20589. Ampliació de Models: Tractament Matemàtic de la Informació . Grup 9

Identificació de l'assignatura

Assignatura20589 - Ampliació de Models: Tractament Matemàtic de la Informació
Grup Grup 9 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Antonio Buades Capó
toni.buadestoni.buades@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Bartomeu Coll Vicens
tomeu.colltomeu.coll@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Joan Duran Grimalt
joan.duranjoan.duran@uib.esuib.es
13:00h14:00h Dilluns 03/09/201810/02/2019 D222 Anselm Turmeda
13:00h14:00h Divendres 03/09/201810/02/2019 D222 Anselm Turmeda
16:30h17:30h Dilluns 11/02/201931/07/2019 D222 Anselm Turmeda
12:30h13:30h Dimecres 11/02/201931/07/2019 D222 Anselm Turmeda

Contextualització

Aquesta assignatura optativa del grau de Matemàtiques aprofundeix en els continguts del tractament matemàtic de la informació relacionats amb el processament i anàlisi de dades.

Requisits

Recomanables

Es recomana haver cursat les assignatures del mòdul de modelització, així com també les del mòdul de probabilitats, del grau de Matemàtiques.

Competències

Específiques

  • Saber plantejar i resoldre analíticament problemes d'optimització relacionats amb àmbits no necessàriament matemàtics, aplicant els mètodes estudiats per resoldre'ls.
  • Desenvolupar la capacitat d'identificar i descriure matemàticament un problema, d'estructurar la informació disponible i de seleccionar un model matemàtic adequat per a la seva resolució.
  • Capacitat de realitzar les diferents etapes en el procés de modelatge matemàtic: plantejament del problema, experimentació / proves, model matemàtic, simulació / programa, discussió dels resultats i refinament / replantejament del model.

Genèriques

  • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la construcció de demostracions, detecció d'errors en raonaments incorrectes i resolució de problemes.
  • Capacitat d'assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Pre-processament de dades

Tractament matemàtic de la informació. Restauració de dades. Models de filtrat basats en EDPs, anàlisi variacional, anàlisi harmònica i models estadístics (e.g. Wiener filter, Kalman filter, Filtrat local per EDPs).

2 Models de compressió de dades

Compressió de senyal MP3 i imatges JPEG mitjançant anàlisi freqüencial FFT i DCT.

Introducció a la compressió mitjançant onetes.

3 Reducció de la dimensionalitat

Tècniques de projecció, PCA, Kernel PCA i descomposició espectral.

4 Agrupament de dades

K-means, graph cuts, Gaussian Mixture (GM),Expectation Maximization (EM).

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

En aquestes sessions, es prete?n donar una introduccio? teo?rica dels diferents models que s'estudiaran en aquest curs. Es treballaran totes les compete?ncies descrites.

30
Classes pràctiques Classe de problemes Grup mitjà (M)

Realitzacio? de problemes individuals o en grup a classe per part dels alumnes que hauran de presentar. Es treballaran totes les compete?ncies.

28
Avaluació Examen Grup gran (G)

S'evaluaran els coneixements adquirits per l'alumne

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball i problemes

Realitzacio? de treballs individuals o en grup per part dels alumnes. Aquests treballs s'exposaran a classe a més d'entregar una memòria per a la seva avaluació i s'hauran de presentar dins els terminis proposats en campus extens. L'avaluacio? es fara? sobre la l'exposició i la memo?ria escrita presentada. Es treballaran totes les compete?ncies.

75
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi autònom

Estudi autònom dels continguts desenvolupats a classe i realització de problemes proposats a les llistes.

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classe de problemes
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

Realitzacio? de problemes individuals o en grup a classe per part dels alumnes que hauran de presentar. Es treballaran totes les compete?ncies.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

S'evaluaran els coneixements adquirits per l'alumne

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 4

Treball i problemes
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Realitzacio? de treballs individuals o en grup per part dels alumnes. Aquests treballs s'exposaran a classe a més d'entregar una memòria per a la seva avaluació i s'hauran de presentar dins els terminis proposats en campus extens. L'avaluacio? es fara? sobre la l'exposició i la memo?ria escrita presentada. Es treballaran totes les compete?ncies.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 60%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

-R.C. Gonzalez, R.E. Woods, S.L. Eddinds, Digital image processing using MatLab, 2on edition, ISBN
0982085400, 2009.
-G. Aubert, P. Kornprobst, Mathematical Problems in Image Processing: Partial Differential Equations and the
Calculus of Variations (Applied Mathematical Sciences), ISBN 0387322000, 2006.
-I.T. Jolliffe, Principal Components Analysis, Sringer-Verlag, ISBN 0387962697, 1996.

Bibliografia complementària

-Apunts de l'assignatura
-Documents científics relacionats amb els temes