Escuchar

20200. La Idea d'Europa a través de la Història . Grup 3

Identificació de l'assignatura

Assignatura20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
Grup Grup 3 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Grau d'Estudis Anglesos - Primer curs
 • Grau de Filosofia - Primer curs
 • Grau d'Història - Primer curs
 • Grau de Dret - Quart curs
 • Grau de Llengua i Literatura Catalanes - Primer curs
 • Grau de Llengua i Literatura Espanyoles - Primer curs
 • Grau d'Història de l'Art (Pla 2014) - Primer curs
 • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013) - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Antoni Picazo Muntaner
a.picazoa.picazo@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura "La idea d'Europa al llarg de la Història"constitueix una assignatura de formació bàsica i comuna, de primer curs; es realitzarà al llarg del primer semestre i tindrà un caràcter introductori, amb una desenvolupament tèoric però també pràctic de caràcter general. L'alumnat al llarg del curs s'iniciarà en el concepte i evolució de la Idea de Europa al llarg de la Història, fent una especial incidència en l'època Moderna, tot i que partim de la visió clàssica d'Europa i acabam amb l'evolució de l'Europa actual. La incidència de la matèria en el futur professional de l'estudiant resta absolutament vinculada en el context formatiu i laboral europeu, en el coneixement de les dinàmiques econòmiques, socials, culturals i religioses que formaren l'Europa que avui coneixem i que, com a conseqüència d'allò, la determinen avui en dia.

Requisits

- L'itinerari A comporta un compromís d'assistència a un 80% de les sessions teòriques i a la totalitat de les sessions pràctiques de l'assignatura i suposa una avaluació continuada al llarg del semestre.

- L'itinerari B S?hi podrà acollir qui compleixi amb alguna d?aquestes condicions:
a) Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. Això s?ha d?acreditar amb un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu; alternativament es poden aportar altres documents que provin l?activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
b) Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent, que és el que estableix la normativa que regula la reserva de places per a l?accés a la Universitat d?estudiants amb necessitats educatives especials. El grau de discapacitat s?ha d?acreditar mitjançant el certificat emès per l?organisme competent per al seu reconeixement.

c) Tenir 45 anys o més en la data d?inici del curs acadèmic.

d) Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
e) Trobar-se en altres situacions extraordinàries que es valorin com a determinants per poder acollir-se a l?itinerari B.
En tots els supòsits s?han d?acreditar documentalment les situacions al·legades

En qualsevol dels itineraris, l'alumne obtindrà una qualificació numèrica d'entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, que serà ponderada segons el pes que tingui en el conjunt. La qualificació global serà la suma de les qualificacions ponderades de cada activitat. Per la nota global de la part teórica i de la part pràctica de l'assignatura cal que l'alumne dugui a terme totes les activitats d'avaluació proposades i que, a l'examen teòric global, obtingui un mínim de 4 punts sobre 10 a l'itinerari A i un mínim de 5 punts sobre 10 a l'itinerari B. Si no aconsegueix aquesta puntuació mínima podrà repetir l'examen durant el període d'avaluació extraordinària. tal com determina l'article 26 del reglament acadèmic de la Universitat, en aquells casos en què l'alumne obtingui un resultat global de 5 o superior, però no arribi al mínim exigit en l'examen teòric, la qualificació global que obtindrà serà d'un 4,5.

Competències

Específiques

 • CE-6: Emprar el criteri de multicausalitat per entendre, analitzar i explicar els fenòmens històrics i els comportaments de les societats.
 • CE-8: Adoptar una perspectiva d'anàlisi destinada a presentar les conseqüències de tot tipus (polítiques, econòmiques, socials, culturals) dels fenòmens històrics.

Genèriques

 • CG-1: Distingir, entendre i ser capaç d'explicar els grans períodes cronològics en què es divideix la història universal, la raó de ser de la dita divisió i la seva cronologia, els trets estructurals que caracteritzen cada període així com les continuïtats i canvis que existeixen en cada una de les etapes, la immediatament anterior com la posterior.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

A. INTRODUCCIÓ 1.DEL MITE AL LOGOS: EL MON DE LES IDEES

Continguts temàtics

A. INTRODUCCIÓ 1. Del mite al logos: el món de les idees

B. EUROPA I LA FORMACIÓ DE LA SEVA IDENTITAT A L'EDAT MITJANA 1. La dualitat de poders i els canvis a l'Imperi carolingi 2. L'aparició del Sacre Imperi Germànic i les posteriors dificultats

C. EUROPA, DE L'ESPERIT DEL RENAIXEMENT AL BARROC 1. Carles Vè i el seu ideal de unitat cristiana 2. La reforma protestant i les guerres de religió 3. Felip II i l'hegemonia hispànica a Europa i el perill turc 4. Europa, un camp de batalla. De l'hegemonia francesa a l'equilibri d'Utrecht

D. L'ESPERIT DE LA IL·LUSTRACIÓ 1. La Il·lustració i l'ideal europeu. El joc de les aliances per mantenir l'equilibri 2. De la Revolució francesa a Napoleó.

E. LA DARRERA ETAPA DE LA IDEA D'EUROPA 1.El llarg segle XX: realitat i futur d'Europa

Metodologia docent

S'exposarà el contingut teòric a través de classes presencials, introduint-se referències bibliogràfiques que permetran a l'alumnat adquirir les competències fixades. De manera també coordinada amb les classes teòriques es realitzaran una seguit de classes pràctiques i seminaris tutelats, amb l'objectiu d'una millor concreció dels coneixements explicats. Tant a les classes teòriques com a les pràctiques s'empraran diverses estratègies didàctiques així com el recurs de les TIC per tal d'afavorir tant l'autoaprenentatge com el treball en equip, incidint en totes aquelles pràctiques que puguin consolidar i fomentar el treball personal i la crítica.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Introduir l'alumne en els coneixements i evolució de la idea d'Europa al llarg dels processos històrics.

42
Seminaris i tallers Les 'altres' Europes, segles XV-XVIII Grup mitjà (M)

A partir de la presentació de texts i material audiovisual apropar-se de forma didàctica a un tema específic del temari.

7
Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Mitjançant texts aprofundir en cada un dels temes, emprant eines d'anàlisi adients

7
Tutories ECTS Grup petit (P)

Seguiment del procés d'aprenentatge dels alumnes

1
Avaluació Grup gran (G)

Valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els conceptes propis del temari.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual TREBALL NO PRESENCIAL

Que l'alumne sigui autònom. Participació activa en els treballs pràctics de Campus-Extens

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Les 'altres' Europes, segles XV-XVIII
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

A partir de la presentació de texts i material audiovisual apropar-se de forma didàctica a un tema específic del temari.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la seva capacitat per treballar en grup mitjançant un protocol estructurat i l'equilibri en la participació de tots els membres del grup. -Claretat i ordre en l'exposició de la matèria. -Preparació de la matèria per realitzar l'exposició.

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0.5
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 0.5

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant texts aprofundir en cada un dels temes, emprant eines d'anàlisi adients

Criteris d'avaluació

Es valorarà la seva capacitat per treballar en grup mitjançant un protocol estructurat. -Coneixement tèoric i pràctic dels conceptes i processos històrics analitzats.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0.5
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 0.5

Tutories ECTS
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Seguiment del procés d'aprenentatge dels alumnes

Criteris d'avaluació

Presència activa en les tutories fixades.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0.2
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 0

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els conceptes propis del temari.

Criteris d'avaluació

Assolir els conceptes del temari. -Adequació dels procediments utilitzats en funció de la naturalesa i les característiques del processos històrics estudiats. -Format de la prova.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 4

TREBALL NO PRESENCIAL
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Que l'alumne sigui autònom. Participació activa en els treballs pràctics de Campus-Extens

Criteris d'avaluació

Realització dels treballs pràctics a Campus-Extens

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0.8
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 0.8

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

BARDTLETT, Robert: La formación de Europa, València: UV. CHABOT, F. Historia de la Idea de Europa, Madrid: 1992. DDAA: La idea de Europa en el siglo XVI, Madrid: 1999. FONTANA, J.: Europa ante el espejo, Barcelona: 1994. FOSSIER, Robert: La infancia de Europa, Barcelona: Labor, 1984. GARCÍA, P.: La idea de Europa: historia, cultura, política, Madrid: 2009. REVERTER, S.: Europa a través de sus ideas, Bilbao: 2006. PICAZO MUNTANER, ANTONI. La India en la Edad Moderna, Madrid: Síntesis, 2016. STEINER, G. : La idea de Europa, Madrid: 2007. VOYENNE. B.: Historia de la idea de Europa, Barcelona: 1965. WOLF, S.: La Europa napoleónica, Barcelona: Crítica.

Altres recursos

Pàgines webs: -Sobre el confesionalisme, especialment sobre la Reforma: PROJECT WITTEMBERG (en anglès). -Sobre la Guerra dels 30 anys i la reconfiguració europea del XVII: THE THIRTY YEARS WAR.