20390. Fonaments del Disseny . Grup 6

Identificació de l'assignatura

Assignatura20390 - Fonaments del Disseny
Grup Grup 6
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Guillem Colom Muntaner
gcolomgcolom@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Fonaments de Disseny és una assignatura optativa la finalitat de la qual és la de dotar als estudiants dels coneixements bàsics necessaris per endinsar-se en l'anàlisi i la pràctica del disseny creatiu en general. Es tracta d'una assignatura peculiar ja que és probablement l'única en els estudis en la qual els alumnes han de desenvolupar i aplicar necessàriament el concepte de la creativitat lligat a la producció de noves formes. En aquest sentit i només com a introducció al que és el vast abast del disseny, la asigantura ofereix un ventall de temes conceptualment relacionats i formalment diferenciats que abasten el disseny gràfic, el disseny industrial i el disseny d'espais arquitectònics, branques totes elles d'un mateix tronc que se segueix nodrint dels conceptes expressats per l'arquitecte romà del segle I a.c. Vitruvi resumits en les seves famoses condicions de "resistència, funcionalitat i bellesa"

Requisits

Essencials

El mitjà natural d'expressió del disseny és l'expressió gràfica. Per tal motivo resulta imprescindible que els estudiants coneguin i dominin totes les assignatures i conceptes relacionats amb ella: des de la realització de cróquis inicials a mà, la compressió i expressió de les formes geomètriques fins a l'elaboració de documents finals fent ús d'eines informàtiques.

Competències

Específiques

  • CE1-1: Capacitat per interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte
  • CE1-3: Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics en el camp de l'edificació.

Transversals

  • CI-2: ?Coneixement d'informàtica relatiu a l'àmbit d'estudis
  • CP-4: Capacidad para utilizar el tiempo de forma efectiva.

Genèriques

  • CB2-1: Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial
  • CB2-2: Aptitud per desenvolupar el croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements constructius.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Fonaments del disseny gràfic
1.1 La comunicació gràfica. Sintaxi de la imatge
1.2 Tipografia i grafisme
2 Fonaments del disseny industrial
2.1 Forma i funció. Resistència, utilitat i bellesa
2.2 Semiologia de les formes
2.3 Antropometria i ergonomia
3 Fonaments del disseny d'espais habitables
3.1 L'esser humà com a mesura de l'espai
3.2 La funció de la bellesa versus la bellesa de la funció

Metodologia docent

La metodologia de l'assignatura consistirà que el professor proposarà la realització individualitzada o en grup per part dels alumnes del projecte d'un disseny definit pel seu programa de necessitats dins de cadascun dels tres blocs temàtics de l'assignatura. L'execució de tals projectes s'anirà simultanejant amb l'exposició de temes teòrics els conceptes dels quals serviran d'ajuda en la realització dels dissenys.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Sesions teòriques Grup gran (G)

S'impartiran sessions en les quals el professor exposarà aquells conceptes teòrics i conceptuals que de forma directa o tangencial els alumnes hauran d'aplicar a l'hora de realitzar els seus dissenys.

14
Seminaris i tallers Exposició i defensa dels projectes Grup mitjà (M)

De forma pública per a la resta d'estudiants, cada alumne haurà d'exposar, argumentar i defensar l'evolució de cadascun dels seus projectes. De forma participativa i interactiva, els altres estudiants moderats i dirigits pel professor hauran d'analitzar i criticar raonadament els resultats dels seus propis companys. A partir de tals exposicions parcials i finals s'obtindrà una avaluació de cadascun dels projectes i d'on s'acabarà obtenint la qualificació definitiva.

46

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi de la teoria i pràctica de la raó crítica

L'estudiant haurà d'aprofundir pel seu propi compte i de forma no presencial en els temes exposats duranre les classes teòriques i en aquells altres que puguin intervenir. Haurà d'aprendre i exercitar a tot moment la raó crítica i argumentada sobre quants objectes o espais dissenyats li envolten en la seva vida quotidiana aprenent a diferenciar-los per la seva qualitat.

28
Estudi i treball autònom individual o en grup Realització dels projectes

Els projectes, ja sigui de forma individual o en grup, seran realitzats pels estudiants de manera no presencial.

62

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

La asigantura s'avaluarà sobre la base de l'adequació dels dissenys realitzats pels alumnes al programa de necessitats i als descriptores de cada projecte, especialment atenent a criteris d'idoneïtat constructiva i estructural, funcionalitat i estètica.

El caràcter continuat i evolutiu de l'assignatura requereix d'una avaluació també continuada en constant interacció amb les observacions, crítiques i arguments de la resta de companys en qualitat de teòrics consumidors o afectats per l'objecte dissenyat. Per això manca de sentit l'existència d'una prova de caràcter únic i puntual realitzada en un període extraordinari. Per idèntics motius l'assignatura tan sols admet la seva realització a través d'un únic itinerari presencial, continuat i participatiu. Tampoc resulta possible avançar la convocatòria de l'avaluació.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Exposició i defensa dels projectes
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

De forma pública per a la resta d'estudiants, cada alumne haurà d'exposar, argumentar i defensar l'evolució de cadascun dels seus projectes. De forma participativa i interactiva, els altres estudiants moderats i dirigits pel professor hauran d'analitzar i criticar raonadament els resultats dels seus propis companys. A partir de tals exposicions parcials i finals s'obtindrà una avaluació de cadascun dels projectes i d'on s'acabarà obtenint la qualificació definitiva.

Criteris d'avaluació

Cada disseny o projecte s'avaluarà sobre la base de la seva adequació al programa de necessitats fixat a l'enunciat de la proposta, valorant-se especialment les seves solucions tècniques construtivas o estructurals, la seva funcionalitat, la seva estètica i l'equilibri entre tals conceptes. Es valorarà també la manera d'exposar i donar a conèixer els projectes sobre la base del llenguatge gràfic i oral utilitzat.

Es ponderaran les qualificacions obtingudes de manera que el primer projecte tindrà un pes del 25% dins de la qualificació final, el segon tindrà un pes d 35% i el tercer tindrà un pes del 40%. La nota final serà la mitjana ponderada de les anteriors qualificacions.

S'avaluen les competències CB2-1, CB2-2, CE1-1, CE1-3 i totes les transversals.

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

"La sintaxi de la imatge. Introducció a l'alfabet visual" Donis A. Dondis. Col·lecció GG Disseny
"Neufert. Art de projectar en arquitectura" Ernst Neufert. Col·lecció GG Disseny.
"Disseny d'interiors. Un manual" Francis D. K. Ching, Corky Binggeli Agafeu. Col·lecció GG Disseny.
"Fonaments del disseny" Wucius Wong. Col·lecció GG Disseny.
"Com neixen els objectes?. Anotacions per a una metodologia proyectual" Bruno Munari. Col·lecció GG Disseny.
"Disseny i cultura. Una introducció. Des de 1900 fins a l'actualitat" Penny Sparke. Col·lecció GG Disseny.

Bibliografia complementària

Tot l'extens catàleg de l'Editorial Gustavo Gili (GG) en els seus secciónes de disseny i de arqutectura.