Química

Contenido en el idioma por defecto

 grau

Lloc
En línia
Dates i horaris
Del 6 de setembre a l'11 d’octubre de 2021
Durada
25 hores
Nombre d'alumnes
25 alumnes
Destinataris
Alumnat d’Enginyeria Industrial i d’Enginyeria Agroalimentària, Química, Física, Biologia i Bioquímica.
Preu
45 euros

 Matrícula

 


Matrícula
Oberta

 

Programa per descarregar

Destinataris

Alumnat d’Enginyeria Industrial i d’Enginyeria Agroalimentària, Química, Física, Biologia i Bioquímica.

Professorat

Miquel Barceló i David Quiñonero. Professors del Departament de Química

Objectius

Revisió dels conceptes bàsics de segon de batxillerat per establir un pont amb l’assignatura de Química del primer curs dels graus.

Programa

 1. L’estructura de l’àtom
 2. Què pesa un àtom?
 3. Agrupacions i combinacions d’àtoms: molècules i altres possibilitats
 4. L’enllaç químic
 5. Geometria de l’enllaç químic
 6. Les forces intermoleculars
 7. Les estructures dels sòlids
 8. El concepte de mol
 9. Dissolucions
 10. Les reaccions químiques i la seva estequiometria
 11. L’energia a les reaccions químiques
 12. Conceptes bàsics de formulació química inorgànica: composts inorgànics binaris, ternaris i quaternaris
 13. Representació dels composts del carboni
 14. Hidrocarburs
 15. Isomeria
 16. Principals grups funcionals orgànics
 17. Formulació i nomenclatura orgànica
 18. Principals tipus de reaccions orgàniques

Metodologia

Aquesta proposta està estructurada en 18 temes, que poden ser tractats en una o dues sessions d’una hora i que responen als objectius marcats. Aquests temes inclouen tres parts principals: revisió dels conceptes generals, formulació química inorgànica i introducció a la química orgànica, tot i que aquesta programació es pot modificar lleugerament per tractar més a fons els punts en què s’observi que els alumnes tinguin mancances més importants. Així mateix, es plantejaran uns exercicis inicials per valorar els coneixements previs dels alumnes i una avaluació final per veure el grau de comprensió assolit.

A partir del 6 de setembre es penjaran els temes a l'espai de l'aula digital, cada dia o cada dos dies. El curs acabarà formalment abans de l'11 d'octubre, però els alumnes tendran la possibilitat de contactar amb els professors fins a aquesta data, per resoldre dubtes i per lliurar els problemes resolts.

A més, en començar el curs fixaran dies per fer tutories per videoconferència i així poder interaccionar amb els alumnes.

Llengua vehicular

Català i castellà

Matrícula i informació

A partir de l’1 de juliol de 2021