Escuchar

20925. Corrents Actuals de la Filosofia . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20925 - Corrents Actuals de la Filosofia
Grup Grup 1
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Pablo Frau Burón
p.fraup.frau@uib.esuib.es
Responsable
10:00h11:00h Divendres 10/01/202031/07/2020 BC12

Contextualització

Corrents Actuals de la Filosofia es una assignatura orientada a l'adquisició d'una comprensió del context filosòfic actual. Es una assignatura de caràcter teòric i pràctic que combina classes magistrals amb exercicis pràctics de lectura i anàlisi de textos en classe. El contingut de l' assignatura gira entorn a pensadors actuals amb una especial atenció al projecte filosòfic de Michel Foucault. Cada tema es tractarà a partir d'un texts establerts que possibilitaran una introducció a la problemàtica.

Requisits

Pautes de lectura i crítica, així com esperit analític a l'hora de tractar els continguts. Actituds pel el questionament i per valorar altres formes de pensar.

Competències

L'assignatura de Corrents Actuals de la Filosofia té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació:

Específiques

 • CE 1. Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació amb la discussió dels grans problemes històrics de la filosofia teorètica
 • CE 3. Coneixement de la terminologia filosòfica especialitzada i de la bibliografía essencial en filosofia
 • CE 4. Capacitat de relacionar les fromuñacions filosòfiques de diverses èpoques en el seu context históric
 • CE 6. Habilitat en l'ús d'enes i conceptes filosòfics per a lanalisi i comprensió dels temes actuals que permieti aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma porfessional
 • CE 9. Respecte a la pluralitat d'enfocaments i tradicions en filosofia
 • CE 10. Capacitat de raonamnet i reflexió crítics en les argumentacions filosòfiques

Genèriques

 • CG 13. Capacitat de síntesi i d'anàlisi lògica
 • CG 14. Habilitats de recerca i aprenentatge autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic especialitzat com al no especialitzat
 • CG 15. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, orralment o per escrit que permeti aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma porfessional
 • CG 16. Habilitat de diàleg, mediació, negociació i traball en equip
 • CG 17. reconiexement de la diversitat i de la multiculturalitat i adquisició de la capacitat per valorar el pes de les diferents tradicions culturals en la societat contemporània
 • CG 20. Assumpció del valor-civic democràtic i comprensió dels drets humans

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ

Introducció a l'assignatura: problemes i autors actuals de la Filosofia

Tema 2 MICHEL FOUCAULT

2.1. Introducció a Michel Foucault

2.2. El projecte filosòfic de Michel Foucault

2.3. La problemàtica de la recepció i interpretació de la seva obra

2.4. Obres principals: una panoràmica

Tema 3 DIAGNOSTICS CRÍTICS DE LA SOCIETAT ACTUAL

3. Byung Chul Han

- La sociedad del cansancio

- La sociedad del trabajo y rendimiento

- En el Enjambre

- Sobre el poder

- Psicopolítica

Metodologia docent

Els tipus d'agrupament i les actvitats formatives s'estableixen d'acord amb els articles 27 i 28 del reglament d'ordenació dels enseyaments universitaris de grau de la UIB.

Volum de treball

A la seguent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no pesencial ( o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu el professor establirà els fonaments teòrics i els continguts essencials de la matèria. Amés es donarà informació per a cada tema, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que l'alumne haurà d'utilitzar per preparar de forma autònoma els continguts.

30
Classes pràctiques Practiques presencials- Comentari de text Grup gran (G)

Mitjançant el comentari de text filosòfics es tractaran problemes de relleu d'una forma teòrica i pràctica. Els alumnes hauran de seguir activament la lectura dels texts plantejats, analitzant críticament els problemes que s'hi tracten i elaboraran la seva pròpia interpretació. També es projectaran, mitjançant recursos informàtics (ordenador), material audiovisual que ajudarà a aprofondir els continguts exposats a les sessions teòriques.

27
Avaluació Examen Global Grup gran (G)

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al periode de recuperació corresponent a la convocatoria extraordinari. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap correctament els continguts adquirits al llarg del semestre. Cada examen tindrà una durada de 3 hores

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Elaboració de treballs comentaris de text

Al llarg del semestre els alumnes hauràn d'elaborar alguns anàlisis i comentaris de text i els hauràn d'entregar al professor. Aquests treballs de comentari de text permetran avaluar el grau d'assoliment de les competències que figurena l'apartat de competencies d'aquesta guia docent.

50
Estudi i treball autònom individual Treball d'investigació

Aquells alumnes que acordin a través del contracte pedagògic seguir l'itinerari B hauran d'entregar alguns treballs de comentari de textos sobre un dels aspectes o continguts de l'assignatura. El treballs s'huaran d'entregar impresos al profesor i hauran d'estar confeccionats amb Word, lletra arial 12 i interliniat 1,5

20
Estudi i treball autònom individual Preparació d'unitats didàctiques

Desprès de l'exposició per part del professor de les classes magistrals, l'alumne haurà d'aprofondir en la materia a partir de la biblografia i el material que es facilitarà per cada tema

20

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen Global
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al periode de recuperació corresponent a la convocatoria extraordinari. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap correctament els continguts adquirits al llarg del semestre. Cada examen tindrà una durada de 3 hores

Criteris d'avaluació
 • Adequació de la terminologia filosòfica de l'assignatura
 • Capacitat de valoració sobre esls problemes tractats al llarg del curs
 • Format : preguntes de desenvolupament sobre els continguts tractas al llarg del curs. el criteri numèric d'avaluació s'adjuntarà amb l'enunciat de la prova
 • Percentatge de la qualificació final: 50% per itinerari A
 • percentatge de la qualificació final: 50 % per itinerari B
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Elaboració de treballs comentaris de text
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Al llarg del semestre els alumnes hauràn d'elaborar alguns anàlisis i comentaris de text i els hauràn d'entregar al professor. Aquests treballs de comentari de text permetran avaluar el grau d'assoliment de les competències que figurena l'apartat de competencies d'aquesta guia docent.

Criteris d'avaluació
 • Adequació de la terminologia filosòfica emprada.
 • Correcció sintètica i analitica en relació als continguts
 • Format: Comentaris de text ( Word,lletra Arial 12, interliniat 1,5)
 • Percentatge de la qualificació final: 25 % + 25%: total 50 % per itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Preparació d'unitats didàctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Desprès de l'exposició per part del professor de les classes magistrals, l'alumne haurà d'aprofondir en la materia a partir de la biblografia i el material que es facilitarà per cada tema

Criteris d'avaluació

 • Adequació de la terminologia filosòfica emprada.
 • Correcció sintètica i analitica en relació als continguts
 • Format: Comentaris de text i trebllas d'investigació ( Word,lletra Arial 12, interliniat 1,5)
 • Percentatge de la qualificació final: 25 % + 25%: total 50 % per itinerari B
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

FOUCAULT, Michel, (1976) Vigilar y castigar , Biblioteca Clásica Siglo XXI

Bibliografia complementària

D'AGOSTINI, Franca (2000), Analíticos y Continentales , Madrid Ed. Cátedra
SAEZ RUEDA, Luis (2001), Movimientos filosóficos actuales , Madrid Ed. Trotta
LECHTE, John ( 2010), 50 Pensadores contemporaneos esenciales , Madrid Ed. Cátedra
CRUZ, Manuel, (2002), Filosofia contemporánea, Madrid, Ed. Taurus

Altres recursos

A l'aula digital els alumnes podran trobar al llarg del curs diferents materials relacionast amb el contingut de l'assignatura. Al llarg del curs, el professor introduirà articles i bibliografia complementària. Durant les sessions pràctiques el professor, mitjançant recursos informàtics, introduirà materials audiovisuals relacionat amb els continguts del temari.