21354. Trastorns en el Desenvolupament . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21354 - Trastorns en el Desenvolupament
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits3 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Victoria González Cantarero
victoria.gonzalezvictoria.gonzalez@uib.esuib.es
17:00h18:00h Dimecres 10/09/201808/02/2019 Concertar cita
15:00h16:00h Dimarts 10/09/201808/02/2019 Concertar cita

Contextualització

L?optativa ?Trastorns del Desenvolupament? és una assignatura de quart curs que amplia les matèries de ?Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I i II" del primer curs del grau en Psicologia que ens aporta la base dels coneixements de la ciència evolutiva en eldesenvolupament normatiu. L'estudi de les alteracions que es presenten en el desenvolupament infantil es completa amb l'optativa de "Trastorns en el Desenvolupament del Llenguatge i la Parla".

Els trastorns del desenvolupament, per tant, farà referència a la ciència del risc i la discapacitat així com també es donarà orientacions sobre la seva avaluació i intervenció. Es tracta d?una formació específica en els trastorns generalitzats del desenvolupament, dèficits generals del desenvolupament i en els trastorns específics sensorials o motors.

Aquest trastorns s?inicien en la infància i se defineixen com un dèficit en l?adquisició de determinades habilitats neurocognitives. Aquestes alteracions són de gran rellevància, no només pel seu impacte en el individu sinó també en les famílies i en la societat en general.

Dins aquesta matèria ens centrarem en conèixer la seva etiologia, com podem valorar-ho, quin són els aspectes crucials pel diagnòstic diferencial, la seva evolució i les nocions bàsiques de les seves possibilitats d?intervenció psicoterapèutica amb la finalitat de poder atendre e integrar a totes les persones dins la societat. A més, vol donar als alumnes els recursos necessaris per poder aprofundir o resoldre els dubtes que puguin sortir en la seva futura pràctica professional.

Requisits

Hi ha requisits essencials per poder realitzar l'optativa amb èxit. Aquest requisits són:

Essencials

- Haver cursat les assignatures de ?Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I i II?

Competències

L?assignatura ?Trastorns del Desenvolupament? es relaciona amb el desenvolupament de les següents competències de caire específic i generals:

Específiques

  • CE5: Ser capaç d?identificar diferències, problemes i necessitats
  • CE13: Ser capaç d?utilitzar estratègies i tècniques per involucrar en la intervenció als destinataris

Genèriques

  • CT1: Capacitat d?anàlisis i síntesis
  • CT5: Capacitat de resolució de problemes
  • CT11: Capacitat i actitud per desenvolupar i mantindre actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió
  • CT15: Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts impartitssón:

Continguts temàtics

BLOC I: INTRODUCCIÓ Contiguts introductoris

Introducció

1. Conceptes fonamentals

2. Sistemes de classificació

3. Bases neurològiques

4. Escales de desenvolupament

BLOC II : TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPMENT Continguts damunt els Trastorns de l'espectre autista, TEA

Trastorns de l'espectre autista, TEA

1. Evolució històrica

2. Definició i característiques principals

3. Clínica

4. Teories explicatives específiques

5. Curs del trastorn

6. Avaluació

7. Intervenció psicològica

BLOC III:DÈFCITS GENERALS DE DESENVOLUPAMENT Continguts damunt Discapacitat intelectual, DI

Discapacitat Intelectual

1. Introducció històrica

2. Conceptualització: criteris diagnòstics

3. Procesos cognitius: memòria i atenció

4. Etiologia: familiar i orgànic

5. Trastorns que cursen amb DI

6. Avaluació

7. Intervenció

BLOC IV: TRASTORNS ESPECÍFICS DEL DESENVOLUPAMENT Continguts damunt discapacitats sensorials, TED

Deficiència visual

1. Conceptualització

2. Detecció i avaluació

3. Característiquesevolutives

4. Avaluació

5. Intervenció

Deficiència auditiva

1. Conceptualització

2. Etiologia

3. Característiques evolutives

4. Detecció i avaluació

5. Intervenció

Deficiència motora

1. Conceptualització

2. Avaluació

3. Intervenció

Metodologia docent

Les classes tèoriques són classes magistrals on s'exposaran els continguts de l'optativa amb el suport d'eines audiovisuals i es complementarà amb textos o altres documents a campus extens de l'assignatura amb la finalitat de treballar les competències previstes. Això també comportarà un treball autònom per part de l'alumne d'anàlisis i estudi que serà avaluat mitjançant una prova objectiva d'elecció múltiple.

Les classes pràctiques són d'assitència obligatòria. A partir de documents que es trobaran en l'eina de teleeducació de l'assignatura i de material que s'exposarà a les classes presencialsels alumnes realitzaran respondrana les preguntes formulades i/o es realitzaran petites recerques relacionades amb el tema proposat amb la finalitat d'exemplicar, analitzar casos o ampliar el contingut teòric exposat dins la classe. Les practiques es realitzaran dins el seu horari etablert on s'etregarà al finalitzar la tasca realitzada o s'exposarà a la resta de al classe les activitats proposades.

Volum de treball

Aquesta assignatura participa en l'eina de teleeducació de Campus Extens i per tant s'utlitza una plataforma 'informàtica que permet integrar en la formació dels alumnes noves eines de treball dins el procés d'aprenentatge. Aquesta modalitat permet reduir un 20% d'hores presencials i augmenta proporcionalment aquest temps en el treball autònom de l'alumne de forma on-line.

Activitats de treball presencial (1,2 crèdits, 30 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G)

En les classes magistrals es donaran els continguts fonamentals de cada un dels temes del programa a partir de l'exposició, l'anàlisis i exemplificació de casos per part de la professora i amb el suport de mitjans audiovisuals com el power point i es complementarà amb material disponible a campus extens d'articles, enllaços, documents...

14
Classes pràctiques Classes Pràctiques Grup mitjà (M)

En les classes pràctiques els alumnes consolidaran els coneixaments apresos en les classes teòriques per poder-ho aplicar a casos o contextos reals. Per això, es farà servir de material facilitat per la professora i activitats de major implicació per part de l'alumne des de resposta a les preguntes de documents proposats o vídeos i anàlisis de casos.

14
Avaluació Examen dels continguts teòrics Grup gran (G)

Per avaluar els coneixements teòrics en funció dels objectius de l'assignatura els alumnes realitzaran una prova general dels continguts. La metodologia de l'exàmen serà una prova d'elecció múltiple en el periode d'avaluació complementària; aquesta prova serà recuperable al període extaordinari d'avaluació.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i treball autònom individual

L'estudi dels temes exposats a l'assignatura amb l'objectiu de consolidar els coneixements teòrics i pràctics.

20
Estudi i treball autònom individual Preparació classes pràctiques

La finalitat és la preparació de les activitats pròpies de les pràctiques de l'assignatura. La metodologia consisteix en treballs d'anàlisis de textos,resolució de problemes o anàlisis de casos. L'alumne ha de contestar les preguntes proposades per la professora o realitzar activitats pràctiques i exposicions orals.

25

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació serà el promedi de tres àrees valorades: la part teòrica mitjançant un exàmen global dels continguts de l'assignatura en una de les dues convocatòries (gener o febrer), la part pràctica serà la mitja dels treballs presentats i les exposicions realitzades a classe. La qualificació final serà la mitja ponderada dels dosprocediments de valoració utilitzats sempre i quan s'obtingui com a mínim una puntuació de 5 en cada una de les duesàrees valorades. L'assignatura es considerarà superada a partir dels 5 punts a la mitja final. En el cas de que en undels procediments d'avaluació no s'arribi als 5 punts es considerarà l'assignatura com a supesa.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes Pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

En les classes pràctiques els alumnes consolidaran els coneixaments apresos en les classes teòriques per poder-ho aplicar a casos o contextos reals. Per això, es farà servir de material facilitat per la professora i activitats de major implicació per part de l'alumne des de resposta a les preguntes de documents proposats o vídeos i anàlisis de casos.

Criteris d'avaluació

Assistir al 85% de les classes pràctiques i obtenir una qualificació mínima de 5 en les activitats realitzades.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen dels continguts teòrics
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Per avaluar els coneixements teòrics en funció dels objectius de l'assignatura els alumnes realitzaran una prova general dels continguts. La metodologia de l'exàmen serà una prova d'elecció múltiple en el periode d'avaluació complementària; aquesta prova serà recuperable al període extaordinari d'avaluació.

Criteris d'avaluació

Obtenir una qualificació de 5. Les preguntes tindran quatre opcions de resposta. Les respostes contestades incorrectament restaran 0,33.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Preparació classes pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

La finalitat és la preparació de les activitats pròpies de les pràctiques de l'assignatura. La metodologia consisteix en treballs d'anàlisis de textos,resolució de problemes o anàlisis de casos. L'alumne ha de contestar les preguntes proposades per la professora o realitzar activitats pràctiques i exposicions orals.

Criteris d'avaluació

LLuirar els exercicis dins els terminis marcats per a cada activitat i obtenir una qualificació mínima de 5 a tots ells.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La relació de bibliografia recomanada:

Bibliografia bàsica

Freides, D. (2007). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico ( 3ª edición). Barcelona, editorial Ariel.

Pérez-López, J. y Brito de la Nuez, A. (Coord.) (2004). Manual de atención temprana. Madrid, editorial Ediciones Pirámide.

Rivière, A. y Mortes, J. ( Comp.) (2000). El niño pequeño con autismo. Madrid, editorial APNA, asociación de padres de niños autistas.

Cererols, R. (2010). Descobrir l?Asperger. Barcelona, editorials Psylicom.

Palacios, J. (2000). Desarrollo cognitivo durante los dos primeros años. en Jesús Palacios, Álvaro Marchesi y César Coll (Comp.): desarrollo psicológico y educación. 1- Psicología evolutiva. Madrid, editorial Alianza.

Bibliografia complementària

Es pot consultar a la pàgina de Campus Extens bibliografia complementària corresponent a l'assignatura.

Altres recursos

Guia docent, materials complementaris, calendaris d'activitats i comunicacions on-line ( campus extens).