21132. Treball de Fi de Grau de Geografia . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Hugo Capellá Miternique
hugo.capellahugo.capella@uib.euuib.eu
13:00h15:30h Dimecres 03/09/201831/07/2019 44-C Edifici Guillem Colom
13:00h15:30h Dilluns 03/09/201826/07/2019 44-C Edifici Guillem Colom
Jordi Cristóbal Rosselló
j.cristobalj.cristobal@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

El Treball de Fi de Grau (TFG) s'inclou en el mòdul de transferència del pla d'estudis de Geografia. Se situa al final del procés formatiu de l'estudiant i desenvolupa competències que es relacionen amb l'ampliació dels estudis i amb la transició cap a l'exercici professional, la investigació i els estudis de postgrau. És una assignatura obligatòria ubicada al segon semestre del quart curs, amb una dedicació de 150 hores, de les quals un màxim de 25 podran dedicar-se a activitats presencials (tutoria, orientació metodològica i avaluació). Ha de consistir en un informe o estudi equiparable als que poden produir els professionals de cada disciplina i ha de demostrar tant el domini de les competències atribuïdes al Treball Fi de Grau al pla d?estudis de Geografia com l?assoliment de competències específiques lligades a la línia temàtica en què s?inscrigui.


A l'inici del segon semestre, l'alumne triarà una de les 3 línies temàtiques i se li assignaràun professortutor de l'àrea, per sorteig.


Per a la realització del TFG cada estudiant tindrà un tutor assignat. El TFG pot ser tutelat conjuntament amb un tutor extern durant el període de mobilitat al primer semestre de quart curs (per exemple, mentre l'estudiant gaudeix d'una beca Erasmus). S?entén que l?estudiant aprofitarà l?estada a l?altra universitat per recollir dades o accedir a bibliografia, i que reservarà el segon semestre del quart curs per a la confecció del treball, amb assistència d?un tutor de la UIB, que es pot complementar telemàticament amb un professor de la institució on haurà començat el treball.


L'avaluació del TFG es produeix en dues fases. La primera, és la part escrita que pondera 80% i que és el resultat de la mitjana entre un informe raonat del tutor (que pondera 60%) i de la mitjanade l'avaluació dels dos membres de la Comisisó avaluadora (40%) .La segona, és l'exposició oral que pondera 20% i és avaluada per a la mateixa Comissió avaluadora (mitjana dels dos membres de la Comissió). El termini de lliurament del TFG al professor tutor que s'estableix per al curs 2018-2019 és el dia 14 de juny de 2019. El professor tutor realitzarà l'informe raonat i avaluat del treball i el lliurarà a la Comissió de TFG perquè dugui a terme l'avaluació final. La data de defensa oral dels treballs serà el dia 25i 26 de juny de 2019.

L'alumne tindrà a la seva disposició un espai virtual a la plataforma educativa digital Campus Extens que recollirà tota la documentació relativa a TFG, on també s'hi realitzarà tot el procediment de selecció i avaluació.

Requisits

Essencials

Per matricular-se del TFG, l'estudiant haurà d'haver superat els crèdits corresponents a les matèries de formació bàsica i 120 crèdits de matèries obligatòries.

  1. El grau en Geografia ofereix als alumnes la possibilitat de seguir tres itineraris: (a) ciències socials, (b) medi ambient i (c) ordenació del territori.
  2. Per obtenir el reconeixement de l'itinerari, l'alumne haurà d'haver cursat quatre assignatures optatives incloses a l'itinerari triat i ha de vincular el TFG amb les àrees temàtiques i metodològiques de l'itinerari.

Competències

Específiques

  • CE9 - Demostrar el domini d?una amplia gama de estratègies analítiques i d?observació desenvolupades a partir de mètodes habituals d?investigació geogràfica basat en sortides de camp, anàlisi de laboratori (científic i computacional) y la concreció en el treball de gabinet.

Genèriques

  • CG1 - Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món físic i a l?entorn humà, entesos ambdós com un sistema dins d?una àmplia gamma d?escales espacials.
  • CG2 - Adquirir una consciència crítica de la importància de l?escala temporal en processos físics, humans i en les seves interaccions i en com aquests operen a escala local, regional i mundial.
  • CG4 - Demostrar coneixement i comprensió crítica de les diverses formes de representació dels entorns humans i físics, així com aconseguir el domini de la tecnologia associada amb l?adquisició i l?anàlisi de dades geogràfiques, tals com mètodes estadístics, de laboratori, d?anàlisis quantitatives, aplicacions informàtiques i teledetecció.
  • CG5 - Aplicar a l?entorn professional els coneixements, metodologies i les tècniques adquirides durant la formació acadèmica de grau i desenvolupada amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i capacitat d?integració en equips multidisciplinaris.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Les línies temàtiques que s'ofereixen són: Medi ambient, Ciències socials, Ordenació del territori. El sorteig per a la designació de tutor/a-estudiant, així com la renovació de les tres comissions avaluadores (composades de 2 membres i 1 tutor/a) es reaitzarà abans de la finalització del primer semestre i informat per Campus exténs.

Continguts temàtics

Professorat Línies temàtiques

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (0,6 crèdits, 15 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers Sessió d'orientació tècnica i metodològica Grup mitjà (M)

A principis del segon semestre de quart s'impartirà una sessió d'orientació tècnica i metodològica per a tots els estudiants matriculats a l'assignatura TFG del grau en Geografia. En aquesta sessió s'explicaran la normativa i els procediments de tutoria i avaluació així com un enfocament tècnic i metodològic. Hi podrà haver sessions complementàries al llarg del semestre.

3
Tutories ECTS Tutoria TFG Grup petit (P)

Al començament del segon semestre de quart curs l?estudiant acudirà a la primera sessió de tutoria amb el professor assignat. En aquesta sessió el professor i l?estudiant acordaran el títol provisional del treball, el professor explicarà a l?estudiant els criteris i el calendari d?avaluació, i acordaran plegats un calendari de visites. Finalment, els dos signaran un compromís acadèmic on figuraran la línia temàtica assignada, el títol provisional del treball, tots els criteris d?avaluació i el sistema i les dates d?avaluació.

10
Avaluació Defensa oral del TFG Grup petit (P)

A final de curs l'alumne defensarà oralment el seu treball davant un tribunal integrat per professors de la comissió de TFG. En cap cas, el tutor del treball no podrà formar part del tribunal avaluador oral. Si es dóna el cas, el cap d'estudis substituirà el professor afectat.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (5,4 crèdits, 135 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Elaboració i redacció del TFG

Al començament del segon semestre de quart curs l?estudiant acudirà a la primera sessió de tutoria amb el professor assignat. En aquesta sessió el professor i l?estudiant acordaran el títol provisional del treball, el professor explicarà a l?estudiant els criteris i el calendari d?avaluació, i acordaran plegats un calendari de visites. Finalment, els dos signaran un compromís acadèmic on figuraran la línia temàtica assignada, el títol provisional del treball, tots els criteris d?avaluació i el sistema i les dates d?avaluació.

135

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació del TFG s'efectuarà en tres blocs:


a. Aspectes formals (20% de la nota): grau de compliment de les Orientacions merodològiques per a la presentació de treballs acadèmics i/o professionals que la comissió de Treball Fi de Grau hagi posat efectivament a disposició de l?estudiant.

b. Competències i coneixements que el pla d?estudis assigna al Treball de Fi de Grau (40% de la nota): grau d?assoliment de les competències i dels continguts que el pla d?estudis associa a l?assignatura Treball Fi de Grau o al mòdul en què s?inscriu, i grau d?assoliment de les competències bàsiques del grau (vegeu l'apartat 4 d'aquesta guia docent).

c. Competències i coneixements vinculables a la línia temàtica concreta (40% de la nota): grau d?assoliment de les competències i els coneixements que es poden associar a la línia temàtica assignada. Aquestes competències i aquests continguts els especificarà el professor tutor i els comunicarà als alumnes tutelats.

El treball escrit s'avaluarà per un 80% de la nota final i la defensa oral contribuirà al 20% addicional de nota.


L?avaluació del TFG es durà a terme en dues fases:
a) Informe raonat i puntuat emès pel professor tutor (60%).
b) L'avaluació realitzada per la Comissió de TFG (40%). La Comissió de TFG nomena un tribunal (integrat per 2professors) per avaluar el treball. El tutor no podrà formar part de la segona instància d'avaluació oral (20%) (ni com a membre del tribunal ni com a membre de la Comissió de TFG).la defensa oral del treball, que es farà davant del tribunal, serà pública i tindrà lloc necessàriament dins el període d'avaluació del segon semestre. En cas necessari, la Comissió de TFG actuarà de tribunal de revisió de la qualificació. Aquesta comissió rebrà tota la documentació relacionada amb l?avaluació dels treballs i en publicarà les qualificacions.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Defensa oral del TFG
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

A final de curs l'alumne defensarà oralment el seu treball davant un tribunal integrat per professors de la comissió de TFG. En cap cas, el tutor del treball no podrà formar part del tribunal avaluador oral. Si es dóna el cas, el cap d'estudis substituirà el professor afectat.

Criteris d'avaluació

Mitjana dels dos membres de la Comissió

Percentatge de la qualificació final: 20%

Elaboració i redacció del TFG
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Al començament del segon semestre de quart curs l?estudiant acudirà a la primera sessió de tutoria amb el professor assignat. En aquesta sessió el professor i l?estudiant acordaran el títol provisional del treball, el professor explicarà a l?estudiant els criteris i el calendari d?avaluació, i acordaran plegats un calendari de visites. Finalment, els dos signaran un compromís acadèmic on figuraran la línia temàtica assignada, el títol provisional del treball, tots els criteris d?avaluació i el sistema i les dates d?avaluació.

Criteris d'avaluació

Mitjana de nota del tutor/a (60%) i de la Comissió (2 membres) (40%)

Percentatge de la qualificació final: 80%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Burkill, S., Burley, J. 1996. Getting started on a geography dissertation. Journal of Geography in Higher Education 20 (3), 431-438.

Clifford N, French S, Valentine G. 2010. Key Methods in Geography. SAGE Publications, 568 pp.

Ferrer V, Carmona M, Soria V (eds) 2012. El trabajo de fin de grado : guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Universidad de Barcelona

Hay, I. 1999. Writing Research Reports in Geography and the Environmental Sciences. Journal of Geography in Higher Education 23 (1), 125-135.

Montello D, Sutton P. 2006. An Introduction to Scientific Research Methods in Geography. SAGE Publications, 320 pp.