21338. Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21338 - Psicologia de l'Activitat Física i de l'Esport
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits3 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Juan Tomás Escudero López
jtomas.escuderojtomas.escudero@uib.esuib.es
10:30h11:30h Dimecres 23/01/201917/07/2019 A 204
Alejandro García Mas
alex.garciaalex.garcia@uib.esuib.es
10:00h13:00h Dimecres 13/02/201922/05/2019 A 202 Guillem Cifre de Colonya

Contextualització

L'assignatura té com a objectiu proporcionar a l'alumne una formació bàsica dins PAFE (fonaments teòrics i la seva vesssant aplicada). Es pretèn que l'alumne pugui aconseguir una base adequada per endinsar-se dins els diferents àmbits d'actuació PAFE. És un coneixement que podrà permetre a l'alumne desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors relacionats amb aquesta disciplina.

Requisits

Competències

Específiques

  • Conèixer i comprendre models teòrics explicatius en PAFE.
  • Conèixer i comprendre el processos psicològics bàsics en PAFE.

Transversals

  • Treball en equip
  • Habilitat i capacitat de dur a terme redacció de documents científics

Genèriques

  • Capacitat d'análisi i síntesi
  • Capacitat d'organtizació i planificació

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Bloc 1. Introducció a l'assignatura .

1. Breu anàlisi de la seva història mundial i a Espanya

2. Definició i àmbit

3. Relació de la Psicologia de l'Activitat física i de l'Esport (PAFE) amb les altres ciències de l'esport

4. Marcs teòrics actuals de la PAFE

5. Fons documentals per a l'estudi de la PAFE

6. Ética i deontologia en la pràctica professional de PAFE

Bloc 2. Processos psicològics bàsics a PAFE .

1. Atenció i concentració

2. Comunicció verbal i no verbal

3. Activació, ansietat i càrrega mental

4. Motivació

5. Emoció, estats d'ànim i estrés

6. Presa de decisions

7. Personalitat: Resiliéncia, duresa mental, perfeccionisme i optimisme

Bloc 3. La pràctica de l'AF i l'Esport .

1. Iniciació, especialització i tecnificació

2. La carrera esportiva: inici, manteniment i abandonament. Carrera dual i transició esportiva

3. Lesions esportives. Model Global de psicología de les lesions

4. Fatiga i sobreentrenament

Bloc 4. L'AF, l'Ex. Físic i Estils de vida saludables .

1. Estils de vida saludables i activitat física. El sedentarisme

2. Riscs derivats de la práctica de l?exercici físic

3. Planificació d?un programa de acondicionament físic saludable: components psicològics de cumpliment, motivació i adherència

Bloc 5. Processos de Grup: L'Equip Esportiu .

1. Definició d?equip esportiu

2. Cohesió, cooperació, coordinació, identificació i integració

3. Lideratge

Bloc 6. Factors Psicosocials en PAFE: Els altres esportistes .

1. Familiars. Consideració de gènere

2. Moral i comportaments pro i antisocial. Fair Play

3. Medis de comunicació

4. Recursos humans i esport. Gestió d'entitats esportives. La ment dels directius i gestors esportius

5. Psicologia de l'espectacle esportiu i economia de l?esport. Els espectadors

6. Agressió i esport

7. Arbitratge i judici esportiu

8. Turisme esportiu

Bloc 7. Arees d'intervenció en Psicologia de l'esport .

1. Tipologia de l?entrenament psicològic i les intervencions a l?esport. Directa, indirecta i formativa

2. Aspectes psicològics de les ciències de l?esport aplicades

3. Avaluació psicològica de la conducta de l'esportista. Psicometria, questionaris i entrevistes. Psicofisiològia i proves funcionals. Observació i recollida de l?activitat psicomotora

4. Entrenament i intervenció psicológica a la pràctica de AF, exercici i esport. Nivells de rendiment

5. Programes, tècniques i habilitats psicològiques

6. Planificació d'un programa d'entrenament psicològic

7. Disseny d?una intervenció psicològica8

8. Intervencions específiques en PAFE en relació a les CAFE: Casos pràctics

Metodologia docent

La metodologia docent que es farà servir en aquesta assignatura contempla dos tipos d'activitat per part de l'alumnat:

1) Activitats de tipus presencial, que bàsicament es duràn a terme a partir de les classes teòriques i classes pràctiques.

2) Activitats de tipus no presencial, que es duràn a terme a partir del plantejament de tasques a realitzar per part de l'alumne de forma autònoma i individual o de forma grupal.

Activitats de treball presencial (1,5 crèdits, 37.5 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, els professors esposaràn els continguts temàtics de l'assignatura.A més; es donarà informació, per a cada unitat didàctica, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar per preparar de forma autònoma els continguts.

28
Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis i problemes, l'alumne posarà en pràctica els coneixements assolits a les classes teòriques.

6
Avaluació Grup mitjà (M)

Per desenvolupar aquesta activitat, els alumnes hauràn d'organitzar-se en grup ( amb un màxim de tres persones per grup) i el treball resultat de la mateixa haurà de ser presentat de forma oral (exposició)

3.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (1,5 crèdits, 37.5 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques

Després de l'exposició per part dels professors a les classes magistrals, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada unitat didàctica, les referències, llibres i manuals que han de consultar.

20
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació treball curs

Els professors plantejaran a l'alumne la realització d'un treball per tal de que posi en pràctica els coneixements assolits a les classes teòriquesa partir d'un llistat tancat pels professors de temes que es presentaran en el curs.

17.5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis i problemes, l'alumne posarà en pràctica els coneixements assolits a les classes teòriques.

Criteris d'avaluació

Adequació de l'análisi i dels procediments aplicats a les tasques proposades.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Per desenvolupar aquesta activitat, els alumnes hauràn d'organitzar-se en grup ( amb un màxim de tres persones per grup) i el treball resultat de la mateixa haurà de ser presentat de forma oral (exposició)

Criteris d'avaluació

Organització d'acord normes presentació treballs internacionals (APA). Originalitat i/o creativitat. Bibliografia consultada i referències utilitzades. Relevància continguts i relació directa amb els continguts de l'assignatura i els processos estudiats.Equilibri en la participació de tots els membres del grup. Claredat exposició.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Preparació treball curs
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Els professors plantejaran a l'alumne la realització d'un treball per tal de que posi en pràctica els coneixements assolits a les classes teòriquesa partir d'un llistat tancat pels professors de temes que es presentaran en el curs.

Criteris d'avaluació

Adequació de l'analisi i procediments aplicats a les tasques proposades.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Dins aquest apartat es proposen els recursos bibliogràfics que tracten els continguts de les unitats didàctiques proposades en aquesta assignatura.

Bibliografia bàsica

Schinke, R.J., McGannon, K.R. and Smith, B. (2017). Routledge International Handbook of Sport Psychology. NY: Routledge
UAL-UAB (1992-actualitat). Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology. (www.rpd-online.com)
Weinberg, R. S. y Gould, D. (2011). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. Barcelona: Ariel
Berengui, R. & López-Walle, J.M. (2018). Introducción a la Psicología del Deporte. Madrid: Editorial EOS