Escuchar

21140. Grans Regions Naturals del Món . Grup 42

Identificació de l'assignatura

Assignatura21140 - Grans Regions Naturals del Món
Grup Grup 42
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Turisme - Quart curs
  • Grau de Geografia - Tercer curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Cinquè curs
  • Grau de Geografia (Pla 2009) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Enrique Morán Tejeda
e.morane.moran@uib.euuib.eu
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Grans regions naturals del món és una assignatura optativa de geografia que planteja l?anàlisi de les grans ecoregions del món i la interacció d?aquestes amb l?activitat humana. Tres són els principals objectius de l?assignatura. En primer lloc, es pretén introduir els alumnes en els conceptes, d?ecoregió, ecogeografia i els processos i tècniques de delimitació de grans regions naturals. En segon lloc, s?estudiaran els trets geogràfics de les grans regions naturals. I finalment, l?anàlisi se centra a les relacions entre l?home i el medi ambient, es fa especial esment a l'anàlisi del metabolisme socioeconòmic, la distribució mundial del recursos naturals i a l'evolució històrica de la seva explotació

Requisits

No es contemplen

Recomanables

És recomanable que els estudiants tinguin coneixements bàsics de SIG

Competències

Específiques

  • CE7 - Aplicar conceptes, tècniques i coneixements geogràfics per solucionar problemes, propiciar el desenvolupament, crear riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones a través de la planificació sectorial pública i privada, l'ordenació del territori, la prevenció de riscos, la conservació i les polítiques de sostenibilitat i igualtat.
  • CE8 - Utilitzar conceptes, mètodes i instruments que permeten la gestió responsable dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i l'ús sostenible del territori de manera compatible amb la satisfacció responsable de les necessitats creixents de recursos.

Genèriques

  • CG1 - Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món físic i en l'entorn humà, entesos ambdós com un sistema dins d'una àmplia gamma d'escales espacials.
  • CG2 - Adquirir una consciència crítica de la importància de l'escala temporal en processos físics, humans i en les seves interaccions i en com aquests operen a escala local, regional i mundial.
  • CG4 - Demostrar coneixement i comprensió crítica de les diverses formes de representació dels entorns humans i físics, així com aconseguir el domini de la tecnologia associada amb l?adquisició i l?anàlisi de dades geogràfiques, tals com mètodes estadístics, de laboratori, d?anàlisis quantitatives, aplicacions informàtiques i teledetecció.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics de l?assignatura

Continguts temàtics

BLOC I Ecogeografia i ecoregions
TEMA 1 Ecogeografia i ecoregió

Conceptes i definició

TEMA 2 Grans regions naturals des d'una perspectiva geogràfica
BLOC II La delimitació d'ecoregions
TEMA 3 La interacció de factors ecogeogràfics

Factors abiòtics, factors biòtics i factors antròpics.

TEMA 4 Tècniques de delimitació d?ecoregions

SIG, tècniques d?anàlisi multivariant

BLOC III Distribució de grans ecoregions mundials
TEMA 5 Distribució de grans ecoregions mundials

Zones polars, humides temperades, seques, humides tropicals, de muntanya

BLOC IV L'acció humana sobre el medi
TEMA 6 L?acció humana sobre el medi

Explotació dels recursos naturals, l?ocupació del territori, efluents i contaminació i alteració del medi.

Metodologia docent

El professor exposarà els fonaments teòrics de cadascun dels temes de l'assignatura enunciats a l'apartat de continguts, que serviran de base per la realització d'un treball/projecte que conjugarà tant classes pràctiques com diferents tallers. Els alumnes hauran de desenvolupar, de forma individual o en grups (en funció del número d'estudiants) al llarg del semestre, un cas pràctic, que te per objecte servir a l'aprenentatge dels continguts teòrico-pràctics exposats en les classes. També s'emplearan tècniques d'innovació docent al llarg del curs que serviran per reforçar els coneixements adquirits i la feina realitzada dia a dia.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Teoria Grup gran (G)

El professor exposarà els fonaments teòrics de cada un dels temes de l'assignatura enunciats a l'apartat de continguts, que serviran de base per les classes pràctiques. Les classes teòriques s'impartiran en 20 hores.

20
Seminaris i tallers Seminaris i tallers Grup mitjà (M)

Seminaris i tallers en els quals es treballaran els continguts teòrics i es posaran en pràctica els procediments i tècniques explicats a les classes pràctiques per la resolució d'un projecte. Requereixen de varies sessions, en les quals els alumnes hauran de treballar individualment o en grup. Les classes de tallers s'impartiran durant 22 hores.

20
Seminaris i tallers Presentació oral Grup mitjà (M)

Presentació oral durant 10 minuts del projecte que s'ha realitzat

2
Classes pràctiques Classes pràctiques, de laboratori i informàtica Grup mitjà (M)

Resolució de casos pràctics que serviran d'entrenament per la resolució del projecte. Es posaran en pràctica els continguts teòrics de l?assignatura. Les classes de tallers s'impartiran durant 12 hores.

12
Tutories ECTS Tutories Grup petit (P)

Tutories en grup per resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament de l'assignatura (informes i memòries pràctiques, continguts teòrics...) o relacionats amb aspectes acadèmics o professionals. Les classes de tutories es resoldran amb una sessió de 4 hores.

4
Avaluació Examen final Grup gran (G)

Avaluació dels continguts teòrics i pràctics. S'avaluarà el coneixement dels aspectes teòrics i l'aplicació de les tècniques i eines treballades. Aquest examen es resoldrà amb una sessió de 2 hores.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació examen final

Treball de preparació dels continguts de l'assignatura per a l'examen global.

10
Estudi i treball autònom individual Aprofundiment i estudi dels aspectes teòrics i resolució de casos pràctics.

Després de l'explicació teòrica de cada un dels temes de l'asignatura, els alumnes hauran de treballar els conceptes explicats, aprofundint en ells i millorant el seu coneixement. També hauran de treballar en la resolució de casos pràctics.

30
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de seminaris i tallers

Preparació de documentació pels tallers. Per grups o individualment els alumnes hauran de preparar una presentació per exposar oralment a classe, sobre algun dels problemes pràctics plantejats pel professor.

50

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura. Per superar l'assignatura l'alumne ha d'obtenir un mínim de 5 punts de mitjana en totes les activitats. En qualsevol cas no entraran en el càlcul de la corresponent mitjana notes inferiors a 4.5 punts sobre 10 per a qualsevol de les activitats realitzades; és a dir, que si qualsevol activitat de les previstes té una puntuació inferior a 4.5 punts, no es pot superar l'assignatura. En el cas de no superar satisfactòriament els procediments d'avaluació de tècniques d'observació, per a classes pràctiques, l'alumne haurà recuperar l'activitat mitjançant una prova de validació, inclosa en l'examen final. En aquesta prova l'alumne haurà de demostrar la seva destresa en la correcta adequació dels coneixements teòrics als problemes pràctics treballats durant les classes pràctiques i les sortides de camp.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Teoria
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

El professor exposarà els fonaments teòrics de cada un dels temes de l'assignatura enunciats a l'apartat de continguts, que serviran de base per les classes pràctiques. Les classes teòriques s'impartiran en 20 hores.

Criteris d'avaluació

Durant les classes el professor controlarà i observarà el treball realitzat per cada alumne i en valorarà el grau d'implicació. CG1, CG2

Percentatge de la qualificació final: 5%

Seminaris i tallers
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Seminaris i tallers en els quals es treballaran els continguts teòrics i es posaran en pràctica els procediments i tècniques explicats a les classes pràctiques per la resolució d'un projecte. Requereixen de varies sessions, en les quals els alumnes hauran de treballar individualment o en grup. Les classes de tallers s'impartiran durant 22 hores.

Criteris d'avaluació

El projecte es valorarà en base als següents criteris: - Adequació dels procediments, mètodes i models aplicats, en l'anàlisi realitzada. - Capacitat de relacionar els diferents factors que intervenen en els processos analizats. - Bona presentació dels resultats, claretat d'exposició i utilització adequada del vocabulari tècnic. CG1, CG2, CG4, CE7 i CE8

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 4.5

Presentació oral
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Presentació oral durant 10 minuts del projecte que s'ha realitzat

Criteris d'avaluació

L'exposició oral es valorarà en base als següents criteris: - Adequació dels procediments, mètodes i models aplicats, en l'anàlisi realitzada. - Capacitat de relacionar els diferents factors que intervenen en els processos analizats. - Bona presentació dels resultats, claretat d'exposició i utilització adequada del vocabulari tècnic. CG1, CG2, CG4, CE7 i CE8

Percentatge de la qualificació final: 10%

Classes pràctiques, de laboratori i informàtica
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Resolució de casos pràctics que serviran d'entrenament per la resolució del projecte. Es posaran en pràctica els continguts teòrics de l?assignatura. Les classes de tallers s'impartiran durant 12 hores.

Criteris d'avaluació

Durant les classes el professor controlarà i observarà el treball realitzat per cada alumne i en valorarà el grau d'implicació, la destresa en el maneig de les eines informàtiques i la correcta adequació dels coneixements teòrics als problemes pràctics. CG1, CG2, CG4, CE7 i CE8

Percentatge de la qualificació final: 5%

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Avaluació dels continguts teòrics i pràctics. S'avaluarà el coneixement dels aspectes teòrics i l'aplicació de les tècniques i eines treballades. Aquest examen es resoldrà amb una sessió de 2 hores.

Criteris d'avaluació

Adequació de la redacció de les respostes a les preguntes breus formulades i als conceptes a definir sol·licitats del contingut teòric i pràctic de l'assignatura. CG1, CG2, CE7, CG4, i CE8

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 4.5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

BAILEY, R. G. (2014). Ecoregions. The Ecosystem Geography of the Oceans and Continents. Second edition. Springer. New York
CHRISTOPHERSON, R.W. (2009). Geosystems. An introduction to physical geography. New Jersey, Pearson, Prentice Hall.
FERNÁNDEZ DURAN, R. (2010). El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial. Barcelona, Virus.
FOLCH, R. (1993-1998). Biosfera, 11 volums. Barcelona, Enciclopedia Catalana.
TRICART, J y KILIAN, J. (1982) La eco-geografia y la ordenación del medio natural. Anagrama. Barcelona
WALTER, H. (1998). Vegetació i zones climàtiques del món. L'estructura ecològica de la Geobiosfera. Barcelona, PPU.

Bibliografia complementària

GALLANT, A.L., LOVELAND, T.R., SOHL, T.L., NAPTON, D.E. (2004) Using an ecoregion framework to analyze landcover and land-use dynamics. Environmental Management 34 (Supplement 1):s89-s110.
HARGROVE, W.W. HOFFMAN, F. M. (2005) Potential of Multivariate Quantitative Methods for Delineation and Visualization of Ecoregions. Environmental Management. Vol. 34, Suppl. 1, pp. S39?S60
LOVELAND, T.R. MERCHANT, J.M. (2004) Ecoregions and Ecoregionalization: Geographical and Ecological Perspectives. Environmental Management Vol. 34, Suppl. 1, pp. S1?S13
OMERNIK, JM. 2004. Perspectives on the nature and definition of ecological regions. Environmental Management 34(Supplement 1):s27-s38.
STODDARD, JL. 2004. Use of ecological regions in aquatic assessments of ecological condition. Environmental Management 34(Supplement 1):s61-s70.
PARRA-QUIJANO, M. IRIONDO, J. M. & TORRES, E. (2012). Review. Applications of ecogeography and geographic information systems in conservation and utilization of plant genetic resources. Spanish Journal of Agricultural Research. 10(2), 419-429
ROCKSTRÖM, J. et al. (2009). "Planetary Boundaries: exploring the Safe Operating Space for Humanity". Ecology and Society, 14 (2), p. 32.
SHAOHONG, WU. QINYE, Y. DU, Z. (2003). Delineation of eco-geographic regional system of China. Journal of Geographical Sciences 13, 3. 309-315
STRAHLER, A. i STRAHLER, A.H. (1989). Geografía física. Barcelona, Omega.

Altres recursos

Es proporcionarà material complementari a Campus Extens.