20918. Antropologia de les Societats Contemporànies . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20918 - Antropologia de les Societats Contemporànies
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Alejandro Nicolás Miquel Novajra
a.miquela.miquel@uib.esuib.es
(Responsable)
10:00h11:30h Dijous 25/06/201831/07/2018 BB09/ Ramon Llull RESERVAR TUTORIES AMB ANTELACIÓ VIA EMAIL
10:00h11:45h Dijous 03/09/201824/01/2019 BB09/ Ramon Llull
10:00h11:45h Dijous 04/02/201910/06/2019 BB09/ Ramon Llull
10:00h11:45h Dilluns 04/02/201910/06/2019 BB09/ Ramon Llull
10:00h12:00h Dijous 17/06/201929/07/2019 BB09/ Ramon Llull RESERVAR TUTORIES AMB ANTELACIÓ VIA EMAIL
Marc Andreu Morell Tipper
marc.morellmarc.morell@uib.catuib.cat
10:00h12:00h Dimecres 05/09/201825/07/2019 Despatx 60 (edifici Guillem Colom)

Contextualització

Aquesta és una assignatura de caràcter especialitzat.

Es centra en el coneixement de l'Antropologia Social i cultural i la seva aplicació en l'estudi i l'anàlisi de la societat.

Forma part de la matèria antropologia que, en aquest grau, complementa les reflexions de segon ordre pròpies de la filosofia amb els coneixements de les bases biològiques de l'home i les seves construccions socials, culturals, institucionals; sia materials sia simbòliques. Dita matèria es compon de les següents assignatures

-Antropologia, de segon semestre de segon curs, centrada en el coneixement de les teories evolucionistes, la filogènesi dels hominoideis, dels homínids, fins arribar a l'aparició de l'homo Sapiens;

-Antropologia de les societats contemporànies, aquesta, de segon semestre de tercer curs.

-Antropologia urbana i estudis de ciutadania, optativa, centrada en l'estudi dels espais urbans, de forma cronològica (les principals escoles d'estudis urbans) i sistemàtica (les característiques, les relacions les institucions i els universos simbòlics dels espais urbans) i en les diverses formes de definició i pràctica de la ciutadania.

Totes tres són assignatures òbviament diferents, però vinculades en una lògica conseqüencial.

Els objectius que l'assignatura pretén cobrir són:

 • Conceptes i categories bàsiques de la teoria de l'antropologia dins el marc de les propostes teòriques i les reflexions filosòfiques; els canvis i les noves propostes.
 • La seva aplicació a les relacions socials en el espais de la modernitat i les seves derivades
 • -El concepte de temps espai i relacions socials efectives i les percebudes, respecte a les seves concrecions en la modernitat

Es tracta, en la mateixa mesura, d'obtenir i millorar la capacitat

 • De presentació de texts oralment
 • D'elaboració de petits assajos relacionats amb els continguts de la matèria

Finalment

- Adquirir el rigor argumentatiu i crític aportat per l'antropologia en l'estudi de les realitats socials

Requisits

El grau en filosofia de la UIB presenta un programa compacte i coordinat, dins el qual es distribueixen les matèries i les assignatures amb tres criteris: el de complexitat creixent, el de recorregut històric (les històries de la Filosofia en són un exemple evident) i de variabilitat sistemàtica (les diverses matèries que van des de la història de la filosofia, la filosofia pràctica - política i moral-, la filosofia de la ciència, la metafísica, l'estètica, la sociologia i l'antropologia) . Doncs els requisits generals es defineixen per si mateixos en el pas de l'estudi prèviament pels cursos primer i segon.

Recomanables

Al marge dels requisits que estableix el Reglament Acadèmic respecte a la permanència i al pas de curs en el Grau de Filosofia, és molt recomanable tenir un nivell mig de lectura en altres idiomes, així com haver cursat Antropologia i Teoria Social Contemporània.

Competències

L'assignatura s'orienta a l'obtenció de les següents competències per part de l'alumnat. Aquestes han estat coordinades amb les de les altres matèries del grau i, de manera específica, amb les del tercer curs.

Específiques

 • C02.-Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia i les ciències socials en relació amb les qüestions pràctiques i aplicades, particularment en els àmbits de l'ètica, la vida política, les arts, la tecnociència.
 • C06.-Habilitat en l'ús de les eines i conceptes fiosòfics per a l'anàlisi i comprensió dels temes actuals
 • C08.- Disposició positiva per avaluar argumentacions oposades, formular i considerar les millors raons cap a la consecució de consensos

Genèriques

 • C07.-Habilitat d'investigació i aprenentatge autònoms en l'àmbit de l'Antropologia
 • C13.-Capacitat de síntesi i d'anàlisi lògica
 • C17.-Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat i capacitat per a valorar el pes de les diverses tradicions culturals a la societat contemporània.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l'assignatura es distribueixen en tres blocs temàtics: un primer de reflexió general sobre la matèria, un segon centrat en l'estudi dels problemes centrals de l'espai i el treball i el tercer vinculat a les diverses accepcions del temps (història, religió, identitat)

Bloc I. L'antropologia com a ciència avui.

Tema 1: Des de les societats exòtiques i ?primitives? a les complexes: la idea de contemporaneïtat

Tema 2: Modernitat i postmodernitat: la globalització.

Bloc: II: L'espai i el treball a les societats contemporànies.

Tema 3: La cultura del treball: el paper del treball en les societats contemporànies.

Tema 4: l'Espai Urbà, espai físic i espai virtual

Tema 5: Espai i estrangeridad:Imatge, percepció i realitats: L'espai turistic./L'espai migratori/Ciutadania i estrangeridad absouta.

Bloc III: El temps i la ideologia.

Tema 6: Nacionalismes i etnicitat.

Tema 7: Les religions com relacions socials i polítiques.

Continguts temàtics

Bloc 1 L'antropologia com a ciència avui
Tema 1 Des de les societats exòtiques i ?primitives? a les complexes: la idea de contemporaneïtat

Descripció i anàlisi històrica del paper de l'antropologia com a disciplina. L'antropologia i els diversos tipus de societats: realitats o construccions ideològiques?

La contemporaneïtat temporal, relacional i estatutària. La negació del concepte de primitivitat com a construcció descriptiva i com a construcció moral.

Tema 2 Modernitat i postmodernitat. La globalització.

Repàs dels conceptes històrics i relacionats de modernitat i postmodernitat. Acepcions, funcions i abast de la globalització.Algunes propostes teòriques.

Bloc II L'espai i el treball en les societats contemporànies
Tema 3 La cultura del treball: el paper del treball en es societats contemporànies

Variacions en la història ocidental del treball i en la concepció del treball a diverses societats. Centralitat o paper perifèric del treball en les societats actuals.

Tema 4 l'Espai Urbà, espai físic i espai virtual

El concepte variable de ciudad: lloc històric, no lloc, espai de l'anonimat. Espai virtual i redefinició de les relacions espacials. Moviments poblacionals i canvis relacionals i institucionals. Importància de les migracions en les relacions socials contemporànies. Imatge, percepció i realitats: el turisme. Relacions natiu-turista-immigrant. La qüestió de la imatge turística i la construcció social de la vida quotidiana.Dues relacions oposades i complementàries.

Tema 5 Espai i estrangeridad:Imatge, percepció i realitats: L'espai turistic./L'espai migratori/Ciutadania i estrangeridad absouta.

Moviments poblacionals i canvis relacionals i institucionals. Importància de les migracions en les relacions socials contemporànies. Imatge, percepció i realitats: el turisme. Relacions natiu-turista-immigrant. La qüestió de la imatge turística i la construcció social de la vida quotidiana.D ues relacions oposades i complementàries. Ciutadania i estrangeritat.

Bloc III El temps i la ideologia
Tema 6 Nacionalismes i etnicitat

La nació: comunitat imaginada? Nacionalisme i etnititat: diferències i elements comuns.

Tema 7 Les religions com a relacions socials i polítiques.

Universalitat o relativitat de les religions. Modernitat i pèrdua de pes de les religions. Religions i polìtica: dimensions socials, polítiques, econòmiques i ideològiques de les religions.

Metodologia docent

Classes magistrals presencials

Cada bloc i cada tema seran presentats pel professor, de forma presencial, en sessions expositives per part del professor. L'eina electrònica Campus Extens estarà activada i s'hi inclouran els materials relacionats amb cada tema: algunes lectures (altres estaran a disposició de l'alumnat en copisteria); links; resums i power-points que seran introduïts immediatament després de la conclusió de cada tema. Aquestes classes es duran a terme en Grup Gran.

La bibliografia essencial conté els materials necessaris per al seguiment de la matèria i la seva complementació

Lectura, presentació i discussió de texts . Cada tema estarà acompanyat d'unes lectures obligatòries, a disposició de l'alumnat abans de l'inici de les classes, relacionades amb la matèria continguda en el tema en qüestió.

La lectura serà obligatòria per a tota la classe

Presentació: al principi del curs es presentarà un llistat de lectures i un calendari de presentacions on s'hauran d'inscriure tots es alumnes (la inscripció es durà a terme mitjançant el Campus Extens). Tot l'alumnat haurà de fer, al manco, una presentació oral a una de les sessions.

Com que cada sessió de presentació de lectures i discussió estarà composta de tres o més lectures, les persones inscrites podran triar per dos mètodes de presentació:

a) Conjunta, utilitzant les lectures com a materials de preparació comuna de la sessió, distribuïda entre els comunicants. Aquesta sessió es prepararà en petis grups prèviament.

b) Individualitzada, presentant cadascú una lectura, però igualment de forma coordinada També es prepararà, doncs, en grup petit.

Discussió . Després de cada presentació es produirà la discussió de tota la classe sobre el tema. Grup Gran. La discussió continuarà en Campus Extens en el corresponent fòrum

Volum de treball

El corresponent a un bon rendiment de l'alumne

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes de presentació dels temes Grup gran (G)

Coneixement dels continguts i de les línies centrals de cad bloc i de cada tema. Lliçó magistral.

25
Seminaris i tallers Presentació oral de les lectures per part de l'alumnat i discussió Grup mitjà (M)

Discussió sobre exemples pràctics i teòrrics relacionats amb el tema d'estudi des de diversos autors i perspecives.

30
Tutories ECTS Tutories individuals de suport a la preparació dels texts i en l'elaboració dels treballs. Grup petit (P)

Ajudar a coordinar les presentacions orals. Vincular la bibliografia, les explicacions i els debats amb els treballs presentats.

2
Tutories ECTS dos assajos breus individuals. Grup petit (P)

Correcció i seguiment en tutories presencials i virtuals. Després de la finalització del bloc I, d'una part, i II i del III de l'altra, es presentaran sengles assajos que, a més a més de la bibliografia, les lectures i els continguts de les explicacions de cada bloc.

No superaran les 3000 paraules (8 fols, aproximadament), s'ajustaran als consells de redacció incorporats al Campus Extens, i es penjaran al l'espai corresponent del Campus Extens, pitjant el botò "esborrany" de manera que puguin ser corregits en un màxim de dues tongades.

S'establiran terminis adjustats de primer lliurament, correccions i lliurament definitiu per a cada treball.

Si es superen els dos treballs, no és necessari presentar-se a l'examen final. Si es supera només un, caldrà presentar-se a la part de l'examen no superada.

2
Avaluació Examen final Grup gran (G)

Examen final per a qui no hagi superat un o els dos treballs exigits. L'examen, docns, tendrà el mateix pés dels assajos: aprovar l'examen no implica aprovar l'assignatura si, estant a l'itinerari A, no s'han fet presentacions orals ni s'ha participat en les discussion presencials i virtuals. Obligatori per a l'Itinerari B, però tenint present que el pés és del 50%, per a la qual cosa s'hauran de fer les altres proves assenyalades on correspón..

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi del material bibliogràfic.

Tothom, incloses les persones que seguiran l'itinerari B, hauran de llegir la totalitat de les lectures per participar als debats, per realitzar els treballs i per respondre a l'examen, si calguès

10
Estudi i treball autònom individual assajos

Després de la finalització del bloc I, d'una part, i II i del III de l'altra, es presentaran sengles assajos que, a més a més de la bibliografia, les lectures i els continguts de les explicacions de cada bloc.

No superaran les 3000 paraules (8 fols, aproximadament), s'ajustaran als consells de redacció incorporats al Campus Extens, i es penjaran al l'espai corresponent del Campus Extens, pitjant el botò "esborrany" de manera que puguin ser corregits en un màxim de dues tongades.

S'establiran terminis adjustats de primer lliurament, correccions i lliurament definitiu per a cada treball.

Si es superen els dos treballs, no és necessari presentar-se a l'examen final. Si es supera només un, caldrà presentar-se a la part de l'examen no superada.

70
Estudi i treball autònom en grup estudi del material de la bibliografia i les lectures

Lectura i organització de les sessions per part dels/de les oradors/es inscrits/tes

10

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació inclourà les mtjianes ponderades dels treball incloses les tutories corresponents (30% + 30%), La nota de l'exposició (20%) i la participació i intervencions (20%) O, en el cas de l'itinerari B -o presencials que no hagin fet o superat els terballs-, en l'examen, el 50% i el contracte d'aprenentatge (assajos i tutories) l'altre 50%.

La ponderació es vincularà a la participació en els debats i les intervencions a classe.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes de presentació dels temes
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( recuperable )
Descripció

Coneixement dels continguts i de les línies centrals de cad bloc i de cada tema. Lliçó magistral.

Criteris d'avaluació

Coneixement dels continguts, de les bibliografies i la seva correcta correlació. ES REALITZARÁ EN PERIODE ORDINARI D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Presentació oral de les lectures per part de l'alumnat i discussió
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Discussió sobre exemples pràctics i teòrrics relacionats amb el tema d'estudi des de diversos autors i perspecives.

Criteris d'avaluació

Capacitat de resolució i argumentació de problemes, disposició al diàleg i treball en equip. Aprenentatge basat en problemes ES REALITZARÁ EN PERIODE ORDINARI D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

dos assajos breus individuals.
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Correcció i seguiment en tutories presencials i virtuals. Després de la finalització del bloc I, d'una part, i II i del III de l'altra, es presentaran sengles assajos que, a més a més de la bibliografia, les lectures i els continguts de les explicacions de cada bloc.

No superaran les 3000 paraules (8 fols, aproximadament), s'ajustaran als consells de redacció incorporats al Campus Extens, i es penjaran al l'espai corresponent del Campus Extens, pitjant el botò "esborrany" de manera que puguin ser corregits en un màxim de dues tongades.

S'establiran terminis adjustats de primer lliurament, correccions i lliurament definitiu per a cada treball.

Si es superen els dos treballs, no és necessari presentar-se a l'examen final. Si es supera només un, caldrà presentar-se a la part de l'examen no superada.

Criteris d'avaluació

Capacitat d'exposició escrit, ús de les bibliografies, capacitat de'elaboració argumentada i amb criteris crítics. Capacitat de sintesi. ES REALITZARÁ EN PERIODE ORDINARI D'AVALUACIÓ CONTINUADA I EXTRAORDINARI DE RECUPERACIÓ./LEXAMEN SUBSTITUTIU D'UNO ELS DOS TREBALLS EN PERODE COMPLEEMTNARI I EXTRAORDINARI

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari B

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Examen final per a qui no hagi superat un o els dos treballs exigits. L'examen, docns, tendrà el mateix pés dels assajos: aprovar l'examen no implica aprovar l'assignatura si, estant a l'itinerari A, no s'han fet presentacions orals ni s'ha participat en les discussion presencials i virtuals. Obligatori per a l'Itinerari B, però tenint present que el pés és del 50%, per a la qual cosa s'hauran de fer les altres proves assenyalades on correspón..

Criteris d'avaluació

Coneixement dels contingts. Capacitat de realització raonada i contextualitzada de comentari de texts. ES REALITZARÁ EN PERIODE ORDINARI D'AVALUACIÓ COMPLEMENTARIA I EXTRAORDINARI DE RECUPERACIÓ

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Estudi del material bibliogràfic.
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Tècniques d'observació ( recuperable )
Descripció

Tothom, incloses les persones que seguiran l'itinerari B, hauran de llegir la totalitat de les lectures per participar als debats, per realitzar els treballs i per respondre a l'examen, si calguès

Criteris d'avaluació

Capacitat i voluntat d'estudi. Correlaci´duns texts amb els altres i amb el tema de la matèriaPERIODE D'AVALUACIÓ CONTINUA I EXTRAORDINARIA

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

assajos
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Després de la finalització del bloc I, d'una part, i II i del III de l'altra, es presentaran sengles assajos que, a més a més de la bibliografia, les lectures i els continguts de les explicacions de cada bloc.

No superaran les 3000 paraules (8 fols, aproximadament), s'ajustaran als consells de redacció incorporats al Campus Extens, i es penjaran al l'espai corresponent del Campus Extens, pitjant el botò "esborrany" de manera que puguin ser corregits en un màxim de dues tongades.

S'establiran terminis adjustats de primer lliurament, correccions i lliurament definitiu per a cada treball.

Si es superen els dos treballs, no és necessari presentar-se a l'examen final. Si es supera només un, caldrà presentar-se a la part de l'examen no superada.

Criteris d'avaluació

Després de la finalització del blocI, per una part, i II i del III, de l'altra,es presentaran sengles assajos que, a més a més de la bibliografia, les lectures i els continguts de les explicacions de cada bloc, No superaran les 3000 paraules (8 fols, aproximadament), s'ajustaran als consells de redacció incorporats al Campus Extens, i es penjaran al l'espai corresponent del Campus Extens, pitjant el botò "esborrany" de manera que puguin ser corregits en un màxim de dues tongades. PERIODE D'AVALUACIÓ CONTINUA I EXTRAORDINARIA

S'establiran terminis adjustats de primer lliurament, correccions i lliurament definitiu per a cada treball.

Capacitat d'exposició escrit, ús de les bibliografies, capacitat de'elaboració argumentada i amb criteris crítics. Capacitat de sintesi.

Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

estudi del material de la bibliografia i les lectures
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Lectura i organització de les sessions per part dels/de les oradors/es inscrits/tes

Criteris d'avaluació

Capacitat de resolució i argumentació de problemes, disposició al diàleg i treball en equip. Aprenentatge basat en problemes. PERIODE D'AVALUACIÓ CONTINUA

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Des del principi del curs s'aportaran les lectures vinculades a cada tema i que seran objecte de presentació i debat.

Bibliografia bàsica


Lisón Tolosana, C. (ed.) (2008) Introducción a la antropología social y cultural. Teoría, método y pràctica, Akal, Madrid. (particularment capítols II,IV, VIII, XVII i XVIII, )
Harris. M. (2000) Teorías sobre la cultura en la era postmoderna , Crítica, Barcelona.
Llobera, J.R. (1999) Manual d'antropologia social , Àgora-Universitat Oberta, Barcelona.
Mendez, L. (2008) Antropologia Feminista. Editorial sintesis, Madrid
Miquel, A. (2004) La trastienda de lo óbvio: para qué sirve la antropología en los tiempos modernos, Lalucerna, Palma de Mallorca.
Sennet, R. (2009) El artesano , Anagrama, Barcelona.

Bibliografia complementària


Llobera, J.R. (1996) El dios de la modernidad , Anagrama, Barcelona.
Miquel, A. (2002) ?La cultura del trabajo: dimensiones comparativas? en Lacalle, D (ed) Sobre la democracia económica. Los modelos organizativos y el papel del trabajo , El Viejo Topo, Barcelona
Morris, B (20069 Religion an d Anthropology, Cambridge University Press, New York
Reynoso, , C (comp) (1998) El surgimiento de la antropología postmoderna , Gedisa, Barcelona.
Riutort, B (ed) (2007) Indagaciones sobre la ciudadanía. Transformaciones en a era global, Icaria, Barcelona.
Sassen, S. (2015) Expulsiones. Brutalidad y compiejidad en la economía global, Katz, Madrid.
Zanfrini, L. (2007) La convivencia interétnica , Alianza Editorial, Madrid.

Altres recursos

Abans del començament del curs les lectures de debat i els materials complementaris seràn a disposició de l'alumnat, bé a copisteria, be al Campus Extens.