«Matemàtiques» (en línia)

Contenido en el idioma por defecto

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Lloc
 (en línia)
Dates i horaris
Des del 5 de setembre de 2023
Durada
20 hores
Nombre de places
40 alumnes
Destinataris
Alumnes de l’Escola Politècnica Superior i de la Facultat de Ciències. Els alumnes podran fer el curs en qualsevol moment durant el curs acadèmic 2023-24.
Preu
20 euros.

Programa per descarregar                                             

 

 Professores

Catalina Vich Llompart i Joan Carles Pons Mayol. Professors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
Els alumnes podran fer el curs en qualsevol moment durant el curs acadèmic 2023-24.

Objectius

Vols començar les assignatures de caràcter matemàtic a la Universitat amb garanties? Vols reforçar els coneixements que hauries d’haver après a batxillerat? Vols sentir-te segur a l’hora d’emprar les tècniques matemàtiques més bàsiques i també les més avançades? Si has contestat que sí a alguna d’aquestes preguntes, aquest és el teu curs. Et farem més senzilla la transició a les matemàtiques de la Universitat, i rebràs el suport de professors amb experiència que coneixen les dificultats i els dubtes habituals dels alumnes de nou ingrés.

Programa

Sovint, el nivell de les assignatures de Matemàtiques que tenen els alumnes que arriben a la Universitat és inferior al que seria recomanable per afrontar amb garanties el primer curs del grau. Per cobrir aquesta necessitat, es crea aquest curs en línia en què els alumnes podran reforçar els conceptes matemàtics que hagin oblidat o que necessitin aprendre o ampliar.

Els blocs de continguts que es treballaran es descriuen a continuació:

  1. Nombres: farem operacions amb polinomis, simplificarem expressions algebraiques, parlarem de nombres complexos, de la funció logarítmica, i resoldrem equacions i inequacions.
  2. Límits i derivació: aprendrem a interpretar aquests conceptes i com treballar-hi. Partint de la definició de cada un, fins al càlcul explícit d’un i l’altre, ambdós elements ens permetran estudiar el caràcter de les funcions, representar-les eficientment i analitzar-ne l’aplicabilitat en diversos camps.
  3. Matrius: parlarem dels diferents tipus de matrius que hi ha, les operacions que es poden fer amb matrius i ens prepararem per al bloc següent.
  4. Resolució de sistemes d'equacions: treballarem principalment amb els mètodes de Gauss i de Cramer.
  5. Geometria: introduirem els vectors i les operacions que els involucren.

Metodologia

En aquest curs es volen revisar una gran part dels continguts que l’alumne hauria d’haver adquirit a batxillerat i que necessitarà dominar per afrontar amb garanties les assignatures del primer curs de grau. Les sessions se centraran sobretot a entendre els conceptes matemàtics que s’aprenen durant el batxillerat. Principalment, posar èmfasi en el significat i també en les aplicacions, sense deixar de banda el reforç de les tècniques de càlcul. Es pretén que, en cada sessió, l’estudiant sigui qui construeixi el seu propi aprenentatge i que faci servir el material audiovisual proporcionat. Al final de cada bloc, tindrà un seguit d’exercicis per practicar el que ha après. Es proporcionaran les solucions d'aquests exercicis perquè l'alumne tingui una resposta immediata i sàpiga quin nivell de preparació té d’aquell bloc. Així mateix, disposarà d’un fòrum per plantejar-hi qualsevol dubte sobrevingut, que serà supervisat pels professors. Podrà plantejar-los qualsevol dubte i mantenir-s’hi comunicat en català, castellà o anglès.

Llengua vehicular

Català