Escuchar

20524. Alemany II . Grup 32

Identificació de l'assignatura

Assignatura20524 - Alemany II
Grup Grup 32
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Alemany
Titulació
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Quart curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Segon curs
  • Grau de Turisme - Segon curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Isabel Serra Pfennig
isabel.serraisabel.serra@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta asignatura tendrà com a principal objectiu l'adquisició d'un nivel A2 en llengua allemana i l'aplicació del coneixements adquirits al context turístic. Els alumnes hauran de saber desenvolupar-se a nivell oral i escrit en els diferents situacions professionals i escenaris relacionats amb el món del turisme.

Requisits

Essencials

Per cursar aquesta assignatura és necessari haver cursat l'assignatura Alemany I del primer semestre. Aprovar l'assignatura d'Alemany III no implicarà aprovar automàticament Alemany II.

Recomanables

Nivell A2-1

Competències

Específiques

  • Específiques 1. Coneixement de la llengua alemanya a nivell A2, que permeti la comprensió i expressió en aquesta llengua, a l àmbit general i al de la terminologia turística especifíca.

Genèriques

  • Genèriques 1. Saber aplicar els coneixements tècnics i metodológics d'una manera professional, integrant els diferents camps d'estudi relacionats amb el turisme.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

En aquest curs tractarem els següents continguts:

Continguts temàtics

Thema 1 Lernen. Prüfung. Präsentation

Sprachhandlungen: Lernprobleme verstehen und beschreiben | über den Berufsalltag sprechen | eine Radioreportage verstehen | eine Präsentation verstehen und machen

Grammatik: Sätze verbinden: denn, weil | Konjunktiv II: sollte (Ratschläge) | Genitiv: Name + -s | temporale Präpositionen: bis, über + Akkusativ, ab + Dativ

Thema 2 Sport

Sprachandlungen :Vorschläge machen und reagieren | sich verabreden | einen Bericht über einen Ausflug verstehen | schwierige Texte verstehen | eine Sehenswürdigkeit vorstellen

Grammatik: Sätze verbinden: deshalb, trotzdem | Verben mit Dativ und Akkusativ

Thema 3 Wohnen

Sprachhandlungen: sich beschweren, sich entschuldigen | um etwas bitten | Erfahrungsberichte verstehen | über Vergangenes berichten

Grammatik: Konjunktiv II: könnte (höfliche Bitten) | Nebensätze mit als und wenn

Thema 4 Musik | Bildbeschreibung

Sprachhandlungen : Konzertkarten kaufen | Zeitungsmeldungen verstehen || ein Bild beschreiben

Grammatik: Interrogativartikel Was für ein(e) ?? | Pronomen man/jemand/niemand und alles/etwas/nichts | Relativsätze im Nominativ

Thema 5 Zeit

Sprachhandlungen: über Wünsche sprechen | Ratschläge geben | gemeinsam etwas planen | andere etwas fragen

Grammatik: Konjunktiv II (Wünsche, Ratschläge) | Verben mit Präposition | W-Fragen mit Präposition: Auf wen? Worauf?...

Thema 6 Feste

Sprachhandlungen: Informationen über andere Kulturen verstehen | über Benehmen sprechen | Absichten ausdrücken | die passende Anrede verwenden

Grammatik: Nebensätze mit damit und um ? zu | Relativsätze im Akkusativ

Metodologia docent

Aprenentatge basat en tasques.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Presentació i exposició dels temes a tractar i tasques a resoldre.

20
Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Posar en pràctica els coneixements que es van adquirint.Aplicació pràctica dels continguts teòrics en situacions pròpies del món del turisme.

30
Tutories ECTS Grup petit (P)

Resoldre dubtes,fer un seguiment individual dels treballs i donar feedback als alumnes.

2
Avaluació Grup gran (G)

Proves orals.

4
Avaluació Grup gran (G)

Proves auditives i escrites.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

Treballar els continguts tractats a classe.

50
Estudi i treball autònom individual o en grup

Fer tots els exercisis necessaris per a poder resoldre les tasques.

40

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Pels alumnes que facin l'itinerari A hi haurà dos examens parcials escrits i un d'oral durant el quadrimestre, si no els aproven podran recuperar a l'examen final de juny. La assignatura s'aprovarà si la nota resultant de la suma de les proves orals i escrites i les activitats no presencials es igual o superior a 5, però es demanarà com a mínim una nota de 5 de cada prova escrita i una nota de 5 de l'oral per poder fer aquesta suma.

Els alumnes que no puguin venir regularment a classe podran acollir-se a un segon itinerari (B) sempre que ho facin saber al professor/a al principi del curs. Si el professor/a hi està d'acord podran fer un examen oral i un examen escrit final al juny. Cadascún dels examens comptarà un 50% de la nota final.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Posar en pràctica els coneixements que es van adquirint.Aplicació pràctica dels continguts teòrics en situacions pròpies del món del turisme.

Criteris d'avaluació

Superar satisfactoriament

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Proves orals.

Criteris d'avaluació

Superar les proves orals

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Proves auditives i escrites.

Criteris d'avaluació

Superar les proves auditives i escrites

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Estudi i treball autònom individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Treballar els continguts tractats a classe.

Criteris d'avaluació

Superar satisfactoriament

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Estudi i treball autònom individual o en grup
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Fer tots els exercisis necessaris per a poder resoldre les tasques.

Criteris d'avaluació

Superar satisfactoriament

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

S'ampliarà al llarg del curs.

Bibliografia bàsica

Manual de classe:

Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz,Tanja Sieber (2017): Netzwerk A2, Kursbuch+Arbeitsbuch . Stuttgart, Klett

Bibliografia complementària

1. Bosch, G. (2010): Übungsgrammatik Deutsch im Tourismus. Palma, UIB.
2. Gottstein-Schramm, B. et al. (2010): Schritte Übungsgrammatik. Ismaning, Hueber.
3. Hoberg, R.; Horbeg, U. (2004). Der kleine Duden. Gramática del Alemán. Ismaning, Hueber.

Altres recursos

Specht, F (2009) Audio CD Deutsch in der Kaffeepause. Ismaning: Hueber.
www.hueber.de.deutschimtourismus.com