21537. Nutrició Humana . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21537 - Nutrició Humana
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Josep Antoni Tur Marí
pep.turpep.tur@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L?assignatura Nutrició Humana se sustenta sobre la base de la Bioquímica i de la Fisiologia estudiades als primers cursos del Grau.

La Nutrició Humana es planteja com una eina didàctica per a fomentar i mantenir la Salut, així com per a prevenir i/o minimitzar el desenvolupament de les malalties, en la creença que una alimentació adequada i uns hàbits saludables contribueixen a la promoció de la Salut i a una evolució positiva de les malalties.

Aquesta assignatura persegueix que l?alumne relacioni els aliments amb les seves principals característiques energètiques i nutricionals, conegui la seva aportació funcional i sàpiga combinar-los adequadament d?acord a les necessitats específiques dels pacients. A partir dels coneixements dels principis bàsics de la dieta i de l?equilibri alimentari, els alumnes podran, en el futur, aplicar dietes terapèutiques amb ple coneixement de causa.

L?assignatura té un caràcter generalista i fonamental, i pretén introduir els estudiants del Grau en Bioquímica en les bases de la nutrició i l?alimentació, proporcionant els coneixements bàsics sobre nutrició humana i les competències per dur a terme una avaluació nutricional correcta del pacient.

Els coneixements adquirits en aquesta assignatura tenen una aplicació molt directa en l?exercici profesional de la bioquímica, atesa l?evident relació entre alimentació i salut.

Requisits

Competències

S'hi distingeixen competències transversals o generals i específiques.

Específiques

  • Conèixer els diferents aliments des del punt de vista de la seva composició, propietats bioquímiques i el seu valor nutritiu.
  • Reconèixer els agents biològics, químics i físics que poden causar efectes nocius per a la salut i que poden esser presents en un determinat aliment o grup d'aliments.
  • Conèixer les característiques dels nous aliments (funcionals, transgènics i dietètics) així com les característiques i efectes dels composts bioactius i funcionals.
  • Saber buscar, obtenir i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques i bibliogràfiques..

Genèriques

  • Desenvolupar les habilitats interpersonals necessàries per a ser capaç de treballar en un equip dins l?àmbit de Bioquímica i Biologia Molecular de manera efectiva; podent així mateix incorporar-se a equips interdisciplinaris, tant de projecció nacional com internacional.
  • Desenvolupar la iniciativa, l?esperit emprenedor, i la motivació de consecució necessaris per a ser capaços de prendre les decisions oportunes per a liderar el disseny i la gestió de projectes relacionats amb l?àrea de Bioquímica i Biologia Molecular, mantenint sempre una constant preocupació per la qualitat del projecte a desenvolupar i dels resultats obtinguts.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Aquesta assignatura presenta:
a) Un programa de classes teòriques
b) Un programa de seminaris

Continguts temàtics

Mòdul I Nutrients i aliments
Unitat Didàctica 1 Introducció a la Dietètica i Nutrició Humana.

Salut, alimentació i hàbits saludables. Alimentació i Nutrició. Criteris prioritaris d'una dieta.

Unitat Didàctica 2 Energia, macronutrients, micronutrients i no nutrients

Energia i Taxa Metabòlica Basal. Necessitats energètiques i el seu càlcul. Nutrients energètics i no energètics. Macronutrients: Carbohidrats, Lípids i Proteïnes. Micronutrients: Vitamines i Minerals. Recomanacions d'ingesta de macronutrients i micronutrients de l'ésser humà. Components no nutrients dels aliments.

Unitat Didàctica 3 Els aliments: Principals grups d?aliments

Cereals i Feculents. Verdures i Hortalisses. Fruita. Llegums. Fruits secs. Làctics. Carn i embotits. Peix i marisc. Ous. Olis i greixos. Vi. Dolços i edulcorants. Condiments.

Unitat Didàctica 4 L?aigua com a aliment: Necessitats hídriques de l?organisme

L?aigua corporal total i la seva distribució per l'organisme. Balanç hídric de l'organisme i la seva regulació.Requeriments hídrics i factors que els afecten. Deshidratació i les seves conseqüències. L'aigua a la cuina. Begudes isotòniques.

Unitat Didàctica 5 Complements alimentaris: Nutracèutics i aliments funcionals

Complements alimentaris.Suplements nutricionals o nutracèutics.Aliments funcionals (fortificats o de disseny).Com es dissenya un aliment funcional ?Ús dels aliments funcionals.Tipus d?aliments funcionals:Substàncies prebiòtiques.Microorganismes probiòtics.Simbiòtics.Ingredients amb funcionalitat biològica.Quins aliments funcionals ja es comercialitzen ?Criteris per a l?ús dels aliments funcionals.

Unitat Didàctica 6 Additius i conservants. La manipulació dels aliments

Directives marc UE sobre additius alimentaris.Additiu alimentari (directives EU 89/107/EEC).Funcions dels additius.Classificació funcional dels additius.Additius prohibits.Manipulació d?aliments.

Mòdul II Necessitats i Recomanacions nutricionals
Unitat Didàctica 7 Necessitats nutricionals dels adults sans

Necessitats nutricionals.Requeriment nutricional basal.Requeriment nutricional normatiu.Recomanacions dietètiques.Avaluació de l?adequació de la ingesta. Concepte d'Objectius nutricionals.Objectius nutricionals per a la població espanyola.

Unitat Didàctica 8 Necessitats nutricionals a la infància i l?adolescència

Alimentació fetal.Alimentació del nou nat.Composició de la llet materna.El calostro.Etapes de l?alimentació.Necessitats nutritives del lactant.Llet artificial.Alimentació infantil.Requeriments nutritius.Objectius de l?alimentació en l?infant.Distribució de les menjades.Errors alimentaris.Malalties i trastorns associats a l?alimentació.Adolescència.

Unitat Didàctica 9 Necessitats nutricionals en la gestació i la lactància

Alimentació durant l?embaràs: Necessitats energètiques i nutricional.Planificació alimentària.Aliments que se recomana evitar o moderar durant l?embaràs.Consells davant nàusees i vòmits.Consells davant problemes d?acidesa.Consells davant problemes d?estrenyiment.La decisió d?alletar.Alimentació durant la lactància.Aliments prohibits.

Unitat Didàctica 10 Necessitats nutricionals a la tercera edat

Canvis fisiològics durant l'envelliment.Factors socials i econòmics.Patologies derivades de dèficits d?un nutrient.Ingesta recomanada.Hidratació.Recomanacions.Com planificar la dieta.Alimentació per prevenir patologies.Activitat física i envelliment.Població institucionalitzada.

Unitat Didàctica 11 Necessitats nutricionals a l?activitat física i l?esport

Dieta i esport. Energia i esport segons el tipus d'exercici. Carbohidrats, lípids i proteïnes i esport. Micronutrients i esport. Estratègies alimentàries i esport. Planificació de la dieta segons l'esport a desenvolupar. Distribució de calories i nutrients en funció de l'esport. Ajuts ergogènics. Consells alimentaris a l'entrenament i abans, durant i després d'una competició.

Mòdul III Dietoteràpia i patologia
Unitat Didàctica 12 Dieta Mediterrània

L?alimentació a la Mediterrània. Característiques i patró alimentari de la Dieta Mediterrània. L?art de cuinar a la Mediterrània.Avantatges de la Dieta Mediterrània. La Dieta Mediterrània, Patrimoni Inmaterial de la Humanitat.

Unitat Didàctica 13 Dietes especials

Alimentació a la tercera edat, problemes de disfàgia.Alimentació vegetariana: Riscs i beneficis.Dieta i Religió.

Unitat Didàctica 14 Dietes terapèutiques

Al?lèrgies alimentàries.Malaltia celíaca: intolerància al gluten.Intolerància a la lactosa. Aliments i Diabetis. Aliments i Hipertensió Arterial.Aliments i Osteoporosi.Aliments i Anèmies.Aliments i Càncer.

Unitat Didàctica 15 Interacció fàrmacs-aliments

Interaccions fàrmacs-aliments: Concepte i classificació. Interacció aliment-fàrmac. Interacció fàrmac-aliment.Interacció fàrmac-estat nutricional.Interacció fàrmac-nutrició enteral. Beneficis de reduir les interaccions entre fàrmac i aliment. Predicció d'interaccions.

Unitat Didàctica 16 Sobrepès i obesitat: Efectes sobre la salut

Categorització del sobrepès i l'obesitat. Perfil de la població obesa adulta a les Illes Balears.Causes de la pandèmia d'obesitat.Canvis en el model alimentari.L?Obesitat Infantil: Una malaltia que augmenta.Causes de l?Obesitat Infantil.Estratègia NAOS.L?obesitat com a malaltia.

Unitat Didàctica 17 Trastorns del comportament alimentari

Anorèxia nerviosa i Bulímia nerviosa: Factors que les afavoreixen i comorbilitats.

Mòdul IV Dietoteràpia pràctica
Unitat Didàctica 18 Educació nutricional i Guies alimentàries

Educació nutricional com a part de l'educació per a la salut. Nutrició Comunitària. Guies i Recomanacions alimentàries.

Unitat Didàctica 19 Disseny d?un menú saludable. Guia pràctica per a la compra saludable

Objectius per elaborar un menú equilibrat.Equilibri quantitatiu iDistribució al llarg del dia.Equilibri qualitatiu: ració.Tamany de la ració.Regles d?or per a l?alimentació equilibrada.Compra saludable.Consells per anar a comprar.

Unitat Didàctica 20 Nutrició Comunitària: Mètodes d?avaluació de l?estat alimentari i nutricional

Nivells d'obtenció d'informació alimentària de la població: Estatal (fulls de balanç alimentari), familiar (enquestes de pressuposts familiars, enquestes de consum familiar), individual (registre o diari dietètic, recordatori de 24 hores, qüestionari de freqüència de consum, història dietètica, mètodes d'avaluació ràpida). Criteris de selecció del mètode d'enquesta. Signes clínics de dèficit nutricional.

Seminaris. pràctics
Seminari 1

Tast comentat d'aliments

Seminari 2

Tast comentat d'aliments

Seminari 3

Tast comentat d'aliments

Seminari 4

Introducció a la recerca en Nutrició Humana

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor explicarà els continguts de les unitats didàctiques. En el transcurs de les classes, el professor realitzarà preguntes obertes de resposta ràpida,amb la finalitat de motivar el procés de raonament de l'alumne.

40
Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà 2 (X)

Consistiran en sessions monogràfiques (Unitats Didàctiques 1, 2, 3 i 4) supervisades pel professor.

4
Seminaris i tallers Avaluació dels coneixements i habilitats adquirides Grup mitjà 2 (X)

Els alumnes realitzaran proves objectives a través de l'eina Moodle sobre els coneixements i habilitats adquirides al llarg els seminaris.

3
Tutories ECTS Grup petit (P)

Bé de forma individual, de com a grup petit, aquesta és una activitat addicional per a solucionar dubtes sobre els continguts de l'assignatura

10
Avaluació Grup gran (G)

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial.

3
Altres Assistència i actitud durant les activitats docents Grup gran (G)

Es valorarà l'assistència i l'actitud durant les activitats docents, tot perseguint l'avaluació continuada

0

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques teòriques

Després de cada exposició por part del professor de les classes magistrals, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria i assimilar els coneixements transmesos. Per a guiar la seva tasca, l'alumne rebrà indicacions precises sobre referències i textos a consultar, així com pautes a seguir.

60
Estudi i treball autònom individual Elaboració de Treballs

Els alumnes hauran d'entregar un treball sobre un tema sobre Nutrició Humana elegit per ells mateixos.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Serà imprescindible per a superar l'assignatura que cada part se superi de forma independent (aprovat: 5.0).
Quan l'alumne no arribi a la qualificació mínima exigida a la prova objectiva, aquesta serà la qualificació
que apareixerà al seu expedient i per a la convocatòria a la qual s'hi hagi presentat.
Les qualificacions dels treballs i seminaris només es conservaran a les dues convocatòries oficials d'un curs
acadèmic, no acumulant-se per al curs següent.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Avaluació dels coneixements i habilitats adquirides
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes realitzaran proves objectives a través de l'eina Moodle sobre els coneixements i habilitats adquirides al llarg els seminaris.

Criteris d'avaluació

Els alumnes realitzaran una prova objectiva a través de l'eina Moodle sobre els continguts dels seminaris, després de cadascun d'ells.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial.

Criteris d'avaluació

Examen que podrà incloure preguntes tipus test (veritat/fals), de resposta única a partir de quatre possibilitats, esquemes, diagrames muts i preguntes curtes o casos pràctics sobre un tema específic que l?alumne contestarà segons el seu coneixement, en un espai limitat (3-4 línies). La valoració de cada tipus de pregunta s?indicarà al full d?examen. Serà matèria d?examen tant els continguts de les classes teòriques com dels seminaris.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Assistència i actitud durant les activitats docents
Modalitat Altres
Tècnica Escales d'actituds ( no recuperable )
Descripció

Es valorarà l'assistència i l'actitud durant les activitats docents, tot perseguint l'avaluació continuada

Criteris d'avaluació

Escala d'actitud de 0 a 10

Percentatge de la qualificació final: 10%

Elaboració de Treballs
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran d'entregar un treball sobre un tema sobre Nutrició Humana elegit per ells mateixos.

Criteris d'avaluació

Els alumnes entregaran un treball sobre un tema de Nutrició Humana elegit per ells.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- Gil.Tratado de Nutrición (3ª edición),5 vols.Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2017.

Bibliografia complementària

- Gil, Serra-Majem, Calder, Uauy (eds.). Libro blanco de los omega-3 (2ª edición). Ed. Panamericana, Madrid, 2013.
- Moreno, Monereo, Alvarez. La obesidad en el tercer milenio (2ª edición). Ed. Panamericana, Madrid, 2005.
- Serra Majem Ll, Aranceta Bartrina J. Nutrición y Salud Pública. 2ª ed. Elsevier-Masson, Madrid, 2006.
- Shils ME. Nutrición en salud y enfermedad. 9ª ed. McGraw-Hill/Interamericana, Madrid, 2002.
- Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Guías Alimentarias para la población española. IM&C, SA, Madrid, 2001.

Altres recursos

Mitjançant la plataforma de tele-educació Moodle (d?ús habitual a la Universitat de les Illes Balears),
l?alumne tindrà a la seva disposició recursos d?interès per a la seva formació, com documents electrònics
sobre la matèria elaborats pel professor responsable de l?assignatura, així com enllaços a Internet, que
ofereixin informació complementària.