Máster Universitario. Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del Conocimiento (MTEE): 2016-17


Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas
Órgano(s) proponente(s)
Carácter

Máster Conjunto - Interuniversitario

Universidades participantes:

Dirección estudios
Número de créditos 60 ECTS
Plazas de nuevo ingreso 30
Modalidad

On-line

BOE publicación

Fecha de verificación : 28/12/2012
Fecha del Acuerdo de Consejo de Ministros : 17/01/2014
BOE : Núm. 33 - 07/22/204 - número de disposición 1287
Código RUCT del estudio : 4313436

Servicios administrativos responsables
Personal de contacto
Centro responsable Centro de Estudios de Posgrado
Precio público por crédito
 • 1a matrícula : 31,61€
 • 2a matrícula : 51,36€
 • 3a matrícula : 51,36€
 • 4a matrícula : 51,36€
Documentos de interés

Tríptico

Enlaces

Web del Máster

Guías docentes
Información adicional

Descriptor de la titulación

Perfil de ingreso y criterios de admisión

La Comisión Académica del Máster realizará una valoración del perfil de ingreso de los candidatos en relación a su adecuación al perfil del Máster. Se estudiará el currículum y la carta de motivación y se elaborará una relación jerarquizada de candidatos de acuerdo a los criterios siguientes:

 • Expediente académico
 • Experiencia profesional
 • Publicaciones en revistas especializadas
 • Becas obtenidas
 • Participación en congresos
 • Otros méritos académicos

Objetivos académicos y profesionales

Objectius
 • Analitzar les possibilitats de las TIC com nous espais per a la formació i la gestió del coneixement, incidint en els avanços que en aquest camp se donen des del e-Learning.
 • Identificar els fonaments didàctics per el disseny de mitjans basats en les teories i estratègies del procés d'ensenyament-aprenentatge en e-Learning.
 • Assolir els criteris necessaris per dissenyar materials multimèdia per a l'educació.
 • Analitzar les possibilitats de les TIC como nous espais per a la formació i aplicacions multimèdia.
 • Estructurar i desenvolupar material formatiu multimèdia atenent a l'audiència a la qual va destinat.
 • Conèixer i entendre el conjunt de paràmetres que defineixen el procés de digitalització i reproducció del material de formació.
 • Adquirir habilitats i competències per a la gestió de la informació i el coneixement.
 • Determinar la viabilitat econòmica d'un projecto multimèdia.
 • Desenvolupar una aplicació pràctica a l'àmbit del disseny de materials i/o d'entorns de formació.
 • Iniciar-se en la metodologia de recerca en Tecnologia Educativa.
Competències bàsiques
 • CB6. Adquirir els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context de investigació.
 • CB7. Aplicar els coneixements assolits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8. Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9. Comunicar les seves conclusions i els coneixements i arguments que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Integrar les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma
Competències específiques
 • A1. Analitzar les TIC como eines i instrument pel e-learning i la gestió del coneixement.
 • A2. Dominar les eines i procediments para la planificació, organització i gestió dels processos de e-learning.
 • A3. Dissenyar i desenvolupar programes i projectes d'innovació i de recerca a l'àmbit del e-learning.
 • A4. Dissenyar i desenvolupar entorns tecnològics i de materials multimèdia per la formació.
 • A5. Adoptar mitjans, recursos i eines en processos de seguiment i avaluació de e-learning.
 • A6. Incorporar estratègies i recursos de gestió del coneixement als desenvolupaments d'innovació i investigació en e-learning.
 • A7. Gestionar i utilitzar la informació en el desenvolupament de projectes.
 • A8. Redactar documentació específica de naturalesa tècnica i/o didàctica acord amb eñs programes i projectes de e-learning desenvolupats.
 • A9. Aplicar models pedagògics i coneixements tècnics per la resolució de problemes de formació en e-learning.
 • A10. Analitzar i aplicar eines i instrumentes per el disseny i desenvolupament de materials didàctics per el e-learning.
 • A11. Dissenyar escenaris d'aprenentatge en entorns tecnològics.
 • A12. Elaborar propostes innovadores en projectes de e-learning.
 • A13. Desplegar processos individuals i col·lectius de gestió del coneixement en activitats i processos de e-learning.
 • A14. Transferir a altres contextos la activitat pràctica desenvolupada.
 • A15. Aplicar els principis del mètode científica a la resolució de problemes de investigació educativa.
 • A16. Usar eines tecnològiques per el disseny i desenvolupament d'instruments i recursos per la recerca.
 • A17. Aplicar tècniques d'anàlisis de dades en investigació educativa.
 • A18. Difondre i comunicar resultats de investigació.
Competències transversals
 • B1. Aprendre a Aprendre.
 • B2. Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi.
 • B3. Aplicar pensament critico, lògic i creatiu en la avantguarda del camp d'estudi, en un context de recerca.
 • B4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat e iniciativa.
 • B5. Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
 • B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o a un àmbit tècnic concret.
 • B7. Sensibilitzar en temes mediambientals.
 • B.8 Gestionar projectes tècnics i de investigació o innovació.
Competències nuclears
 • C1. Gestionar la informació i el coneixement.
 • C2. Expresar-se correctament de manera oral i escrita en una de las dues llengües oficials de la UIB.
 • C3. Comprometrer-se amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà i como professional.
 • C4. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional

Acceso a otros estudios y salidas profesionales

El Màster inclou dos itineraris, el d'especializació professional i el de investigació orientat a realitzar el Doctorat.

Les sortides professionals dels titulats/ades del perfil professional són dissenyar i desenvolupar projectes de e-learning, gestionar campus virtuals i serveis de formació; disseny i creació de materials de formació; assessorament tècnic i pedagògic; i gestionar informació i coneixement.

L'àmbit de feina del perfil professional està relacionat amb:

 • el món de l'empresa: departaments de recursos humans, empreses de la informació i les comunicacions, empreses d'edició i creació de multimèdia, empreses de formació per el disseny i desenvolupament de projectes i programes TIC i formació, assessorament, estudi de necessitats, etc.
 • el món de la formació: gestió i organització de recursos TIC, disseny i desenvolupament de projectes i programes de e-learning, docència, etc.

Les sortides professionals dels titulats/ades del perfil investigador , són dissenyar i desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la Tecnologia Educativa; gestionar projectes de investigació en l'ámbit del e-Learning; disseny i desenvolupament de projectes de recerca fonamental i de I+D+I; i assessorament tècnic i pedagògic en projectes de investigació de l'àmbit de la Tecnologia Educativa.

L'àmbit de feina del perfil investigador està relacionat amb:

 • el món de la recerca: departaments de l'administració educativa i de les TIC, departaments de I+D d'empreses de la informació i les comunicacions, empreses d'edició i creació de multimèdia; departaments universitaris de l'àmbit de les ciències de la Educació i Instituts de recerca educativa; disseny i desenvolupament de projectes i programes TIC i formació, assessorament i estudio de necessitats, etc.
 • el món de la formació: disseny de projectes de gestió i organització de recursos TIC, anàlisis i avaluació de la qualitat de projectes i programes de e-learning, docència, etc.

Estructura de los estudios

Les assignatures es poden trobar a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

El pla d'estudis està estructurat en tres matèries obligatòries de 9, 6 i 15 crèdits (30 crèdits en total).

Les matèries obligatòries inclouen les assignatures dels mòduls:

Atenent a la seva formació prèvia l'estudiant podrà realitzar fins un màxim de 30 crèdits de complements de formació. Totes les assignatures de complements de formación son de 3 o 6 crèdits. Formen part dels complements de formació:

Taula resum
Crèdits totals 60
  Crèdits ECTS
Assignatures Obligatòries 9
Treball de Fi de Màster 15
Pràctiques externes 6
Matèries Optatives i Complements Formatius 30

Examen final

No es realitza examen final.

Criterios de evaluación y exámenes

L'avaluació de l'estudiant se desenvoluparà mitjançant un sistema d'avaluació continuada. No es faran proves d'avaluació, sinó que les Metodologies d'avaluación seran les mateixes que les de docència.

Profesor coordinador ECTS

Dra. Adolfina Pérez Garcias

Departamento   Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación , UIB.
Teléfono  (34) 971 17 2881
E-mail

  Formulario de contacto
  Ficha personal

Procesos administrativos y otros datos de interés

Formulario para la presentación de sugerencias sobre el programa

Si queréis ayudarnos a mejorar, tenéis un comentario, consulta o sugerencia lo podéis hacer mediante nuestro formulario de contacto del Centro de Estudios de Postgrado.

Sistema de garantía de calidad

Comentarios y sugerencias

En la UIB queremos escuchar los comentarios y sugerencias que deseéis realizar para poder mejorar nuestros estudios y la información que proporcionamos sobre los mismos.
Si quereis ayudarnos a mejorar o tenéis algo que decir, lo podéis hacer a través del formulario de contacto sobre los estudios de máster en la UIB