Escuchar

20571. Àlgebra Lineal I . Grup 9

Identificació de l'assignatura

Assignatura20571 - Àlgebra Lineal I
Grup Grup 9 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits9 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Primer curs
  • Grau de Matemàtiques - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Maria de la Mercè Llabrés Segura
merce.llabresmerce.llabres@uib.esuib.es
Responsable
08:30h09:30h Dilluns 09/09/201924/02/2020 117
Tomás Martínez Coronado
t.martinezt.martinez@uib.euuib.eu
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura Àlgebra Lineal és una assignatura del pla d'estudis del Grau de Matemàtiques i de la doble titulació de Grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica ubicada al primer semestre del primer curs. Durant el curs els estudiants treballaran sobre diversos aspectes bàsics de la teoria d'espais vectorials i aplicacions lineals.

Requisits

Aquesta assignatura és de primer curs i primer semestre. Per tant, no té requisits.

Competències

Específiques

  • E1: Operar amb vectors, bases, subespais, matrius, aplicacions lineals, endomorfismes i formes multilineals. Resoldre problemes de geometria lineal.
  • E6: Conèixer algunes aplicacions del càlcul matricial i, en general, dels mètodes lineals, en diferents àmbits del coneixement: ciències, ciències socials i econòmiques, enginyeria i arquitectura.

Genèriques

  • TG8: Capacitat de comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic i enunciar proposicions en diferents camps de les matemàtiques.
  • TG9: Capacitat d'assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
  • TG10: Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la construcció de demostracions, detecció d'errors en raonaments incorrectes i resol·lució de problemes.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Matrius Tema 1

Matrius. Rang d'una matriu. Determinants i sistemes d'equacions lineals.

Espais vectorials Tema 2

Espais vectorials. Bases i dimensió d'un espai vectorial. Producte i quocient d'espais vectorials. L'espai dual. Dualitat i ortogonalitat.

Aplicacions lineals i diagonalització Tema 3

Aplicacions lineals. Representació matricial de les aplicacions lineals. Endomorfismes i polinomi característic. Diagonalització de matrius.

Metodologia docent

Bona part dels continguts teòrics es presentaran a les classes presencials de teoria, però alguns punts es deixaran perquè els estudiants els aprenguin de manera autònoma (encara que bàsicament dirigida). A les classes de tallers de problemes els estudiants resoldran problemes en equips petits sota la supervisió del professor, a les classes de problemes els estudiants exposaran les seves solucions a problemes proposats per a ser resolts de manera autònoma, i les pluges d'idees, on es resoldran els problemes entre tots.
El treball no presencial consistirà en l'estudi dels continguts teòrics, tant presentats a classe com deixats per a l'estudi autònom, i la resolució de problemes.

Activitats de treball presencial (3,84 crèdits, 96 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G)

S'hi presentaran els conceptes, resultats i procediments bàsics de l'assignatura.

45
Seminaris i tallers Tallers de problemes Grup mitjà (M)

Als tallers de resolució de problemes els estudiants resoldran problemes en equips petits baix la supervisió del professor.

30
Classes pràctiques Classes de problemes Grup gran (G)

A les classes de problemes s'hi resoldran problemes plantejats a les classes de teoria, a les llistes de problemes i als tallers de resolució de problemes.

Els estudiants exposaran les seves solucions als problemes proposats.

15
Avaluació Control Grup gran (G)

Avaluació dels coneixements i destreses dels estudiants, consistirà en una prova de resolució de problemes i resposta de qüestions curtes. S'hi avaluaran les competències E1, E6, TG8, TG9 i TG10.

2
Avaluació Final Grup gran (G)

Avaluació dels coneixements i destreses dels estudiants, consistirà en una prova de resolució de problemes i resposta de qüestions curtes. S'hi avaluaran les competències E1, E6, TG8, TG9 i TG10.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (5,16 crèdits, 129 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

Estudi del que s'ha explicat a les classes magistrals i el que s'hagi encarregat estudiar de manera autònoma.

100
Estudi i treball autònom individual o en grup

Resolució dels problemes encarregats.

29

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Tallers de problemes
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Als tallers de resolució de problemes els estudiants resoldran problemes en equips petits baix la supervisió del professor.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Classes de problemes
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

A les classes de problemes s'hi resoldran problemes plantejats a les classes de teoria, a les llistes de problemes i als tallers de resolució de problemes.

Els estudiants exposaran les seves solucions als problemes proposats.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Control
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Avaluació dels coneixements i destreses dels estudiants, consistirà en una prova de resolució de problemes i resposta de qüestions curtes. S'hi avaluaran les competències E1, E6, TG8, TG9 i TG10.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30%

Final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Avaluació dels coneixements i destreses dels estudiants, consistirà en una prova de resolució de problemes i resposta de qüestions curtes. S'hi avaluaran les competències E1, E6, TG8, TG9 i TG10.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 3.5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Aquests són els llibres que recomenam consultar durant el curs. A banda d'això els estudiants tendran disponibles altres recursos per seguir l'assignatura a l'Aula Digital.

Bibliografia bàsica

G. Colomé Nin, R. M. Miró-Roig. Álgebra lineal. Una puerta de entrada a las matemáticas . Ediciones Electolibris S. L

M. Castellet, I. Llerena. Àlgebra Lineal i Geometria . Editorial Reverté

S. Xambó . Álgebra lineal y Geometrías lineales. Eunibar

E. Tebar Problemas de álgebra lineal. Tebar Flores

B. de Diego, E. Gordillo, G. Valeiras. Problemas de álgebra lineal . Deimos

J. M. Aroca, F. Bermejo i J. Pérez. Problemas de Algebra Lineal. Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial