Escuchar

Grado en Lengua y Literatura Catalanas

240 créditos - Facultad de Filosofía y Letras

Datos e indicadores

Datos actualizados el 15 de noviembre de 2019.

En relación al alumnado

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscritos 160 121 90 107 81 107
Nuevo ingreso 32 12 14 10 14 19
Nuevo ingreso SIIU 28 12 14 9 14 14
Matriculados 135 121 109 83 75 76
Titulados 12 19 24 20 12 12
Plazas 55 55 55 55 55 55

Alumno de nuevo ingreso: es aquel que empieza unos estudios desde el inicio, aquel que se matricula por primera vez. Puede tener créditos reconocidos o no.

Alumno de nuevo ingreso SIIU: es aquel que empieza unos estudios desde el inicio, aquel que se matricula por primera vez en el estudio y que, siguiendo los criterios del SIIU, puede tener menos de 10 créditos (en caso de máster) o 30 créditos (en caso de grado) reconocidos. El conjunto de estos alumnos también se puede llamar población óptima de nuevo ingreso.

Alumno matriculado: es aquel que tiene una matrícula activa en un estudio durante un curso académico. El conjunto de estos alumnos también se puede llamar población total.

 • No se consideran las reservas de matrícula (por espera de obtención de plaza en otra universidad o por espera de reconocimiento de créditos)
 • No se consideran las anulaciones de matrícula
 • No se consideran los alumnos declarados en situación de impago

Alumno titulado: es aquel que ha superado (aprobado o reconocido) todos los créditos requeridos para la titulación, por lo tanto ha finalizado sus estudios independientemente de que haya pedido o no la expedición del título.

En relación a la cohorte de ingreso

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16
Tasa de graduación 35% 40% 38%
Tasa de abandono 53% 33% 47%

Tasa abandono definitivo: porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que, sin haberse titulado, no se ha matriculado en la titulación ni a ninguna otra, ni en la misma universidad ni en ninguna otra del Estado español durante dos cursos consecutivos.

La tasa de graduación (RD 1393/2007) se define como el porcentaje de estudiantes de una cohorte de entrada que finalizan las enseñanzas en el tiempo teórico previsto en el plan de estudios o un curso más. La población de referencia es la población de nuevo ingreso SIIU a tiempo completo.

En relación a la promoción de titulados

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Tasa de eficiencia de los graduados 98% 93% 87% 85% 82% 84%

La tasa de eficiencia se define como la relación porcentual entre el número total de créditos que ha superado un estudiante a lo largo de la titulación en la que se ha titulado y el número total de créditos en los que se ha matriculado efectivamente. La población de referencia es la población óptima.

En relación a la población de créditos

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Tasa de éxito de la titulación 83% 88% 88% 90% 87% 87%
Tasa de rendimiento 73% 75% 74% 78% 74% 72%

Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos superados y el número de créditos presentados a evaluación.

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos superados y el número de créditos matriculados.

En relación a la duración

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Duración media 4 4 5 5 6 5

La duración media de los estudios mide el número medio de años que tarda el alumnado a graduarse. La población de referencia es la población óptima.

¿Quién vela directamente por la calidad del título?

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Responsable de Calidad
Personal Docente e Investigador
Personal de Administración y Servicios
Alumnado
 • Pere Garau Borràs

La CGC recoge toda la información relevante del título (informes de encuestas, datos, estadísticas, quejas, sugerencias, etc.) y las analizan. Puedes consultar la normativa y las funciones de las CGC para ampliar la información.

La calidad en la Facultad de Filosofía y Letras

Planificación de acciones de mejora

Plan de mejoras

Rendición de cuentas y transparencia

Enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)

Proceso Documento Fecha/Curso
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2017-18) 19/06/2019
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2016-17) 23/03/2018
Acreditación Resolución del Consejo de Ministros 28/06/2017
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2015-16) 23/06/2017
Acreditación Informe final de acreditación 28/04/2017
Acreditación Informe de autoevaluación 01/07/2016
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2014-15) 04/03/2016
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2013-14) 13/02/2015
Verificación Memoria segunda modificación 30/07/2014
Verificación Informe segunda modificación 30/07/2014
Seguimiento Informe de seguimiento externo (2012-13) 05/06/2014
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2012-13) 18/02/2014
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2011-12) 06/02/2013
Seguimiento Informe de seguimiento externo (2010-11) 27/06/2012
Verificación Memoria primera modificación 21/06/2012
Verificación Informe primera modificación 21/06/2012
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2010-11) 26/01/2012
Verificación BOE Plan de estudios verificado 02/03/2010
Verificación Alta inicial. Resolución del Consejo de Ministros 04/09/2009
Verificación Memoria del título oficial 04/05/2009
Verificación Informe final de verificación 04/05/2009

Trabajos de Fin de Grado

 • "Manolo, hazte la cena solo". Feminisme i comunicació folklòrica: la configuració artística de la revolta
 • «Que un poble que de tot riu, tota sa por l’hi arruixa»: Els versots santantonians dels Dimonis de sa Pedrera
 • Anàlisi de corpus d'infants que adquireixen el català per mitjà de xarxes complexes sintàctiques
 • Aproximació a algunes característiques fonètiques i lèxiques del parlar de Campanet
 • Confecció i explotació d’un corpus oral: IBPARL
 • Constants temàtiques en la narrativa de Llucia Ramis
 • Del cinema a la literatura: anàlisi d'El dia que va morir Marilyn i Tarda, sessió contínua, 3.45
 • Els articles de Gabriel Alomar a La Campana de Gràcia (Estudi i transcripció 1907-1909)
 • Éssers fantàstics a les Illes Balears: descripció i catalogació
 • Estudi i comparació de Poesies (1885) i Poesies (1907), de Miquel Costa i Llobera
 • La dimensió identitària en la narrativa de Marta Rojals: alteritat, descomposició i apoderament dels personatges femenins
 • La situació de la llengua catalana en els espais publicitaris dels mitjans de comunicació audiovisuals: el cas de TV3 i IB3
 • Les missions de recerca de l'Obra del caçoner popular de Catalunya a Mallorca: descripció i anàlisi
 • Oferiments i peticions: un estudi contrastiu entre el català i el polonès sobre les estratègies de cortesia
 • Viatge a Terra Santa Introducció a l'estudi d'un manuscrit inèdit
 • Catalogació i descripció dels materials didàctics i artístics generats entorn de l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'Antoni M. Alcover
 • De la literatura de viatges a Josep Maria Espinàs: anàlisi de l'obra A peu per Mallorca sense veure el mar
 • El Cançoner de Pau Rander. Edició, estudi i contextualització.
 • El cos de la dona des de la dona: visions de creadores contemporànies ens els àmbits de la poesía i de la plàstica
 • El paisatge lingüístic d'un municipi amb turisme cultural i paisatgístic massiu. Anàlisi de la retolació institucional i comercial de Valldemossa (Mallorca)
 • El parlar dels carboners: tretze entrevistes de testimonis de l'ofici del carbó a Mallorca.
 • Jaume Pomar i Fuster (1868-1942). Recerca i anàlisi de la seva obra poètica publicada a revistes i diaris
 • La intertextualitat en el teatre de Josep Ramon Cerdà: estudi dels casos: Víctor i el monstre, Hamlet Party i Imitació del foc.
 • La versió catalana del Liber gestorum de Pere Marsili: transcripció de folis 77r91v i estudi dels noms i adjectius
 • La veu dels lletraferits 2.0. Anàlisi de la construcció del discurs crític dels blogs literaris
 • Les formes de l'ècfrasi: una proposta de classificació a partir de la poesia de Josep Palau i Fabre, Narcís Comadira i Vinyet Panyella
 • Variació en la interfície prosòdia-sintaxi
 • "Encomana el català": retòrica i símbols d'una planificació lingúística moderna
 • "Mai de mai, bandera blanca": un recorregut per la poesia d'Antonina Canyelles
 • Converses privades: estudi dels grafits latrinaris del campus de la Universitat de les Illes Balears
 • Descripció diacrònica i sincrònica dels parlars occitans
 • Dues poetes entorn d'un jo poètic: estudi de la figuració pragmàtica en l'obra de Blanca Llum Vidal i Laia Martínez
 • El "pacte autobiogràfic" en els retrats literaris de Josep M. Castellet
 • El Romanx: descripció i caracterització
 • Els articles determinants en el parlar col·loquial de Palma
 • Entorn de la recuperació dels cossiers de Pollença
 • Estudi sobre onomàstica: la contracció ca[sa] en la toponímia no urbana de Sóller. Anàlisi i georeferenciació
 • Història i ficció en el relat de Ramon Muntaner. Els conflictes entre les corones d'Aragó i Mallorca
 • L'obra del Cançoner Popular de Catalunya a Pollença
 • La conquesta de Mallorca a través de les cròniques medievals. Estudi comparatiu
 • La Festa de l'Os de Sant Llorenç de Cerdans
 • LA FIGURA DE LA DONA A LA NARRATIVA D’ANTÒNIA VICENS (1968 – 1987)
 • Les passions ocultes: l'epistolari Porcel-Villalonga
 • Textos i imatges d'una guerra. Proposta d’anàlisi de tres àlbums il·lustrats sobre la guerra civil
 • “La volies cantar d’una manera humil”. La quotidianitat en la poesia de Vicent Andrés Estellés
 • "ORACIONS DE RAMON", UNA APROXIMACIÓ A LA TRADICIÓ MANUSCRITA
 • AFINITATS I DIFERÈNCIES ENTRE SANT FRANCESC I RAMON LLULL
 • ANÀLISI DE L'ASSIMILACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA LLENGUA CATALANA EN ARRIBAR A LA UNIVERSITAT
 • Anàlisi del tractament actual de les ['ə] i ['ɛ] en el parlar de Binissalem
 • APORTACIÓ A L'ESTUDI DE LES DANSES DELS COSSIERS
 • EDICIÓ I ESTUDI LINGÜÍSTIC D'UN TEXT ANTIC CATALÀ (1419)
 • EL LLEGAT PERIODÍSTIC I LITERARI DE MIQUEL MANUEL SERR I PASTOR: RECERCA I ANÀLISI DELS SEUS ARTICLES AL SETMANARI 'SÓLLER'
 • ELS CLUBS DE LECTURA DE LES ILLES BALEARS
 • Els Contes d’Eivissa de Hans Jakob Noeggerath i Josep Roure i Torent
 • ELS INICIS DEL TURISME A CAN PICAFORT CONTATS PER SET VEUS FEMENINES
 • ESTRATÈGIES DE (DES)CORTESIA EN EL DEBAT PARLAMENTARI: ANÀLISI DEL DEBAT DE VALIDACIÓ DEL DECRET LLEI
 • FOLKLORE DE NADAL
 • GUILLEM D'EFAK. LLENGUA I IDENTITAT DES DE LA PERIFÈRIA
 • INTERPEL·LACIONS INTERPERSONALS EN UN ÀMBIT PÚBLIC
 • L'ÚS DELS VERBS ÉSSER I ESTAR EN CATALÀ I EN CASTELLÀ
 • LA CONQUESTA DE MALLORCA A LES CRÒNIQUES CATALANES I L'ÀRAB
 • LA FESTA DE SANT ANTONI I LA SEVA POESIA POPULAR
 • LA ROQUETA. IL·LUSTRACIÓ MALLORQUINA (1902). UNA REVISTA IMPORTANT A MALLORCA AL COMENÇAMENT DEL SEGLE XX
 • LES EDITORIALS INDEPENDENTS A MALLORCA
 • LES MARES A LES RONDALLES
 • MARIA ANTÒNIA OLIVER I LA NOVEL·LA NEGRA
 • NOVEL·LA I FEMINISME. ELS PERSONATGES DE LA TRILOGIA 'RAMONA, ADÉU, 'EL TEMPS DE LES CIRERES' I 'L'HORA VIOLETA' DE MONTSERRAT ROIG
 • RELIGIÓ I CRÍTICA A L'ESGLÉSIA A ANSELM TURMEDA I RAMON LLULL
 • ¿Això era i ja no és? Folklore, tradició i identitat a Maceta
 • Alguns trets característics del parlar de Son Servera
 • Anàlisi de dissenys i aplicacions de plans de gestió d’ús lingüístic: l’ensenyament comunicatiu de la llengua catalana a la comunitat amazic del Principat de Catalunya i de les Illes Balears
 • Anàlisi de la ironia en les novel·les inacabades de Pere Calders: el lloc que ocupen en el conjunt novel·lístic caldersià
 • Anàlisi de les dificultats en la representació fonèmica en llengua catalana, la primera passa dels nins cap a l'ortografia.
 • Els gèneres cançonístics: Entre el folklore i l’arxivística folklòrica
 • Els malnoms felanitxers contemporanis
 • Els usos dels verbs ésser i estar en català
 • El tema de la Passió en el llegendari català
 • Estudi i edició d’un text passionístic del segle XVIII: La presa de Christo Jesús y la sua Passió y Mort
 • Estudi lingüístic del Llibre de consolació d’ermità, de Ramon Llull
 • Folklore electrònic universitari: la UIB i l’Informer
 • Folklore i folklorisme en el discurs polític del Partit Popular
 • L'obra del Cançoner Popular de Catalunya a Porreres
 • La Glosa a Mallorca i la seva recuperació
 • LA TOPONÍMIA DEL REGNE DE MALLORCA A LES GRANS CRÒNIQUES
 • La transmissió lingüística intergeneracional en parelles lingüísticament mixtes (català/castellà) a un poble de l’interior de Mallorca (Sineu)
 • Les novel·les de Gabriel Janer Manila sobre personatges històrics
 • L’aportació de Gabriel Janer Manila a l’etnopòetica: una biobibliografia
 • Paisatge lingüístic als establiments comercials del barri de Pere Garau (Palma)
 • Planificació lingüística al Quebec: corpus i estatus del francès quebequès. Comparativa amb el cas català
 • Quan Alaró cantava: La presència d’Alaró dins l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 • Realitat i ficció en els personatges de Llorenç Villalonga de les novel·les Les Fures, El misantrop i Un estiu a Mallorca
 • Damià Huguet: poesia filmada
 • Des d'una literatura subversiva i intertextual a la crònica de la quotidianitat: la narrativa breu de Biel Mesquida
 • Edició i comentari de 'Bolles de fang' de Miquel Àngel Riera
 • El cànon literari català: estat de la qüestió
 • El concepte de poesia en Miquel Martí i Pol
 • Els assaigs ideològics i el periodisme polític d'Andreu Nin
 • Els malnoms de Pollença
 • L'ús dels proverbis a l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Racó
 • La inestabilitat dels nivells culturals: mecanismes de relació...
 • LA SITUACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA EN L’ÀMBIT COMERCIAL A LES ILLES BALEARS
 • Plurilingüisme en els alumnes de 1r d'ESO de l'IES Porreres
 • Política lingüística i experiències de planificació de l'ús lingüístic
 • Ramon Llull: la pobresa voluntària al 'Romanç d'Evast e Blaquerna'
 • De Maó a Ladrillo:Recull i anàlisi d’ítems folklòrics sorgits arran de la política lingüística del Govern Bauzá
 • El model de llengua del blogs d’Internet. Anàlisi de deu blog dels diaris Ara i Vilaweb
 • El realisme màgic en La dona dels meus somnis i Cròniques de la veritat oculta. Estudi comparatiu
 • Estratègies narratives i condició de la dona en la narrativa breu inicial d'Antònia Vicens, Montserrat Roig i Maria Antònia Oliver
 • Immigració i integració lingüística
 • La llengua catalana a IB3 Televisió. El bilingüisme als mitjans de comunicació
 • Mateu Obrador; Vida i obra folklòrica
 • Poetes per-versos: la performativitat en la poesia catalana contemporània
 • Una aproximació sistèmica a ters plataformes de difusió de poesia a Mallorca (1974-1990)