Química

Contenido en el idioma por defecto

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR / FACULTAT DE CIÈNCIES

Lloc
 Anul·lat
Dates i horaris

Setembre de 2023: 1, 6, 7 i 8, de 9 a 13 hores; 4 i 5, de 9 a 13.30 hores.

Durada
25 hores
Nombre de places
25 alumnes
Destinataris

Alumnes d’Enginyeria Industrial i Enginyeria Agroalimentària, Química, Física, Biologia i Bioquímica

Preu
55 euros.

Programa per descarregar                                             

 

Matrícula
 tancada

 Professors

Miquel Barceló i David Quiñonero Professors del Departament de Química.

Objectius

Revisió dels conceptes bàsics de segon de batxillerat per establir un pont amb l’assignatura de Química del primer curs dels graus.

Programa

1. L’estructura de l’àtom

2. Què pesa un àtom?

3. Agrupacions i combinacions d’àtoms: molècules i altres possibilitats

4. L’enllaç químic

5. Geometria de l’enllaç químic

6. Les forces intermoleculars

7. Les estructures dels sòlids

8. El concepte de mol

9. Dissolucions

10. Les reaccions químiques i la seva estequiometria

11. L’energia en les reaccions químiques

12. Conceptes bàsics de formulació química inorgànica: composts inorgànics binaris, ternaris i quaternaris

13. Representació dels composts del carboni

14. Hidrocarburs

15. Isomeria

16. Grups funcionals orgànics principals

17. Formulació i nomenclatura orgànica

18. Tipus principals de reaccions orgàniques

Metodologia

Aquesta proposta està estructurada en 18 temes que poden ser tractats en una o dues sessions d’una hora, i que responen als objectius marcats. Aquests temes inclouen tres parts principals: revisió dels conceptes generals, formulació química inorgànica i introducció a la química orgànica, tot i que aquesta programació es pot modificar lleugerament per tractar més a fons els punts on s’observi una mancança més important entre els alumnes. Així mateix, es plantejaran uns exercicis inicials per valorar els coneixements previs dels alumnes i una avaluació final per veure el grau de comprensió assolit.

Llengua vehicular

Català i castellà