Escuchar

20530. Pràcticum II . Grup 46

Identificació de l'assignatura

Assignatura20530 - Pràcticum II
Grup Grup 46 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits9 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Patricia Horrach Rosselló
patricia.horrachpatricia.horrach@uib.esuib.es
Responsable
13:00h14:00h Dimarts 09/09/201916/02/2020 Despatx subdirecció - Arxiduc Lluís Salvador
13:00h14:00h Dimarts 17/02/202031/07/2020 .
Carlos Mulet Forteza
carles.muletcarles.mulet@uib.esuib.es
Responsable
12:00h13:00h Dilluns 02/09/201930/06/2020 DB 019. Cita prèvia per e-mail

Contextualització

El Pla d? Estudis del Grau en Turisme inclou com a assignatures del quart curs, el Practicum I i II, respectivament, que tenen com a objectius fonamentals oferir al estudiant l? oportunitat d? aplicar els coneixements adquirits al grau a la pràctica professional, adquirint-se així, una formació qualificada i global del sector turístic. Les empreses esdevenen, d?aquesta forma, en vertaderes forjadores de la formació de l?estudiant, tal i com ho és la Universitat. La col?laboració / cooperació entre ambdues institucions és essencial per a la correcta articulació entre la teoria i la pràctica de l? ensenyament. Els objectius bàsics de la realització de les pràctiques són els següents: 1) Oferir als alumnes un conjunt de coneixements tècnic ? operatius i una visió integral de les diverses tipologies d? empresa turística 2) Contribuir a la formació dels estudiants 3) Establir un primer pas en l? activitat professional de l? estudiant, enllaçant els coneixements teòrics adquirits, a una realitat específica i pràctica : l?empresa. 4) Avançar en el nivell de maduresa professional de l? alumne i desenvolupar la seva capacitat per adaptar-se als diversos entorns i tipologies d? organització empresarial. 5) Incrementar les possibilitats de l? estudiant d? accedir al mercat laboral i la seva empleabilitat futura. 6) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives. 7) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l?empreneduria.

Requisits

Essencials

Per poder participar en les pràctiques curriculars del Grau en Turisme, l?alumnat ha de tenir el 50 % del crèdits de la titulació superats i estar matriculat de les assignatures del Practicum.

Competències

Específiques

  • CE10. Aplicar conceptes, tècniques i coneixements de les distintes àrees científiques per solucionar problemes (amb els coneixements legislatius adecuats), propiciar el desenvolupament, crear riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones (turistes i residents) a través de la planificació sectorial pública i privada, l'ordenació del territori, la prevenció de riscos, la conservació y les polítiques de sostenibilitat i igualtat, sempre cercant la qualitat de vida i de la experiència turística.
  • CE12: Aplicar a l'entorn professional els coneixements, metodologies i tècniques adquirides durant la formació i desenvolupar-les amb responsabilitat, compromís ètic i capacitat d'integració a equips multidisciplinars.
  • CE11. Demostrar el domini d'una ampla gama de estratègies analítiques i d'observació a partir dels mètodes habituals d'investigació aportats per les distintes branques científiques al llarg de l'etapa acadèmica i la concreció en el treball corresponent.

Genèriques

  • CG2: Saber aplicar els coneixements tècnis i metodològics a la seva feina a una empresa /institució de forma professional, integrant els distints camps d'estudi que s'han vist, relacionats amb el turisme.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Practicum I i Practicum II: pràctiques a empreses/institucions turístiques: 200 hores a cada assignatura durant el curs (primer semestre, al segon o a l'estiu). Quan l'alumnat vulgui començar, s?ha de posar en contacte amb els tutors/res de la Facultat, presentant el currículum i exposant preferències i disponibilitat. El tutor/a contactarà amb les empresesi aquestes concertaran una entrevista i s'iniciarà el procés de selecció. Si l? alumne/a és acceptat, s'elaboraràn el conveni i pla de pràctiques.

Una vegada finalitzades les pràctiques, l? alumne ha de lliurar al tutor/a de la Universitat una Memòria Final. El tutor/a de la Universitat es posarà en contacte amb el tutor de l? empresa per tal de fer-li arribar l'Informe/ Qüestionari que servirà per l? avaluació de les pràctiques. El termini màxim per lliurar la memòria i tenir l'avaluació del tutor serà mitjans de Juny / principis de Setembre.

Els alumnes, durant el curs acadèmic en que estan matriculats del Practicum o abans poden realitzar un període de pràctiques extracurriculars remunerades gestionades a través del DOIP. Aquestes pràctiques es podran reconèixer i avaluar com a pràctiques curriculars. Els alumnes amb experiència laboral poden demanar el reconeixement de les pràctiques a secretaria aportant còpia del contracte, nòmina i certificat de tasques.

Continguts temàtics

Pràctiques 200 hores de pràctiques

Més informació patricia.horrach@uib.es i

http://fturisme.uib.cat/alumnes/rel_empreses/

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (8,4 crèdits, 210 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers Tutories Grup mitjà (M)

Assistència a tutories amb el tutors acadèmics i assistència obligatòria a una sessió d'orientació del DOIP

10
Pràctiques externes Pràctiques a empreses i institucions turístiques Grup mitjà (M)

200 hores de pràctiques a empreses /institucions turístiques

200

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (0,6 crèdits, 15 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Elaboració de la memòria de pràctiques

Elaboració de la memòria de pràctiques.

El termini de lliuramt és una setmana després de finalizar les pràctiques i com a màxim mitjans de juny / principis de setembre. La Memòria contindrà un màxim de 2000 paraules i s? exposaran les qüestions següents: 1. Presentació de l? empresa : - Nom Fiscal de l? empresa. - Tipus de societat i de règim d? explotació. - Activitat d? explotació a la que es dedica. - Centre on s? han fet les pràctiques, ubicació i categoria. - Serveis que s? ofereixen. 2. Descripció de les pràctiques: - Departament on s? han fet les pràctiques i organització interna. - Descripció de la tutorització rebuda. - Descripció de les tasques desenvolupades i nivell de responsabilitat. - Coneixements i competències adquirits amb les pràctiques i la seva relació amb els estudis. - Relació de problemes plantejats i resolució. - Nivell d?integració dins el departament i relacions amb el personal. 3. Valoració, impressions, conclusió de les pràctiques i suggerències de millora. 4. Valoració de les pràctiques de 1 a 10.

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per a l? avaluació de les pràctiques es tindran en compte : - Les hores realitzades, les tasques desenvolupades i el nivell de responsabilitat que es desprèn del Projecte Formatiu (40 % nota). - L? avaluació del tutor/a de l?empresa a través de l?Informe/Qüestionari per tal d?avaluar a l? alumne. El farà arribar al tutor/a acadèmic el més aviat possible i sempre abans de mitjans de juny / principis de setembre (20 % nota). - La Memòria Final que ha de presentar l?alumne. Es obligatori presentar-la una setmana desprès de finalitzar les pràctiques i sempre abans de mitjans de juny / principis de setembre (40 % nota).

Per tal de ser avaluats els alumnes HAN D'ASSISTIR A UNA SESSIÓ D'ORIENTACIÓ DEL DOIP ABANS DE COMENÇAR LES PRÀCTIQUES

A la convocatòria de Juny sortiran les notes dels alumnes que, a mitjans de juny, hagin realitzat les pràctiques o les finalitzin a finals de juny, hagin presentat la Memòria i el tutor a l?empresa hagi fet l? avaluació mitjançant l?Informe/Qüestionari. A la convocatòria de Setembre sortiran les notes dels alumnes que, a principis de setembre, hagin realitzat les pràctiques o les finalitzin a mitjans de setembre, hagin presentat la Memòria i el tutor a l?empresa hagi fet l? avaluació mitjançant l?Informe/Qüestionari

Pel reconeixemt / avaluació de pràctiques realitzades a través del DOIP o per haver fet feina, posar-se en contacte amb els tutors acadèmics.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Tutories
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( recuperable )
Descripció

Assistència a tutories amb el tutors acadèmics i assistència obligatòria a una sessió d'orientació del DOIP

Criteris d'avaluació

Assistència a tutories amb el tutors acadèmics i assistència obligatòria a una sessió d'orientació del DOIP

Percentatge de la qualificació final: 0%

Pràctiques a empreses i institucions turístiques
Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Tècniques d'observació ( recuperable )
Descripció

200 hores de pràctiques a empreses /institucions turístiques

Criteris d'avaluació

El 40 % de la nota final és per la realització del periode de pràctiques i el 20 % correspon a l'avaluació que fa el tutor de l'entitat segons un Informe/Qüestionari

Percentatge de la qualificació final: 60%

Elaboració de la memòria de pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Elaboració de la memòria de pràctiques.

El termini de lliuramt és una setmana després de finalizar les pràctiques i com a màxim mitjans de juny / principis de setembre. La Memòria contindrà un màxim de 2000 paraules i s? exposaran les qüestions següents: 1. Presentació de l? empresa : - Nom Fiscal de l? empresa. - Tipus de societat i de règim d? explotació. - Activitat d? explotació a la que es dedica. - Centre on s? han fet les pràctiques, ubicació i categoria. - Serveis que s? ofereixen. 2. Descripció de les pràctiques: - Departament on s? han fet les pràctiques i organització interna. - Descripció de la tutorització rebuda. - Descripció de les tasques desenvolupades i nivell de responsabilitat. - Coneixements i competències adquirits amb les pràctiques i la seva relació amb els estudis. - Relació de problemes plantejats i resolució. - Nivell d?integració dins el departament i relacions amb el personal. 3. Valoració, impressions, conclusió de les pràctiques i suggerències de millora. 4. Valoració de les pràctiques de 1 a 10.

Criteris d'avaluació

Elaboració i lliurament de la memòria de pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

No aplica