Escuchar

20654. Economia Europea . Grup 42

Identificació de l'assignatura

Assignatura20654 - Economia Europea
Grup Grup 42 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Cinquè curs
  • Grau de Turisme - Quart curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Cinquè curs
  • Grau d'Economia - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Ferran Portella Carbó
f.portellaf.portella@uib.catuib.cat
Responsable
16:00h17:00h Dimecres 11/09/201910/02/2020 Despatx DB208 --Cita prèvia per email

Contextualització

L?assignatura ofereix els coneixements econòmics, històrics, polítics i institucionals per a l?anàlisi del procés d?integració econòmica europea. En concret, s?estudia la història del procés d?integració, les institucions i governança comunitàries, les seves polítiques i com tot plegat condiciona el desenvolupament socioeconòmic dels estats membres de la Unió. Al finalitzar el curs, l?estudiant estarà en disposició de valorar críticament el procés d?integració europeu i la capacitat de la UE actual per fer front als reptes presents i futurs.

Requisits

Caldria que els estudiants segueixin l'actualitat de la Unió Europea

Essencials

Coneixements bàsics d'economia, història i dret

Nivell intermedi d'anglès. En particular, ser capaç d'entendre les idees principals de textos econòmics escrits en anglès.

Competències

L'estudiant desenvoluparà les competències següents

Específiques

  • CE3 Aportar racionalitat a l?anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
  • CE5 Emetre informes d?assessorament sobre situacions concretes de l?economia (internacional, nacional o regional) o dels seus sectors.
  • CE12 Contextualitzar els problemes econòmics mitjançant la utilització de models formals, sabent incorporar en els models bàsics extensions o variacions en els supòsits de partida que respectin les hipòtesis bàsiques establertes i sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.

Genèriques

  • CG1 Emprar habitualment la tecnologia de la informació i les comunicacions en tota la tasca professional.
  • CG4 Comunicar-se amb fluïdesa amb l?entorn i treballar en equip
  • CG5 Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 La integració econòmica

Què és la integració econòmica

Formes d?integració econòmica

Elements teòrics per a l?anàlisi de la integració econòmica

2 La integració europea des de la II Guerra Mundial: història, institucions i polítiques

Antecedents

La integració econòmica des de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer fins la Comunitat Econòmica Europea (CEE) (1951-1957)

La integració econòmica des de la CEE fins l?Acta Única Europea (AUE) ( 1958-1986)

La integració econòmica des de l?AUE fins el Tractat de Lisboa (1987-2007)

La Unió Econòmica i Monetària: des del Pla Werner fins la ?crisi de l?euro? (1970-2015)

La UE en l?actualitat

3 El marc jurídic i institucional de la UE

El dret comunitari europeu

Les institucions

El procediment legislatiu

El pressupost comunitari

4 Les Polítiques comunitàries

El mercat únic, la política de competència i la política industrial

La política fiscal i monetària

Política comercial comú

Política agrària comú

Política social i de desenvolupament regional

Política exterior

5 Balanç

Globalització, internacionalisme i la UE

Divergències i convergències econòmiques i socials

Dèficit democràtic?

Què ha representat el procés d?integració europeu per Espanya?

Metodologia docent

Es combinen classes magistrals amb la metodologia docent de l'aula invertida. Per tant, l'estudiant treballa prèviament a la sessió uns materials (lectures, apunts, vídeos curts, etc.) que hauran estat facilitats amb antelació suficient a l'aula digital de l'assignatura. A l'aula, a més de les exposicions teòriques del professor, l'estudiant respon a preguntes sobre els materials, es discuteixen conjuntament les respostes i el professor resol els dubtes.
Els materials i bibliografia específica que es treballen en les classes teòriques i pràctiques es pengen a la pàgina web de l'assignatura.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Desenvolupament dels continguts de l'assignatura

27
Seminaris i tallers Lectures, comentaris de textos, discussions Grup mitjà (M)

Els estudiants han de llegir una sèrie de textos al llarg del curs, elaborar un resum individualment de cada text, per posteriorment discutir-lo conjutament i realitzar exercicis a l'aula.

Aprofundir en els temes més rellevants, identificar les principals idees i arguments dels textos, aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres i gràfics relatius al procés d'integració europea.

14
Avaluació Examen final Grup gran (G)

S'avaluen els coneixements adquirits, la comprensió i argumentació de les qüestions plantejades, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius al procés d'integració europea.

2
Avaluació Proves de seguiment i comprensió Grup gran (G)

Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi

Estudi dels temes tractats durant les classes magistrals per al correcte seguiment de l'assignatura i preparació per l'examen

52
Estudi i treball autònom individual o en grup Lectures, comentaris de textos, discussions

Els estudiants han de llegir una sèrie de textos al llarg del curs, elaborar un resum individualment de cada text, per posteriorment discutir-lo conjutament i realitzar exercicis a l'aula.

53

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Els alumnes que no hagin pogut assistir a una activitat d?avaluació el dia de la seva realització, podran realitzar una activitat d?avaluació equivalent un altre dia, a convenir amb el professor del grup en què estiguin matriculats, sempre que la no assistència sigui resultat d?un dels motius detallats a continuació:

1. Hospitalització de l?alumne.
2. Mort d?un familiar de primer grau de l?alumne.
3. Citació de l?alumne com a testimoni presencial o imputat en un judici que tingui lloc el mateix dia de l?activitat d?avaluació.

Tots els alumnes seguiran l?itinerari d?avaluació detallat a la taula.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Lectures, comentaris de textos, discussions
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Els estudiants han de llegir una sèrie de textos al llarg del curs, elaborar un resum individualment de cada text, per posteriorment discutir-lo conjutament i realitzar exercicis a l'aula.

Aprofundir en els temes més rellevants, identificar les principals idees i arguments dels textos, aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres i gràfics relatius al procés d'integració europea.

Criteris d'avaluació

Es valorala capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text, així com l'expressió escrita. També s'avalua la qualitat de les aportacions a les discussions conjuntes.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

S'avaluen els coneixements adquirits, la comprensió i argumentació de les qüestions plantejades, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius al procés d'integració europea.

Criteris d'avaluació

És un examen escrit que avalua els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres igràfics relatius a la intregració europea.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Proves de seguiment i comprensió
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual

Criteris d'avaluació

Al llarg del curs es fan preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. Es valora la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A classe s'indicaran les pàgines que cal llegir de cada recurs bibliogràfic

Bibliografia bàsica

Baldwin, R. E., & Wyplosz, C. (2019). The economics of European integration . 6th edition. London: McGraw-Hill Education.

Brunet, Ferran (2010). Curso de integración europea . 2a edición. Madrid: Alianza Editiorial.

Muñoz de Bustillo, R. y Bonete, R. (2009). Introducción a la Unión Europea: Un análisis desde la economía . 4a edición. Madrid: Alianza Editorial

Lectures que el professor facilitarà a través de l'aula digital

Bibliografia complementària

Ryner, M. & Cafruny, A. (2016). The European Union and Global Capitalism: Origins, Development, Crisis . London:MacMillan