Escuchar

20933. Gènere i Societat . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20933 - Gènere i Societat
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Tomeu Sales Gelabert
tomeu.salestomeu.sales@uib.esuib.es
Responsable
12:00h14:00h Dijous 02/09/201923/07/2020 BB14

Contextualització

Aquesta és una assignatura de caràcter específic i optativa

L?objectiu d?aquesta assignatura és analitzar la situació de la dona en el món actual, principalment des d?una perspectiva filosòfica, sociològica i antropològica. S?identificarà el paer que ha desenvolupat la dona en els diferents àmbits socials, econòmic, polític i científic. Sempre des d?una perspectiva històrico-crítica, intentant esclarint els horitzons futurs.


El plantejament és molt ambició per a una assignatura quatrimestral, ja que els camps en els que se desenvolupa el tema de les dones són molts i molts distints. És per això, que el contingut del programa ha estat dividit en tres grans blocs: un primer bloc on s?analitza històrico-políticament l?emergència de la «qüestió de gènere»; un segon bloc on s?analitza la dona des d?una perspectiva més sociològica i antropològica; i un tercer i darrer bloc on s?analitza la dona des de la filosofia política actual.

A nivell pràctic se fomentarà l?expressió oral dels alumnes que assisteixin a les classes, proposant discussions en torn als temes exposats en el programa.

Requisits

Aquesta és una assingatura que no planteja requisits mínims per ser cursada. Basta mostrar un cert interès i sensibilitat per la qüestió de gènere i la perspectiva de gènere.

Aquesta és una assignatura que s'oferta com a optativa del Grau de Filosofia.

Competències

Específiques

 • Respecte a la pluralitat d'enfocaments i tradicions en filosofia
 • Capacitat de raomanet i reflexió crítics en les argumentacions filosòfiques
 • Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació amb les qüestions pràctiques i aplicades, particularment en els àmbits de l'ètica, la vida política, les arts i la tecnociència

Genèriques

 • Capacitat de síntesis i d'anàlisi lògic
 • Capacitat per presentar i defensar públicamente arguments filosòfics, oralment o perr escrit, que permitin aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional
 • Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat i adquisició de la capacitat per a valorar el pes de les distintes tradicions culturals en la societat contemporànea
 • Reconeixement de la problemàtica lligada al gènere

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Teoria feminista, filosofia i història
1.1 Cap a un concepte bivalent del feminisme
1.2 L'emergència de la qüestió de les dones en la modernitat
1.3. El model de les onades
 • La Il·lustració i les primeres vindicacions
 • El feminisme al llarg del s.XIX: feminisme socialista i sufragisme
 • La segona onada feminista: feminismeradical, socialista i liberal
 • Nous feminismes: feminisme negre, ecofeminisme, feminisme decolonial i el feminisme del 99%
2 Sexe, gènere i sexualitat
2.1 La sociologia i l?antropologia feminista
2.2 El gènere i el seu qüestionament
2.3 Del dualisme sexe-gènere a la crítica al binarisme
2.4. Crítica a l'heteronormativitat
2.5. Teories actuals del gènere
3 Ètica i filosofia política feminista
3.1 Qüestionant la separació entre allò públic i allò privat
3.2 Ètica feminista
3.3 Justícia i feminisme
3.4 Ciutadania i feminisme
3.5 Democràcia, contracte i feminisme
4 Qüestions de gènere
4.1 La violència de gènere
4.2 La maternitat subrogada
4.3 La prostitució

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Explicació i desenvolupament dels diferents continguts de l'assignatura Grup gran (G)

Principalment des d'una perspectiva filosòfica, sociològica i antropològica.

24
Seminaris i tallers Anàlisi i interpretació de textos previament sel·leccionats entorn als diferents continguts Grup mitjà (M)

El professordeixarà a copisteria un dossier de fotocòpies que conté tots els articles que hauran de llegir-se i que seran comentats a classe. Els articles estan ordenats en relació als continguts de l'assignatura. Els textos hauran de ser comentats i analitzats pels alumnes a classe. Serà imprecindible la participació i implicació de l'alumnat a les classes

36

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Elaboració d'un treball, ressenya o assaig

L'alumne elaborarà un treball, assaiga i ressenya sobre algun dels continguts treballats al llarg de l'assignatura. El treball tindrà unes pautes formals que el professor exposarà a principi de curs.

40
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de les lectures a discutir

L'alumne haurà de dur llegida i preparada la lectura o lectures pertinents, que seran objecte d'anàlisi i discussió al llarg dels seminaris i classes pràctiques.

50

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Aquesta assignatura ofereix itinerari presencial (A) i itinerari no presencial (B). Els alumnes hauran de triar itinerari durant els primers 15 dies de classes.

Els alumnes que s'acullin a l'itinerari B han de realitzar la prova escrita (50% sobre la qualificació final), elaborar un treball, assaig o ressenya (30% sobre la qualificació final) i confeccionar una sèrie de ressenyes crítiques sobre algunes de les lectures treballades a classe (20% sobre la qualificació final). A principi de curs s'acordarà el nombre de lectures que s'han de ressenyar.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Explicació i desenvolupament dels diferents continguts de l'assignatura
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Principalment des d'una perspectiva filosòfica, sociològica i antropològica.

Criteris d'avaluació

Realitzar prova escrita que consta de doscomentaris de text.

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Anàlisi i interpretació de textos previament sel·leccionats entorn als diferents continguts
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

El professordeixarà a copisteria un dossier de fotocòpies que conté tots els articles que hauran de llegir-se i que seran comentats a classe. Els articles estan ordenats en relació als continguts de l'assignatura. Els textos hauran de ser comentats i analitzats pels alumnes a classe. Serà imprecindible la participació i implicació de l'alumnat a les classes

Criteris d'avaluació

Exposició a classe de les lectures seleccionades i treballades per l'alumne. Seguir les indicacions del professor.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Elaboració d'un treball, ressenya o assaig
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

L'alumne elaborarà un treball, assaiga i ressenya sobre algun dels continguts treballats al llarg de l'assignatura. El treball tindrà unes pautes formals que el professor exposarà a principi de curs.

Criteris d'avaluació

Elaborar un treball, ressenya o assaig sobre algun aspecte dels contiguts de l'assignatura treballats a classe.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Amorós, C. De Miguel, A. (2010), Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización , Minerva ediciones, Madrid, (3 volúmenes).
Beltran, E., Maquieira, V., Álvarez, S., Sánchez, C. (2008), Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Alianza Editorial, Madrid.
Martin Casare, A., (2006), Antropología de género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales, Cátedra, Madrid.
Méndez, L. (2005), Antropología feminista , Síntesis, Madrid.
Moore, H.L. (1990), Antropología y Feminismo , Cátedra.
Pérez Garzón, J. S. (2011), Historia del feminismo , Catarata, Madrid.
Puleo, A. H., (2008), Ed., El reto de la igualdad de género. Nuevas perspectivas en Ética y Filosofía política , Biblioteca Nueva, Madrid.

Bibliografia complementària

Alcañiz, M. (2011), Cambios y continui dades en las mujeres. Un análisis sociológico, Icaria, Barcelona.
Amorós, C. (1991), Hacia una crítica de la razón patriarcal , Anthropos, Madrid.
Amorós, C. (2000), Feminismo y Filosofía , Editorial Sintesis, Madrid.
Amorós, C. (2006), La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias...para la lucha de las mujeres , Cátedra, Madrid.
Badinter, E. (2010), La Mujer y la madre , La esfera de los libros.
Beck, U., Beck-Gernsheim (1996), E., Del normal caos del amor. Las nuevas formas de relación amorosa, Paidos, Barcelona.
Berbel, S., Cardenas, M., Paleo, N., (2013), Ideas que cambian el mundo , Cátedra, Madrid.
Butler, J. (2004), Deshacer el género, Paidós, Barcelona.
Camps, V. (1998), El siglo de las mujeres , Cátedra, Madrid.
Cobo, R. (2011), Hacia una nueva política sexual. Las mujeres ante la reacción patriarcal, Catarata, Madrid.
Eisenstein, Z. (2007), S eñuelos sexuales. Género, raza y guerra en la democracia imperia l, Edicions Bellaterra.
Fraisse, G. (1991), La musa de la razón , Cátedra Feminismos, Madrid.
Fraisse, G. (2003), Los dos gobiernos: la familia y la ciudad , Cátedra Feminismos, Madrid.
Fraisse, G., (2008), Desnuda está la Filosofía . Leviatán, Buenos Aires
Fraisse, G. (2016), Los excesos del género , Cátedra Feminismos, Madrid.
Fraser, N. (2008), Escalas de justicia , Herder, Barcelona.
Fraser, N. (2015), Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal, Traficantes de sueños, Madrid.
Fraser, N., Arruzza, C., Bhattacharga, T. (2019), Manifiesto de un feminismo del 99% , Herder, Barcelona.
Gimeno, B. (2012), La prostitución , Ediciones Bellaterra.
Johnson, R., Zubiaurre, M. (2012), Antología del pensamiento feminista españo l, Cátedra, Madrid.
Jonásdottir, A. G. (1993), El poder del amor. ¿Le importa el sexo a la democracia? , Cátedra Feminismos, Madrid.
Morcillo Gómez, A. (2015), En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco , S. XXI, Madrid.
Nash, M. (2004), Mujeres en el mundo. Historia, Retos y movimientos , Alianza Editorial, Madrid.
Offen, K. (2015), Feminismos europeos 1700- 1950. Una historia política , Akal, Barcelona.
Pateman, C. (1995), El contrato sexual , Anthropos, Barcelona.
Pateman, C. (2018), El desorden de las mujeres. Democracia, feminismo y teoría política , Prometeo libros, Buenos Aires.
Segato, L. R. (2003), Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género, entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos , Prometeo libros, Buenos aires.
Segato, L. R. (2015), La crítica de la Colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda , Prometeo libros, Buenos Aires.
Segato, L. R. (2016), La guerra contra las mujeres , Traficantes de sueños, Madrid.
Tubert, S. (Ed.) (2011), Del Sexo al género. Los equívocos de un concepto , Cátedra Feminismo, Madri

Altres recursos

El professor aportarà més bibliografia al llarg del curs a l'Aula digital.