malalties neurològiques de l'adult, l'assignatura Fisioteràpia Neurològica III incidirà en la patologia neurològica pediàtrica. Aquesta assignatura es relaciona íntimament amb el mòdul del nen sa impartit a l'assignatura Fisioteràpia en poblacions especials en el primer quadrimestre del tercer curs i amb els mòduls de pediatria impartits en Fisioteràpia en Traumatologia I. En aquest mòdul es tractarà el desenvolupament psicomotor i musculesquelètic normal, coneixements que posaran les bases per detectar la anormalitat de la patologia neurològica. A més, els coneixements d'anatomia i fisiologia del SNC i del sistema musculesquelètic i els relatius als signes i símptomes de la patologia neurològica, seran molt útils per a la comprensió de l'assignatura.

Requisits

Recomanables

Es recomana que l'estudiant tingui coneixements d'anatomia i fisiologia dels sistemes musculesquelètic i nerviós, a més de coneixements bàsics d'anatomia palpatòria i per imatge. Es recomana així mateix tenir coneixements de fisiopatologia i valoració de la patologia neurològica de l?adult.

Competències

Es poden consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver adquirit en finalitzar el grau en la següent adreça: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Específiques

 • E1 Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • E2 Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • E3 Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
 • E5 Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • E6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 • E7 Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • E8 Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari
 • E9 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • E16 Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multi professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Genèriques

 • G2 Capacitat d'organització i planificació.
 • G6 Capacitat de gestió de la informació.
 • G7 Resolució de problemes
 • G9 Treball en equip.
 • G16 Aprenentatge autònom.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

T.1 Concepte de neuropediatria

Concepte de Neuropediatria, Importància de la neuropediatria en la formació del fisioterapeuta. Exploració clínica en Neuropediatria.

T.2 Examen neurològic del nen

Història clínica en Neurologia Infantil. Examen neurològic del nounat i del lactant. Examen neurològic del nen gran.

T.3 Exploració neurofisiològica

Conceptes bàsics sobre les exploracions neurofisiològiques. Conceptes bàsics en Neuroimatge infantil: seqüències bàsiques.

T.4 Maduració neurològica del nen

Maduració neurològica del nen en el primer any de vida. Maduració neurològica del nen preescolar i escolar.

T.5 Retards del desenvolupament

Retard psicomotor, dades d'alarma, exploracions complementàries. Retard mental.

Exploracions neuropsicològiques, estudi. Importància de la intervenció primerenca en els retards del desenvolupament.

T.6 Retard mental

Quadres més freqüents que ocasionen Retard Mental: síndrome de Down, Turner, X fràgil, Rett, Angelman, Prader-Willi. Síndrome Alcohòlic Fetal.

T.7 Paràlisi cerebral infantil

Paràlisi cerebral infantil (PCI). Concepte i definició. Factors etiològics. classificació clàssica morfològica i topogràfica de la PCI. Diagnòstic. Mètodes d'intervenció. Importància de la fisioteràpia en la reeducació de la PCI.

T.8 Alteracions del perímetre cefàlic

Alteracions del perímetre cefàlic: Macrocefàlia i Microcefàlia.

T.9 Trastorns del moviment en la infància: atàxies

Trastorns del moviment en la infància: atàxies.

T.10 Trastorns del moviment en la infància: tics

Trastorns del moviment en la infància. Maneig del pacient amb tics.

T.11 Trastorns de l'aprenentatge

Trastorns de l'aprenentatge: TDAH. Diagnòstic, maneig, criteris de derivació, tractaments.

Trastorn de lectoescriptura. Discalcúlia. Trastorn de la coordinació. Avaluació neuropsicològica bàsica: test més usats, interpretació.

T.12 Trastorns del desenvolupament del llenguatge i de l'espectre autista

Trastorns del desenvolupament del llenguatge. Trastorns de l'espectre autista: valoració, diagnòstic, intervenció.

T.13 Aspectes psicosocials de la patologia neurològica infantil

Aspectes psicosocials de la patologia neurològica infantil. Paper del fisioterapeuta en la atenció a la família, assessorament i col·laboració familiar en el tractament.

T.14 Valoració fisioterapèutica en la patologia neurològica infantil

Valoració fisioterapèutica en la patologia neurològica infantil.

T.15 Teories del control motor i estratègies d'intervenció terapèutica

Teories del control motor i estratègies d'intervenció terapèutica.

T.16 Principals enfocaments en fisioteràpia pediàtrica

Principals enfocaments en fisioteràpia pediàtrica. Evolució històrica i validesa actual.

T.17 Sistemes de posicionament

Sistemes de posicionament. Guixos posturals i fèrules progressives.

T.18 Trastorns de la marxa i intervenció terapèutica

Trastorns de la marxa en els trastorns neurològics infantils. Valoració i intervenció. DAFOs i splints. Ajudes tècniques per al desplaçament

T.19 Problemes d'alimentació i intervenció terapèutica

Problemes de l'aparell respiratori i alimentació. Intervenció fisioteràpia.

T.20 Problemes de comunicació i adaptació de l'entorn

Problemes de comunicació, adaptació de l'entorn i participació en la patologia neurològica infantil. Intervenció fisioteràpia.

T.21 Fisioteràpia en centres educatius específics

Fisioteràpia en el centre educatiu en nens amb necessitats especials.

T.22 L'informe de fisioteràpia

Realització d'informes de fisioteràpia pediàtrica.

T.23 Fisioteràpia de la patologia neurològica pediàtrica

Fisioteràpia de les patologies neurològiques més comunes en la infància (PCI, PBO, malalties neuromusculars, S. de Down ...). Abordatge dels diferents trastorns motors i els sues problemes ortopèdics al llarg del desenvolupament.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G)

Introducció a la patologia neurològica pediàtrica. Exposicions teòriques

15
Seminaris i tallers Seminaris i tallers Grup mitjà 2 (X)

Exposició de treballs de preparació o ampliació dels continguts dels diferents seminaris pràctics, relacionats amb les bases dels procediments fisioterapèutics de valoració i tractament en neurologia pediàtrica.

15
Classes de laboratori Classes de laboratori Grup petit (P)

Pràctica dels principals procediments fisioterapèutics de valoració i tractament en neurologia pediàtrica.

27
Avaluació Examen teòric Grup gran (G)

Examen teòric sobre els continguts de l'assignatura.

2
Avaluació Resolució de cas clínic Grup petit (P)

Resolució d'un cas pràctic que es projectarà en format audiovisual.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i preparació de les tasques recomanades en els seminaris i classes de laboratori.

Estudi i pràctica dels continguts de l'assignatura.

30
Estudi i treball autònom en grup Estudi i treball autònom en grup

Aplicació dels coneixements adquirits durant l'assignatura a un cas clínic.

60

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Es superarà l'assignatura si la mitjana ponderada supera el 5 i si s'ha obtingut més d'un 4 en els apartats d'Examen teòric i Resolució d'un cas clínic. Al juliol es podrà recuperar per separat qualsevol de aquests dos apartats.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminaris i tallers
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Exposició de treballs de preparació o ampliació dels continguts dels diferents seminaris pràctics, relacionats amb les bases dels procediments fisioterapèutics de valoració i tractament en neurologia pediàtrica.

Criteris d'avaluació

Avaluació continuada del treball realitzat en els seminaris i dels treballs que es demanin per a la preparació i ampliació dels continguts dels mateixos. Es valorarà l'exposició i defensa de la feina davant els companys, claredat, preparació, documentació i qualitat dels continguts i presentació.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Examen teòric
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Examen teòric sobre els continguts de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Examen teòric de resposta múltiple amb 4 opcions. Perquè aquest apartat sigui ponderable, la qualificació de l'examen ha de ser com a mínim de 4.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Resolució de cas clínic
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció

Resolució d'un cas pràctic que es projectarà en format audiovisual.

Criteris d'avaluació

Anàlisi i resolució d'un cas clínic que es projectarà mitjançant un sistema audiovisual. Perquè aquest apartat sigui ponderable, la qualificació ha de ser com a mínim de 4.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Estudi i treball autònom en grup
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Aplicació dels coneixements adquirits durant l'assignatura a un cas clínic.

Criteris d'avaluació

Treball grupal on s'aplicaran els coneixements adquirits en l'assignatura en un cas clínic. Es valorarà la base teòrica, documentació, adequació al cas de les proves i procediments escollits i expressió escrita.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària