Escuchar

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Cita prèvia

240 créditos - Escuela Politécnica Superior

Datos e indicadores

Datos actualizados el 15 de noviembre de 2019.

En relación al alumnado

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscritos 206 200 166 138 133 131
Nuevo ingreso 42 42 29 22 17 16
Nuevo ingreso SIIU 34 37 23 19 16 13
Matriculados 144 164 148 148 141 109
Titulados 5 19 11 11 24 19
Plazas 50 50 50 50 50 50

Alumno de nuevo ingreso: es aquel que empieza unos estudios desde el inicio, aquel que se matricula por primera vez. Puede tener créditos reconocidos o no.

Alumno de nuevo ingreso SIIU: es aquel que empieza unos estudios desde el inicio, aquel que se matricula por primera vez en el estudio y que, siguiendo los criterios del SIIU, puede tener menos de 10 créditos (en caso de máster) o 30 créditos (en caso de grado) reconocidos. El conjunto de estos alumnos también se puede llamar población óptima de nuevo ingreso.

Alumno matriculado: es aquel que tiene una matrícula activa en un estudio durante un curso académico. El conjunto de estos alumnos también se puede llamar población total.

 • No se consideran las reservas de matrícula (por espera de obtención de plaza en otra universidad o por espera de reconocimiento de créditos)
 • No se consideran las anulaciones de matrícula
 • No se consideran los alumnos declarados en situación de impago

Alumno titulado: es aquel que ha superado (aprobado o reconocido) todos los créditos requeridos para la titulación, por lo tanto ha finalizado sus estudios independientemente de que haya pedido o no la expedición del título.

En relación a la cohorte de ingreso

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16
Tasa de graduación 28% 24% 21%
Tasa de abandono 42% 33% 47%

Tasa abandono definitivo: porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que, sin haberse titulado, no se ha matriculado en la titulación ni a ninguna otra, ni en la misma universidad ni en ninguna otra del Estado español durante dos cursos consecutivos.

La tasa de graduación (RD 1393/2007) se define como el porcentaje de estudiantes de una cohorte de entrada que finalizan las enseñanzas en el tiempo teórico previsto en el plan de estudios o un curso más. La población de referencia es la población de nuevo ingreso SIIU a tiempo completo.

En relación a la promoción de titulados

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Tasa de eficiencia de los graduados 100% 93% 92% 84% 84% 87%

La tasa de eficiencia se define como la relación porcentual entre el número total de créditos que ha superado un estudiante a lo largo de la titulación en la que se ha titulado y el número total de créditos en los que se ha matriculado efectivamente. La población de referencia es la población óptima.

En relación a la población de créditos

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Tasa de éxito de la titulación 84% 84% 83% 82% 86% 89%
Tasa de rendimiento 70% 72% 69% 67% 68% 76%

Tasa de éxito: relación porcentual entre el número de créditos superados y el número de créditos presentados a evaluación.

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos superados y el número de créditos matriculados.

En relación a la duración

 

Datos y descripción

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Duración media 4 5 5 5 6 5

La duración media de los estudios mide el número medio de años que tarda el alumnado a graduarse. La población de referencia es la población óptima.

¿Quién vela directamente por la calidad del título?

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Responsable de Calidad
Personal de Administración y Servicios
Alumnado
 • Ana Pedrosa Gálvez

La CGC recoge toda la información relevante del título (informes de encuestas, datos, estadísticas, quejas, sugerencias, etc.) y las analizan. Puedes consultar la normativa y las funciones de las CGC para ampliar la información.

La calidad en la Escuela Politécnica Superior

Trabajos de Fin de Grado

 • Incidència de l'agricultura i la ramaderia sobre el procés de contaminiació dels aqüífers en el municipi de Campos: salinitat i nitrats
 • Actuació paisatgística al tram final del Torrent de ses Talaiodes
 • Adequació de l'entorn del castell de Bellver
 • Aplicació de paràmetres d'alt rendiment per a l'estudi de la resposta al dèficit hídric de múltiples genotips de tomàtiga (S.lycopersicum L.)
 • Comportament en camp de distintes combinacions patró varietat a varietats de vinificació blanques autòctones de les Illes Balears
 • Descripción y caracterización de las variedades minoritarias tintas Esperó de gall y Callet negrella, y blancas Argamussa y Vinater blanc
 • Disseny d'una eina per al càlcul de les necessitats nutricionals i racions al porc negre mallorquí
 • Efecte de la sequera als paràmetres agronòmics i de qualitat del fruit a la tomàtiga 'de Ramellet' i comparativa amb la varietat tomàtiga 'de Penjar' i altres varietats amb diferent aprofitament del fruit
 • Efectes de la micorrizació i abonament sobre el desenvolupament i producció de lletugues a planter i camp
 • Estudi agronòmic i del comportament davant la Bremia Lactucae de distintes varietats de Lactuca sativa en distints cicles a l'aire lliure
 • Estudi de la conservació post-collita de la tomàtiga de Ramellet i la seva interacció amb l'ús d'empelts
 • Evaluación del sistema de iluminación artificial en céspedes deportivos
 • La coberta vegetal i el reg com a reguladors del creixement vegetatiu de la vinya
 • Modelització de pèrdues de càrrega singulars per inserció de lateral en terciària amb xarxes neuronals artificials i validació per parts
 • Proyecto de ampliación del parque de Sa Riera
 • Proyecto de aprisco para una explotación de ovino ecológico
 • Proyecto de intervención agrícola y paisajística en Son Oliver, Felanitx
 • Tipificació i estat actual de la maquinària de tractaments de productes fitosanitaris a l'illa de Mallorca
 • Variabilitat de paràmetres agronòmics i de qualitat a Solanum lycopersicum sota condicions mediterrànies
 • Anàlisi de la qualitat de la carn de l'ovella de raça Mallorquina i comparativa qualitativa dels sistemes productius a l'illa de Mallorca
 • Avaluació de diferents trampes i atraients per a la captura de Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) en el cultiu de fresa
 • Avalució de diferents mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) a l'illa de Mallorca
 • Avantprojecte; Proposta i Estudi de Viabilitat Econòmica: Transformació d'un agroturisme a enoturisme. Hotel Rural Finca Ca n'Aí (Soller)
 • Caracterització de dues varietats locals de taronja a la Vall de Sóller i Fornalux i avaluació de diferents tractaments contra creasing o clareta a la varietat Canoneta
 • Efecte de la salinitat sobre la germiniació de Salsolo kali L. i sobre el creixement d'Sporobolus pungens (Schreber.) Kunth
 • Efecte del reg sobre la fertilitat del sòl. Comparació entre la zona de baix cultiu i entre carrer
 • Efecto de la restricción en la fase de acabado del cerdo negro mallorquín
 • El cambio climático y la viticultura en la zona del Pla i Llevant de Mallorca
 • Estimació d'evapotranspiració de referència amb models empírics i avaluació del seu efecte en les necessitats de reg a les Illes Balears
 • Estudio agronómico de líneas de pimiento blanco cultivadas bajo invernadero
 • Estudio de generación de biogás en las explotaciones de ganado bovino en Menorca
 • Estudio de la emergencia y el crecimiento inicial de Pistacia lentiscus L. procedente de Ses Salines, Massanella y Ca'n Picafort al ser sometida a tres tratamientos a base de turba y perlita con distinto equilibrio
 • Estudio del comportamiento agronómico y de la calidad de aceite de cuatro variedades de olivo en cultivo superintensivo en seto en Mallorca
 • Etiologia de les malalties fúngiques en figuera a Mallorca
 • Evaluación de diferentes tratamientos fertilizantes en el cultivo del trigo
 • Implementació de xarxes neuronals artificials per estimar evapotranspiració de referència a les Illes Balears amb validació per parts
 • Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua a línies d'introgressió de Solanum lycopersicum
 • Plagas y patologías emergentes del viñedo: Enfermedad de Pierce & Emposca Vitis
 • Producció de biomassa de diferents genotips de gramínies perennes mediterrànies per a producció de biocombustibles de segona generació
 • Projecte d'una explotació ecològica avícola de posta situada al terme municipal de Viladamat (Girona)
 • Proyecto de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro
 • Proyecto de edificación de una bodega de elaboración, crianza y embotellado de vino tinto con D.O. Binissalem
 • Recuperación de variedades locales de viña por saneamiento mediante cultivo in vitro
 • Sanejament de virosis i revalorització de les varietats minoritàries de vinya Esperó de Gall i Vinater Blanc
 • Assaig de susceptibilitat a Phomopsis amygdali de diverses varietats d'ametller a Mallorca. En condicions de laboratori i de camp
 • Caracterització del sector agrari de les Illes Balears a partir de criteris agrícoles, forestals i ramaders
 • Control de l'Ampelodesmos mauritanica amb ramat equí a infraestructures de prevenció d'incendis forestals
 • Disseny d'una eina de càlcul de la rendibilitat del cultiu d'ametlla a Mallorca
 • Efecte de la supressió del reg en vinyes de vinificació sobre els principals paràmetres de producció i qualitat de raïm i vi
 • Efectos del mantenimiento de la cubierta vegetal en el cultivo de vid sobre las características del suelo y la fenología del cultivo
 • Estudio comparativo de métodos de detección del virus del rizado del tomate Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV) en Mallorca
 • Evaluación de la eficacia de biocidas mediante métodos analíticos en la desinfección de aguas cristalinas en agroturismos
 • Proyecto de construcción de una cuadra
 • Sistemas de captura de Empoasca spp. (Hemiptera: Cicadellidae) en el cultivo de la vid
 • Utilització de Capsicum annum com a repel·lent de micromamífers i la seva influència sobre la germinació d'espècies per a la reforestació
 • Aplicació de noves tecnologies per a la gestió i el seguiment del cultiu de la vinya
 • Avaluació de distints mètodes de producció de Paulownia sp. i la possible aplicació de micorizes per a la seva millora
 • Avaluació de la producció i qualitat dels clons certificats de Callet i Manto negro
 • Caracterització de la producció i qualitat de la varietat de raïm Callet Negrella
 • Control de qualitat de 15 equips d'aplicació de productes fitosanitaris
 • Distribució foliar i eficiència fotosintètica en l'ús del nitrogen en espècies silvestres i domesticades del gènere Solanum
 • Efecte de la sequera en el fenotip long shelf-life a la Tomàtiga de Ramellet
 • Estudio y valoración de sustratos elaborados a partir de material reciclado evaluando el crecimiento de distintas especies para cubiertas verdes
 • Mejora de la polinización del almendro (Prunus dulcis): evaluación de la eficacia polinizadora de Bombus terrestris
 • Proyecto de ejecución de una bodega para producción de vino tinto en Felanitx
 • Remediació de sòls contaminats per metalls mitjançant esmenes i avaluació de la seva eficàcia mitjançant tests de bioaccessibilitat
 • Almazara para la producción de aceite de los olivos de la propia explotación
 • Análisis sectorial del mercado de las cubiertas vegetales en tejados (usuarios y empresas)
 • Aplicación de fitorreguladores en las variedades de uva de mesa: Danlas, Michele y Perla
 • Assaig de l'eficiència en cultiu in-vitro de fungicides sobre fongs de la fusta d'ametller
 • AVALUACIÓ DE L'ÚS D'ÈQUIDS EN EL MANTENIMENT DE TALLAFOCS A LA SERRA DE TRAMUNTANA
 • Determinación del contenido mineral en cultivos hortícolas.Influencia de los tipos de suelo call vermell y argilós
 • Efecto de la fertilización en la producción de Petunia x hybrida y Tagetes patula
 • Efectos de la gestión de suelos y del riego en los consumos hídricos, el crecimiento de la cepa y en la producción y calidad de la uva
 • Estimación de Balances de Carbono en vid. Efecto de la disponibilidad hídrica y del genotipo
 • ESTRATÈGIES DE CONTROL ECOLÒGIC CONTRA Empoasca vitis ( Goëthe) ( Hemiptera: Cicadellidae) Seguiment Poblacional a Can Axartell
 • Estudi agronòmic i enològic de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears en cultiu ecològic
 • Evaluación del uso de compost de residuos sólidos urbanos para la producción de planta útil en cubiertas verdes extensivas
 • Gramínies perennes mediterrànies per a l'obtenció de biocombustibles de segona generació: estudi de biomassa i rebrotament
 • Influència de la lluna a l'agricultura
 • Influència del reg i del maneig del sòl en la qualitat del raïm i del vi de les varietats Ull de llebre i Garnatxa negra
 • L'ovella blanca mallorquina: avaluació tècnica de la llana i diferència entre els fenotips "ble" i "rasa"
 • Proposta de millora de l'atles bioclimàtic CLIBA2
 • Utilización de técnicas de teledetección y UAVs para la monitorización del crecimiento en viñedos
 • Anteproyecto de adecuación de la bodega cooperativa de Felanitx " Es Sindicat"
 • Comparació de mètodes de control de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae (Gmelin, 1790),a la vall de Sóller
 • Implantació d'un cultiu d'olivera i elaboració d'oli en Agricultura Ecològica a la finca Es Pujol, Orient
 • Implantació i gestió d'un equipament d'horts urbans a Esporles
 • Patogenicitat de fongs de fusta associats al decaïment d'ametllers a Mallorca
 • Ús de les aigües residuals depurades a l'agricultura