Escuchar

20508. Alemany I . Grup 32

Identificació de l'assignatura

Assignatura20508 - Alemany I
Grup Grup 32
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Alemany
Titulació
  • Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) - Quart curs
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme - Segon curs
  • Grau de Turisme - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Antonio Marqués Morell
antonio.marquesantonio.marques@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura tindrà com a principal objectiu l'adquisició d'un nivell A2 en llengua alemanya i l'aplicació dels coneixements adquirits al context turístic i empresarial. Els alumnes hauran de saber desenvolupar-se a nivell oral i escrit en les diferents situacions professionals i escenaris relacionats amb el món del turisme i l'empresa.

Requisits

Essencials

Per poder superar aquesta assignatura els alumnes hauran de tenir al començament del curs un nivell A1 complet d'Alemany.

Aprovar l'assignatura d'alemany II no implicarà automàticament aprovar aquesta assignatura.

Recomanables

Nivell complet A1 d'Alemany

Competències

Específiques

  • Coneixement de la llengua alemanya que afavoreixi la comprensió, expressió i aplicació de la terminologia específica relacionada amb el turisme a un nivell mitjà.
  • Demostrar el coneixement i la comprensió en diferents llengües estrangeres i dominar la tecnologia associada al mercat turístic general com l'anàlisi i tractament de dades estadístiques, les tècniques de reserva en xarxa, l'anàlisi quantitatiu i les aplicacions informàtiques.

Genèriques

  • Saber aplicar els coneixements tècnics i metodològics d'una manera professional integrant els diferents camps d'estudi relacionats amb el turisme.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 Rund ums Essen

Informationen zu Personen verstehen. Über Essen sprechen/sich und anderen vorstellen.

Ein Restaurant vorstellen

Tema 2 Nach der Schulzeit

Über Gewohnheiten sprechen.

Stadt-Tipps verstehen und geben.

Tema 3 Medien im Alltag

Über Vor- und Nachteile sprechen.

Die eigene Meinung sagen. Über Vorliebe sprechen.

Tema 4 Gro?e und kleine Gefühle

Sich bedanken und Glückwünsche aussprechen. Informationen über Festivals verstehen und darüber sprechen.Über eine Stadt schreiben. Blogeinträge verstehen und schreiben.

Tema 5 Was machen Sie beruflich'

Über Freizeitangebote sprechen.

Personen vorstellen. Ein Telefongespräch vorbereiten

Tema 6 Ganz schön mobil

Informationen erfragen. Eine Wegbeschreibung verstehen und geben.

Informationen über eine Reise verstehen. Über eine Reise sprechen

Metodologia docent

La matèria té una orientació pràctica i els continguts temàtics es seleccionaran a partir d'entorns comunicatius específics del sector turístic.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Presentar les tasques i els continguts temàtics i gramaticals a tractar.

22
Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Aplicació pràctica dels continguts teòrics en situacions pròpies del món del turisme.

12
Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Correcció d'exercicis i treballs evaluables de i/o proposats a classe.

12
Tutories ECTS Grup petit (P)

Resolució de dubtes.

8
Avaluació Grup gran (G)

Proves de comprensió i expressió escrita.

4
Avaluació Grup petit (P)

Proves de comprensió i producció oral.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

Preparació dels continguts didàctics.

60
Estudi i treball autònom individual o en grup

Activitats de reforç (Campus Extens).

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El alumnes que no puguin venir regularment a classe podran acollir-se a un segon itinerari (B) sempre que ho facin saber al professor/a al principi del curs. Si el professor/a hi està d'acord podran fer un examen oral i un examen escrit final. Cadascún dels examens comptarà un 50% de la nota final.

L'assignatura s'aprovarà si la nota resultant de la suma de les proves objectives i les activitats no presencials es igual o superior a 5, però es demanarà com a mínim superar un 50% de la prova escrita per poder fer aquesta suma. Les notes de les proves objectives i de les activitats no presencials no es guardaran. Els alumnes que suspenguin l'assignatura hauran de recuperar les dues proves, es a dir, repetiran la prova escrita i l'oral encara que hagin aprovat per separat una d'aquestes proves, però no es demanarà cap mínim a la prova escrita.

L'assistència a seminaris, conferències i congressos es considerarà com una altra activitat més de treball presencial.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Correcció d'exercicis i treballs evaluables de i/o proposats a classe.

Criteris d'avaluació

Contaran un 10% del total de la nota.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Proves de comprensió i expressió escrita.

Criteris d'avaluació

Les dues proves escrites contaran un 50% del total de la nota.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( recuperable )
Descripció

Proves de comprensió i producció oral.

Criteris d'avaluació

Les proves orals contaran un 30% del total de la nota.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Estudi i treball autònom individual o en grup
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Activitats de reforç (Campus Extens).

Criteris d'avaluació

Contarà un 10% del total de la nota.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

S'ampliarà al llarg del curs.

Bibliografia bàsica

Manual de clase:

1. Dengler, S.; Rusch, P.; Schmitz H.; Sieber, T., (2012): Netzwerk A2.1. Kurs- und Arbeitsbuch.Langenscheidt KG, Berlin und München.

Manuales complementarios:

1. Menschen im Beruf Tourismus - Hueber Verlag - A1-A2
2. Becker, N.; Braunert, J. (2009). Alltag, Beruf & Co. Ismaning: Hueber.
3. Bosch, G., Dahmen, K.; Haas, U. (2009). Schritte Plus im Beruf . Ismaning: Hueber.
4. Bosch, G. (2010). Training Deutsch im Tourismus . Palma:UIB.
5. Hilpert, S.; Niebisch, D. [et al.] (2010). Schritte International A2/1 . Ismaning: Hueber.
6. Hilpert, S.; Niebisch, D. [et al.] (2010). Schritte International A2/2 . Ismaning: Hueber.
7. Jotzo, S. ; Bosch, G. [et al.] (2010). Schritte International im Beruf . Ismaning: Hu

Bibliografia complementària

1. Bosch, G. (2010). Übungsgrammatik Deutsch im Tourismus . Palma:UIB.
2. Gottstein-Schramm, B.; Kalender, S. [et. al.] (2010). Schritte Übungsgrammatik . Ismaning: Hueber.
3. Hoberg, R.; Hoberg,U. (2004). Der Kleine Duden. Gramática del Alemán. Ismaning: Hueber.

Altres recursos

Specht, F. (2009) Audio CD Deutsch in der Kaffeepause . Ismaning: Hueber.