20204. El Món Mediterrani en l'Edat Contemporània . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura20204 - El Món Mediterrani en l'Edat Contemporània
Grup Grup 1
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Arnau Company Matas
16:00h17:00h Dimarts 10/09/201808/02/2019 AC09
19:00h20:00h Dimecres 11/02/201928/06/2019 AC09

Contextualització

Assignatura bàsica de 6 crèdits ECTS, primera de l?especialitat Història contemporània que es cursa dins del Grau d'Història. Es tracta d?una matèria que té com a objecte essencial la introducció dels conceptes fonamentals de la Història Contemporània adaptats a l?espai concret més pròxim: el món mediterrani, amb particular atenció a les Illes Balears.

Requisits

Competències

Amb aquesta assignatura, s'aspira a assolir les competències CB-3, CB-4, CG-2 i CE-12, traduïdes en els següents resultats d' aprenentatge:

-Treballar amb fonts bibliogràfiques especialitzades per a la realització de treballs de caire bibliogràfic.

-Assimilar i fer servir els conceptes bàsics per al coneixement de la Història Contemporània Universal aplicats a l'entorn més pròxim.

-Conéixer els principals centres d'informació especialitzats en història contemporània universal.

-Classificar la producció historiogràfica més rellevant relativa a la història contemporània universal.

Específiques

  • Valorar de manera crítica les diferents realitats socials actuals i del passat a partir de la consciència de pluriculturalitat, del desenvolupament dels drets humans, dels principis democràtics, de la igualtat entre dones i homes, de la solidaritat, de la protecció al medi ambient i de la cultura de la pau i accesibilitat universal de les persones amb discapacitat (CE-12).

Genèriques

  • CG 2 Comprendre, utilitzar i ser capaç d?explicar el llenguatge propi de la història, així com l?específic de cada un dels grans períodes en què es divideix. CB-3 Aplegar i interpretar dades rellevants dins de l'àrea d'Història per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic CB-4 Trametre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit de la història a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

A Història, contemporaneïtat, Mediterrània

1. Introducció: conceptes bàsics.

2. Les transformacions polítiques contemporànies al món mediterrani.

3. Les transformacions econòmiques contemporànies al món mediterrani.

4. Societat i cultura al món mediterrani contemporani.

B Un exemple paradigmàtic: les Balears a l?època contemporània.

5.Les Balears dins el món mediterrani: concepte i evolució històrica fins als temps contemporanis.

6.El segle XIX i el primer terç del segle XX a les Balears.

7.República, guerra, franquisme a les Balears.

8.De la transició democràtica als nostres dies.

Metodologia docent

Els crèdits presencials s'impartiran a partir de classes teòriques (exposició del temari per part del professor) i classes pràctiques (explicació i seguiment del treball bibliogràfic de curs, comentari de materials, exposicions a càrrec de l'alumnat, debats, projeccions i comentari d'audiovisuals o pel.lícules històriques, etc). Ateses les característiques de l'assignatura, al llarg de totes les sessions es combinaran de manera flexible les diverses metodologies d'ensenyament-aprenentatge i es flexibilitzarà en funció de les necessitats l?articulació en grups grans, mitjans i petits. A començament de curs s'acordarà de manera conjunta la periodització de la distribució dels continguts i l'estructura concreta de les sessions. A través del calendari de Campus Extens s'informarà periòdicament de les modificacions que es puguin establir.

Es podran descarregar des de Campus Extens uns esquemes base i/o presentacions en power point corresponents a la totalitat o part dels temes, així com material de treball complementari (articles, enllaços amb material didàctic i pel.lícules de temàtica històrica, webs acadèmiques relacionades amb la Història Contemporània i món mediterrani, la història de les Illes Balears, etc). Així mateix s'establirà una interacció permanent a través de les eines de comunicació de Campus Extens (tutories electròniques i consultes personals) i es proposaran debats en el fòrum sobre temes relacionats amb el contingut de l'assignatura.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Desenvolupament del programa Grup gran (G)

Explicació del continguts per part del professor

35
Classes pràctiques Explicació i seguiment del treball de curs, exposicions, debats i comentaris Grup mitjà (M)

Explicació i seguiment individualitzat del treball bibliogràfic de curs, exposicions de resultats del treball, seguiment de les activitats de Campus Extens, comentaris de text, gràfics, quadres, estadístics, mapes, etc, debats entorn de qüestions historiogràfiques...

20
Avaluació Prova escrita Grup gran (G)

Proves escrites.

Examen global.

5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Aportacions individuals d'ampliació i/o aprofundiment sobre el tema de la classe presencial anterior

-Preparació i ampliació dels temes.

-Participació individual de l'alumne a campus extens: fòrums, debats, consulta i ús del material penjat, etc.

-Recensions d'articles i comentaris de textos, gràfiques, mapes, documentals, etc.

-Assistència (i elaboració d'informes) sobre activitats complementàries com: les Jornades d'Història Contemporània organitzades per l'àrea d'Història Contemporània de la UIB, cinema històric, presentacions de llibres, conferències, etc.

45
Estudi i treball autònom individual Treball bibliogràfic

Elaboració d'un treball bibliogràfic obligatori sobre un tema triat lliurament per l'alumne en relació amb el programa de l'assignatura. Prèviament cal elaborar un projecte on hi constarà títol, guió provisional i bibliografia.

45

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluación contínua permetrà que l'alumnat aconsegueixi l'èxit en les tasques successives, combinant les conceptualitzacions teòriques amb la pràctica aplicativa. Les proves objectives finals es van preparant amb l'assistència a classes teòriques i el treball bibliogràfic

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Desenvolupament del programa
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Explicació del continguts per part del professor

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5%

Explicació i seguiment del treball de curs, exposicions, debats i comentaris
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Explicació i seguiment individualitzat del treball bibliogràfic de curs, exposicions de resultats del treball, seguiment de les activitats de Campus Extens, comentaris de text, gràfics, quadres, estadístics, mapes, etc, debats entorn de qüestions historiogràfiques...

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Prova escrita
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Proves escrites.

Examen global.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 45% amb qualificació mínima 4

Aportacions individuals d'ampliació i/o aprofundiment sobre el tema de la classe presencial anterior
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

-Preparació i ampliació dels temes.

-Participació individual de l'alumne a campus extens: fòrums, debats, consulta i ús del material penjat, etc.

-Recensions d'articles i comentaris de textos, gràfiques, mapes, documentals, etc.

-Assistència (i elaboració d'informes) sobre activitats complementàries com: les Jornades d'Història Contemporània organitzades per l'àrea d'Història Contemporània de la UIB, cinema històric, presentacions de llibres, conferències, etc.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Treball bibliogràfic
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Elaboració d'un treball bibliogràfic obligatori sobre un tema triat lliurament per l'alumne en relació amb el programa de l'assignatura. Prèviament cal elaborar un projecte on hi constarà títol, guió provisional i bibliografia.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica


-Artola, Miguel - Pérez Ledesma, Manuel, Contemporánea. La historia desde 1776, Alianza Editorial, Madrid 2005.
-Casasnovas, Miquel Àngel, Història de les Illes Balears , Moll, Palma 1998.
-Moradiellos, Enrique, La historia contemporánea en sus documentos , RBA, Barcelona 2011.
-Villares, Ramón - Bahamonde, Ángel, El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX , Taurus, Madrid 2001.
-Wasserstein, Bernard, Barbarie y civilización. Una historia de la Europa de nuestro tiempo , Ariel, Barcelona 2010.

Bibliografia complementària

-Abulafia, David, El Mediterráneo en la historia , Barcelona, Crítica, Barcelona 2006.
-Id., El gran mar. Una historia humana del Mediterráneo , Crítica, Barcelona 2013.
-Aróstegui, Julio - Buchrucker, Cristian - Saborido, Jorge (directors), El mundo contemporáneo: historia y problemas , Crítica, Barcelona 2001.
-Barraclogh, Geoffrey, Introducción a la historia contemporánea , Gredos, Madrid 2010.
-Braudel, F., En torno al Mediterráneo , Paidós, Madrid 1997.
-Briggs, Asa - Clavin, Patricia, Historia Contemporánea de Europa, 1789-1989 , Crítica, Barcelona 1997.
-Carpentier, Jean ? Lebrun, François, Historia del Mediterráneo , Base, Barcelona 2008.
-Casasnovas, Miquel Àngel - Ginard, David, L'època contemporània a les Balears (1780-2005), Documenta Balear, Palma 2006.
-De la Torre, Hipólito - Morales, Víctor, Historia universal contemporánea, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 2007.
-Egido, Ángeles (coordinadora), La Historia Contemporánea en la práctica, Centro Estudios Ramón Areces, Madrid 1996.
-Fusi, Juan Pablo, Breve historia del mundo contemporáneo. Desde 1776 hasta hoy , Galaxia Gutemberg, Barcelona 2015.
-Hearder, Harry, Breve historia de Italia, Alianza, Madrid 2003.
-Martínez, Josefina (coordinadora), Historia Contemporánea, Tirant lo Blanch, València 2006.
-Morales Lezcano, Víctor, El Mediterráneo II. Edades moderna y contemporánea, Edudema, Madrid 1996.
-Norwich, John, El Mediterráneo. Un mar de encuentros y de conflictos entre civilizaciones, Ariel, Barcelona 2008.
-Paredes, Javier (coordinador), Historia universal contemporánea, Ariel, Barcelona 2007 (2 vols).
-Pasamar, Gonzalo, La historia contemporánea: aspectos teóricos e historiográficos , Síntesis, Madrid 2000.
-Price, Roger, Historia de Francia, Akal, Madrid 2003.
-Ruiz-Doménec, José Enrique, El Mediterráneo: historia y cultura, Península, Madrid 2004.
-Varela, Joan - López, Francesc - Pagès, Jaume - Varela, Andreu, Introducció a la història contemporània, Columna, Barcelona 1993.
-Villani, Pasquale, La edad contemporánea, 1800-1914 , Ariel, Barcelona 1996.
-Id., La edad contemporánea, 1914-1945 , Ariel, Barcelona 1997.