20205. Prehistòria I . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20205 - Prehistòria I
Any acadèmic 2017-18
Crèdits
 • Presencials: 1,88 crèdits ( 47 hores )
 • No presencials: 4,12 crèdits ( 103 hores )
 • Totals: 6 crèdits ( 150 hores )
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx
Bartomeu Ramon Llull Estarellas
bartomeu.llull@uib.es
16:00h17:00h Dilluns 11/09/201705/02/2018 BF-10

Contextualització

L'objectiu de l'assignatura és el d'aportar els coneixements bàsics de les primeres fases i cultures de la humanitat, fent especial referència als principals fenòmens relacionats amb el procés d'hominització (adquisicions biològiques i culturals), la dispersió geogràfica del gènere Homo , i les principals característiques socials dels grups caçadors-recol·lectors del paleolític i epipaleolític. D?altra banda, l?alumne tindrà l?oportunitat d?adquirir coneixements pràctics, relacionats amb la metodologia arqueològica, de gran valor pels interessats en entrar en el futur dins el mercat laboral de la gestió del patrimoni arqueològic.

El paleolític és el període més llarg de la nostra existència, ens endinsarem en cronologies molt llunyanes, estudiarem la nostra espècie, els Homo sapiens , però també hominins anteriors a nosaltres i altres amb els quals convisquérem i ens relacionarem en el passat. L?estudi de l'hominització i de les societats prehistòriques, ens proporcionarà mecanismes de reflexió i observació, que ens ajudaran a analitzar d?una forma més crítica i objectiva la nostra realitat actual.

L'assignatura s'impartirà dins el primer semestre del segon curs del grau d'Història. Es realitza amb posterioritat a l'assignatura de primer curs Introducció a les Comunitats Prehistòriques, on s?han aportat els coneixements bàsics per cursar amb garanties les assignatures de prehistòria i arqueologia del grau. A la vegada, Prehistòria I té relació amb l?assignatura Prehistòria II, que es realitzarà durant el segon semestre, a la qual s'explicaran els principals trets relacionats amb les primeres comunitats productores.

Requisits

No hi ha requisits essencials per cursar l'assignatura.

Recomanables

 1. Haver superat l'assignatura de primer curs del grau d'Història Introducció a les Comunitats Prehistòriques.
 2. L'hàbit de cercar explicacions multicausals i de diversa naturalesa dels fets, els fenòmens i els comportaments socials dels grups humans.
 3. Una adequada expressió oral i escrita a l'hora d'estructurar el discurs expositiu.
 4. Posseir una bona compressió lectora i ser capaços de desenvolupar la capacitat d'anàlisi, relació i síntesi.

Competències

Les competències d'aquesta assignatura queden definides en el pla d'estudi. Entre elles es poden destacar les següents:

Específiques

 • CE-4: Elaborar treballs d?iniciació a la recerca, adequats al nivell de grau, amb tècniques científiques.
 • CE-6: Emprar el criteri de multicausalitat per entendre, analitzar i explicar els fenòmens històrics i els comportaments de les societats.
 • CE-11: Comprendre les relacions establertes entre les societats que, des d?àmbits geogràfics i culturals diferents, han compartit un mateix espai temporal.
 • CE-12: Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a partir de la consciència de pluriculturalitat, de desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, de la igualtat entre dones i homes, de la solidaritat, de la protecció del medi ambient i de la cultura de la pau i accessibilitat universal per persones amb discapacitat. Aquesta competència es considera quasi transversal i, per tant, present en els continguts de les matèries que assumeixen aquesta competència.

Genèriques

 • CG-1: Distingir, entendre i ser capaç d?explicar els grans períodes cronològics en què es divideix la història universal (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna i història contemporània), la raó de ser d?aquesta divisió i la seva cronologia, els trets estructurals que caracteritzen cada període així com els aspectes de continuïtat i canvi que hi ha entre cada una de les etapes citades, la immediatament anterior i la immediatament posterior.
 • CG-5: Ser capaç d?accedir de manera autònoma a noves aportacions en la disciplina històrica (nous corrents historiogràfics, noves metodologies, nova bibliografia?) valorant-les com a fruit d?un enriquidor debat científic i de la necessitat de considerar el procés de formació i d?aprenentatge com una cosa pròpia de tota la vida.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

El temari s'organitza a partir de sis grans blocs temàtics que es detallen a continuació.

Continguts temàtics

1 INTRODUCCIÓ

1. Conceptes bàsics.

2. Cronologia i mètodes de datació.

3. Estudis d'ADN aplicats a l'arqueologia.

2 HOMINITZACIÓ A ÀFRICA DURANT EL PALEOLÍTIC INFERIOR

1. L'entorn geomorfològic i paleoecològic del pliocè al plistocè.

2. Els primers hominins.

3. Els gèneres Australopithecus , Kenyanthropus i Paranthropus .

4. Comportament social i econòmic dels primers hominins (aproximació etològica).

5. El gènere Homo .

6. Trets antropològics (bipedestació, desenvolupament cerebral, sorgiment del llenguatge).

7. Les primeres indústries lítiques.

3 HOMINITZACIÓ A EURÀSIA DURANT EL PALEOLÍTIC INFERIOR

1. Teories sobre el primer poblament d'Àsia.

2. Paleogeografia del continent asiàtic durant el plistocè.

3. Homo erectus .

3. Teories sobre el primer poblament d'Europa.

4. Paleoecologia del continent europeu durant el plistocè.

5. Homo antecessor .

6. Homo heidelbergensis .

7. Els denisovans.

8. Comportament social i econòmic dels primers hominins d'Euràsia.

9. La indústria lítica durant el paleolític inferior a Euràsia.

4 HOMINITZACIÓ A EURÀSIA DURANT EL PALEOLÍTIC MITJÀ

1. Homo neanderthalensis . Característiques antropològiques, estructura social, desenvolupament tècnic, cultura i simbolisme. Hipòtesis al voltant de la seva extinció.

2. La indústria lítica del paleolític mitja.

3. Assentaments, comportament social i econòmic durant el paleolític mitjà.

4. L' Homo floresiensis .

5 HOMO SAPIENS

1. Hipòtesis del seu origen.

2. Les relacions amb altres hominins ( Homo neanderthalensis i denisovans).

3. L'expansió de l' Homo sapiens .

4. Patró d'assentament i transformacions econòmiques i socials dels darrers caçadors-recolectors.

5. La cultura material durant el paleolític superior.

6. Art i creences al paleolític superior.

6 L'EPIPALEOLÍTIC

1. Canvis climàtics entre el plistocè i l'holocè.

2. Principals complexos tecnoculturals.

3. Explotació de recursos i adaptació a nous nínxols ecològics.

4. Cultura material, indústria microlítica i art esquemàtic.

Metodologia docent

Els alumnes que es trobin en alguna de les circumstàncies recollides a l?article 7.1 del Reglament Acadèmic, si ho desitgen podran sol·licitar l?acollida a l?itinerari B de la guia docent. Durant la primera quinzena lectiva, els interessats hauran de presentar al professor un escrit amb la sol·licitud raonada i les evidències documentals que justifiquin la situació. Una vegada que el Cap d?Estudis o el Consell Deganal hagi donat el vistiplau, l?alumne i professor signaran un contracte d?aprenentatge on es concretarà l?estructura de l?itinerari.

A continuació es detallen les estratègies docents de l'assignatura.

Activitats de treball presencial

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Continguts teòrics Grup gran (G)

Amb les sessions teòriques l'alumnat adquirirà els coneixements bàsics relacionats amb el procés d'hominització i de les primeres societats caçadores recol·lectores. Els continguts es proporcionaran mitjançant tècniques expositives amb suport audiovisual.

30
Seminaris i tallers Activitats a l'aula Grup mitjà (M)

Es realitzaran seminaris o conferències sobre temes específics que es considerin d'especial rellevància per a assolir els objectius docents de l'assignatura. En els tallers, els alumnes tindran l'oportunitat d'exposar els coneixements adquirits.

5
Classes pràctiques Pràctiques Grup mitjà (M)

Es realitzaran classes pràctiques en el laboratori de prehistòria. Amb aquestes sessions, l'alumne adquirirà coneixements bàsics de la metodologia arqueològica relacionats amb el registre de dades i els protocols d'investigació.

Una classe pràctica, a càrrec del personal del Servei de Biblioteca i Documentació, on s?adquiriran els coneixements necessaris per gestionar de forma correcta la informació documental per a l?elaboració de treballs acadèmics. Aquesta pràctica es relaciona directament amb la realització del treball en grup o individual.

10
Avaluació Examen Grup gran (G)

Avaluació dels coneixements adquirits durant el curs mitjançant una prova escrita de desenvolupament.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi individual

Preparació i estudi dels continguts de l'assignatura a fi de consolidar els coneixements treballats durant el curs.

60
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball

Els alumnes realitzaran un treball de síntesi relacionat amb un tema específic de l'assignatura. A principi de curs es proporcionaran les pautes a seguir per a la seva realització.

43

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A continuació es detallen les estratègies d'avaluació dels continguts, procediments i habilitats adquirides durant el curs per part de l'alumnat. És important prestar atenció a quines són les activitats senyalades com a requisit imprescindible per a aprovar l'assignatura.

Continguts teòrics
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Amb les sessions teòriques l'alumnat adquirirà els coneixements bàsics relacionats amb el procés d'hominització i de les primeres societats caçadores recol·lectores. Els continguts es proporcionaran mitjançant tècniques expositives amb suport audiovisual.

Criteris d'avaluació

Assistència regular a classe, interès i implicació.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Activitats a l'aula
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Es realitzaran seminaris o conferències sobre temes específics que es considerin d'especial rellevància per a assolir els objectius docents de l'assignatura. En els tallers, els alumnes tindran l'oportunitat d'exposar els coneixements adquirits.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació activa. Capacitat expositiva, dialèctica i discursiva.

Es convindran treballs substitutius per als alumnes acollits a l?itinerari B.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Es realitzaran classes pràctiques en el laboratori de prehistòria. Amb aquestes sessions, l'alumne adquirirà coneixements bàsics de la metodologia arqueològica relacionats amb el registre de dades i els protocols d'investigació.

Una classe pràctica, a càrrec del personal del Servei de Biblioteca i Documentació, on s?adquiriran els coneixements necessaris per gestionar de forma correcta la informació documental per a l?elaboració de treballs acadèmics. Aquesta pràctica es relaciona directament amb la realització del treball en grup o individual.

Criteris d'avaluació

Assistència a les pràctiques i capacitat d'elaborar informes escrits de les tasques realitzades. La realització de les classes pràctiques és un requisit imprescindible per a aprovar l'assignatura.

Es convindran treballs substitutius per als alumnes acollits a l?itinerari B.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Avaluació dels coneixements adquirits durant el curs mitjançant una prova escrita de desenvolupament.

Criteris d'avaluació

Capacitat d'elaborar un discurs estructurat i coherent que demostri el coneixement dels continguts treballats durant el curs, així com de la seva bibliografia. És un requisit imprescindible obtenir com a mínim un 5 per a aprovar l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Treball
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Els alumnes realitzaran un treball de síntesi relacionat amb un tema específic de l'assignatura. A principi de curs es proporcionaran les pautes a seguir per a la seva realització.

Criteris d'avaluació

Capacitat d'elaborar un discurs escrit estructurat i coherent. Saber manejar i seleccionar una bibliografia adequada i seguir les normes de citació. La realització del treball és un requisit imprescindible per a aprovar l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Dins la bibliografia bàsica s'inclouen diverses obres de caràcter general que ajudaran a l'alumne a preparar els temes d'estudi. És important que l'alumne es familiaritzi amb aquesta bibliografia, ja que la seva comprensió s'avaluarà a la prova escrita.

Malauradament, no es disposa d'un manual completament actualitzat per a aquesta assignatura; cada any hi ha nous descobriments que fan trontollar hipòtesis que ja pareixien prou consolidades. Per tant, es podran incloure lectures a Campus Extens que es consideraran bibliografia bàsica. Per facilitar l'estudi, s'indicarà expressament quines són les de lectura complementaria.

Cal advertir, que per treure una bona nota o assegurar l'aprovat, és recomanable no limitar-se a l'estudi de la bibliografia bàsica i fer ús de la complementaria.

Bibliografia bàsica

Baur, M.; Gudrun, Z. (2001) La aventura del hombre . Maeva, Madrid.
Carbonell, E. (coord.) (2005) Homínidos: Las primeras ocupaciones de los continentes . Ariel, Barcelona.
Coppens, Y.; Picq, P. (2004) Los orígenes de la humanidad . Espasa Calpe, Madrid.
Eiroa, J.J. (2010) Prehistoria del Mundo . Sello Editorial, Barcelona.
Gamble, C. (2001) Las sociedades paleolíticas de Europa . Ariel, Barcelona.
Sanchidrián, J.L. (2001) Manual de arte prehistórico . Ariel, Barcelona.

Bibliografia complementària

Arsuaga, J. (1995) El collar del neandertal. En busca de los primeros pensadores . Temas de Hoy, Madrid.
Arsuaga, J.; Martínez, I. (1998) La especie elegida . Temas de Hoy, Madrid.
Cavalli-Sforza, L. L.; Cavalli-Sforza, F. (1999) ¿Quiénes somos? Historia de la diversidad humana . Crítica, Barcelona.
Cela, C.J.; Ayala, F.J. (2013) Evolución humana. El camino hacia nuestra especie . Alianza Editorial, Madrid.
Champion, T.; Gamble, C.; Shennan, S.; Whittle, A. (1988) Prehistoria de Europa . Crítica, Barcelona.
Clottes, J., Lewis-Williams, D. (2001) Los chamanes de la prehistoria . Ariel, Barcelona.
Domínguez-Rodrígo, M. (1997) El primate excepcional. El origen de la conducta humana . Ariel, Barcelona.
Fernández Martínez, V.M. (2007) Prehistoria. El largo camino de la humanidad . Alianza Editorial, Madrid.
Gamble, C. (2007) Origins and Revolutions: Human Identity in Earliest Prehistory . Cambridge University Press.
Groenen, M. (2000) Sombra y luz en el arte paleolítico . Ariel, Barcelona.
Lalueza Fox, C. (2005) Genes de neandertal . Síntesis, Madrid.
Lalueza-Fox, C. (2013) Palabras en el tiempo: la lucha por el genoma neandertal . Crítica, Barcelona.
Lewis-Williams, D. (2005) La mente en la caverna . Akal, Madrid.
Piel-Desruisseaux, J.-L. (1989) Instrumental prehistórico. Forma, fabricación, utilización . Masson, Barcelona.
Rosas, A. (2010) Los neandertales . CSIC, Los Libros de la Catarata, Madrid.

Altres recursos

Al llarg del curs s'inclouran articles, enllaços i material audiovisual dins Campus Extens.