Escuchar

20302. Programació - Informàtica I . Grup 9

Identificació de l'assignatura

Assignatura20302 - Programació - Informàtica I
Grup Grup 9 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Primer curs
 • Grau de Matemàtiques - Primer curs
 • Grau d'Enginyeria Telemàtica - Primer curs
 • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - Primer curs
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Primer curs
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Gabriel Moyà Alcover
gabriel.moyagabriel.moya@uib.esuib.es
Responsable
12:30h14:30h Dimecres 30/09/201929/06/2020 Despatx 208 de l'Anselm Turmeda

Contextualització

Programació I constitueix una assignatura de formació bàsica dins la branca de coneixement de Ciències de la Computació i comprèn un ensenyament introductori general. L'objectiu principal de l'assignatura és proporcionar als estudiants una introducció al món de la programació d'ordinadors.

Més concretament, aquesta assignatura es centra en una fase capdal del procés algorísmic, en la qual l'alumne aprendrà a dissenyar solucions per a problemes seqüencials, aplicant tècniques de disseny descendent i utilitzant conceptes abstractes, tant a escala d'operacions com de dades, que permetran garantir que les solucions als problemes no solament resolguin el problema plantejat sinó que també ho facin amb un alt nivell de qualitat que facilitarà la seva llegibilitat i el seu manteniment futur.

Per altra part, l'assignatura està molt relacionada amb les matèries que composen el mòdul de computació i en general amb qualsevol assignatura on s'hagin de desenvolupar algorismes mitjançant qualsevol llenguatge i entorn de programació. En aquest context, l'assignatura, assenta els fonaments metodològics i les bases d'anàlisi algorísmic per poder afrontar amb garanties d'èxit les assignatures relacionades que pertanyen a cursos més avançats.

Requisits

Aquesta és una de les assignatures de formació bàsica dels estudis. No té cap requisit formal.

Serà de gran ajuda tenir coneixements de maneig d'un sistema operatiu modern.

Recomanables

És desitjable que l'alumne tengui coneixements previs en la utilització dels ordinadors a nivell d'usuari. És a dir, que sigui capaç d'utilitzar eines ofimàtiques per poder redactar documents per elaborar documents formals. També que sigui capaç d'utilitzar navegadors per poder realitzar cerques per Internet.

Competències

L'assignatura de programació té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en els plans d'estudis de les Enginyeries en Informàtica, Telemàtica, Industrials i Matemàtiques.

Específiques

 • E36. Conèixer l?entorn, els elements d?un sistema informàtic i usar les eines informàtiques bàsiques
 • E39. Avaluar els resultats obtinguts i obtenir conclusions després d?un procés de còmput.

Genèriques

 • TG4. Saber desarrollar programas y utilizar aplicaciones informáticas para experimentar en matemáticas y resolver problemas, decidiendo en cada caso el entorno computacional más adecuado.
 • TG9 Tenir capacitat d?assimilar la definició d?un nou objecte matemàtic, en altres termes coneguts, i ser capaç d?utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • TG10 Tenir capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la construcció de demostracions, la detecció d?errors en raonaments incorrectes i la resolució de problemes.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Les competències indicades donen lloc als següents continguts específics d'aquesta assignatura:

 1. Coneixement i comprensió de les tècniques fonamentals del desenvolupament de programes, així com la capacitat d'aplicar-les.
 2. Coneixements de programació estructurada, programació orientada a objectes i llibreries de programació.
 3. Capacitat per abstreure un problema i modelitzar en un entorn informàtic per trobar si és possible una solució computacional vàlida i conforme als requeriments del problema.
 4. Capacitat d'anàlisi d'algorismes, així com per calcular el seu cost, tant en temps com en espai
 5. Coneixement de les formes habituals de representar informació per al seu processament mitjançant un sistema digital.
 6. Capacitat d'anàlisi i síntesi de sistemes de complexitat adequada.
 7. Coneixement dels components interns d'un computador i de la interconnexió necessària per al procés automàtic de la informació.
 8. Coneixement de les funcions i serveis d'un sistema operatiu.

Per tal d'assolir aquests coneixements, i en conseqüència les competències genèriques i específiques assenyalades es proposen els següents continguts:

Continguts temàtics

Tema 1 Conceptes bàsics

Història de la programació.

Definicions dels components d'un ordinador des d'un punt de vista de les tasques que s'hi duen a terme i la relació amb els programes.

Definició del concepte de programa i la seva relació amb l'ordinador que l'executa.

Definició i tipus de llenguatges de programació.

Descripció del procés d'execució d'un programa.

Estructura d'un programa.

Tema 2 Components del llenguatge

Un programa vist com dos blocs, un declaratiu on es defineixen el elements necessaris per dur a terme el programa i un d'instruccions on es duen a terme les instruccions precises per resoldre el problema.

Variables: Definició i tipus bàsics. Declaració i assignació de variables i expressions. Operadors i tipus d'operacions.

Entrada i sortida bàsica, gestió dels flux de dades de teclat i pantalla.

Composició d'operacions: Seqüència, condicionals i repeticions d'operacions.

Tema 3 Esquemes algorísmics bàsics

El concepte de seqüència i exemples de problemes seqüencials de natura diversa.

Esquemes generals de tractament seqüencial: recorregut i cerca.

Tema 4 Aplicació dels esquemes bàsics per a la resolució de problemes més complexes

Subprogrames com a resultat de l'aplicació de l'abstracció d'operacions. Disseny descendent.

Paràmetres i pas de paràmetres. Comunicació entre el programa principal i subprogrames. Àmbit i visibilitat. Variables locals i variables globals.

Tema 5 Tipus de dades i programació orientada a objecte

Tipus de dades compostos:

 • Llistes i list comprehension, funcions lambda.
 • Diccionaris, matrius i tuples.
 • Cadenes de caràcters.

Tipus abstractes de dades. Concepte d'encapsulació. Classes i objectes.

Tema 6 Esquemes de disseny

Disseny descendent: Del més abstracte al més concret.

Diseny ascendent: Reutilització de codi. Llibreries i genèrics.

Ordenació de les dades.

Tema 7 Tractament de fitxers

Organització i accés de dades enregistrades a fitxers amb accés seqüèncial.

Fitxers de text com a cas dús.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne, l'assignatura forma part del projecte Aula digital, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor, un calendari amb notícies d'interès, documents electrònics i enllaços a Internet i la proposta de pràctica de treball autònom.

Amb l'objectiu de motivar i incentivar el treball s'aplicaran tècniques de gamificació. L'alumne podrà obtenir EffortCoins (moneda virtual) realitzant treballs, entrega anticipada i participació dins l'aula. Aquests EffortCoins obtinguts per l'alumne podrà canviar-los per facilitats en l'avaluació. Els EffortCoins no són transferibles a altres alumnes.

Volum de treball

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball de l'estudiant).

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels algorismes dels temes que composen la matèria. Les classes teòriques consten de 15 sessions de 2 hores.

30
Classes pràctiques Pràctiques presencials i tallers Grup mitjà (M)

Per tal d'assolir les aptituds de l'assignatura, es plantejaran exercicis que es resoldran inicialment orientats pel professor i a mesura que avanci el curs, de cada vegada serà més necessària la participació dels alumnes per resoldre els exercicis. Els exercicis es resoldran emprant el llenguatge de programació Python, versió 3.7.X . Aquestes pràctiques es duran a terme a les aules d'informàtica que compten amb l'equipament adequat, els estudiants que ho creguin oportú, podran assistir amb els seus ordinadors. Les pràctiques presencials es divideixen en dos blocs de 15 sessions d'una hora on en un dels blocs es realitzaran exercicis del llistat corresponent a cada tema i en l'altre es duran a terme una sèrie de tallers guiats.

30

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom en grup Pràctica

Desenvolupament d'un exercici de manera autònoma per part dels alumnes, de forma individual o per parella. La finalitat és aconseguir que els alumnes arribin a aprendre realment els mecanismes d'anàlisi dels problemes i el disseny de les solucions abans de realment desenvolupar la solució trobada.

Aquesta pràctica es desenvoluparà mitjançant el seguiment d'una guia que proporcionarà el professor de l'assignatura.

45
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi

Comprendre els conceptes introduïts a llarg del curs. Assumir com a pròpies les actituds mostrades.

45

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació, els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura segons l'itinerari avaluatiu.

La nota de l'alumne consta de tres parts:
- Un examen escrit.
- Una pràctica supervisada durant el curs i entregada al final.
- Un conjunt d'exercicis que s'entregaran durant el curs. En alguns d'aquests exercicis la nota dependrà de la realització i de l'avaluació d'altres companys.

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.

Els alumnes que no hagin obtingut una qualificació major o igual a cinc tant de l'examen final com de la pràctica (activitats recuperables) optaran a una recuperació de les mateixes en el període d'avaluació extraordinària.

Les qualificacions de les pràctiques presencials no són recuperables i contribueixen a la nota definitiva.

A la nota obtinguda es poden afegir els punts o beneficis obtinguts amb els EffortCoins.

Si a les pràctiques presencials o a la pràctica no presencial es detecta un plagi del codi o d'una part d'aquest això implicarà el suspens directe de tota l'assignatura per aquells alumnes involucrats sense posibilitat de recuperació.

Igualment si es detecta un ús fraudulent o amb intenció dolosa envers un company d'assignatura de l'eina d'autoevaluació també implicarà el suspens directe i sense recuperació de l'assignatura.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes magistrals
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels algorismes dels temes que composen la matèria. Les classes teòriques consten de 15 sessions de 2 hores.

Criteris d'avaluació

Assolir almenys 5 punts de 10 a les qualificacions.
Avaluació de competències: TG4,TG9,T10,E36,E39

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 5

Pràctiques presencials i tallers
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Sistemes d'autoavaluació ( no recuperable )
Descripció

Per tal d'assolir les aptituds de l'assignatura, es plantejaran exercicis que es resoldran inicialment orientats pel professor i a mesura que avanci el curs, de cada vegada serà més necessària la participació dels alumnes per resoldre els exercicis. Els exercicis es resoldran emprant el llenguatge de programació Python, versió 3.7.X . Aquestes pràctiques es duran a terme a les aules d'informàtica que compten amb l'equipament adequat, els estudiants que ho creguin oportú, podran assistir amb els seus ordinadors. Les pràctiques presencials es divideixen en dos blocs de 15 sessions d'una hora on en un dels blocs es realitzaran exercicis del llistat corresponent a cada tema i en l'altre es duran a terme una sèrie de tallers guiats.

Criteris d'avaluació

Assolir almenys 3 punts de 10 a les qualificacions.
Realització de qüestionari. Entrega d'exercicis. Prova tipus taller.
Avaluació de competències: TG4,TG9,T10,E36,E39

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 3

Pràctica
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Desenvolupament d'un exercici de manera autònoma per part dels alumnes, de forma individual o per parella. La finalitat és aconseguir que els alumnes arribin a aprendre realment els mecanismes d'anàlisi dels problemes i el disseny de les solucions abans de realment desenvolupar la solució trobada.

Aquesta pràctica es desenvoluparà mitjançant el seguiment d'una guia que proporcionarà el professor de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Assolir almenys 5 punts de 10 a les qualificacions.
Avaluació de competències:TG4,TG9,T10,E36,E39

Percentatge de la qualificació final: 35% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'assignatura s'impartirà fent ús del suport d' Aula digital i del repositòri de material que es troba en GitHub.

Com a suport complementari, es pot accedir a la següent bibliografia.

Bibliografia bàsica


Learning Python , 5th Edition - Powerful Object-Oriented Programming
By Mark Lutz - Publisher: O'Reilly Media - Release Date: June 2013

Python Cookbook , 3rd Edition - Recipes for Mastering Python 3
By Brian Jones, David Beazley Publisher: O'Reilly Media - Release Date: May 2013

Python Crash Course
By Eric Matthes Publisher: No Starch Press- Release Date: 2016

Altres recursos

https://realpython.com