21100. Geografia del Turisme . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura21100 - Geografia del Turisme
Grup Grup 10 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Grau de Geografia - Primer curs
 • Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) - Tercer curs
 • Grau de Turisme - Primer curs
 • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Primer curs
 • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Primer curs
 • Grau d'Història de l'Art (Pla 2009) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Miguel Seguí Llinás
mseguimsegui@uib.esuib.es
17:00h19:00h Dimarts 01/09/201830/06/2019 Beatriu de Pinós (Despacho 40)

Contextualització

L'assignatura Geografia del Turisme és una assignatura bàsica del primer curs del primer semestre del grau, tant de Turisme com de Geografia.

S'ha considerat adient colocar aquesta assignatura al principi dels estudis ja que permet tenir un coneixement general dels conceptes bàsics de la Geografia del Turisme, la situació de les grans regions turístiques mundials i dels nous espais turístics.

L'element central de l'assignatura és el coneixement del medi on es desenvolupa l'activitat turística, coneixement des d'una perspectiva geogràfica atès que tota activitat turística necessita d'un territori o espai per desenvolupar-se, i l'estudi d'aquests territoris i dels problemes espacials o territorials que genera el turisme és la base d'aquesta assignatura.

Requisits

Com que és una assignatura del primer semestre del primer curs de grau no té cap requisit que no sigui el d'estar matriculat a la UIB.

Competències

Les competències ens indiquen les capacitats que pensam haurien de tenir els alumnes en acabar de cursar aquesta assignatura.

Específiques

 • 1. CE-2: Adquirir un coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els diversos enfocaments de la disciplina, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics més amples de les ciències naturals, les ciències econòmiques i jurídiques i les humanitats.
 • 2. CE-3: Reconèixer les formes en què l'organització social i territorial de les societats influeix en l'aprofitament dels recursos, l'ocupació del territori, la mobilitat de la població i la diversificació funcional de l'espai.
 • 3. CE-5. Demostrar el coneixement global de les distintes formes que tenen el espais turístics a nivell mundial, així com ser capaços d'analitzar els distints factors que han intervengut en la seva configuració.

Genèriques

 • 1. CG-2: Saber aplicar els coneixements tècnics i metodològics al seu treball d'una forma professional, tot integrant els distints camps d'estudi que ha vist, relacionats amb el turisme, i adquirir les competències que s'han de demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva temàtica d'estudi.
 • 2. CG-3: Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades quatitatives, qualitatives i espacials rellevants, que li permetin emetre judicis que incloeixin una reflexió crítica sobre temes rellevants de tipus territrorial, social, econòmic, jurídic, científici o ètic.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura s'estructura en 5 grans blocs , subdividits en temes.

Continguts temàtics

Bloc 1 Introducció i conceptes bàsics
Tema 1 Conceptes bàsics
Tema 2 Què és la Geografia i quina relació té amb el turisme'
Tema 3 Turisme i espai geogràfic
Tema 4 Les classificacions del turisme
Tema 5 Evolució i canvis en la percepció de l'activitat turística
Tema 6 La construcció històrica de les grans regions turístiques
Bloc 2 El turisme a Europa
Tema 1 Europa Mediterrània
Tema 2 Europa Nòrdica
Tema 3 Europa Central
Tema 4 Rúsia i l'Europa Oriental
Bloc 3 El turisme a Amèrica i l'Antàrtida
Tema 1 Amèrica del Nord
Tema 2 Amèrica Central i el Carib
Tema 3 Amèrica del Sud
Tema 4 Antàrtida
Bloc 4 El turisme a Àsia
Tema 1 Orient Mitjà
Tema 2 Àsia meridional
Tema 3 Àsia oriental
Tema 4 Sibèria i Àsia central
Bloc 5 El turisme a Oceania
Tema 1 Oceania
Bloc 6 El turisme a l'Àfrica
Tema 1 El Nord d'Àfrica
Tema 2 Africa Oriental i illes de l'Indic
Tema 3 Africa Austral
Tema 4 Africa Occidental i illes Atlàntiques

Metodologia docent

En aquest apartat s'exposen les diferents modalitats d'aprenentatge previstes per aquesta asignatura. La Geografia del Turisme es desenvoluparà utilitzant les classes teòriques i les classes pràctiques.

Volum de treball

Els diferents pesos de les distintes parts corresponen a les indicacions del quadre adjunt

Activitats de treball presencial (1,6 crèdits, 40 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Les classes teòriques tenen com a finalitat l'explicació per part del professor dels continguts del programa. En ser l'avaluació continua, es tendrà en compte l'assistència i la participació, a l'igual que la actitud de l'alumne envers l'assignatura, l'atenció a les classes teòriques, la disposició a l'estudi i el compliment de les tasques encomenades.

32
Tutories ECTS Tutories obligatòries Grup petit (P)

Els alumnes, en grups de 4, hauran de desenvolupar un treball de recerca sobre una destinació turística a triar conjuntament amb el professor.

Es realitzaran 3 tutories obligatòries referides al treball. Aquestes tutories estaran destinades a l'orientació, seguiment i avaluació del procés d'aprenentatge i elaboració dels treballs. Es faran en grups petits (grups de treball, de 4 membres), amb atenció personalitzada de la professora.

L'assistència a aquestes tutories serà obligatòria, i la data de les mateixes es fixarà en el cronograma de l'assignatura a començament del semestre.

Es valorarà l'actitud participativa i els avanços en el treball.

3
Avaluació Exàmens parcials Grup gran (G)

Durant el curs es realitzaran dues proves parcials de caràcter eliminatori.

Els alumnes hauran d'obtenir una nota mínima de 4 d'aquests exàmens perquè facin promig amb la resta de notes.

2
Avaluació Exposició oral Grup mitjà (M)

Cada grup exposarà oralment davant la classe el treball pràctoc que hagi realitzat sobre una destinació turística.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,4 crèdits, 110 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i activitats individuals

Estudi per part de l'alumne dels continguts presentats a classe amb vistes a la superació de l'examen parcial i/o final.

55
Estudi i treball autònom en grup Realització del treball de curs

Els alumnes, organitzats en grups, hauran de realitzar un treball sobre una destinació turística. Hauran de basar-se en bibliografia, webgrafia, documentació videogràfica, premsa escrita,..., per tal de conèixer al màxim les característiques d'aquella destinació, i a partir d'aquí realitzar el seu treball.

Aquest treball s'entregarà per escrit, en format PDF, a través de la plataforma Aula Digital, i haurà d'exposar-se obligatòriament a l'aula.

55

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'assignatura presenta dues modalitats d'avaluació: itinerari A i itinerari B.

L'itinerari A preveu un sistema d'avaluació continua, de manera que si un alumne supera les proves o exercicis que ha de realitzar, en acabar el periode d'avaluació complementàriatendrà l'assignatura aprovada amb la qualificació que hagi obtingut. La puntuació màxima que podrà obtenir un alumne és l'equivalent a 10. La puntuació s'ha d'obtenir de les tres modalitats d'avaluació: a) les proves objectives que avaluen l'adquisició dels continguts teòrics; b) les pràctiques en grup que consisteixen en la confecció i presentació del treball de recerca d?una destinació turística; ic) l'avaluació de les actituds i aptituds de l'alumne.

L'itinerari B preveu un sistema d'avaluació adient a aquelles persones que compaginen els estudis universitaris amb una activitat laboral. Es preveu la realització d'un únic examen final i d'un treball, en aquest cas individual, sobre una destinació turística.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes magistrals
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Les classes teòriques tenen com a finalitat l'explicació per part del professor dels continguts del programa. En ser l'avaluació continua, es tendrà en compte l'assistència i la participació, a l'igual que la actitud de l'alumne envers l'assignatura, l'atenció a les classes teòriques, la disposició a l'estudi i el compliment de les tasques encomenades.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació activa a les classes i actitud responsable envers les activitats d'aula proposades.

Percentatge de la qualificació final: 2% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Tutories obligatòries
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes, en grups de 4, hauran de desenvolupar un treball de recerca sobre una destinació turística a triar conjuntament amb el professor.

Es realitzaran 3 tutories obligatòries referides al treball. Aquestes tutories estaran destinades a l'orientació, seguiment i avaluació del procés d'aprenentatge i elaboració dels treballs. Es faran en grups petits (grups de treball, de 4 membres), amb atenció personalitzada de la professora.

L'assistència a aquestes tutories serà obligatòria, i la data de les mateixes es fixarà en el cronograma de l'assignatura a començament del semestre.

Es valorarà l'actitud participativa i els avanços en el treball.

Criteris d'avaluació

Es realitzaran 3 tutories obligatòries de seguiment del treball de curs.

La professora valorarà l'assistència a les tutories i la implicació i participació en el treball de cada un dels membres del grup.

Percentatge de la qualificació final: 8% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Exàmens parcials
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Durant el curs es realitzaran dues proves parcials de caràcter eliminatori.

Els alumnes hauran d'obtenir una nota mínima de 4 d'aquests exàmens perquè facin promig amb la resta de notes.

Criteris d'avaluació

Es realitzaran dues proves parcials de caràcter eliminatori.

Els alumnes hauran d'obtenir una nota mínima de 4 en aquests exàmens perque facin promig amb la resta de notes.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4
Percentatge de la qualificació final: 70% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Exposició oral
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Cada grup exposarà oralment davant la classe el treball pràctoc que hagi realitzat sobre una destinació turística.

Criteris d'avaluació

Cada grup exposarà oralment davant la classe el seu treball.

Els criteris de valoració seran:

- Claretat expositiva

- Ordre dels continguts

- Llenguatge adequat

- Posició respecte de l'auditori

- Rellevància dels continguts.

La nota de l'exposició serà individual per a cada alumne, amb independència de que s'estigui exposant un treball de grup.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Realització del treball de curs
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes, organitzats en grups, hauran de realitzar un treball sobre una destinació turística. Hauran de basar-se en bibliografia, webgrafia, documentació videogràfica, premsa escrita,..., per tal de conèixer al màxim les característiques d'aquella destinació, i a partir d'aquí realitzar el seu treball.

Aquest treball s'entregarà per escrit, en format PDF, a través de la plataforma Aula Digital, i haurà d'exposar-se obligatòriament a l'aula.

Criteris d'avaluació

Presentació d'un treball en grup relatiu a una destinació turistica.

El treball haurà de presentar-se, a la data indicada, en format PDF a través de la plataforma Aula Digital

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Alonso, J. & Pardo, C.J. (2009) Geografía turística mundial. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.
Diego A. Barrado & Jordi Calabuig (eds) (2001) Geografía mundial del turismo . Síntesis, Madrid.
C. Michael Hall & Stephen J. Page. (2005) The geography of tourism and recreation :environment, place, and space . Routledge, Abingdon, Oxon ; New York.
Alain Mesplier & Pierre Bloc-Duraffour (2000) Geografía del turismo en el mundo . Síntesis, Madrid.
Atlas de Geografía Universal. Ed. VOX. 2008

Bibliografia complementària

Alonso, J. (2004) Geografía turística: general y de España . Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.
Alonso, J. (2004) Geografía turística: Europa y del resto del mundo . Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.
Apostopoulos, Y.; Loukissas, P.; i Leontidou, L. (eds) (2001) Mediterranean Tourism. Facets of socioeconomic development and cultural change . Routledge, Londres.
Boniface, B. & Cooper, C. (2012) (6th ediition) Worldwide destinations. The geography of travel and tourism . Routledge, Londres.
Davidson, R. (2001) Viajes y turismo en Europa. Síntesis, Madrid.
Gössling, S. (ed) (2004) Tourism and development in Tropical Islands. Political Ecology perspectives . Edward Elgar, Cheltenham.
Hazbun, W. (2008) Beaches, Ruins, Resorts. The Politics of Tourism in the Arab World . University of Minnesota Press, Minneapolis.
Ioannides, D.; Apostolopoulos, Y.; i Sonmez, S. (eds) (2001) Mediterranean Islands and sustainable development. Practices, management and policies . Continuum, London.
Lozato-Giotart, J.P. (1990) Mediterráneo y turismo . Masson, Barcelona.
Segreto, L.; Manera, C. i Pohl, M. (eds) (2009) Europe at the seaside. The economic history of mass tourism in the Mediterranean . Bergham Books, Oxford.

Altres recursos

1.DICCIONARIS
Alcaraz Varó, E. (2006) Diccionario de términos de turismo y de ocio: inglés-español; spahish-english. Ariel, Barcelona.
Montaner Montejano, J.; Antich Corgos, J. i Arcarons Simón, R. (1998) Diccionario de turismo. Síntesis, Madrid.
2. REVISTES
ANNALS OF TOURISM RESARCH
ANNALS OF TOURISM RESARCH EN ESPAÑOL
CUADERNOS DE TURISMO.
ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS EN TURISMO
ESTUDIOS TURÍSTICOS