Escuchar

20913. Filosofia Moderna II . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20913 - Filosofia Moderna II
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Andrés Luis Jaume Rodríguez
andres.jaumeandres.jaume@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura forma part de la matèria "Història de la Filosofia" i està vinculada a "Filosofia Moderna I".

Hi ha dos itineraris: l'itinerari A està previst per aquells estudiants que assisteixin a classe, mentre que l'itinerari B està reservat per a aquells estudiants que per raons justificades no puguin assisitir a classe amb regularitat. Per dur a terme aquest itinerari B s'haurà de seguir les indicacions que al respecte figuren a la plana WEB de la Facultat.

Requisits

Recomanables

És recomanable haver aprovat l'assignatura "Filosofia Moderna I".

Competències

Les competències que s'han d'assolir són les que s'especifiquen per a la matèria "Història de la Filosofia" en
el pla d'estudis de grau de Filosofia de la UIB, aplicats a la Filosofia Moderna. Més concretament:

Específiques

  • 1. Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació a la discussió dels problemes històrics del segle XVIII.
  • 3. Coneixement de la terminologia filosòfica especialitzada i de la bibliografia essencial en filosofia moderna
  • 4. Capacitat de relacionar les formulacions filosòfiques del segle XVIII en el seu context històric.
  • 6. Habilitat en l'ús d'eines i conceptes filosòfics per a l'anàlisi i comprensió dels temes actuals que permeti aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional
  • 9. Respecte a la pluralitat d'enfocaments i tradicions en la filosofia del segle XVIII.
  • 10. Capacitat de raonament i reflexió crítica en les argumentacions filosòfiques.

Genèriques

  • 13. Capacitat de síntesi i d'anàlisi lògica.
  • 14. Habilitats d'investigació i aprenentatge autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic especialitzat como al no especialitzat.
  • 15. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, oralment o per escrit, que permeti aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1. La Il·lustració

Interpretacions de la Il·lustració. Trets de la Il·lustració. Els objectius de la crítica dels il·lustrats. L?ésser humà com a tema central. La Il·lustració a Anglaterra, França i Alemanya. Culminació i dissolució de la Il·lustració: Hume i Rousseau.

Textos de referència: Kant, Què és la Il·lustració; Rousseau, Selecció de fragments; Hume, Investigació sobre el coneixement humà.

2. Kant i la il·lustració: la raó en estat crític

Kant en l?època de la Il·lustració. La raó segons Kant. El coneixement a la Crítica de la raó pura i als Prolegòmens . La moral a la Crítica de la raó pràctica i a la Fonamentació de la metafísica dels costums. El finalisme en la natura i en la història.

Textos de referència: 1r i 2n pròleg i introducció de la Crítica de la raó pura , Selecció de fragments de la Crítica de la ráo pràctica i de la Fonamentació de la metafísica dels costums .

3. Hegel i l'idealisme alemany

Fichte. Schelling. La llarga ombra de Hegel. Etapes de la vida i obra de Hegel. El mètode: la dialèctica. El sistema: Filosofia de la Naturalesa, Filosofia de l?Esperit Subjectiu, Filosofia del Dret, Filosofia de la Història.

Text de referència: pròleg i introducció ala Fenomenologia de l?Esperit. La raó en la Història

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Treballar especialment les competències específiques 1, 3 i 4.
Explicació del professor a partir dels coneixements previs de l'alumne.

23
Seminaris i tallers Comentaris de text Grup mitjà (M)

Comentari de textos filosòfics, treball per assolir especialment les competències específiques 6, 9 i 10.
Participació activa de l'alumnat, dirigida pel professor. Inclou les activitats que es derivin a campus extens

28
Avaluació Taules rodones Grup gran (G)

3 taules rodones al llarg del curs, corresponents a cada un dels temes dels continguts, on l'estudiant haurà de defensar una posició davant un tema o problema.

6
Avaluació Exposició article Taula Rodona Grup mitjà (M)

Avaluació global de les competències.
Defensa oral i discussió d'un article científic prèviament elaborat per l'alumne.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Elaboració d'un article científic

Procés d'elaboració d'un article científic sobre algun aspecte de la temàtica de l'assignatura.

60
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de l'avaluació

Preparació i realització, si escau, de les activitats avaluables.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per a l'itinerari A, les activitats "Classes teòriques" i "Comentaris de text" s'avaluaran conjuntament, és a dir, entre les dues activitats comptarà el 20% de la nota global. Per a l'itinerari B, només es tindrà en compte la participació a campus extens.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Treballar especialment les competències específiques 1, 3 i 4.
Explicació del professor a partir dels coneixements previs de l'alumne.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Comentaris de text
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Comentari de textos filosòfics, treball per assolir especialment les competències específiques 6, 9 i 10.
Participació activa de l'alumnat, dirigida pel professor. Inclou les activitats que es derivin a campus extens

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Taules rodones
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

3 taules rodones al llarg del curs, corresponents a cada un dels temes dels continguts, on l'estudiant haurà de defensar una posició davant un tema o problema.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Exposició article Taula Rodona
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( recuperable )
Descripció

Avaluació global de les competències.
Defensa oral i discussió d'un article científic prèviament elaborat per l'alumne.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari B

Elaboració d'un article científic
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Procés d'elaboració d'un article científic sobre algun aspecte de la temàtica de l'assignatura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A més de la bibliografia bàsica (que seran els textos que treballarem especialment durant les classes), l'estudiant haurà de llegir, al menys, una obra de bibliobrafia secundària sobre cada un dels temes del temari.

Donada la limitació d'espai d'aquesta secció, durant el curs es proporcionarà bibliografia adicional

Bibliografia bàsica

HEGEL, G.W.F. (2010). Hegel . 2 vols. Intr. Volker Rühle. Madrid, Gredos.
HEGEL, G.W.F. (1998). La raó en la història . Trad. i Ed. G. Amengual. Barcelona, Eds. 62.
HUME, D. (2012). Hume . Intr. José Luis Tasset. Madrid, Gredos.
KANT, I. (2010). Kant . 2 vols. Intr. Maximiliano Hernández y José Luis Villacañas. Madrid, Gredos.
KANT, I. (1982). Prolegòmens . Trad. G. Vilar, Ed. P.L. Font. Barcelona, Laia, Textos FIlosòfics.
ROUSSEAU, J.J. (2011). Rousseau. Intr. Sergio Sevilla. Madrid, Gredos.