21716. Base de Dades I . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21716 - Base de Dades I
Any acadèmic 2017-18
Crèdits
  • Presencials: 1,8 crèdits ( 45 hores )
  • No presencials: 4,2 crèdits ( 105 hores )
  • Totals: 6 crèdits ( 150 hores )
Grup Grup 1, 2S, GEIN, GIN2 (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx
Gabriel Fontanet Nadal
gfontanet@uib.es
17:30h18:30h Dilluns 11/09/201705/02/2018 212
12:30h13:30h Dimecres 07/02/201806/06/2018 212

Contextualització

Una vegada assolides les competències relacionades amb la programació i l'algoritmia, es passa a estudiar el tractament de dades persistents.

Requisits

Recomanables

És recomanable tenir els coneixements de programació que s'estudien a les assignatures Programació I i II i Algorismia, a més d'estar cursant alhora les assignatures Estructura de Dades i Enginyeria del SW.

Competències

Específiques

  • CCM12 Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin l'ús adequat així com el disseny, anàlisi i implementació de les aplicacions bassades en elles
  • CCM13 Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzemament, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web

Genèriques

  • CTR03 Capacitat per a adquirir de forma autònoma nous coneixements
  • CTR01 Capacitat d'anàlisi i síntesi, d'organització, planificació i de presa de decisions

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 Conceptes de bases de dades i de sistemes de gestió de bases de dades.
Tema 2 Modelat conceptual de dades.
Tema 3 Bases de dades relacionals.
Tema 4 Normalització.
Tema 5 Definició i manipulació de bases de dades relacionals.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes de teoria. Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels temes que componen la matèria.

5
Classes pràctiques Resolució de casos pràctics. Grup gran (G)

Per tal d'assolir les aptituds objectiu de l'assignatura es plantejaran casos pràctics que es resoldran inicialment orientats pel professor i a mesura que avanci el curs de cada vegada serà més necessària la participació dels alumnes per resoldre'ls.

25
Classes de laboratori Pràctiques al laboratori. Grup petit (P)

Aquestes pràctiques es duran a terme a les aules d'informàtica que compten amb l'equipament adequat, els estudiants que ho creguin oportú podran assistir amb els seu ordinador.

15

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual desenvolupament de casos pràctics de modelització de dades.

Aprendre a modelitzar les dades dels casos que es plantejin.

40
Estudi i treball autònom individual Estudi

Comprendre els conceptes introduïts a llarg del curs. Assumir com a pròpies les actituds mostrades.

25
Estudi i treball autònom en grup Desenvolupament de treballs pràctics.

Desenvolupament en grup de diversos casos pràctics. La finalitat és aconseguir que els alumnes arribin a aprendre realment els mecanismes d'anàlisi dels problemes i el disseny de les solucions, emprant un SGBD concret.

40

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. Els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura es descriuen a continuació.

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa.

Les activitats avaluatives, ponderades segons el seu pes, seran:

* Un examen final recuperable. El pes total sobre l'assignatura serà del 50%.

* Dues practiques. La primera d'elles, individual i no recuperable, tindrà un pes d'un 15% del total de l'assignatura. El pes de la segona, a realitzar en grup i recuperable, serà del 35%.

Els alumnes que no hagin obtingut una qualificació major o igual a cinc, tant de l'examen final com en el global de les pràctiques, optaran a una recuperació en el període corresponent.

Classes de teoria.
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels temes que componen la matèria.

Criteris d'avaluació

Tindrà un pes del 20% del l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Resolució de casos pràctics.
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Per tal d'assolir les aptituds objectiu de l'assignatura es plantejaran casos pràctics que es resoldran inicialment orientats pel professor i a mesura que avanci el curs de cada vegada serà més necessària la participació dels alumnes per resoldre'ls.

Criteris d'avaluació

Tindrà un pes del 50% del l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Pràctiques al laboratori.
Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció

Aquestes pràctiques es duran a terme a les aules d'informàtica que compten amb l'equipament adequat, els estudiants que ho creguin oportú podran assistir amb els seu ordinador.

Criteris d'avaluació

Tindrà un pes del 30% del l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 15%

desenvolupament de casos pràctics de modelització de dades.
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Aprendre a modelitzar les dades dels casos que es plantejin.

Criteris d'avaluació

Tindrà un pes del 30% de la pràctica

Percentatge de la qualificació final: 15%

Desenvolupament de treballs pràctics.
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Desenvolupament en grup de diversos casos pràctics. La finalitat és aconseguir que els alumnes arribin a aprendre realment els mecanismes d'anàlisi dels problemes i el disseny de les solucions, emprant un SGBD concret.

Criteris d'avaluació

Tindrà un pes del 70% de la pràctica

Percentatge de la qualificació final: 35%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Sistac, Jaume; , Bases de dades , Editorial UOC , 2005 , ISBN:84-9788-334-9.

Garcia-Molina, Hector; Ullman, Jeffrey D.; Widom, Jennifer; , Database systems : the complete book , Prentice Hall , 2009 , ISBN:0131873253.

Bibliografia complementària

Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B.; , Fundamentals of database systems , Addison Wesley , 2007 , ISBN:032141506X.