Escuchar

20132. Bioquímica Ecològica . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20132 - Bioquímica Ecològica
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Bioquímica - Quart curs
  • Grau de Biologia - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Miguel David Ferrer Reynes
miguel-david.ferrermiguel-david.ferrer@uib.esuib.es
Responsable
15:30h16:30h Dilluns 02/09/201931/07/2020 Ed. Guillem Colom, despatx 21-A (segon pis)
Antonio Sureda Gomila
antoni.suredaantoni.sureda@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L?assignatura de Bioquímica Ecològica està ubicada en el mòdul Bioquímica i Biologia Molecular. Es tracta d?una matèria optativa de 6 ECTS que s?impartirà el segon semestre del quart curs del grau de Biologia. La càrrega de treball per a l?estudiant és de 150 hores, de les quals60 hores corresponen a activitats de treball presencial i90 hores a treball autònom de l?alumne.L?assignatura de Bioquímica Ecològica contempla l?estudi de les bases metabòliques i moleculars de les interaccions que es donen entre els éssers vius i amb el seu entorn. La branca de toxicologia ambiental s?ocupa de l?estudi dels efectes nocius que tenen les substàncies químiques sobre els éssers vius. El creixent nombre de productes químics als que els humans i altres organismes estan exposats fa important el seu estudi i monitorització per determinar el seus possibles efectes. Entre aquests químics s?inclouen pesticides, medicaments, contaminants ambientals, químics industrials i additius alimentaris. La matèria engloba àrees de coneixement diferents, com són la farmacologia, la bioquímica, la química, la fisiologia i l?ecologia. Les persones que optin per l?esmentada assignatura optativa completaran de forma natural el seu procés d?aprenentatge en els continguts de la bioquímica propis del grau La Bioquímica Ecològica forma part del conjunt de matèries que dotaran el futur professional de coneixements per avaluar els efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i control de la seva acció. A més, dotarà de la capacitat d?identificar el origen, naturalesa i magnitud dels impactes humans sobre el Medi Ambient i els problemes relacionats amb la utilització dels recursos. Els continguts de l'assignatura contribuiran a fer que el futur professional pugui tenir una base adequada per poder desenvolupar correctament la seva feina de biòleg i/o bioquímic.

Requisits

Aquesta assignatura no te cap prerequisit oficial.

Recomanables

Es recomana haver superat les assignatures de Bioquímica i de Biologia Molecular i Control Metabòlic. A nivell d?actituds són essencials l?interès de l?alumnat pels processos relacionats amb la bioquímica i el medi ambient, així com la capacitat d?anàlisi i síntesi de qüestions científiques i es recomanable una bona predisposició per fer feina en grup. També es recomanable tenir coneixements bàsics de la llengua anglesa que permetin, al menys, la lectura i comprensió de texts científics (llibres, articles) relacionats amb l?assignatura.

Competències

L?assignatura té el propòsit de contribuir a l?adquisició de les competències que s?indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en el mòdul Bioquímica i Biologia Molecular del pla d?estudis del Grau en Biologia a la UIB.

Específiques

  • Capacitat per integrar una visió multidisciplinària dels processos i mecanismes de la vida, des del nivell molecular i cel?lular fins el dels organismes i ecosistemes.
  • Capacitat d?interpretació crítica i informada i comunicació de dades d?investigació biològica a partir de dades, textos, articles científics i informes.
  • Realitzar estudis i comunicar resultats en l?àmbit de la biomedicina, salut pública, tecnologia mediambiental i divulgació científica.

Genèriques

  • Desenvolupar capacitats analítiques i sintètiques, d?organització i planificació així com de resolució de problemes a l?àmbit de la Biologia.
  • Capacitat de comprensió de la literatura científica en Biologia i l?adquisició d?habilitats de comunicació oral i escrita així com de coneixement d?anglès.
  • Desenvolupar habilitats encaminades cap l?aprenentatge autodirigit i autònom, raonament crític i treball en equipo multidisciplinari.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

BLOC I Metabolisme Secundari i Bioquímica Ecològica
Tema 1

Introducció a la bioquímica ecològica. Conceptes. Relacions químiques entre els éssers vius.

Tema 2

Composts al?leloquímics simples. Àcids orgànics i protectors mecànics. Composts lipídics: hidrocarburs, poliacetilens, àcids grassos tòxics, policètids simples i antraquinoides.

Tema 3

Línia isoprenoide. Descripció i funcions. Interaccions hormonals entre plantes i animals.

Tema 4

Línia fenòlica. Esquema metabòlic general. Fenols simples, zingerones, tanins, quinones i flavonoides.

Tema 5

Línia nitrogenada. Pèptids i proteïnes. Glucosinolats. Glucòsids cianogenètics i glucòsids nitritogenètics. Alcaloides: Classificació i significat biològic.

Tema 6

Metabòlits secundaris i la seva utilització com a fàrmacs o com a preventius. Fitofàrmacs: antioxidants, hemolítics, antibiòtics, calmants, antibacterians, anticancerígens, etc.

BLOC II Toxicologia Ambiental
Tema 7

Introducció. Contaminants ambientals. Classificació i propietats. Exposició i efectes aguts i crònics. Tolerabilitat.

Tema 8

Toxicitat dels contaminants. Mecanismes de dany cel?lular dels contaminants. Espècies reactives d?oxigen.

Tema 9

Absorció, distribució i excreció dels tòxics a l'organisme. Mecanismes de destoxificació i defensa front la contaminació ambiental.

Tema 10

Tipus de contaminants: contaminants inorgànics, compostos orgànics volàtils, compostos orgànics persistents.

Tema 11

Contaminació de l?aire. Contaminants atmosfèrics. Efectes sobre la salut. Origen i detecció de la contaminació.

Tema 12

Contaminació de les aigües. Principals fonts de contaminació. Microorganismes tòxics. Depuració.

Tema 13

Radiacions contaminants. Tipus, origen i efectes sobre la salut. Radiació solar: efectes nocius i beneficiosos, mecanismes moleculars.

Tema 14

Contaminació acústica. El son i el seu efecte reparador sobre l?organisme. Cicles circadians.

Tema 15

Contaminació del sol. Efectes de la contaminació del sol sobre la salut.

Tema 16

Indicadors de contaminació mediambiental: Bioindicadors, Biomarcadors, programes de biomonitorizació. Bioremediació.

Tema 17

Alimentació i contaminació alimentaria: efectes sobre la salut humana. Canvi climàtic: aparició de noves malalties.

PRÂCTIQUES Determinació de biomarcadors dins l'àmbit de la Bioquímica Ecològica

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) programades a l?assignatura amb l?objectiu de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. Per tal d?afavorir l?autonomia i el treball personal de l?alumne, l?assignatura forma part del projecte Campus Extens, dedicat a l?ensenyament flexible i a distància, el qual incorporar la utilització de la telemàtica a l?ensenyament universitari. Així, per medi de la plataforma de tele-educació Moodle l?alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor, un calendari de notícies de interès, documents electrònics i enllaços a internet, i propostes de pràctiques de treballs autònom tant individuals com en grup.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Consistiran en sessions d?exposició de continguts de la matèria mitjançant presentació per part del professorat amb la finalitat de que l?alumnat sigui capaç de comprendre els fonaments teòrics de l?assignatura. Aquestes exposicions es faran amb recolzament de material audiovisual.

33
Classes pràctiques Treball de laboratori Grup mitjà 2 (X)

Adquisició d?habilitats i destreses necessàries en un laboratori de Bioquímica, dirigides a la utilització de biomarcadors per avaluar els efectes de contaminants ambientals.

12
Classes pràctiques Seminaris i casos pràctics Grup gran (G)

Seminaris i casos pràctics complementaris de la matèria. Tenen per finalitat que l'alumne pugui extrapolar els conceptes bàsics adquirits a les classes teòriques amb aplicacions dels conceptes treballats. Treball amb les dades obtingudes a les pràctiques de laboratori. .

12
Avaluació Prova objectiva Grup gran (G)

Dos exàmens parcials amb preguntes tipus test per valorar si s?han adquirit els conceptes bàsics. El primer es farà a mig semestre i el segon en el període d?avaluació de juny. Cada un suposarà el 25% de la nota final de l?assignatura. En cas de no aprovar el primer parcial o si l?alumne vol millorar nota, el segon examen serà global de l?assignatura i suposarà el 50% de la nota final de l?assignatura.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Memòria final de les activitats pràctiques

Cada alumne haurà d?entregar una memòria final en format pòster de les activitats pràctiques realitzades. L?entrega dels treballs es farà exclusivament per medi de l?eina corresponent oberta a Campus Extens.

20
Estudi i treball autònom individual Preparació de les Unitats Didàctiques

Després de l?exposició de la matèria a les classes magistrals , l?alumne haurà d?aprofundir en els continguts de les unitats didàctiques. Per facilitar aquesta tasca, s?indicarà, per a cada unitat didàctica, la documentació relacionada que es recomana consultar

50
Estudi i treball autònom en grup Realització dels seminaris i casos pràctics.

La finalitat d?aquesta activitat es que l?alumnat aprengui a fer feina en equip de forma cooperativa i responsable i aprenguin a analitzar i discutir alguns temes d?interès relacionats amb la matèria Bioquímica Ecològica i com dissenyar un projecte d'investigació dins l'àmbit de la Bioquímica Ecològica.

18
Estudi i treball autònom individual o en grup Tutories de seguiment

Mitjançant la plataforma Moodle es realitzaran tutories que permetran fer el seguiment de la preparació dels seminaris.

2

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats corresponents a la modalitat ?treball de laboratori? comporten riscos específics per la seguretat i salut de l?alumnat i, per tant, s?hauran de prendre mesures de protecció. És obligatori el compliment de totes les normes de seguretat que el professorat especifica a l?alumnat a l?inici del curs. Les actituds, per part de l?alumnat, que comprometin la seguretat en el laboratori, seran motiu de sanció acadèmica. El grau de la sanció dependrà de la gravetat dels fets succeïts.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes prèviament seran avaluades mitjançantdiferents procediments d?avaluació. L?alumne obtindrà una classificació numèrica entre 0 i 10 punts per cada activitat avaluada, la qual serà ponderada segons s?exposa a continuació. Les condicions per aprovar l?assignatura són les següents: - Obtenir una nota mínima global (segons la taula següent) de 5 punts (sobre 10) i obtenir una nota mínima de 5 punts (sobre 10) de l?examen de teoria global o dels dos parcials. - Haver assistit al 80% de les classes pràctiques i haver entregat el treball corresponent. - Haver assistit al 80% dels seminaris i haver participat en els tasques realitzades en grup. L?examen global és una activitat recuperable en el període extraordinari de juliol.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Prova objectiva
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Dos exàmens parcials amb preguntes tipus test per valorar si s?han adquirit els conceptes bàsics. El primer es farà a mig semestre i el segon en el període d?avaluació de juny. Cada un suposarà el 25% de la nota final de l?assignatura. En cas de no aprovar el primer parcial o si l?alumne vol millorar nota, el segon examen serà global de l?assignatura i suposarà el 50% de la nota final de l?assignatura.

Criteris d'avaluació

Dos exàmens parcials amb preguntes tipus test per valorar si s'han adquirit els conceptes bàsics. El primer es farà a mig semestre i el segon en el període d'avaluació de maig. Cada un suposarà el 25% de la nota final de l'assignatura. En cas de no haver aprovat el primer examen parcial o si l'alumne ho vol per millorar el resultat de l'avaluació, el segon examen serà global de l'assignatura i suposarà el 50% de la nota final de l'assignatura. En tot cas s?ha d?aconseguir una puntuació de 5,0 (sobre 10) per a poder superar l?assignatura. Criteris d?avaluació: Resposta a les preguntes tipus test, amb preguntes vertader/fals.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Memòria final de les activitats pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Cada alumne haurà d?entregar una memòria final en format pòster de les activitats pràctiques realitzades. L?entrega dels treballs es farà exclusivament per medi de l?eina corresponent oberta a Campus Extens.

Criteris d'avaluació

- Es valorarà la claredat i l?ordre de presentació de les activitats. - Es valorarà la capacitat de raonament de l?alumne. - Es valorarà la capacitat per recollir la informació obtinguda i la seva discussió - Es valoraran els resultats pràctics i la seva forma d?aconseguir-los en el laboratori.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Realització dels seminaris i casos pràctics.
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

La finalitat d?aquesta activitat es que l?alumnat aprengui a fer feina en equip de forma cooperativa i responsable i aprenguin a analitzar i discutir alguns temes d?interès relacionats amb la matèria Bioquímica Ecològica i com dissenyar un projecte d'investigació dins l'àmbit de la Bioquímica Ecològica.

Criteris d'avaluació

- Es valorarà la capacitat de comunicació dels alumnes i la seva participacióen les diferents tasques. Presentació de la informació, ordre i coherència. - Es valorarà la informació presentada a la memòria del projecte d'investigació.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- HARBONE, JB. Introducción a la Bioquímica Ecológica. Ed. Alhambra. Primera Edición Española, 1985. Madrid. ISBN 84-205-1125-0. - MARCO, A. Química de los productos naturales: aspectos fundamentales del metabolismo secundario. Síntesis: Madrid ISBN: 84-975-6403-0. - REPETTO, M & REPETTO,G. Toxicología Fundamental. 4ª Ed. Ediciones Díaz de Santos. Sevilla. ISBN: 978-84-7978-898-8. - TIMBREL, J. Principles of Biochemical Toxicology. 4ª Ed. Informa Healthcare USA, Inc. New York. ISBN: 0-8493-7302-6. - WALKER, CH; HOPKIN, SP; SIBLY, RM; PEAKALL DB. Principles of Ecotoxicology. Taylor & Francis. ISBN: 0-7484-0939-4.

Bibliografia complementària

- Revisions bibliogràfiques i altra documentció aportada pel professor.
- Klaassen, C.D. Casarett y Doull. Fundamentos de Toxicología. McGraw-Hill Interamericana: Madrid. ISBN: 84-486-0534-9.
- Anderson, D. Conning D.M.. Experimental toxicology: the basic issues, 2nd ed. Royal Society of Chemistry: Cambridge. ISBN: 0-8518-6451-1.
- Belitz, H. Química de los alimentos, 2nd ed. Acribia: Zaragoza. ISBN: 84-200-0631-9.
- Alonso Oroza, S. ¿Hablamos del cambio climático? Fundación BBVA: Bilbao. ISBN: 978-84-9293-717-2.

Altres recursos

Bases de dades de substàncies químiques (ECOTOX, HSDB -Hazardous Substances Data Bank-, etc.) accessibles a través del Sistema de recerca d?informació toxicològica BUSCATOX (http://busca-tox.com). Asociación Española de Toxicología: http://www.aetox.es/ Toxicologia Clínica (Informació i dades): http://wzar.unizar.es/stc/toxicologianet/index.htm