22115. Educació Física i la seva Didàctica . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22115 - Educació Física i la seva Didàctica
Any acadèmic 2017-18
Crèdits
 • Presencials: 1,92 crèdits ( 48 hores )
 • No presencials: 4,08 crèdits ( 102 hores )
 • Totals: 6 crèdits ( 150 hores )
Grup Grup 1, 2S, GEDP, GEP2 (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx
Francisco Javier Ponseti Verdaguer
xponseti@uib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Josep Vidal Conti
josep.vidal@uib.es
12:00h14:00h Dimarts 01/09/201731/08/2018 A-118

Contextualització

L'assignatura Educació Física i la seva Didàctica forma part del bloc de formació didàctic disciplinar dels estudis de Grau d'Educació Primària, del mòdul Educació Física. La matèria en la qual s'insereix l'assignatura pretén facilitar la comprensió del coneixement de la teoria i la didàctica específica de l'Educació Física, la programació i el disseny de sessions pel seu ensenyament a l'etapa d'educació primària. Per aconseguir això, l'alumnat ha de conèixer els elements del currículum per poder aplicar-los de forma pràctica en l'ensenyament de l'educació física escolar.

L'alumnat ha se ser capaç d'identificar quines estratègies pot utilitzar l'ensenyant per afavorir l'aprenentatge i desenvolupament motor dels nins/nines de forma significativa. Es tracta, en definitiva, de fomentar en els futurs mestres d'Educació Física, una actitud d'observació i reflexió constant que els hi permeti una comprensió dels nivells evolutius i característiques cognitives, motrius i afectives dels alumnes en l'etapa de Primària. Des d'una perspectiva personal, es preveu potenciar en l'alumnat l'esperit d'iniciativa, el sentit crític i l'autonomia personal .

Requisits

No hi ha requisits previs.

Recomanables

Motivació per aprendre i compartir experiències formatives.

Competències

Les competències que s'incorporen a aquesta assignatura, en tant que coneixements, habilitats, disposicions i conductes, es dirigeixen a aconseguir diferents resultats d'aprenentatge relacionats amb els plantejaments teòrics i pràctics de l'assignatura.

Específiques

 • Coneixement del currículum escolar de l'Educació Física. Capacitat de domini de la teoria i la didàctica específica de l'Educació Física, els fonaments i les tècniques de programació d'àrea i disseny de sessions, així com les estratègies d'intervenció i avaluació dels resultats. [2.6.1]
 • Desenvoluparment i avaluació dels continguts del curriculum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants. [2.6.2]

Genèriques

 • Capacitats de coneixença dels fonaments de l'educació primària, la seva relació interdisciplinària, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius, relacionant tot això amb l'educació infantil. [1.2.2]
 • Anàlisi i comprensió dels processos educatius en l'aula i fora de l'aula, relatius al període de 6-12 anys. [1.2.3]
 • Capacitat d'anàlisi i incorporació de forma crítica de les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació familiar i escolar. [1.3.4]

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

La matèria d'Educació Física i la seva Didàctica està organitzada en sis blocs o temes. L'estudiant, una vegada acabada la sessió teòrica, haurà de realitzar pràctiques presencials a les instal·lacions esportives, amb l'objectiu que aprengui a aplicar els seus coneixements a la pràctica docent.

Continguts temàtics

BLOC 1 Introducció a l'Educació Física
BLOC 2 La programació a curt termini: la sessió i disseny de tasques
BLOC 3 Recursos metodològics
BLOC 4 Activitats físiques, artístiques i expressives
BLOC 5 Habilitats motrius
BLOC 6 El cos, imatge i percepció

Metodologia docent

La metodologia que s'utilitzarà per a la consecució de les competències de l'assignatura s'estructuraran al voltant de: exposicions dels continguts per part del professor; treball individual i en grup petit mitjançant activitats presencials i no presencials com exposicions orals, lectures, diari de pràctiques, comentaris de text, participació en seminaris / debats, tant dels continguts propis de l'assignatura com d'altres temes d'actualitat educativa que puguin ser d'interès al llarg del curs.

En les sessions pràtiques es treballarà amb grup mitjà, per possibilitar que l'alumnat pugui experimentar i vivenciar amb el propi cos la realització d'activitats fisico-esportives, així com comprendre la relació entre la teoria i la pràctica, en la materia d'Educació Física i saber elaborar seqüències d'ensenyament que afavoreixin un tipus d'aprenentatge i desenvolupament motor adequat en l'àmbit de l'Educació Física escolar a l'etapa primària. Després de cada sessió es proposaràn activitats de reflexió i activitats d'aplicació pràctica, per poder relacionar, en tot moment, els continguts teòrics amb els pràctics. De forma general, les pràctiques es desenvoluparan a les instal·lacions esportives de la UIB.

Per facilitar i afavorir el treball no presencial i autònom de l'alumnat, l'assignatura es treballarà a través d'Aula Digital, amb la utilització de la plataforma educativa Moodle. Mitjançant les eines telemàtiques de què disposam, es mantindran tutories electròniques a través del correu intern, es posaran a l'abast dels estudiants materials o recursos per facilitar la comprensió dels continguts (per exemple: articles, enllaços a documents, presentacions de l'assignatura, vídeos i altres materials multimèdia), es dinamitzarà la participació del grup, fomentant la col·laboració, es realitzaran activitats d'avaluació i/o autoavaluació i es mantindrà l'organització del treball a través del calendari i les notícies.

Activitats de treball presencial

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició dels continguts Grup gran (G)

Exposició dels continguts. Es realitzarà a partir d'exposicions orals del professor i la participació dels alumnes en activitats d'anàlisi, reflexió i debat.

21
Classes pràctiques Treball pràctic sobre els continguts teòrics Grup mitjà (M)

Treball de simulació docent en grups reduïts d'alumnes sobre els continguts tractats en les classes teòriques sota la supervisió del professor. Reflexió personal.

21
Tutories ECTS Revisió desenvolupament de l'assignatura Grup petit (P)

Una de les competències genèriques fonamentals que tractam d'inculcar a l'estudiant és la capacitat per treballar de forma autònoma, les tutories juguen un paper molt rellevant per tal de fer un seguiment correcte del treball autònom.

Mitjançant les tutories, l'estudiant podrà resoldre dubtes en relació als continguts exposats a les activitats presencials i al material de suport lliurat pel professor.

3
Avaluació Prova d'avaluació Grup gran (G)

Avaluació escrita dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Lectura d'articles

Els alumnes hauràn de llegir articles que seran avaluats pel professorat.

20
Estudi i treball autònom individual Preparació dels temes

Després de les exposicions dels continguts exposats oralment pel professorat, l'alumne haurà d'aprofundir en cada un dels temes a partir de lectures obligatòries i recomanades per cada un dels temes.

50
Estudi i treball autònom en grup Coreografia

Cada grup haurà de preparar una coreografia aplicada a primària i relacionada amb les sessions teòriques i pràctiques vistes a classe. La part de la coreografia s'haurà de lliurar al professorat en format vídeo.

7
Estudi i treball autònom en grup Diari de pràctiques

Els alumnes en grups de treball hauràn d'elaborar un diari amb les pràctiques realitzades, valorant l'anàlisi, la reflexió personal i grupal sobre els temes tractats.

25

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants, es divideix en cinc apartats; cada un d'ells ha de ser superat de forma individual per poder aprovar l'assignatura.

Volem destacar els següents aspectes:

 1. Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.
 2. El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o copiar a un examen és motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.
 3. La presència d?errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat acadèmica lliurada per l?alumnat serà qualificada negativament.
Treball pràctic sobre els continguts teòrics
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Treball de simulació docent en grups reduïts d'alumnes sobre els continguts tractats en les classes teòriques sota la supervisió del professor. Reflexió personal.

Criteris d'avaluació

Assistència mínima al 80% de les hores pràctiques, és a dir, 10 de les 12 hores totals dels seminaris, amb una participació activa, que implica: assistir puntualment a les sessions, participar amb interès i intervenir en les activitats de reflexió.
En cas de no assitir al mínim establert s'haurà d'adaptar a l'itinerari B.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Prova d'avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Avaluació escrita dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Prova tipus test/ preguntes curtes.

Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Lectura d'articles
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauràn de llegir articles que seran avaluats pel professorat.

Criteris d'avaluació

Anàlisi, comprensió i reflexió crítica de les lectures realitzades.

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

Coreografia
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Cada grup haurà de preparar una coreografia aplicada a primària i relacionada amb les sessions teòriques i pràctiques vistes a classe. La part de la coreografia s'haurà de lliurar al professorat en format vídeo.

Criteris d'avaluació

Consultar rúbrica específica.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Diari de pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( recuperable )
Descripció

Els alumnes en grups de treball hauràn d'elaborar un diari amb les pràctiques realitzades, valorant l'anàlisi, la reflexió personal i grupal sobre els temes tractats.

Criteris d'avaluació

Els alumnes en grups de treball hauràn d'elaborar un diari amb les pràctiques realitzades, valorant l'anàlisi, la reflexió personal i grupal sobre els temes tractats.

Itinerari B: realització d'un examen teòric de continguts pràctics.

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els recursos bibliogràfics que es presenten són d'interès per a l'assignatura, serveixen per ampliar i complementar diferents aspectes tractats tant en els continguts teòrics com en els pràctics.

Bibliografia bàsica

BLÁZQUEZ, D. i SEBASTIANI; E. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. INDE: Barcelona.
BLÁZQUEZ, D. (coord) (2016). Métodos de enseñanza en educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias. INDE: Barcelona.
BLÁZQUEZ, D. (2017). Cómo evaluar bien en Educación Física: El enfoque de la evaluación formativa. INDE: Barcelona.
Decret 72/2008 de 27 de Juny pel qual s'estableix el curriculum de l'Educació primària a les Illes Balears (BOIB num.92 de 2 de Juliol de 2008)
FERNÁNDEZ ,E. (2002). Didàctica de le Educación Física en la educación primaria. Sintesis: Madrid
MÉNDEZ , A. i MÉNDEZ , C. (1996). Los juegos en el curriculum de la educación física. Paidotribo: Barcelona
SÁENZ-LOPEZ BUÑUEL. (1997). La educación Física y su didàctica.Manual para el profesor. Wanceulen: Sevilla

Bibliografia complementària

BANTULÀ JANOT, J. (1998): Juegos motrices cooperativos. Paidotribo:Barcelona
BAÑUELOS, F.(2002). Didàctica de la Educación Física. Colección Didáctica Primaria. Prentice Hall:Madrid
BATALLA, A. (2000). Habilidades motrices'. INDE: Barcelona.
BLANDEZ, J. (1995). La utilización del material y del espacio en Educación Física. INDE: Barcelona.
DIAZ LUCEA, J. (1999). La Enseñanza y aprendizaje de las habilidades ydestrezas motricesbásicas. INDE : Barcelona.
PALOU,P; PONSETI,X. BORRÀS, P. (2005): Unitats didàctiques per a primària.UIB. Servei de publicacions. Palma de Mallorca.
PALOU,P; PONSETI,X. CANTALLOPS, J;BORRÀS, P. VIDAL; J. (2007). Unitats didàctiques per a primària. Medi aquàtic i aprenentatge significatiu. UIB. Servei de publicacions. Palma de Mallorca.
PALOU,P; PONSETI,X. BORRÀS, P, VIDAL, J.(2007). Educación física en el siglo XXI. Nuevas perspectivas. Nuevos retos.UIB. Servei de publicacions. Palma de Mallorca
RIOS, M. (2003): Manual de educación física adaptada al alumno con discapacidad. Paidos. Barcelona.
RUIZ PEREZ, L.M. (1987). Desarrollo motor y actividades físicas. Gymnos. Madrid
RUIZ PEREZ, L.M. (1994). Deporte y aprendizaje. Gymnos: Madrid.

Altres recursos

Apunts: Educació Física i Esports. (INEFC)
http://www.inefc.net/apunts/catalan/caste.htm

Revista de Psicología del deporte. ( Universitat de les Illes Balears)
http://www.uib.es/facultat/psicologia/RPD

Revista digital d'Educació Física i esports
http://www.efdeportes.com

Currículum Illes Balears
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/curriculum_.htm