Escuchar

20367. Replantejaments i Topografia . Grup 6

Identificació de l'assignatura

Assignatura20367 - Replantejaments i Topografia
Grup Grup 6
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Carolina Moraleda Oliván
carolina.moraledacarolina.moraleda@uib.euuib.eu
Responsable
19:00h20:00h Divendres 17/02/202014/07/2020 Despatx d'associats Edifici Anselm Turmeda
Antonio Fernández Coca
antonio.fernandez-cocaantonio.fernandez-coca@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

?Replantejaments i Topografia? és una assignatura obligatòria del 2on curs del Grau d?Edificació i s?imparteix en el segon semestre. S?inclou dins el mòdul Expressió Gràfica i té relació amb les assignatures obligatòries ?Sistemes de representació de l?espai? (1er curs), ?Expressió gràfica en edificació? (1er curs), ?Dibuix assistit
per ordinador? (2on curs) i amb les optatives ?Disseny assistit per ordinador avançat per a l?edificació?, ?Aixecaments arquitectònics amb noves tecnologies? i ?Fonaments del disseny?.
L?assignatura dota de competències en els treballs relacionats amb la implantacióde l?edifici al terreny i amb l'execució i valoració dediferents elements constructius en el procés de l?obra.

Requisits

Essencials

És requisit previ haver superat les assignatures de primer curs "Sistemes de representació de l'espai" i"Expressió Gràfica en Edificació".

Recomanables

És aconsellable tenir una bona capacitat de representació i interpretació de plànols així com coneixementsbàsics de materials i tècniques construtives.

Competències

Específiques

  • CE1-1 ? Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d?un projecte. CE1-2 ? Aptitud per a realitzar la presa de dades, aixecaments de plànols i el control geomètric d?unitats d?obra. CE1-4 - Aptitud per a procediments i mètodes cartogràfics aplicats a l?edificació. CE1-5 - Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l?aixecament gràfic de solars i edificis i el seu replantejament al terreny. CE6-4 ? Capacitat d?anàlisi dels projectes d?execució i la seva translació a l?execució de les obres..

Transversals

  • CI-1 - Resolució de problemes. CI-3 - Aptitud per a la presa de decisions. CP-2 - Raonament crític. CP-9 - Aprenentatge autònom.

Genèriques

  • CB1-1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal. CB2-2 - Aptitud per a desenvolupar el croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements constructius.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l?assignatura es divideixen en dos blocs, el de Replantejaments i el de Topografia.

Continguts temàtics

R Replantejaments
R1 El replantejament. Definició, tipus i instrumental.
R2 Replantejament de la fonamentació.
R3 Replantejament d?estructures.
R4 Replantejament de murs i envans.
R5 Replantejament d?escales i rampes.
R6 Replantejament de cobertes.
R7 Replantejament de paviments i enrajolats.
T Topografia
T1 Introducció a la topografia. Història de la topografia.
T2 Nocions prèvies de topografia.
T3 Principis de la topografia clàssica.
T4 Organismes públics i fonts de informació.
T5 Equips i instruments topogràfics.
T6 Mètodes topogràfics.
T7 El taquímetre.
T8 Anivellació geomètrica.
T9 Aplicacions a aixecaments planimètrics i topogràfics.
T10 Aplicacions a volums i moviments de terres.
T11 Replantejaments d'unitats d'obra a edificació amb mètodes taquimètrics.
T12 Noves tecnologies.
T13 Informes tècnics.
T14 Seguretat i salut en treballs de topografia i de replantejaments.

Metodologia docent

Es combinaran classes presencials teòriques i pràctiques. Al llarg del curs hi haurà treballs pràctics basats en els continguts de les classes. Seran avaluatius i estaran orientats a l?assoliment de les competències específiques i genèriques a més de les transversals (Aptitud per a la presa de decisions, Raonament crític, Aprenentatge autònom). Durant el període d?avaluació complementària hi haurà una prova que es podrà recuperar al període d?avaluació extraordinària.
Amb l?objectiu d?afavorir el treball autònom de l?alumnat aquesta assignatura s?integra a Campus Extens. A través de la plataforma l?alumne podrà consultar documents electrònics, exemples pràctics i/o apunts complementaris i també disposarà de canals de comunicació en línia amb el professorat.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Exposició i explicació dels continguts del bloc de Topografia i de Replantejamentsper part del professorat.

20
Classes pràctiques Practiques de Replantejaments Grup mitjà 2 (X)

Execució de pràctiques de camp dels continguts de Replantejaments.

8
Classes pràctiques Pràctiques de Topografia Grup gran (G)

Execució de pràctiques de camp d'aplicació dels continguts de Topografia

8
Classes pràctiques Resolució de problemes de Topografia Grup gran (G)

Resolución de problemes relacionats amb el contingut de les classes magistrals tant en aula teòrica com en aula informàtica.

20
Avaluació Examen final de Replantejaments Grup gran (G)

Prova escrita amb preguntes de resposta breu i problemes de forma gràfica i numèrica.

2
Avaluació Examen final de Topografia Grup gran (G)

Prova escrita amb preguntes de resposta breu i problemes de forma gràfica i numèrica.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació del temari

Estudi de la matèria.

30
Estudi i treball autònom individual Resolució de problemes de Topografia

Resolució de pràctiques a partir dels coneixements adquirits a les classes magistrals.

20
Estudi i treball autònom individual Resolució de problemes de Replantejaments

Resolució de pràctiques a partir dels coneixements adquirits a les classes magistrals.

20
Estudi i treball autònom en grup Elaboració de treballs de desenvolupament del temari de Topografia

Elaboració de treballs en grup de desenvolupament del temari.

20

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Practiques de Replantejaments
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Execució de pràctiques de camp dels continguts de Replantejaments.

Criteris d'avaluació

Treballs i pràctiques que seran lliurats per l'alumne dins els terminis que es fixaran al llarg del curs.
Es valorarà la capacitat d'enfrontar-se a problemes complexes i saber trobar solucions amb criteris d'efectivitat, economia i practicitat.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 4

Pràctiques de Topografia
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Execució de pràctiques de camp d'aplicació dels continguts de Topografia

Criteris d'avaluació

Treballs i pràctiques que seran lliurats per l'alumne dins els terminis que es fixaran al llarg del curs.
Es valorarà la capacitat d'enfrontar-se a problemes complexes i saber trobar solucions amb criteris d'efectivitat,economia i practicitat.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 4

Resolució de problemes de Topografia
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Resolución de problemes relacionats amb el contingut de les classes magistrals tant en aula teòrica com en aula informàtica.

Criteris d'avaluació

Treballs i pràctiques que seran lliurats per l'alumne dins els terminis que es fixaran al llarg del curs.
Es valorarà la capacitat d'enfrontar-se a problemes complexes i saber trobar solucions amb criteris d'efectivitat,economia i practicitat.

Percentatge de la qualificació final: 5% amb qualificació mínima 4

Examen final de Replantejaments
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Prova escrita amb preguntes de resposta breu i problemes de forma gràfica i numèrica.

Criteris d'avaluació

Examen amb continguts teòrics i/o pràctics.
Es valoraran els coneixements adquirits per part de l'alumne així com la seva capacitat per resoldre problemes i prendre decisions relatives al procés constructiu.

Es realitzarà un examen únic de l'assignatura amb dues parts independents. S'exigeix una nota mínima de 4 a cada part per poder fer mitjana entre la part de Replantejaments (35%) i la de Topografia (65%).

S'exigeix una nota mínima de 5 a l'examen finalper poder fer mitjana amb la resta d'activitats avaluables.

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 5

Examen final de Topografia
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Prova escrita amb preguntes de resposta breu i problemes de forma gràfica i numèrica.

Criteris d'avaluació

Examen amb continguts teòrics i/o pràctics.
Es valoraran els coneixements adquirits per part de l'alumne així com la seva capacitat per resoldre problemes i prendre decisions relatives al procés constructiu.

Es realitzarà un examen únic de l'assignatura amb dues parts independents. S'exigeixuna nota mínima de 4 a cada part per poder fer mitjana entre la part de Replantejaments (35%) i lade Topografia (65%).

S'exigeix una nota mínima de 5 a l'examenfinalper poder fer mitjana amb la resta d'activitats avaluables.

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 5

Resolució de problemes de Topografia
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Resolució de pràctiques a partir dels coneixements adquirits a les classes magistrals.

Criteris d'avaluació

Pràctiques que seran lliurats per l'alumne dins els terminis que es fixaran al llarg del curs.
Es valorarà la capacitat d'enfrontar-se a problemes complexes i saber trobar solucions amb criteris d'efectivitat,economia i practicitat.

Percentatge de la qualificació final: 5% amb qualificació mínima 4

Resolució de problemes de Replantejaments
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Resolució de pràctiques a partir dels coneixements adquirits a les classes magistrals.

Criteris d'avaluació

Pràctiques que seran lliurats per l'alumne dins els terminis que es fixaran al llarg del curs.
Es valorarà la capacitat d'enfrontar-se a problemes complexes i saber trobar solucions amb criteris d'efectivitat,economia i practicitat.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 4

Elaboració de treballs de desenvolupament del temari de Topografia
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Elaboració de treballs en grup de desenvolupament del temari.

Criteris d'avaluació

Elaboració de treballs d'anàlisi de textes científics o d'investigació de recursos de la xarxa que seran lliurats pels alumnes en grupsdins els terminis que es fixaran al llarg del curs.
Es valorarà la capacitat d'investigació autònoma, anàlisi i síntesi així com l'exposició oral i l'aplicació pràctica dels coneixemets adquirits.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A l'Aula Virtual l'alumnat podrà consultar el material de preparació de les classes, un dossier d'exercicis de cada tema i articles, documents i normatives relacionats amb el temari desenvolupat.

Bibliografia bàsica

de CORRAL MANUEL DE VILLENA, Ignacio, Topografía de obras, Edicions UPC, Barcelona, 2001.
FERRI CORTÉS, Jaime [et al.], Trazado y control geométrico de elementos constructivos, Editorial Club
Universitario, Alicante, 2001.
PERELLÓ VALLESPIR, Jeroni, Topografía y replanteos en edificación, Universitat de les Illes Balears,
Palma, 2014.
XIQUÉS LLITJÓS, Joan; XIQUÉS TRIQUELL, Jordi, Topografía i replantejaments Vol. I, Edicions UPC,
Barcelona, 2001.
XIQUÉS LLITJÓS, Joan; XIQUÉS TRIQUELL, Jordi, Topografía i replantejaments Vol. II, Edicions UPC,
Barcelona, 2003.

Bibliografia complementària

BUILL POZUELO, Felipe; NÚÑEZ ANDRÉS, María Amparo; RODRÍGUEZ, Juan José, Fotogrametría
analítica, Edicions UPC, Barcelona, 2003.
BUILL POZUELO, Felipe; NÚÑEZ ANDRÉS, María Amparo; RODRÍGUEZ, Juan José, Fotogrametría
arquitectónica, Edicions UPC, Barcelona, 2007.
COLLADO TRABANCO, Pablo, Control y ejecución de tabiquerías y cerramientos, Lex Nova, Meres, 2005.
COLLADO TRABANCO, Pablo; NUÑO PEÑA, David, Supervisión de ejecución de acabados,
revestimientos y cubiertas, Lex Nova, Meres, 2005.
de la FUENTE ALONSO, José Antonio; SANTAMARÍA VICARIO, Isabel, Problemas de replanteo de
fachadas de ladrillo, Universidad de Burgos, Burgos, 2012.
DELGADO TRAPERO, Esperanza, El GPS en la construcción, CEAC, Barcelona, 2009.
Diccionari visual de la construcció, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2001.
FRANCO REY, Jorge, Nociones de topografía, geodesia y cartografía, Universidad de Extremadura, Cáceres,
1999.
LERMA GARCÍA, Jose Luis, Fotogrametría moderna: analítica y digital, Editorial Universidad Politécnica
de Valencia, València, 2002.
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Francisco M., Topografía práctica para la construcción, CEAC, s/l, 2003.
MCCORMAC, Jack, Topografía, Clemson University, Limusa Wiley, s/l, 2004.
MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Sara Elena; VELASCO ANTUÑA, Yolanda, Control de ejecución de
estructuras, Lex Nova, Meres, 2005.
PASTRANA AGÚNDEZ, Urbano; VINIESA ANGULO, Antonio, Ejecución de nivelaciones, replanteos y
mediciones, Lex Nova, Meres, 2005.

Altres recursos

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. On-line: https://www.codigotecnico.org/
HOLANDA BLAS, Mº Paz; BERMEJO ORTEGA, Juan Carlos, ?GPS & GLONASS. Descripción y
aplicaciones?, Madrid, 1998. On-line: http://mayerwin.free.fr/telechargement/gnss_GGesp.pdf
SOBERATS, Miquel, Topocat. On-line: http://topocat.com/la-empresa/
TRIMBLE NAVIGATION LIMITED, Cómo funciona el sistema GPS, en cinco pasos lógicos. On-line: http://
www.elgps.com/documentos/comofuncionagps/comofuncionagps.html
UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Building Construction Progress. On-line: http://www.unav.edu/
departamento/bcp/index.html
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Canal de YouTube, vídeos sobre topografia. On-line: https://
www.youtube.com/watch?v=N9zK0H_75oY&list=PLFF4024918D5301DF
ZEISKE, Karl, Principios básicos de Topografía, Leica Geosystems, 2000.