Escuchar

20611. Estructura i Conjuntura Econòmica . Grup 39

Identificació de l'assignatura

Assignatura20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica
Grup Grup 39 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Tercer curs
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme - Segon curs
  • Grau d'Economia - Segon curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Ferran Portella Carbó
f.portellaf.portella@uib.catuib.cat
Responsable
16:00h17:00h Dimecres 11/09/201910/02/2020 Despatx DB208 --Cita prèvia per email

Contextualització

L?assignatura ofereix els coneixements teòrics i tècnics per a l?anàlisi de l?estructura i conjuntura econòmica, així com de les principals polítiques econòmiques encaminades a la transformació estructural de l?economia i la gestió de la conjuntura econòmica. A més, aquests coneixements es contextualitzen i desenvolupen amb l?estudi de la història econòmica espanyola des de finals del anys 1950 fins a l?actualitat. Al finalitzar el curs, l?estudiant estarà en disposició d?analitzar la realitat econòmica espanyola mitjançant la selecció, elaboració i interpretació d?indicadors econòmics i de traçar-ne els orígens socioeconòmics.

Requisits

Recomanables

Haver aprovat l'assignatura?Entorn Econòmic?

Competències

L'estudiant desenvoluparà les competències següents

Específiques

  • CE5. Emetre informes d?assessorament sobre situacions concretes de l?economia (internacional, nacional o regional) o dels seus sectors
  • CE8. Identificar les fonts d?informació econòmica rellevant i el seu contingut
  • CE11. Analitzar la realitat econòmica utilitzant el marc teòric que se?ls presenta, sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions

Transversals

  • Es poden consultar les competències bàsiques que l?estudiant ha d?haver adquirit al finalitzar el grau a la direcció següent: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Genèriques

  • CG1. Emprar habitualment la tecnologia de la informació i les comunicacions en tota la tasca professional
  • CG5. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor
  • CG7. Capacitat de síntesi

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 COMPTABILITAT NACIONAL

Activitat econòmica i agregats macroeconòmics
El marc de la comptabilitat nacional
Els comptes, balanços i magnituds principals de la comptabilitat nacional

2 EL MARC INPUT-OUTPUT

Orígens
Les taules d?origen, destí i simètrica
El model de Leontief i les seves aplicacions

3 LA BALANÇA DE PAGAMENTS

Compte corrent
Compte de capital
Compte financera
Índexs del sector exterior

4 CONJUNTURA ECONÒMICA

Indicadors de conjuntura econòmica
Principals bases de dades i informes de conjuntura

5 AUTARQUÍA, ISI i PLA D?ESTABILITZACIÓ (1951-1959)

Autarquia: context i característiques
Industrialització substitutiva d?importacions: èxits i fracassos
Pla d?estabilització de 1959: origen i conseqüències

6 ?L?EDAT D?OR? DEL "DESARROLLISMO" (1960-1973)

Factors de creixement i principals canvis socioeconòmics
Acumulació de desequilibris

7 CRISI ECONÒMICA, TRANSICIÓ POLÍTICA I REESTRUCTURACIÓ DEL CAPITALISME ESPANYOL (1974-1985)

Context internacional: de la crisis del petroli i la regulació keynesiana al neoliberalisme
Causes de la crisi i l?estancament econòmic
La transició política i la reestructuració del capitalisme espanyol
Balanç

8 LA INTEGRACIÓ EN L?ECONOMIA EUROPEA (1986-1993)

Breu història de la UE: orígens, fases d?integració i tractats
Incorporació a la CEE: condicions i efectes
El sistema monetari europeu i el projecte d?unió monetària
Característiques del cicle expansiu
Acumulació de desequilibris i crisi del bienni 1992-1993.

9 EL CREIXEMENT DELS ANYS 1994-2007, GRAN RECESSIÓ I LA ?CRISI DE L?EURO? (1994-2014)

Causes del boom econòmic i principals canvis socioeconòmics
L?euro i la Unió Econòmica i Monetària
Causes de la crisi econòmica
La gestió de la crisi i l?euro

10 LA SITUACIÓ ACTUAL (2015-2020)

La ?sortida? de la crisi
?Déjà vu??

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Desenvolupament dels continguts teòrics de l'assignatura

27.5
Seminaris i tallers Pràctica recerca informació Grup mitjà (M)

Recerca d'indicadors i informes de conjuntura econòmica

2
Seminaris i tallers Pràctica Input-Output Grup mitjà (M)

Exercici de modelització Input-Output

2
Classes pràctiques Pràctiques exercicis Grup mitjà (M)

Exercicis pràctics per tal de consolidar els coneixements teòrics adquirits

10
Avaluació Examen parcial Grup gran (G)

L?examen consta d?un test i de preguntes i exercicis pràctics sobre els temes 1 al 4 que cal argumentar per escrit

1.5
Avaluació Examen final Grup gran (G)

L?examen consta d?un test i de preguntes i exercicis pràctics sobre els temes 5 al 10, que cal argumentar per escrit.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Lectures complementàries

Lectura d'escrits econòmics de relativa actualitat

6
Estudi i treball autònom individual Estudi

Estudi dels temes de l?assignatura

68
Estudi i treball autònom en grup Recerca d'informació

Recerca de la informació necessària per dur a terme l'informe tot identificant-ne les fonts

6
Estudi i treball autònom en grup Informe

Desenvolupar la capacitat de treball en equip, concretament en grups de 5 persones, i aplicar els coneixements adquirits. Cercar, elaborar, presentar i interpretar correctament informació econòmica rellevant per analitzar el problema econòmic que el professorcomunicarà a principis de novembre.

10
Estudi i treball autònom individual o en grup Resolució d'exercicis

Consolidar els coneixements adquirits mitjançant la resolució d?exercicis

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Els alumnes que no hagin pogut assistir a una activitat d?avaluació el dia de la seva realització, podran realitzar una activitat d?avaluació equivalent un altre dia, a convenir amb el professor del grup en què estiguin matriculats, sempre que la no assistència sigui resultat d?un dels motius detallats a continuació:

1. Hospitalització de l?alumne
2.Mort d?un familiar de primer grau de l?alumne.
3. Citació de l?alumne com a testimoni presencial o imputat en un judici que tingui lloc el mateix dia de l?activitat d?avaluació

Tots els alumnes seguiran l?itinerari d?avaluació detallat a la taula.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

L?examen consta d?un test i de preguntes i exercicis pràctics sobre els temes 1 al 4 que cal argumentar per escrit

Criteris d'avaluació

Examen escrit dels temes 1 al 4. Representa un 40% de la nota global de l?assignatura. És un examen alliberador de la matèria dels temes 1-4. És recuperable en el període extraordinari d?avaluació

Percentatge de la qualificació final: 40%

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

L?examen consta d?un test i de preguntes i exercicis pràctics sobre els temes 5 al 10, que cal argumentar per escrit.

Criteris d'avaluació

Examen escrit dels temes 5 al 10. Representa un 40% de la nota global de l?assignatura. És un examen alliberador de la matèria dels temes 5-10. És recuperable en el període extraordinari d?avaluació

Percentatge de la qualificació final: 40%

Informe
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Desenvolupar la capacitat de treball en equip, concretament en grups de 5 persones, i aplicar els coneixements adquirits. Cercar, elaborar, presentar i interpretar correctament informació econòmica rellevant per analitzar el problema econòmic que el professorcomunicarà a principis de novembre.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la presentació, estructura i contingut de l?informe econòmic que s?ha d?entregar.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Naciones Unidas (2006). Manual de contabilidad nacional. Cuentas nacionales: introducción práctica .Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División de Estadística,Estudios de métodos, Serie F, No. 85. Nueva York: Naciones Unidas. Accesible en:https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesF_85s.pdf [17/07/2019]

Muñoz, C., Iráizoz, B. i Rapún, M. (2016). Introducción a la economía aplicada. Magnitudes y cuentas económicas . Quinta edición.Editorial Civitas.

Requeijo González, J, Iranzo Martín, J., Martínez de Dios, J. Pedrosa, M. i Salido, J. (2007). Técnicas básicas de estructura económica . Delta, Publicaciones Universitarias.

Miller, R. i Blair, P. (2009). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions . 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Fondo Monetario Internacional (2009). Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional . Sexta edición. Washington D.C.: Fondo Monetario Internacional. Accesible en:https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-publications-loe-pdfs/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.ashx[17/07/2019]

Tafunell, Xavier i Carreras, Albert (2010). Historia Económica de la España Contemporánea (1789-2009) . 2a edición. Barcelona: Crítica

Portella-Carbó, F. (2017) El paro de masas en España (1959-2014): la estructura productiva en la integración al capitalismo global. Revista de Historia Industrial , 26(67), pp. 125-157.

Lectures que el professor facilitarà a través de l'aula digital.

Bibliografia complementària

Bos, Frits, 2009. The National Accounts as a Tool for Analysis and Policy; History, Economic Theory and Data Compilation Issues. MPRA Paper23582, University Library of Munich, Germany.

Etxezarreta, M. (coord.) (1991). La reestructuración del capitalismo en España: 1970- 1990 . Barcelona: Icaria.