Escuchar

21670. Fisioteràpia Neurològica II . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21670 - Fisioteràpia Neurològica II
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Inmaculada Riquelme Agulló
inma.riquelmeinma.riquelme@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Enric Brunet Monserrat
enric.brunetenric.brunet@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Antonio Figuerola Roig
antonio.figuerolaantonio.figuerola@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Marcelino Ruiz Sánchez
m.ruizm.ruiz@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Ernesto Massimo Sardi León
ernesto.sardiernesto.sardi@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Tenint en compte l?assignatura de Fisioterapia Neurològica I, on es mostraren les patologies neurològiques més comuns en la persona adulta, es va introduir la valoració tant mèdica com de fisioteràpia i es practicaren tècniques bàsiques de fisioteràpia per afrontar aquest tipus de síndromes, l?assignatura de fisioteràpia neurològica II pretén profunditzar en aquelles tècniques de fisioteràpia més especifiques utilitzades pel tractament de persones adultes amb patologia neurològica. Les patologies neurològiques produeixen conseqüències motrius pròpies, on la tasca del fisioterapeuta resulta essencial.

Avís: Guia docent pendent de revisió lingüística.

· Avís: Aquesta assignatura es desenvolupa sota l'empara de la LOPD 15/1999,per la qual cosa no es permet cap tipus d'enregistrament de la docència sense el permís explícit del professor, ni l'ús fraudulent del seu contingut o dels materials.

· Avís: El plagi es considera frau en l'avaluació a tots els efectes, per la qual cosa es regularà segons el que estableix a aquests efectes el Reglament acadèmic.

· En aquesta assignatura pot ser que s'hi computin activitats culturals informatives que s'organitzin a la UIB durant el curs acadèmic i que tinguin relació amb l'assignatura.

· Per als treballs en grup: «En el supòsit que un grup de treball consideri necessari expulsar qualcun dels seus integrants, ha de comunicar-ho a l?afectat/ada i al professor/a, i incloure els motius en la comunicació, amb temps suficient per poder esmenar la situació que ha ocasionat l?expulsió».

Requisits

Recomanables

Se recomana que l?estudiant tingui coneixements d?anatomia i fisiologia dels sistemes musculoesquelètics i nerviós, a més de coneixements bàsica d?anatomia palpatòria i per imatge. Se recomana, a més, tenir coneixements de fisiopatologia i valoració de la patologia neurològica de la persona adulta.

Competències

Se poden consultar les competències bàsiques que l?estudiant ha d?haver adquirit al finalitzar el grau en la següent direcció:http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Específiques

 • E1 Conèixer i entendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones tant sanes com amb alguna malaltia, en el medi rural i social.
 • E2 Conèixer i entendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els que se fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • E3 Conèixer i entendre els mètodes, procediments i actuacions de fisioteràpia, dirigides tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per la reeducació o recuperació funcional, com la realització d?activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
 • E5 Valorar l?estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • E6 Valoració diagnòstica de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de valoració reconeguts internacionalment.
 • E7 Dissenyar el pla de intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d?adequació, valides i eficiència.
 • E8 Executar, dirigir i coordinar el pla de intervenció? de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l?usuari.
 • E9 Avaluar l?evolució? dels resultats obtinguts amb el tractament en relació? amb els objectius marcats.
 • E16 Dur a terme Llevar a cabo las intervencions fisioterapèutiques basant-se en l?atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Genèriques

 • G2. Capacitat d?organització i planificació.
 • G6 Capacitat de gestió de la informació.
 • G9. Treball en equip.
 • G16 Aprenentatge autònom.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

T.1 Atàxies

Atàxies hereditàries, dominants, recessives i atàxia lligada al cromosoma X.

T.2 Neuropaties cranials

Neuropaties cranials. Síndrome dels parells cranials. Multineuropaties cranials associades a altres patologies.

T.3 Polineuropaties

Polineuropaties hereditàries i adquirides.

T.4 Altres patologies dels nervis perifèrics

Radiculopaties, plexopaties, mononeuropaties.

T.5 Patologies de la motoneurona

Esclerosis lateral amiotròfica i altres patologies de la motoneurona. Variants clíniques.

T.6 Miopaties

Miopaties, trastorns de la unió neuromuscular, patologies mitocondrials.

T.7 Infeccions del sistema nerviós

Meningitis agudes i cròniques. Encefalitis i meningitis víriques. Malalties per prions. Complicacions neurològiques del virus de la immunodeficiència humana.

T.8 Epilèpsia

Concepte bàsic i tipus.

T.9 Neuroimatge en neurologia

Neuroimatge en neurologia.

T.10 Altres mètodes de fisioteràpia en afectacions neurològiques

Altres mètodes de fisioteràpia en afectacions neurològiques.

T.11 Estratègies d?actuació front la marxa neurològica.

La marxa neurològica. Estratègies d?actuació.

T.12 El Concepte Bobath

Facilitació de l?equilibri en bipedestació
Facilitació de la seqüència del pas
Facilitació de la marxa
Tractament de l?espatlla neurològica.

T.13 Tractament integral de les alteracions del to postural.

Tractament integral de les alteracions del to postural.

T.14 Tractament de la disfàgia en el pacient neurològic.

Tractament de la disfàgia en el pacient neurològic.

T.15 Tractament de fisioteràpia de la paràlisis facial

Tractament de fisioteràpia de la paràlisis facial.

T.16 Tractaments específics en las patologies neurològiques més freqüentes.

Tractaments específics en las patologies neurològiques més freqüentes.

Metodologia docent

A l?inicidel semestre estarà a disposició dels estudiants el cronograma de l?assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en les que se realitzaran les proves d?avaluació continua i les dates d?entrega dels treballs. Així mateix, el professor o la professora informarà als estudiants si el pla de treball de l?assignatura se realitzarà a través del cronograma o mitjançant una altra via, inclosa la plataforma Aula Digital.

Volum de treball

.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Descripció de patologia neurològica Grup gran (G)

Descripcióde les patologies neurològiques de l'adult. Exposicions teòriques.

15
Seminaris i tallers Neuroimatge en neurologia Grup mitjà 2 (X)

Visualitzaciód'imatges característiques dels differentstipus de patologies neurològiques.

6
Classes pràctiques Procediments de fisioteràpia Grup mitjà 2 (X)

Adquirirdestreses en els procediments fisioterapèutics especificats alscontinguts.

30
Avaluació Treball sobre cas clínic Grup mitjà 2 (X)

Valoració i tractament fisioterapèutic d'un cas clínic.

3
Avaluació Prova d?execució de tasques simulades Grup petit (P)

Prova pràctica d'execució de procedimentsde fisioteràpia.

3
Avaluació Examen teòric de fisioteràpia Grup gran (G)

Examen teòric de fisioteràpia.

2
Avaluació Examen teòric de patologia Grup gran (G)

Examen teòric de patologia i neuroimatge

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i treball autònom individual

Estudi i preparació de tasques recomanades enles activitats presencials.

60
Estudi i treball autònom en grup Estudi i treball autònom en grup

Estudi i preparació de tasques per la resolució d'un cas clínic.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Se considerarà aprovada l?assignatura si la mitja ponderada dels distints apartats és superior a 5, sempre que s?hagi obtingut un mínim de 4 en cada un dels apartats que així se especifiqui. Se podran recuperar els exàmens teòrics suspesos, amb les mateixes condicions que las especificades per l?avaluació ordinària.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Treball sobre cas clínic
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Valoració i tractament fisioterapèutic d'un cas clínic.

Criteris d'avaluació

Entrega del treball en el plaç acordat. En els treballs s?analitzaran l?estructura, documentació, qualitat de l?anàlisi iqualitat de la redacció.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Prova d?execució de tasques simulades
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Prova pràctica d'execució de procedimentsde fisioteràpia.

Criteris d'avaluació

Se valorarà la informació i col·locació del pacient, col·locació del fisioterapeuta, execució de la tècnica i justificació teòrica.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Examen teòric de fisioteràpia
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Examen teòric de fisioteràpia.

Criteris d'avaluació

S?ha d?obtenir un mínim de 4 en el examen perquè aquest apartat sigui ponderable.

L?examen consistirà en un examen de preguntes de resposta breu. En aquest examen se podran demanar continguts tant teòrics como pràctics relacionats amb els continguts de fisioteràpia i els treballs sobre casos clínics.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Examen teòric de patologia
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Examen teòric de patologia i neuroimatge

Criteris d'avaluació

S?ha d?obtenir un mínim de 4 en el examen perquè aquest apartat sigui ponderable.

L?examen consistirà en un examen tipo test de 4 respostes. Cada 3 respostes errònies se descomptarà una resposta vàlida.

En aquest examen podrà haver preguntes sobre coneixements de patologia, tècniques de neuroimatge i casos clínics.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Perfetti. EL EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO DEL HEMIPLÉJICO ADULTO. Ed. Edika-Medika SA. 1999.
Nara, Isao. FISIOTERAPIA EN ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES. Ed. IBERSAF. 2003.
Meliá, J - Valls, M. FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. Ed Síntesis. 2003.
Butler, D. MOVILIZACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO. Ed Paidotribo. 2002.
Adams & Victors. PRINCIPLES OF NEUROLOGY. Ed. McGraw Hill Medica. 10ª ed. 2014.
Pascual Gómez J. TRATADO DE NEUROLOGÍA MÉDICA. Ed. Ars Médica, 2009.
Juan García FJ. EVALUACIÓN CLÍNICA Y TRATAMIENTO DE LA ESPASTICIDAD. Ed. Médica Panamericana, 2009.

Bibliografia complementària

Huw. BIOPSHYCHOSOCIAL APROACHES IN NEUROREHABILITATION. Ed. Psychology pres. 2003.
Stokes M. FISIOTERAPIA EN LA REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA. 2ª ed. Barcelona: Elsevier, 2006.
Bach JR. MANAGEMENT OF PATIENTS WITH NEUROMUSCULAR DISEASES. 1ª ed. Hanley & Belfus. 2003.