Grado en Física

240 créditos - Facultad de Ciencias

Datos e indicadores

   2009-10  2010-11  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
 Alumnos de nuevo ingreso  38  29  49  40  34  45 44
 Alumnos matriculados  38  53  99  114  131  135 135
 Alumnos titulados  -  -  -  3  9  10 14

¿Quién vela directamente por la calidad del título?

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Responsable de Calidad
Personal Docente e Investigador
Personal de Administración y Servicios
Alumno
 • Lluís Florit Binimelis (alumno titular)
 • Josep Fiol Femenia (alumno suplente)

La CGC recoge toda la información relevante del título (informes de encuestas, datos, estadísticas, quejas, sugerencias, etc.) y las analizan. Puedes consultar  la normativa y las funciones de las CGC para ampliar la información.

La calidad en la Facultad de Ciencias

Trabajos de Fin de Grado

 • Anàlisi bibliogràfic del concepte Sistema Convectiu de Mesoescala (SCM)
 • Transporte termoeléctrico en puntos cuánticos acoplados a contactos normales y superconductores.
 • Formas de onda de sistemas binarios de agujeros negros para el segundo período de toma de datos de los detectores LIGO
 • Selecció d'un aliatge amb memòria de forma per a una aplicació en el camp de l'automoció
 • Efectos de la conductancia sináptica en las oscilaciones corticales
 • Development of diagnostic and postprocessing tools for ensemble prediction systems generated by WRF model. Application to the November 7th, 2014 Medicane.
 • Fundamentos de ondas magnetohidrodinámicas.
 • Estudi d'aliatges ferromagnètics de Ni-Mn-Ga-Cu.
 • Verificación de modelos climáticos CMIP5: análisis de la estivalización de la primavera en el Mediterráneo Occidental
 • Adiabaticitat en models de canals acoblats d'espí no colineal.
 • Estudi de la diferència de temperatura terra-mar en condicions de brisa marina a Mallorca.
 • Generación del ECWRF UIB.
 • Visualització de espais-temps de binaris de forats negres
 • Optimització de composició i tractament tèrmic per a l'efecte de memòria magnètic en aliatges Ni-Co-Mn-Ga
 • Determinación de parámetros de modelos de neuronas
 • Response of thin silicon oxide layers under repeated stress induced by voltage
 • Análisis experimental de la sincronización de osciladores caóticos y su aplicación en la distribución segura de claves
 • Modelo de redes neuronales de la criticalidad en la retina
 • Factores de acumulación en el cálculo de blindajes para radiación gamma
 • Propiedades de los modos colectivos de puntos cuánticos 2D en un campo magnético
 • Espacio-tiempos turbulentos en el contexto de la holografía
 • Bombeo cuántico
 • Máquinas de aprendizaje y aplicaciones
 • Caracterització estàtica i dinàmica d'un làser de semiconductor
 • Determinación del efecto de las células gliales en la transmisión de información en el cerebro
 • Inestabilitats induïdes per fototaxis en poblacions d'algues verdes nedadores
 • Termodinàmica de sistemes petits
 • Magnetohydrodynamic waves in solar coronal loops
 • Influence of zealots and extenal information in opinion dynamics and consensus
 • Anàlisi de l'impacte de factors atmosfèrics sobre l'eficiència de cultius a les Illes Balears
 • Anàlisi climàtica dels condicionants de fenòmens extrems al llarg del segle XXI
 • Efecte de la ionització parcial sobre les ones magneto-hidrodinàmiques en plasmes astrofísics
 • Comparació de patrons d'ones gravitacionals post-Newtonians pel col·lapse de sistemes binaris de forats negres
 • Phase response curve of a neuronal circuit
 • Estimació de l’evapotranspiració a partir de mesures de temperatura, humitat i flux de calor sensible
 • Efectos del balance excitación-inhibición en una población neuronal
 • Estudi del comportament d'un filament magnètic ancorat sobre una superfície plana
 • Modelos de campos escalares para la inflación cosmológica
 • Estudi del perfil de temperatures a través de l'interfície sòl-atmosfera
 • Mecanismes de dissipació d'ones magnetohidrodinàmiques a plasmes astrofísics
 • A model of disordered wire with Anderson localization
 • Estudi dels estels de neutrons com a fonts d'ones gravitacionals
 • Dinàmica no lineal de la longevitat cel·lular
 • Refrigeració en estat sòlid: Sistemes MnGeCo.
 • Obtenció i anàlisi de la temperatura d'equilibri de la Mar Mediterrània.
 • Efectes i interaccions d'Anomalies de Vorticitat Potencial en Ciclons Intensos Mediterranis.
 • Anàlisi d'alternatives per a l'emissió electrònica integrada
 • Estudi de l’estructura d’estrelles compactes en la Relativitat General amb les equacions de Tolmann-Oppenheimer-Volkoff.
 • Anàlisi de l’impacte de les condicions atmosfèriques sobre el consum energètic a les instal·lacions esportives.
 • Análisis de la ecuación de balance de energía en superfície y estimación del flujo de calor latente con datos de Mallorca.
 • Sistemes quàntics forçats periòdicament
 • Aplicaciones de sistemas estocásticos interaccionantes a modelos de mercados financieros
 • Estudi de la brisa marina a les 3 conques principals de l'Illa de Mallorca.
 • Anàlisi global de la fitxa hídrica i classificació climàtica segons Thornthwaite
 • Estudio numérico de la fusión de un sistema binario de agujeros negros