20100. Matemàtiques I . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20100 - Matemàtiques I
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Grau de Bioquímica - Primer curs
 • Grau de Biologia - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Sebastián Massanet Massanet
s.massanets.massanet@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Rafael Pericás Reinés
rafel.pericasrafel.pericas@uib.esuib.es
11:00h12:00h Dilluns 10/09/201831/01/2019 Despatx d'associats (Edifici Anselm Turmeda)

Contextualització

Els mètodes quantitatius que forneixen les matemàtiques i l'estadística han esdevingut una eina bàsica per als biòlegs i bioquímics que necessiten modelar un procés biològic o bioquímic, descriure de manera acurada la teoria que intenten validar o refutar, analitzar unes dades a fi de trobar-hi pautes o esbrinar-ne el comportament futur, o decidir el grau de confiança que ha de donar a uns resultats experimentals.

Aquesta assignatura de formació bàsica, situada en el primer semestre del primer curs dels graus de Biologia i Bioquímica, pretén fornir l'estudiant amb els coneixements necessaris en matemàtiques i estadística descriptiva per poder assolir les competències del grau en Biologia o en Bioquímica. La formació en matemàtiques es completarà a l'assignatura Matemàtiques II, que tracta l'estadística inferencial i l'anàlisi de dades.

Requisits

Com que és una assignatura de formació bàsica de primer semestre, no té requisits formals previs.

Recomanables

És recomanable haver cursat amb profit les assignatures de Matemàtiques I i Matemàtiques II de Batxillerat, atès que es donaran per sabuts alguns coneixements tractats en aquestes assignatures. En particular, suposarem que els estudiants dominen els temes següents: propietats dels logaritmes i les exponencials; càlcul de límits de successions; definició i càlcul de derivades; definició i càlcul d'integrals; llenguatge i operacions bàsiques de les matrius. Abans de començar el curs es posarà a disposició dels estudiants material per poder repassar-ho si els cal.

Competències

L'assignatura de Matemàtiques I té el propòsit de fornir els coneixements mínims en matemàtiques i estadística descriptiva necessaris per als graduats en Biologia i Bioquímica, i d'ensenyar a emprar aquests coneixements en el modelat i anàlisi matemàtics i la descripció estadística de processos biològics i bioquímics senzills. A més, les competències assolides en aquesta assignatura han de permetre que els estudiants que ho necessitin puguin augmentar aquests coneixements matemàtics i estadístics per mitjà de l'estudi autònom. Finalment, aquesta assignatura prepara per cursar l'assignatura de Matemàtiques II, que completarà la seva formació en estadística.

Específiques

 • Capacitat d'emprar procediments d'anàlisi matemàtica de dades i de llur interpretació en l'àmbit d'estudi. (CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica)
 • Capacitat de dissenyar i realitzar un estudi o projecte en l'àmbit d'estudi, d'analitzar de manera crítica els resultats obtinguts, i de comunicar-los en diferents àmbits. (CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica)
 • Capacitat d'obtenir i integrar evidències adients a fi de formular hipòtesis en l'àmbit d'estudi, coneixent i aplicant el mètode científic. (CE-4 de Biologia)
 • Capacitat de planificar i prendre decisions en investigacions en l'àmbit d'estudi (CE-7 de Biologia)
 • Capacitat d'interpretar de manera crítica i informada dades d'investigació en l'àmbit d'estudi a partir de dades, textos, articles científics i informes, i de comunicar aquestes dades. (CE-8 de Biologia)

Genèriques

 • Possessió i comprensió de coneixements en l'àmbit d'estudi a un nivell que, basant-se en llibres de text avançats, inclogui aspectes d'avantguarda rellevants en aquestes disciplines. (CT-1 de Bioquímica)
 • Capacitat de comprendre de la literatura científica en l'àmbit d'estudi, de comunicació oral i escrita, i coneixement d'anglès a un nivell intermedi. (CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica)
 • Desenvolupament d'habilitats interpersonals i de compromís amb valors ètics i de respecte als drets fonamentals, en especial als valors d'igualtat, capacitat, principis democràtics, diversitat, multiculturalitat i al medi ambient. (CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica)
 • Capacitat d'emprar les eines informàtiques i estadístiques d'ús habitual en l'àmbit d'estudi. (CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica)
 • Desenvolupament de capacitats analítiques i sintètiques, d'organització i planificació, de resolució de problemes, d'aprenentatge autodirigit i autònom, de raonament crític, i de treball en equip tant de l'àmbit d'estudi com multidisciplinars. (CT-2 i CT-5 de Biologia, CT-8 de Bioquímica)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l'assignatura giren al voltant de tres temes principals: l'ús d'equacions sobre successions com a models discrets de processos biològics i bioquímics, l'ús d'equacions sobre funcions reals como a models continus de processos biològics i bioquímics, i una introducció a la probabilitat i l'estadística descriptiva que connecta amb l'assignatura de Matemàtiques II. A banda, un dels objectius bàsics de l'assignatura és introduir els estudiants en l'entorn R.

La numeració dels temes no implica seqüencialitat temporal.

Continguts temàtics

Tema 1 Funcions Elementals
 • Propietats bàsiques dels logaritmes i les funcions exponencials
 • Ús de logaritmes en la resolució d'equacions i inequacions
Tema 2 Successions
 • Successions com a models discrets de poblacions
 • Successions malthusianes pures i amb inmigració constant
 • Límits de successions
Tema 3 Matrius
 • Diagonalització
 • Potències de matrius
 • Resolució de sistemes d'equacions en diferències homogènies d'ordre 1
 • Diagonalització amb valors propis complexos
 • Fórmules de De Moivre
 • Models discrets de processos biològics
Tema 4 Equacions en diferències
 • Resolució d'equacions en diferències lineals homogènies amb coeficients constants
 • Models discrets de processos biològics
Tema 5 Gràfiques semilogarítmiques i doble logarítmiques
 • Gràfiques semilogarítmiques i doble logarítmiques
 • Introducció a la regressió lineal per mínims quadrats
Tema 6 Derivació
 • Aplicacions de les derivades
 • Linearització local
 • Monotonia, màxims i mínims
 • Curvatura
 • Límits de funcions
Tema 7 Integració
 • Integrals definides
 • Aplicacions de les integrals
Tema 8 Equacions diferencials ordinàries
 • Resolució d'equacions diferencials ordinàries lineals
 • Resolució d'equacions diferencials ordinàries separables
 • Resolució d'equacions diferencials ordinàries logístiques
 • Models continus de processos biològics
Tema 9 Combinatòria
 • Principis d'unió, exclusió, producte i quocient
 • Variacions ordinàries, variacions amb repetició i permutacions
 • Combinacions ordinàries i combinacions amb repetició
Tema 10 Probabilitats
 • Definició de probabilitat
 • Propietats bàsiques
 • Probabilitat condicionada
 • Independència i teorema de Bayes
Tema 11 Variables aleatòries
 • Variables aleatòries, funció de densitat i de distribució
 • Distribucions discretes i contínues més freqüents en biologia i bioquímica
 • Esperança i variança
Tema 12 Introducció a R
 • R com a calculadora
 • Vectors
 • Gràfics
 • Taules de dades
 • Estadística descriptiva

Metodologia docent

En aquesta assignatura s'exposarà el contingut teòric dels temes 1-11 a través de classes presencials, mentre que els coneixements relatius al tema 12 s'adquiriran bàsicament a través del treball autònom. A les classes pràctiques es resoldran, alguns d'ells mitjançant l'entorn R, problemes de modelat i anàlisi matemàtic de processos biològics i bioquímics senzills. Bona part de l'activitat no presencial d'aquesta assignatura es portarà a terme a través d'Aula Digital, on els estudiants no només hi trobaran tot el material d'estudi de l'assignatura el·laborat pels professors, sinó que també hi hauran de respondre qüestionaris periòdics i hi podran discutir els dubtes que els sorgeixin tant durant l'estudi autònom com durant la resolució de problemes, entre d'altres activitats. L'aprenentatge de R es portarà a terme mitjançant qüestionaris i tasques periòdiques a Aula Digital emprant els materials del MOOC "AprendeR: Introducción al tratamiento de datos con R y RStudio".

Volum de treball

La quantitat d'hores de treball presencial indicades en aquesta guia docent són les previstes al pla d'estudis, i no tenen per què correspondre a les programades a l'agenda del curs.

La distribució de volum de treball presencial proposada és orientativa, i només representa la planificació que de l'assignatura n'han fet els professors, però sense tenir en compte tots els imprevistos que poden sorgir durant el curs. Pel que fa a la distribució de treball no presencial, és també orientativa i representa la distribució ideal planejada pels professors, però cada estudiant ha de trobar la distribució que més li convengui. Això no obstant, cal avisar que les activitats d'aquesta assignatura estan planejades per a que cada estudiant, per a cada hora de classe presencial, treballi una hora i mitja de manera autònoma (estudi, resolució d'exercicis, activitats a Aula Digital), i que sense un treball no presencial d'aquesta magnitud serà molt difícil assolir un nivell suficient dels coneixements i les competències desitjades.

El pla de treball detallat s'especificarà a Aula Digital, a través del Tauler d'Anuncis i el Calendari.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Presentar els conceptes, resultats i procediments bàsics de l'assignatura, així com exemples detallats d'aplicacions, per mitjà de l'exposició magistral. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia i CT-8 i CT-10 de Bioquímica.

44
Seminaris i tallers Tallers de resolució de problemes Grup mitjà 2 (X)

En aquests tallers, es treballarà en equips petits amb ajuda del professor, entregant al final per a la seva avaluació. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

7
Seminaris i tallers Tallers de R Grup mitjà 2 (X)

En els tallers de R, s'haurà de lliurar un fitxer RMarkdown o contestar un qüestionari al final per a la seva avaluació. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

2
Seminaris i tallers Tallers de Socrative Grup mitjà 2 (X)

En aquests tallers es discutiran i analitzaran conceptes presentats a les sessions teòriques amb ajuda del professor, entregant un qüestionari al final per a la seva avaluació. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

2
Avaluació Control de R Grup gran (G)

Avaluar els coneixements i destreses de R dels estudiants. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

1
Avaluació Controls de Problemes Grup gran (G)

Avaluar els coneixements i destreses dels estudiants mitjançant el plantejament i resolució de problemes de desenvolupament. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Biologia,CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

3
Avaluació Controls de Qüestions Curtes Grup gran (G)

Avaluar els coneixements i destreses dels estudiants mitjançant el plantejament de qüestions curtes de concepte. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Biologia,CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Resolució de qüestionaris de R a Aula Digital

Qüestionaris on es treballaran els coneixements de R. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica,CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

8
Estudi i treball autònom individual Estudi individual

Estudi del que s'ha explicat a les classes magistrals o el que s'hagi encarregat estudiar de manera autònoma. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

40
Estudi i treball autònom individual Resolució de qüestionaris de conceptes a Aula Digital

Qüestionaris on es treballaran els conceptes teòrics exposats a classe. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

5
Estudi i treball autònom individual Resolució de qüestionaris de problemes a Aula Digital

Qüestionaris on es treballaran problemes dels temes exposats a classe. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

7
Estudi i treball autònom individual o en grup Resolució de problemes a casa

Resolució dels problemes encarregats. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

24
Estudi i treball autònom individual o en grup Resolució d'entregues de R a casa

Resolució de les entregues de R encarregades. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica,CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

6

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació consistirà en els següents apartats:

 • Conceptes : Amb un pes del 26%. Consta dels controls de qüestions; els tallers de Socrative i els qüestionaris de conceptes. En el cas que s'assisteixi a tots els tallers de Socrative, es realitzin com a mínim la meitat dels qüestionaris de conceptes i la diferència entre les notes ponderades entre les activitats presencials i no presencials d'aquest apartat sigui menor a 4, els pesos per calcular la nota seran: controls de qüestions (20 i 40%, respectivament), tallers de Socrative (20%) i qüestionaris de conceptes (20%). En altre cas, controls de qüestions (33'3 i 66'7%, respect.).
 • Problemes: Amb un pes del 48%. Consta dels controls de problemes; els tallers de problemes, les entregues de problemes de casa i els qüestionaris de problemes. En el cas que es lliurin com a mínim la meitat dels tallers de problemes, la meitat de les entregues de problemes de casa i la meitat dels qüestionaris de problemes i la diferència entre les notes ponderades entre les activitats presencials i no presencials d'aquest apartat sigui menor a 4, els pesos per calcular la nota seran: controls de problemes (20 i 40%, respectivament), tallers de problemes (15%), entregues de problemes de casa (10%) i qüestionaris de problemes (15%). En altre cas, controls de problemes (33'3 i 66'7%, respect.).
 • R : Amb un pes del 26%. Consta del control de R, les entregues de casa de R, els qüestionaris de R i els tallers de R. En el cas que es lliurin totes les entregues de casa de R i tots els tallers de R i com a mínim la meitat dels qüestionaris de R i la diferència entre les notes ponderades entre les activitats presencials i no presencials d'aquest apartat sigui menor a 4, els pesos per calcular la nota seran: control de R (50%), entregues de R (20%), qüestionaris de R (10%) i tallers de R (20%). En altre cas, control de R (100%).
 • Extres: Altres activitats a classe i Aula Digital. Podrà sumar fins a 1 punt a la nota del curs.

És un requisit per aprovar l'assignatura treure, com a mínim un 30% de la puntuació de cadascun dels tres primers apartats. En aquest cas, la nota final s'obtindrà com la mitjana ponderada dels tres apartats, i sumant-li la bonificació extra. S'aprovarà l'assignatura si es treu un mínim de 5 a la nota final. Si no s'assoleixen les notes mínimes, la nota final serà el mínim de les notes dels apartats, excepte si la mitjana ponderada no és inferior a 5, cas en el que la nota final serà 4.5. Es durà a terme un únic examen de qüestions curtes, un únic de problemes i un únic de R per recuperar els controls corresponents.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Tallers de resolució de problemes
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

En aquests tallers, es treballarà en equips petits amb ajuda del professor, entregant al final per a la seva avaluació. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

Els estudiants resoldran en equips petits o de forma individual els problemes proposats i els entregaran per a la seva avaluació. S'avaluarà la correctesa del plantejament i la resolució matemàtica del problema. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 7%

Tallers de R
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

En els tallers de R, s'haurà de lliurar un fitxer RMarkdown o contestar un qüestionari al final per a la seva avaluació. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

Els estudiants resoldran en equips petits o de forma individual els exercicis de R proposats i els entregaran per a la seva avaluació en forma de fitxer Rmd o responent a un qüestionari. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Tallers de Socrative
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

En aquests tallers es discutiran i analitzaran conceptes presentats a les sessions teòriques amb ajuda del professor, entregant un qüestionari al final per a la seva avaluació. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

Els estudiants resoldran de forma individual els qüestionaris de Socrative proposats i els entregaran per a la seva avaluació. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Control de R
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Avaluar els coneixements i destreses de R dels estudiants. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biología, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la correctesa de les respostes a les qüestions de R plantejades. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Biologia,CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 13%

Controls de Problemes
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Avaluar els coneixements i destreses dels estudiants mitjançant el plantejament i resolució de problemes de desenvolupament. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Biologia,CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la correctesa del plantejament i la resolució matemàtica dels problemes. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Biologia,CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 29%

Controls de Qüestions Curtes
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Avaluar els coneixements i destreses dels estudiants mitjançant el plantejament de qüestions curtes de concepte. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Biologia,CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la correctesa de les respostes a les qüestions curtes plantejades. S'avaluarà la correctesa del plantejament i la resolució matemàtica dels problemes, i la correctesa de les respostes a les qüestions. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Biologia,CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 16%

Resolució de qüestionaris de R a Aula Digital
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

Qüestionaris on es treballaran els coneixements de R. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica,CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

Resolució de qüestionaris de R a Aula Digital. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica,CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 3%

Resolució de qüestionaris de conceptes a Aula Digital
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

Qüestionaris on es treballaran els conceptes teòrics exposats a classe. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

Resolució de qüestionaris de conceptes a Aula Digital. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Resolució de qüestionaris de problemes a Aula Digital
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

Qüestionaris on es treballaran problemes dels temes exposats a classe. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

Resolució de qüestionaris de problemes a Aula Digital. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-18 i CE-19 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 7%

Resolució de problemes a casa
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

Resolució dels problemes encarregats. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

Els estudiants hauran d'entregar resolts els problemes proposats en grups petits. S'avaluarà la correctesa del plantejament i la resolució matemàtica del problema. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Resolució d'entregues de R a casa
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

Resolució de les entregues de R encarregades. Es treballaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica,CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Criteris d'avaluació

Els estudiants hauran d'entregar resolts els problemes de R proposats en grups petits. S'avaluarà la correctesa de les respostes. S'avaluaran les competències específiques CE-6 de Biologia, CE-11 de Bioquímica, CE-12 de Biologia, CE-20 de Bioquímica, CE-4 de Biologia, CE-7 de Biologia i CE-8 de Biologia i les competències genèriques CT-1 de Bioquímica, CT-4 de Biologia, CT-6 de Bioquímica, CT-1 de Biologia, CT-8 i CT-10 de Bioquímica, CT-3 de Biologia, CT-7 de Bioquímica, CT-2 i CT-5 de Biologia i CT-8 de Bioquímica.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es seguiran els apunts elaborats pels professors i que estaran disponibles a Aula Digital. Aquests apunts per la part de models discrets i continus, es basen, entre moltes altres referències, en el llibre de C. Neuhauser esmentat més abaix. Per a la part d'Estadística descriptiva i de Probabilitats, la principal referència és el llibre de J. Susan Milton esmentat més abaix, i que també s'emprarà a bona part de l'assignatura Matemàtiques II. Per a la part de R, se seguiran les lliçons del MOOC "AprendeR: Introducción al tratamiento de datos con R y RStudio".

Bibliografia bàsica

 • J. Susan Milton. "Estadística para Biología y Ciencias de la Salud" (3a edición actualizada y revisada). McGraw Hill Interamericana (2007) ISBN: 8448159969
 • C. Neuhauser. "Matemáticas para ciencias" (2 edición). Pearson Prentice Hall. ISBN: 8420542539
 • Material del curs "AprendeR: Introducción al tratamiento de datos con R y RStudio"

Bibliografia complementària

 • R. Alberich, A. Mir, F. Rosselló. "PracticaR. Introducció a l'R". Col. Materials Didàctics 161 (Publ. UIB)
 • R. Alberich, A. Mir. "Introducció a l'estadística descriptiva." Col. Materials Didàctics 17 (Publ. UIB)
 • M. González, M. Mas, A. Mir, J. Sunyer. "Fonaments d'anàlisi matemàtica i càlcul." Col. Materials Didàctics 90 (Publ. UIB)

Altres recursos

Es publicaran o recomanaran en el moment oportú a Aula Digital.