21101. Territori i Societat . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura21101 - Territori i Societat
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Geografia - Primer curs
  • Grau d'Història de l'Art (Pla 2009) - Tercer curs
  • Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) - Tercer curs
  • Grau de Dret - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Marc Andreu Morell Tipper
marc.morellmarc.morell@uib.catuib.cat
10:00h12:00h Dimecres 05/09/201825/07/2019 Despatx 60 (edifici Guillem Colom)

Contextualització

Territori i Societat és una assignatura inclosa en el mòdul de suport, de caràcter bàsic per tal d'adquirir diversos conceptes fonamentals que han de capacitar a l'alumne per entendre l'entorn on viu i on desenvolupa la seva professió. Així, l'alumne s'introduïrà en l'anàlisi de les relacions espacials entre variables econòmiques, socioculturals i ambientals en el context de la present globalització incidint en les principals problemàtiques del món actual.

L'assignatura, recolzant-se en la Geografia però també en la Sociologia i l'Antropologia, constitueix un fonament per a la posterior formació, de grau o de postgrau, del professional del Dret, obrint el seu camp de visió envers els elements socials en la seva expressió territorial que guarden relació amb les diferents especialitzacions cap a les que podrà orientar-se professionalment, relacionades amb la geodemografia i les migracions, les fronteres, l'urbanisme, el medi ambient i/o l'ordenació del territori, entre d'altres.

Requisits

No hi ha requisits específics per cursar aquesta assignatura.

Competències

Específiques

  • CE2- Adquirir un coneixement bàsic i comprensió de la relació entre els diversos enfocaments de la disciplina, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més amplis de les ciències naturals, les ciències socials, econòmiques i jurídiques i les humanitats. Utilitzar adequadament una terminologia d'especialitat en el camp de la geografia. Comparar els distints models epistemològics i gnoseològics que han afectat l'evolución de la ciència geogràfica. Deduir a través de textos escrits la pertinença dels seus autors a escoles de pensament geogràfic raonant els arguments. Identificar les diverses fases d'evolució de la ciència geogràfica emmarcant-les dins l'evolució del pensament científic general. Distingir teories i models econòmics i els raonaments fonamentals quue els sustenten. Valorar el caràcter transversal de l'ordenament jurídic i els seus efectes positius sobre el conjunt de relacions que estableixen les societats humanes.
  • CE3 - Aplicar el coneixement de les formes en què l?organització social i territorial de les societats influeix en l?aprofitament dels seus recursos, l?ocupació humana del territori, la mobilitat de la població i la diversificació funcional de l?espai. Entendre les característiques naturals i socials de les grans unitats territorials i les societats que en elles habiten. Valorar la influència dels factors geogràfics i humans en la configuració de l'espai turístic. Conèixer la naturalesa territorial de l'activitat turística i observar la seva forma d'expressió espacial. Adquirir domini en el maneig d'informació cartogràfica i d'indicadors geogràfics bàsics. Comprovar el caràcter global de la major part dels processos espacials i els efectes locals que generen. Demostrar la comprensió del caràcter multidimensional de l'espai geogràfic.
  • CE4 - Demostrar un coneixement global de la construcció de llocs i entorns fora de la seva pròpia i immediata experiència quotidiana i comprendre la forma en què un determinat lloc s?ha constituït i és permanentment renovat per processos físics, ambientals, biòtics, socials, històrics, econòmics i culturals.

Genèriques

  • CG2- Adquirir una consciència crítica de la importància de l'escala temporal en processos físics, humans i en les seves interaccions i en com aquests operen a escala local, regional i mundial.
  • CG3 - Desenvolupar-se en un context professional aplicant a la Geografia enfocaments que integrin el context històric i social. Manejar i interpretar informació de diversa procedència i construir a partir d'ella arguments fent ús d'estratègies conceptuals procedents de diverses disciplines. Interpretar texts de caràcter legal i reconèier l'abast polític, social i econòmic de determinats actes jurídics. Conèixer i discriminar els principis, conceptes i termes econòmics bàsics que envolten el nostre entorn.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1.- Territori i Societat: Conceptes bàsics
2.- Història del col·lectiu humà sobre la Terra i els canvis de processos en el món actual
3.- Geodemografia mundial: dinàmica, estructura i mobilitat espacial humana
4.- Espais en transformació: espais urbans, espais turístics, mass media,...
5.- L'organització del territori. Instruments d'avaluació i de planificació

Metodologia docent

L'assignatura proposa una metodologia que persegueix que els alumnes assoleixin aprenentatges significatius. Es combinen activitats diverses, per una banda classes teòriques fonamentades en explicacions per part de la docent, i per altra banda classes pràctiques en les que els alumnes tracten un tema a partir del treball cooperatiu.

Activitats de treball presencial (1,64 crèdits, 41 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G)

Els continguts teòrics s'impartiran seguint la foma clàssica d'exposició dels temes, ajudant-se dels mitjans audioviduals que n'afavoreixen la seva exposició.

27
Classes pràctiques Seminaris i treballs Grup gran (G)

Els alumnes hauran de realitzar, en grups de treball cooperatiu, diferents treballs, debats i seminaris a partir de la lectura de textos i/o altres documents proposats per la professora.

Es realitzaran 4 treballs pràctics al llarg del curs, abordant-se temàtiques diferents en cadascun d'ells.

Els alumnes treballaran en grups, els quals seran formats per la professora.

Cada grup haurà de lliurar una memòria o treball a la professora, que serà element d'avaluació

8
Avaluació Exàmens parcials Grup gran (G)

Es realitzaran dos exàmens parcials de caràcter eliminatori al llarg del curs.

Els exàmens s'estructuraran en 3 parts: una part de preguntes tipus text, una part de preguntes de resposta breu i una part d'una pregunta a desenvolupar.

Els alumnes hauran de treure una nota mínima de 4 per tal de que l'examen faci mitjana amb les altres qualificacions de l'assignatura. Serà imprescindible que la mitjana d'ambdós parcials resulti d'un mínim de 5, si no és així caldrà que l'alumne s'examini de tots els continguts teòrics en el període d'avaluació extraordinària.

2
Avaluació Exposició oral Grup gran (G)

Els alumnes hauran d'exposar davant la classe algun dels treballs que es realitzaran durant el curs.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,36 crèdits, 109 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació dels elements avaluadors

Els alumnes hauran de preparar l'avaluació dels continguts teòrics de l'assignatura a partir de l'estudi dels apunts, lectura de bibliografia,...

50
Estudi i treball autònom en grup Treball en grup

Els alumnes, organitzats en grups, hauran d'elaborar diferents treballs pràctics sobre diferents temàtiques proposades per la professora.

59

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'assignatura ha previst instruments per a valorar els aspectes pràctics i els teòrics, avaluant-se activitats de manera individual i altres en grup.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Els continguts teòrics s'impartiran seguint la foma clàssica d'exposició dels temes, ajudant-se dels mitjans audioviduals que n'afavoreixen la seva exposició.

Criteris d'avaluació

Durant les sessions teòriques es valorarà l'assistència i participació en les classes.

Percentatge de la qualificació final: 2%

Seminaris i treballs
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de realitzar, en grups de treball cooperatiu, diferents treballs, debats i seminaris a partir de la lectura de textos i/o altres documents proposats per la professora.

Es realitzaran 4 treballs pràctics al llarg del curs, abordant-se temàtiques diferents en cadascun d'ells.

Els alumnes treballaran en grups, els quals seran formats per la professora.

Cada grup haurà de lliurar una memòria o treball a la professora, que serà element d'avaluació

Criteris d'avaluació

Durant les sessions pràctiques es valorarà l'assistència i participació en les classes.

Les pràctiques es desenvoluparan en grups cooperatius, però la valoració de l'actitud i del nivell d'implicació i participació serà individual per a cada alumne.

Percentatge de la qualificació final: 3%

Exàmens parcials
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzaran dos exàmens parcials de caràcter eliminatori al llarg del curs.

Els exàmens s'estructuraran en 3 parts: una part de preguntes tipus text, una part de preguntes de resposta breu i una part d'una pregunta a desenvolupar.

Els alumnes hauran de treure una nota mínima de 4 per tal de que l'examen faci mitjana amb les altres qualificacions de l'assignatura. Serà imprescindible que la mitjana d'ambdós parcials resulti d'un mínim de 5, si no és així caldrà que l'alumne s'examini de tots els continguts teòrics en el període d'avaluació extraordinària.

Criteris d'avaluació

Es realitzaran dos exàmens parcials, de caràcter eliminatori.

Cada examen parcial valdrà un 25% de la nota final.

És imprescindible que la mitjana d'ambdós parcials sigui 5. De no ser així caldrà avaluar-se novament de tots els continguts teòrics en el període d'avaluació extraordinària.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Exposició oral
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran d'exposar davant la classe algun dels treballs que es realitzaran durant el curs.

Criteris d'avaluació

Cada grup haurà d'exposar els resultats delseu treball cooperatiu resultant de les pràctiques proposades per la professora.

La nota de l'exposició serà individual per a cada alumne, de manera que és imprescindible que tots hi participin.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Treball en grup
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes, organitzats en grups, hauran d'elaborar diferents treballs pràctics sobre diferents temàtiques proposades per la professora.

Criteris d'avaluació

De cadascuna de les temàtiques que proposi la professora per a treballar en grups cooperatius caldrà presentar-ne una memòria/treball.

La nota del treball serà la mateixa per a tots els membres del grup.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Braverman, I.; Blombley, N (2016): The expanding spaces of law. Standford University Press
Sarat, A.; Douglas, L.; Merill Umphrey (2005): The limits of law. Standford University Press. The Amherst Series in Law, Jurisprudence and Social Thought.
Carreras i Verdaguer, Carles (1998). Geografia Humana . Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona.
Cloque, Paul; Crang,Philip; Goodwin, Mark (edit.)(1999). Introducing Human Geographies". London, Arnold.
Diegues, Antonio Carlos (2000): El mito de la naturaleza intocada. Ediciones Abya -Yala, Guatemala
Holdsworth, C.; Finney, N.; Marshall, A.; Norman, P. (2013). Population and Society. London, Arnold
Romero, J (coord.). (2013). Geografía Humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Barcelona, Ariel
Sosa Velázquez, Mario (2012): ¿Cómo entender el territorio? Editorial Cara Parens. http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf

Bibliografia complementària

Lindón, Alicia; Hiernaux, Daniel (directores) (2010). Los giros de la Geografía Humana. Desafíos y horizontes. Barcelona, Anthropos- Universidad Autónoma Metropolitana.
Masson, Peter (2003). Tourism Impacts, Planning and Management. London, Butterworth Heinemann.
Shaw, Gareth; Williams, Allan M.(2004). Tourism and Tourism Spaces. London, Sage Publications.
Weirmair, Klaus; Mathies, Christine (edit) (2004). The Tourism and Leisure Industry. Shapping the Future. London, The Hawort Hospitality Press.
Revista TERRITORY, POLITICS, GOVERNANCE. Routledge