21240. Empresa Familiar . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21240 - Empresa Familiar
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Relacions Laborals - Quart curs
  • Grau de Turisme - Quart curs
  • Grau d'Administració d'Empreses - Quart curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Cinquè curs
  • Grau de Dret - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Lluís Bru Martínez
lluis.brulluis.bru@uib.esuib.es
(Responsable)
17:00h18:00h Dimecres 10/09/201819/12/2018 DB108, edifici Jovellanos. Cita prèvia per email.
17:00h18:00h Dilluns 11/02/201931/05/2019 DB108, edifici Jovellanos. Cita prèvia per email.
Rafel Crespí Cladera
rafel.crespirafel.crespi@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Anselmo María Martínez Cañellas
anselmo.martinezanselmo.martinez@uib.esuib.es
(Responsable)
16:00h17:00h Dimecres 01/09/201831/07/2019 DA 203 / ED. JOVELLANOS
Paula María Infantes Sánchez
paulamaria.infantespaulamaria.infantes@uib.esuib.es
13:00h14:00h Dimarts 11/02/201919/07/2019 DB207/Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, cita prèvia per e-mail

Contextualització

Assignatura que mostra la rellevància i els problemes de gestió de les empreses familiars.

L'objectiu del curs és analitzar aquests aspectes de gestió de l'empresa familiar tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista legal.

Requisits

Competències

Específiques

  • Aprendre tècniques de gestió empresarial.
  • Comprendre la importància de la idiosincràcia de l'emrpesa en què es treball i que es gestiona.

Genèriques

  • Definir prioritats pel que fa als objectius que es volen assolir.
  • Treballar en un context de responsabilitat social.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Després d'un primer tema en què es defineix l'objecte d'estudi del curs, és a dir, l'empresa familiar, el curs es dividirà en dues parts:

A la primera part del curs s'estudiarà tot el temari que es planteja més avall des del punt de vista de les qüestions econòmiques que generen la gestió d'una empresa u grup empresarial familiar.

A la segona part del curs s'analitzarà una altra vegada el mateix temari, però ara tenint en compte els aspectes legals que s'hi plantegen.

Continguts temàtics

- Definició i fets diferencials de l'empresa familiar.
- Objectius de l'empresa familiar a curt i llarg termini.
- Família i empresa
- Finançament i creixement
- Professionalització de la gestió
- Organs de govern
- Successió a l'empresa familiar

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classe teòrica Grup gran (G)

La part conceptual de l'assignatura es desenvoluparà a la classe teòrica.

22
Classes pràctiques Classe pràctica Grup mitjà (M)

Es faran exercicis i exemples basats en els conceptes estudiats a les classes teòriques.

18
Avaluació Avaluacions dels aspectes econòmics Grup mitjà (M)

Assegurar que els conceptes se saben aplicar adequadament i avaluació dels coneixements adquirits.

3
Avaluació Avaluacions dels aspectes legals Grup mitjà (M)

Assegurar que els conceptes se saben aplicar adequadament i avaluació dels coneixements adquirits.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Presentacions dels empresaris

Preparació prèvia de les presentacions, cercant informació pública sobre l'empresa familiar discutida a classe, i respondre un qüestionari posterior a la presentació.

105

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Avaluacions dels aspectes econòmics
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Assegurar que els conceptes se saben aplicar adequadament i avaluació dels coneixements adquirits.

Criteris d'avaluació

A la primera part del curs es faran proves individuals, discussió de casos, etc, sobre els aspectes econòmics de la gestió d'una empresa familiar, que ponderaran en total un 30% a la nota final del curs.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Avaluacions dels aspectes legals
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Assegurar que els conceptes se saben aplicar adequadament i avaluació dels coneixements adquirits.

Criteris d'avaluació

A la segona part del curs es faran proves individuals, discussió de casos, etc, sobre els aspectes legals de la gestió d'una empresa familiar, que també ponderaran en total un 30% a la nota final del curs.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Presentacions dels empresaris
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Preparació prèvia de les presentacions, cercant informació pública sobre l'empresa familiar discutida a classe, i respondre un qüestionari posterior a la presentació.

Criteris d'avaluació

Els alumnes hauran de respondre qüestionaris sobre les sessions amb empresaris familiars convidats. Aquesta activitat inclou, a més de l'assistència a les exposicions a classe del empresaris dels seus casos, respondre, per cadascuna de les sessions, a dos qüestionaris: un de previ a la sessió sobre les característiques del grup familiar i un altre de posterior sobre qualque aspecte d'interès econòmic de la sessió.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Tot el material didàctic del curs es penjarà a la pàgina web de l'assignatura a Campus Extens.