22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
Any acadèmic 2017-18
Crèdits
  • Presencials: 0,3 crèdits ( 7.5 hores )
  • No presencials: 5,7 crèdits ( 142.5 hores )
  • Totals: 6 crèdits ( 150 hores )
Grup Grup 1, 2S, GEDP, GEP2 (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx
Daniel Adrover Roig
daniel.adrover@uib.es
11:00h13:00h Dilluns 01/09/201731/07/2018 Despatx 20, edifici Beatriu de Pinós
Noemy Berbel Gómez
noemy.berbel@uib.es
10:30h11:30h Dilluns 01/09/201731/07/2018 Despatx B-102
Xavier Motilla Salas
xavier.motilla@uib.es
11:30h13:30h Dimecres 13/09/201725/07/2018 Despatx C102

Contextualització

El Treball fi de grau és una matèria globalitzadora que té com a objectiu sintetitzar de forma documental les competències específiques i transversals adquirides al llarg de la carrera d'acord amb l'establert a la memòria de verificació del títol de Grau en Educació Primària. D'altra banda, també es pretén que l'alumnat apliqui els conèixements, habilitats i actituds adquirides al llarg dels seus estudis per tal de mostrar la seva preparació per a l'exercici d'activitats pròpies de la seva professió.

De forma general es defineixen les següents modalitats del Treball de Fi de Grau:

- Projecte innovador o d'empreneduria.

- Treball empíric.

- Treball de revisió i investigació bibliogràfica

- Desenvolupament de mitjans o recursos didàctics i/o educatius.

- Altres treballs que permetin veure les competències adquirides pels estudiants al llarg del seu estudi. Aquests hauran d?anar acompanyats d?una memòria per escrit en la qual es justifiqui i desenvolupi el recurs.

Requisits

Essencials

D'acord amb la normativa de la Facultat d'Educació, l'alumnat es podrà matricular de l'assignatura de Treball Fi de Grau sempre que hagi superat un mínim de 150 crèdits, entre els quals s?hi han d?incloure totes les assignatures de formació bàsica (60 crèdits).

Competències

Específiques

  • Totes les competències específiques del Grau en Educació Primària

Genèriques

  • Totes les competències genèriques del Grau en Educació Primària

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Matèries del Grau en Educació Primària L'alumnat n'elegirà una de les següents:

? Desenvolupament de la personalitat i processos d'aprenentatge

? Dificultats d'aprenentatge

? Audició i llenguatge

? Fonaments curriculars i organitzatius

? Bases teòriques, històriques i institucionals

? Societat i educació

? Societat de la informació i el coneixement

? Ciències experimentals

? Ciències socials

? Matemàtiques

? Lectura i escriptura (llengua catalana i espanyola)

? Català

? Espanyol

? Anglès

? Educació musical, plàstica i visual

? Educació física

Metodologia docent

La tutoria del Treball de Fi de Grau es durà a terme per personal docent i investigador amb docència assignada al títol de grau, i amb possessió del títol de doctor/a. En casos justificats es podran anomenar tutors o tutores sense vinculació a la UIB. En aquest darrer cas, caldrà que una persona pertanyent al PDl de la UIB i vinculada al títol en qüestió faci de ponent. Aquesta supervisarà la realització del treball i signarà l'acta corresponent.

Les funcions principals del/la tutor/a són les següents:

-Assessorar l'estudiant a l?inici del disseny del Treball de Fi de Grau.

-Assessorar l'estudiant a fixar un calendari i una temporalització de les diferents fases d?elaboració del treball.

-Fer el seguiment de l?evolució del treball.

-Proporcionar retroalimentació sobre el treball que aquest està realitzant, aportant elements de correcció i millora d?aquest.

-Avaluar a l'estudiant d?acord amb les competències establertes pel Treball de Fi de Grau i amb els criteris estipulats a l?Acord Normatiu 9954 del dia 23 de setembre de 2011. En general, els tutors i les tutores de treballs de fi de grau seran responsables de vetllar per la viabilitat acadèmica d?aquests treballs, en quant a la seva temàtica, extensió, contingut i qualitat.

- Donar suport a l'avaluació formativa.

Format del Treball de Fi de Grau:

Tots els treballs de Fi de Grau caldrà que mantinguin les següents característiques de format, i en tot cas serà el/la tutor/a qui justifiqui i autoritzi possibles variacions sobre elles:

Format: el treball escrit es lliurarà en format PDF. Quan el treball lliurat utilitzi un altre suport es lliurarà en el suport adient al treball realitzat..

Extensió mínima: 20 folis DIN A-4, més els annexos.

Extensió màxima: 50 folis DIN A-4, més els annexos.

Interlineat: 1.5

Marges: esquerra, dreta, dalt i baix: 2.5 cms.

Tipus de lletra: Times 12; les taules i referències bibliogràfiques en Times 10.

Numeració de pàgines: Marge inferior dret.

Referències bibliogràfiques: Segons normativa APA vigent o segons la que determini el tutor/a en funció de la sistemàtica seguida als diferents àmbits de coneixement.

El treball s?entregarà a l?espai previst a la plataforma Campus Extens. En cas que el tipus de treball, a criteri del tutor/a, no s?hagi d?ajustar a alguns dels paràmetres estipulats abans (o s?hagi d?ajustar a altres paràmetres), aquest ho comunicarà de forma raonada i per escrit a la Facultat d?Educació durant la fase inicial d?elaboració del treball. El tutor/a podrà sol?licitar també la seva entrega en paper o en qualsevol altra suport.

2. Estructura del Treball de Fi de Grau. Tots els treballs de Fi de Grau caldrà que presentin la següent estructura, i en tot cas serà el/la tutor/a qui justifiqui possibles variacions sobre ella:

1. Portada d?acord amb el model oficial UIB.

2. Pàgina en blanc

3. Resum (Abstract) en anglès i paraules clau (Key Words) en anglès (no més de cinc)

4. Índex i paginació

5. Introducció

6. Objectius

7. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball

8. Estructura i desenvolupament dels continguts.

9. Conclusions

10. Referències bibliogràfiques

11. Annexos (si escau)

Activitats de treball presencial

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers Seguiment Grup mitjà (M)

Realitzar tutories amb el tutor/a per tal que l'elaboració dle TFG sigui una feina constant i contínua. Es faran diferents lliuraments al llarg del semestre que es qualificaran.

6.5
Avaluació Grup petit (P)

Defensa oral del treball fi de grau, la qual es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament Acadèmic.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Memòria final

Elaboració de la memòria treball fi de grau

142.5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El procediment d'avaluació dels treballs de fi de grau seguirà un esquema d'avaluació continuada, que figurarà a la guia docent de l'assignatura. L'avaluació com a mínim inclourà:
- Elaboració del treball i memòria: 85%

Lliurament Fase 1: Lliurar per part de l?alumne breu document amb descripció i justificació del tema elegit, objectius, metodologia i bibliografia.
Lliuraments Fase 2: Lliurament per part de l?alumne de document amb punts anteriors corregits segons feedback del tutor/a, marc teòric i proposta d?intervenció / investigació.
Lliurament Fase 3: Lliurar per part de l?alumne el document final de TFG.

- Defensa oral: 15%

o La defensa oral es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament acadèmic. La defensa oral del treball es farà en acte públic, presencialment o per vídeo-conferència a ses seus universitàries, davant el/la tutor/a i un membre del departament del tutor/a, que serà proposat per el cap de departament d'entre els professors vinculats a la temàtica del treball que s?ha d?exposar. L'alumnat podrà fer ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instruments de suport a la defensa oral. L?acte de defensa oral es desenvoluparà durant un període de temps no superior als 15 minuts.
Aquestes exposicions es duran a terme durant el període establert a tal efecte.

Cadascuna de les parts serà qualificada de 0-10 i es ponderarà la nota segons els anteriors percentatges, sempre i quan, totes les parts tinguin una qualificació mínima de 5. Per aquesta raó, per poder realitzar la defensa oral l'alumne ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10.

Segons s'exposa al Regalment Acadèmic de la Universitat (Article 34), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura, en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentes de tal manera que es facin passar com a propis de l'alumnat. Concórrer en un frau d'aquests tipus suposarà l'automàtica qualificació de "suspens" (0,0) a la convocatòria anual.

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Defensa oral del treball fi de grau, la qual es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament Acadèmic.

Criteris d'avaluació

Defensa oral. Consultar rúbriques del manual.

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 5

Memòria final
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Elaboració de la memòria treball fi de grau

Criteris d'avaluació

Consultar rúbriques del manual.

Percentatge de la qualificació final: 85% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els recursos bilbiogràfics serán els propis de cada matèria i modalitat elegida per al desenvolupament del treball fi de grau.

Bibliografia bàsica

- Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación . Barcelona: Gedisa.
- American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.) Washington, DC: American Psychological Association.
- Nicole, A.M. (2007). Cómo presentar resultados: una guía práctica para crear figuras, carteles, y presentaciones. Colombia: El manual moderno.

Altres recursos

- Normativa APA: www.apastyle.org.